Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون (Ph.D) ایمنی سال 1384              


 

1 - متنوع ترین (Complementary Determinant Region (CDR در ساختمان آنتی بادی را مشخص کنید؟

1) CDR3 زنجیره سبک و سنگین

2) CDR2 زنجیره سبک و سنگین

3) CDR1 زنجیره سبک و CDR3 زنجیره سنگین

4) CDR2 زنجیره سنگین و CDR3 زنجیره سبک

2 - بیشترین جمعیت لنفوسیت های T با مارکر CTL) CD8) در کدامیک از ارگان های زیر یافت می شوند.

1) Spleen

2) Lymph Node

3) Blood

4) Tonsile

3 - بیشترین جمعیت لنفوسیت های B در کدامیک از بافت های زیر یافت می شود؟

1) Blood

2) Lymph Node

3) Spleen

4) Tonsile

4 - به کمک کدامیک از مارکرهای زیر Lymphoid DC از Myeloid DC قابل تمایز است؟

1) CD4b

2) CD8a

3) CD3g

4) CD2a

5 - همه گزینه های زیر در خصوص تفاوت های DC های بالغ و نابالغ درست است، بجز:

1) بیان بالای FC و مانوز رسپتور در سطح DC نابالغ

2) بیان بالای B7 و ICAM-1 در سطح DC بالغ

3) کاهش نیمه عمر MHC غشائی در سطح DC بالغ

4) تعداد کمتر مولکول های MHC در سطح DC نابالغ

6 - IL-1 و گیرنده IL-2 موجب فعال شدن کدام یک از سیستم های زیر می گردد؟

1) STAT5

2) STAT4

3) STAT3

4) STAT6

7 - کدامیک از فاکتورهای زیر می تواند در جهت دادن به هر دو جمعیت Th1 و Th2 موثر باشد؟

1) TGF-b

2) IL-15

3) IL-18

4) IFN-g

8 - کدامیک از مولکول های زیر در متابولیسم آهن نقش دارد؟

1) HLA-DM

2) HLA-G

3) HLA-H

4) HLA-J

9 - کدامیک از سایتوکاین های زیر به ترتیب در رشد و تحریک سلول های کشنده طبیعی نقش دارند؟

1) IL-6 و IFN-g

2) IL-2 و IL-5

3) IL-15 و IL-12

4) IFN-a و IFN-g

10 - پروتئین سازنده Bence Jones کدام است؟

1) زنجیره های سبک پلی کلونال

2) زنجیره های سبک مونوکلونال

3) زنجیره های سنگین پلی کلونال

4) زنجیره های سنگین مونوکلونال

11 - کدامیک از روش های زیر سریع ترین روش اندازه گیری میزان ایمونوگلوبولین های سرمی است؟

1) ایمونوالکتروفورز

2) نفلومتری

3) ایمنودیفیوژن شعاعی

4) الیزا

12 - کدامیک از بیماری های زیر با تغییر یک آمینواسید در موقعیت 57 از زنجیره بتای مولکول HLA-DQ در ارتباطند؟

1) آرتریت روماتوئید

2) دیابت بیمزه مرتبط با انسولین

3) میاستنیا گراویس

4) مولتیپل اسکلروز

13 - کدامیک از جملات زیر در خصوص افراد مبتلا به Selective IgA Deficiency صحیح است؟

1) همه طبیعی بوده و خطر عفونت ندارند.

2) خطر بروز بیماری های قلبی در آنها بالاتر است.

3) خطر بروز بیماری های خودایمن organ specific در آنها بالاتر است.

4) در معرض ابتلا به عفونت های جدی باکتریایی هستند.

14 - کدامیک از جملات زیر در خصوص آلرژی غذائی صحیح است؟

1) بهترین روش تشخیص آن تست پوستی است.

2) در کودکان اغلب به واسطه سفیده تخم مرغ روی می دهد.

3) بهترین روش تشخیص، حذف مورد مشکوک و تجویز مجدد آن در رژیم غذائی است.

4) اکثر کودکان مبتلا تا سن یازده سالگی دچار Nut allergy می شوند.

