Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون (Ph.D) ایمنی سال 1383 (پزشک)


 

1 -  تمام موارد زیر محرک لنفوسیت های T می باشند، بجز:

1) کپسول پنوموکوک

2) PHA (Phytohemaglotinin)

3) سم کزاز

4) سم ایجاد کننده  شوک توکسیک

2 - بعضی از ویروس ها برای مقابله با سیستم ایمنی ، MHC کلاس یک را در سطح سلول کاهش می دهند. این مکانیسم می تواند سلول آلوده را:

1) در مقابل سلول های CD8 حساس کند.

2) در مقابل سلول های NK حساس کند.

3) در مقابل مکانیسم ADCC مقاوم کند.

4) اثر کمپلمان را روی سلول آلوده کاهش می دهد.

3 - در تمام زنجیره های ایمونوگلوبولین انسان شاخص های آلوتایپی شناسائی شده است، بجز:

1) g3

2) a

3) k

4) m

4 - تمام موارد زیر در ناحیه متغیر زنجیره های ایمونوگلوبولین انسان واقع شده اند، بجز:

1) (Complementary Determining Region) CDR

2) آلوتایپ

3) شاخص های ایدیوتایپی (Idiotype)

4) پاراتوپ

5