15 - کدامیک از ارگانیسم های زیر از مکانیسم تغییرات آنتی ژنیک به عنوان یک روش اصلی فرار از سیستم ایمنی استفاده می کند؟

1) استرپتوکوکوس پنمونیا

2) میکوباکتریوم توبرکلوزیس

3) تریپانوزوم ها

4) لیشمانیا

16 - الگوی سایتوکاین های تولیدی از سلول های (Th (Th2, Th1 نقش مهمی در ایمنی دارد. کدامیک از جملات زیر در خصوص الگوی سایتوکاینی در بیماری های مختلف صحیح است؟

1) لیشمانیوز جلدی با غلبه سلول های Th2 همراه است.

2) لیشمانیوز احشائی با غلبه سلول های Th1 همراه است.

3) لپروماتوز لپروزی با غلبه سلول های Th2 همراه است.

4) عفونت های ویروسی با غلبه سلول های Th2 همراه هستند؟

17 - نقص کدامیک از مولکول های چسبنده زیر سبب Neutrophil Leucocytosis قابل ملاحظه می شود؟

1) CD49d-CD29

2) CD15 (Sialyl Lewis x)

3) CD62 (L-Selectin)

4) VCAM-1

18 - کدامیک از اعمال زیر در خصوص IL-14 صحیح است؟

1) فعال کردن سلول های NK

2) تکثیر سلول های B فعال شده

3) تکثیر پیش سازهای مغز استخوان

4) رشد ماستوسیت ها

19 - کدامیک از TLR ها به CPG DNA متصل می شود؟

1) TLR2

2) TLR3

3) TLR5

4) TLR9

20 - کدامیک از Adaptor Protein های زیر پس از تحریک TLR ، درگیر می شود؟

1) TRAF6

2) AP-1

3) MyD 88

4) SLP-65

21 - با افزایش سن یکی از تغییرات زیر در سیستم ایمنی اتفاق می افتد؟

1) کاهش تولید Naive T Cells

2) افزایش طول تلومراز در CTL

3) کاهش سلول های خاطره ای CD4

4) افزایش بیان CD28

22 - گیرنده برای نوروپپتید ماده (Substance P) P و اوروکورتین (Urocortin) روی کدامیک از سلول های زیر وجود دارد؟

1) لنفوسیت ها و رده های سلولی لیمفوما

2) فقط سلول های خون محیطی

3) سلول های داخل تیموسی

4) سلول های طحالی

23 - کدامیک از جملات زیر در مورد NK Cell صحیح تر است؟

1) با افزایش سن قدرت کشندگی آنها در پاسخ به سیتوکاین ها کاهش می یابد.

2) با افزایش سن قدرت فعالیت LAK آنها افزایش می یابد.

3) با تغییرات سن قدرت ADCC و انتقال پیام آنها طبیعی باقی می ماند.

4) با افزایش سن تولید TNF در آنها افزایش می یابد.

24 - کدامیک از سلول های زیر قادر است که با عرضه آنتی ژن ، سلول های CD8 ناآزموده (Naive) را فعال کند؟

1) سلول های Interdigitating Dendritic

2) سلول های Follicular Dendritic

3) سلول های B

4) تمام سلول های دارای MHC-I

25 - شناسایی آنتی ژن های گلیکولیپیدی توسط سلول های گاما-دلتا به کمک کدامیک از مولکول های زیر صورت می گیرد؟

1) CD1

2) MHC-I

3) MHC-II

4) شناسایی مستقیم

26 - تمام گیرنده های زیر در سطح ماکروفاژها وجود دارد بجز یک مورد:

1) FceRI

2) Scavenger Receptor

3) Toll Like Receptor

4) CD14

27 - در مورد ویرایش گیرنده (Receptor Editing) سلول های B کدام جمله صحیح است؟

1) در سلول های B بالغ (Mature B Cell) بروز می کند.

2) باعث تغییر IgM به IgD در سطح سلول B می شود.

3) باعث تغییر IgD به IgM در سطح سلول B می شود.

4) باعث تغییر Idiotype گیرنده سلول B می شود.

28 - در هنگام شناسایی آنتی ژن توسط سلول های T ، تمام ارتباطات لیگاند ــ رسپتور زیر بوجود می آید بجز یک مورد:

1) MHC-TCR

2) MHC-CD3

3) MHC-CD4

4) TCR ــ آنتی ژن

29 - برای ایجاد پاسخ ثانویه مناسب نسبت به یک آنتی ژن ، تزریق آنتی ژن در کدام مرحله از پاسخ ایمنی ، تاثیر بهتری خواهد داشت؟

1) Lag Phase

2) Log Phase

3) Steady State

4) Decline Phase

30 - سلول های CD8 عمدتاً با تمام مکانیسم های زیر می توانند هدف خود را از بین ببرند، بجز:

1) ترشح Perforine و Granzyme

2) Fas - Fas Ligand

3) تولید TNF

4) تولید رادیکال های آزاد اکسیژن

31 - تمام موارد زیر به انجام عمل بیگانه خواری (فاگوسیتوز) کمک میکند، بجز:

1) (SP-A) Surfactant Protein A

2) (MBL) Mannose Binding Lectin

3) (CRP) C Reactive Protein

4) Serum Amyloid A

32 - اپی توپ های Conformational در ساختمان آنتی ژن توسط کدام نوع سلول شناسایی می شوند؟

1) سلول های B

2) سلول های CD8

3) سلول های CD4

4) سلول های NK

33 - پس از شناخت آنتی ژن توسط سلول B تمام تغییرات زیر در نوع آنتی بادی تولید شده توسط سلول B می تواند رخ دهد بجز:

1) نوع زنجیره سنگین تغییر می کند.

2) نوع زنجیره سبک تغییر می کند.

3) Affinity آنتی بادی تغییر می کند.

4) فرم غشائی به ترشحی تبدیل می شود.

34 - کدامیک از موارد زیر در کاهش حساسیت نوع I موثر می باشد؟

1) افزایش مقدار IL-12

2) افزایش مقدار IL-4

3) افزایش فعالیت Th2

4) افزایش FceRI در سطح ماست سل

35 - تمام موارد زیر ممکن است باعث تحریک ماست سل گردد، بجز:

1) توت فرنگی

2) کروموگلیکات سدیم

3) آسپیرین

4) کدئین و مورفین

36 - پسر 15 ماهه ای با عفونت های مکرر گوش میانی فاقد IgA و IgM سرمی است ، در بررسی مولکولی موتاسیون ژن BtK گزارش شده است ، تشخیص احتمالی شما چیست؟

1) نقص ایمنی متغیر مشترک (CVID)

2) آگاماگلوبولینمی وابسته به (XLA)  X

3) هیپوگاماگلوبولینمی گذرای شیرخوارگی (THI)

4) کمبود انتخابی IgA

37 - بروز کدامیک از مارکرهای زیر در Hairy Cell Leukemia افزایش می یابد؟

1) CD13

2) CD33

3) CD11a

4) CD11c

38 - کدامیک از موارد زیر برای سنجش شروع AIDS در یک فرد آلوده به HIV بیشترین ارزش را دارد؟

1) شمارش مطلق سلول های CD4+

2) نسبت CD4 به CD8

3) سطح آنتی بادی های علیه gp120

4) تعداد سلول های NK

39 - در Hyper IgM Syndrome نقص ژنتیکی در کدام مولکول زیر وجود دارد؟

1)LFA-1

2) ICAM-1

3) CD40

4) CD40L

40 - محل اتصال پپتید در مولکول MHC-I توسط کدام دومین ها تشکیل می شود؟

1) a1 و a2

2) a2 و a3

3) a1 و b1

4) a1 و b2 میکروگلوبولین

41 - در مراحل اولیه آلودگی به HIV کمترین احتمال آلودگی در کدام سلول وجود دارد؟

1) سلول های مونوسیت ـ ماکروفاژ

2) سلول های B

3) سلول های دندریتیک فولیکولر

4) سلول های لانگرهانس

42 - در مورد سلول های B از نوع CD5 مثبت تمامی موارد زیر صحیح است بجز:

1) بیشتر در حفره صفاق یافت می شوند.

2) تولید کننده آنتی بادی در نوزادان می باشند.

3) دارای نوکلئوتید های N متعدد در ژنهای بازآرائی شده خود می باشند.

4) منشاء اصلی سلول های بدخیم در CLL می باشند.

43 - بیشترین پیوندهای دی سولفیدی بین زنجیره ای (Interchain) در کدام آنتی بادی دیده می شود؟

1) IgG1

2) IgG2

3) IgG3

4) IgG4

44 - در مورد سلول های NK تمامی گزینه های زیر صحیح است بجز:

1) مولکول های MHC کلاس یک موجود بر سلول های هدف، فعالیت سلول های NK را مهار می نمایند.

2) گیرنده های مهاری روی سلول های NK تحت عنوان KIR متعلق به خانواده گیرنده های شبه لکتینی هستند.

3) فعالیت کشندگی سلولهای NK تحت تاثیر سیتوکاین IL-2 افزایش می یابد.

4) بر روی گروهی از سلول های NK نوعی مارکر CD8 بیان می گردد.

45 - اتصال کدامیک از اجزای کمپلمان به سطح آنتی ژن از طریق باند تیواستری صورت می گیرد؟

1) C1q

2) C5b

3) C3b

4) C2a

46 - کدامیک از سلول های زیر عمدتاً نقش عرضه آنتی ژن (Ag Presentation) را در گره های لنفاوی عهده دار است؟

1) ماکروفاژها

2) نوتروفیل ها

3) سلول های دندریتیک

4) بازوفیل ها

47 - کدامیک از سیتوکاین های زیر بیشترین خاصیت سرکوبگری را دارد؟

1) IL-3

2) IL-7

3) IL-10

4) IL-11

48 - کدامیک از سیتوکاین های زیر در مورد کمبود پلاکت استفاده درمانی دارد؟

1) IL-10

2) IL-11

3) IL-20

4) IL-24

49 - کدامیک از گزینه های زیر راجع به Decay Accelerating Factor) DAF) صحیح است؟

1) با ایجاد مجموعه حمله به غشاء، میکروارگانیسم مهاجم را تخریب می کند.

2) با اتصال به سطح میکروارگانیسم ها سبب پیشبرد روند بیگانه خواری می شوند.

3) موجب تخریب شدید ارگانیسم های فاگوسیتوز شده می گردد.

4) از فعالیت اجزای کمپلمان جلوگیری می کند.

50 - نقش مولکول HLA-DM چیست؟

1) جابه جا کننده پپتیدهای آنتیژن در درون اندوزوم

2) تجزیه پروتئولیتیک پروتئین های سیتوزولی

3) اتصال به یوبی کوئیتین

4) عرضه آنتی ژن های اگزوژن به TCR

51 - شخصی آلوده به EBV شده است. پروتئین این ویروس به کدامیک از اجزاء ایمونولوژیک زیر متصل می شود؟

1) به سلول های CD4+

2) به گیرنده نوع 2 کمپلمان (CR2)

3) به سلول های CD8-

4) به رسپتورهای Fc

52 - آنتی بادی های کاتالیتیک اساس طراحی واکسن علیه کدامیک از موارد زیر می باشند؟

1) ویروس ها

2) باکتری ها

3) آلرژن ها

4) مواد مخدر

53 - در پدیده نوترکیبی ژن های V(D)J ، پس از ایجاد شکستگی در دو زنجیره DNA اولین پروتئینی که به موضع شکستگی وارد شده و به ادامه مسیر نوترکیبی کمک کی کند چه نام دارد؟

1) DNA-Dependent protein kinase

2) Artemis

3) DNA LIgase

4) TdT

54 - کدامیک از ایزوفرم های CD1 در سطح سلول ظاهر نمی شود؟

1) CD1b

2) CD1c

3) CD1d

4) CD1e

55 - همه موارد زیر رسپتور فعال کننده سلول های NK هستند، بجز:

1) NKP46

2) NKG2

3) NKP30

4) NKP44

56 - مهم ترین پروتئین های مجری پدیده آپوپتوز کدامند؟

1) فسفاتازها

2) سرین استرآزها

3) کاسپازها

4) آلدولازها

57 - کدامیک از مولکول های زیر در جدا نمودن CLIP از MHCII نقش دارد؟

1) HLA-DM

2) HLA-DR

3) HLA-E

4) HLA-G

58 - در مسیر پردازش آنتیژن های سیتوزولی کدامیک از مولکول های زیر آنتیژن را به ER منتقل میکند؟

1) HLA-DM

2) LMP

3) CLIP

4) TAP

59 - برای تشخیص سرولوژیک بیماری حصبه و مونونوکلئوز عفونی به ترتیب از کدامیک از تست های زیر استفاده می شود؟

1) ویدال - پل بونل دیویدسون

2) پل بونل دیویدسون - ویدال

3) رایت - شیک

4) ویدال - شیک

60 - کدامیک از مولکول های زیر به عنوان رسپتور اینترفرون های b و a محسوب می شود؟

1) CD118

2) CD120

3) CD146

4) CD152

61 - کدامیک از مولکول های زیر به عنوان رسپتور C5a بر روی گرانولوسیت، سلول های دندریتیک و ماست سل ها یافت می شود؟

1) CD86

2) CD88

3) CD95

4) CD120

62 - در اثر شکسته شدن C3b تحت تاثیر فاکتور I و H همه اجزاء زیر بوجود می آیند، بجز:

1) iC3b

2) C3d

3) C3c

4) C3dg

63 - تزریق خون کامل یا گاماگلوبولین به کدام دسته از بیماران مبتلا به نقص انتخابی گاماگلوبولین خطرناک است؟

1) IgA

2) IgM

3) IgG

4) IgD

64 - رسپتور کمپلمان برای قطعات زیر در سطح سلول های ماست سل وجود دارند، بجز:

1) C3a

2) C2a

3) C4a

4) C5a

65 - رسپتور FceRII مولکول IgE در سطح همه سلول های زیر وجود دارد، بجز:

1) ماست سل

2) ماکروفاژهای ریه

3) پلاکت

4) ائوزینوفیل

66 - ایمونوگلوبولین های زیر در حرارت 56 درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت مقاومند، بجز:

1) IgG, IgE

2) IgG, IgD

3) IgA, IgG

4) IgD, IgE

67 - گیرنده H1 هیستامین در سطح کدامیک از سلول های زیر وجود دارد؟

1) بازوفیل

2) اندوتلیال

3) نوتروفیل

4) CD8+ T cell

68 - کدام گیرنده کمپلمان در سطح گلبول های قرمز خون (RBC) موجب پاکسازی ایمیون کمپلکس های خون می شود؟

1) CR3

2) CR2

3) CR1

4) CR4

69- همه سایتوکاین های زیر در ایجاد التهاب نقش دارند، بجز:

1) IL-1

2) TNF-b

3) IL-6

4) TGF-b

70 - در کدامیک از بیماری های نقص ایمنی زیر منطقه زایگر (Germinal Centre) در غدد لنفاوی وجود ندارد؟

1) دی جرج

2) گرانولوماتوز مزمن

3) بروتون

4) ویسکوت آلدریچ

71 - کدامیک از سایتوکاین های زیر نقش اساسی در بقاء سلول های خاطره ای دارد؟

1) IL-15

2) IL-13

3) IL-17

4) IL-23

72 - تمامی موارد زیر در خصوص IgE germline RNA صحیح است، بجز:

1) تولید آن نیاز به STST6  دارد.

2) فاقد اگزون Ce1 است.

3) حاوی Ce1-Ce4, Ie است.

4) قادر به تولید مولکول IgE نمی باشد.

73 - تمامی موارد زیر در خصوص سنتروبلاست ها صحیح است، بجز:

1) مقدار زیادی CxCr4 دارد.

2) در منطقه تاریک (Dark Zone) مرکز زایا هستند.

3) دچار هیپرموتاسیون می شوند.

4) مقدار زیادی CXCR5 دارند.

74 - کدامیک از جملات زیر در خصوص Plasmacytoid Dendritic cell صحیح است؟

1) CD11C زیاد دارند.

2) سلول های لانگرهانس از زیرگروه های آنها می باشند.

3) مقادیر زیاد اینترفرون آلفا و بتا تولید می کنند.

4) پیشساز آنها فاقد مولکول CD4 است.

75 - کدامیک از گزینه های زیر در مورد میکروکایمریسم صحیح نمی باشد؟

1) پس از پیوند مغز استخوان بوجود می آید.

2) به حضور سلولی با ساختار ژنتیک غریبه در بدن یک موجود اطلاق می شود.

3) در اکثر پیوندهای آلوژن می تواند بوجود بیاید.

4) نقشی در بروز GVHD ندارد.

76 - کدامیک از مولکول های زیر در انتقال سیگنال BCR فسفاتیدیل اینوزیتول دی فسفات (PIP2) را به DAG و IP3 تبدیل می کند.

1) پروتئین آداپتور

2) ایزوفرم g2 فسفولیپاز C

3) پروتئین کیناز C

4) پروتئین G

77 - LFA-1 چیست؟

1) یک Co-receptor روی T cell است.

2) یک Co-stimulator روی APC است.

3) یک سلکتین روی B cell است.

4) یک اینتگرین روی T cell است.

78 - در خالص سازی یک آنتی ژن تفاوت کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون با الکتروفورز روی ژل پلی آکریلامید (PAGE) چیست؟

1) در کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون مولکول در شرایط Native و در الکتروفورز PAGE در شرایط گسسته جدا می شود.

2) مولکول ها در الکتروفورز ژل پلی آکریلامید بهتر از ژل کروماتوگرافی ستونی تفکیک می شوند.

3) ژل آکریلامید فقط قادر به جداسازی مولکول های پروتئینی خاص است.

4) میدان الکتریکی در ژل پلی آکریلامید سبب گسسته شدن مولکول می گردد.

79 - وریدچه های با اندوتلیال بلند (High Endothelial Venules) دارای همه مشخصات زیر هستند ، بجز:

1) در ناحیه Post Capilary Venule وجود دارند.

2) در HEV لنفوسیت ها قادر به عبور از درون سلول ها و بین سلول ها برای استقرار در غدد لنفاوی می باشند.

3) در HEV رسپتور گلیکوپروتئینی برای مولکول های سطحی لنفوسیت ها وجود دارد.

4) HEV در همه اعضاء لنفاوی ثانویه وجود دارد ولی در اعضاء لنفاوی اولیه وجود ندارد.

80 - در همه موارد زیر تیپ II ازدیاد حساسیت بوجود می آید، بجز:

1) بیماری سرم

2) بیماری گراویس

3) آنمی همولیتیک اتوایمیون

4) بیماری گودپاسچر


 

106 - در کدام یک از روش های زیر از (Single Chain FV (SCFV برای هدف قرار دادن پروتئین ها استفاده می شود؟

1) Antibody Phage Display

2) Antigen-Antibody Library

3) تولید آنتی بادی مونوکلونال در صفاق موش

4) تولید SCFV اختصاصی در باکتری

107 - Linkage disequilibrium بین DR2 و B7 در هاپلوتایپ MHC به دلیل کدام یک از موارد زیر است؟

1) شایع بودن آلل های DR2 و B7

2) نادر بودن آلل های DR2 و B7

3) شایع بودن نوترکیبی بین جایگاه های B و DR

4) نادر بودن نوترکیبی بین جایگاه های B و DR

108 - مادری با گروه خونی A+ صاحب دختری با گروه خونی O+ و پسری با گروه خونی B- شد. ژنوتایپ پسر کدام است؟

1) IBi RR

2) IBIB rr

3) IBi Rr

4) IBi rr

109 - پیرامون قطعه های ژنی که در تولید زنجیره L نوع کاپا (K) به  کار می روند، کدام پاسخ زیر صحیح است؟

1) همه آنها روی دو کروموزوم قرار دارند.

2) همه آنها روی یک کروموزوم قرار دارند.

3) آنها از یکدیگر مشتق می شوند.

4) آنها روی کروموزوم های متعدد قرار دارند.

110 - تولید ایمونوگلوبولین ها با کدام یک از موارد زیر همراه است؟

1) Gene Conversion

2) Sister Chromatid Exchange

3) Gene Rearrangement

4) DNA Methylation

111 - نوزادانی که با X-SCID (کمبود ایمنی مرکب شدید وابسته به X) به دنیا می آیند:

1) دارای جهش در ژن مربوط به تولید زنجیره آلفا در گیرنده اینترلوکین-1 خود هستند.

2) جهش در ژن مربوط مانع از ایجاد یک نوع گلبول سفید خون (T cell) می گردد.

3) جهش در ژن مربوط مانع از ایجاد یک نوع گلبول سفید خون (Natural Killer cells) می گردد.

4) جهش در ژن مربوط مانع از ایجاد دو نوع گلبول سفید T cells و Natural Killer Cells می گردد.

112 - در صورت حذف 32 جفت باز در ژن گیرنده سایتوکاین (CCR5) در انسان کدام یک از موارد زیر مورد انتظار است؟

1) افزایش مقاومت نسبت به HIV

2) افزایش مقاومت نسبت به Adeno virus

3) کاهش مقاومت نسبت به HIV

4) کاهش مقاومت نسبت به Adeno virus

113 - در رابطه با بیماری Burton کدام گزینه زیر صحیح است؟

1) فقدان سلول های T مشاهده می شود و در نوع کلاسیک آن اکثراً خانم ها درگیر هستند.

2) فقدان سلول های B مشاهده می شود و Agammaglobulinemia موجود وابسته به X است.

3) فقدان سلول های T مشاهده میشود و Agammaglobulinemia موجود از نوع اتوزومی است.

4) فقدان سلول های B مشاهده نمی شود و Agammaglobulinemia در نتیجه اثرات محیط است.

114 - در class switching کدام ژن ایمونوگلوبولین تغییر می کند؟

1) CH

2) CL

3) VH

4) VL

115 - تشکیل قطعات DNA ی کد کننده زنجیره سبک K در انسان شامل کدامیک از مراحل زیر (از چپ به راست) است؟

راهنمایی:

Transcription:T
Somatic mutation:SM
Splicing:S
Removal of Leader Sequence:RLS
Translation:Tra
Aminoacid:AA
Somatic Recombination:SR
 

1) T ® SM ® S ® RLS ® SR ® AA

2) SM ® S ® T ® RLS ® SR ® AA

3) SR ® SM ® T ® Tra ® AA

4) SR ® T ® S ® Tra ® RLS ® AA

سئوالات ایمنی PhD  ژنتیک پزشکی

110 - در واکنش: Amplification Refractory Mutation System (ARMS)  کدام قسمت پرایمر برای اتصال اختصاصی مهم تر است؟

1) نوکئوتید انتهای 3'

2) نوکلئوتید انتهای 5'

3) نوکلئوتید میانی

4) یک نوکلئوتید از انتهای 3' و یک نوکلئوتید از انتهای 5'

115 - به طور معمول از روش SSCP (Single  Stranded Conformation Polymorphism) برای غربالگری کدام نوع از جهش های زیر استفاده می شود.

1) Large Deletions

2) Point Mutations

3) Large duplication

4) Gene rearrangements

118 - از کدامیک از روش های PCR برای افزایش ویژگی (Specificity) یک واکنش PCR استفاده می شود؟

1) Real Time PCR

2) Linker Primed PCR

3) Differential display PCR

4) Nested primer PCR

128 - 2D  ژل الکتروفورزیس در چه مواردی به کار می رود؟

1) تنها برای جداسازی پروتئین ها با اندازه های مختلف

2) برای جداسازی RNA از mRNA

3) برای جداسازی DNA یا پروتئین ها

4) برای تشخیص اضافه شدن یک قطعه DNA در یک ناقل

 


کلید اولیه سئوالات آزمون دوره دکتری تخصصی  رشته ایمنی شناسی
سال تحصیلی
1384 - 85
 

شماره کلید شماره کلید شماره کلید شماره کلید شماره کلید
1 الف 31 د 61 ب 91 الف 121 الف
2 ج 32 الف 62 د 92 ب 122 الف
3 ج 33 ب 63 الف 93 الف 123 الف
4 ب 34 الف 64 ب 94 الف 124 ب
5 ج 35 ب 65 الف 95 ب 125 ج
6 الف 36 ب 66 د 96 ب 126 ج
7 ج 37 ج 67 ب 97 ج 127 ب
8 ج 38 الف 68 ج 98 د 128 ب
9 ج 39 د 69 د 99 ج 129 ج
10 ب 40 الف 70 ج 100 الف 130 ب
11 ب 41 ب 71 الف 101 ج    
12 ب 42 ج 72 ب 102 د    
13 ج 43 ج 73 د 103 ب    
14 ج 44 ب 74 ج 104 ب    
15 ج 45 ج 75 د 105 ج    
16 ج 46 ج 76 ب 106 الف    
17 ب 47 ج 77 د 107 د    
18 ب 48 ب 78 ب 108 د    
19 د 49 د 79 د 109 ب    
20 ج 50 الف 80 الف 110 ج    
21 الف 51 ب 81 الف 111 د    
22 الف 52 د 82 ب 112 الف    
23 ج 53 الف 83 د 113 ب    
24 الف 54 د 84 الف 114 الف    
25 الف 55 ب 85 ب 115 د    
26 الف 56 ج 86 ج 116 ب    
27 د 57 الف 87 الف 117 ج    
28 ب 58 د 88 الف 118 ب    
29 د 59 الف 89 ج 119 ج    
30 د 60 الف 90 د 120 ب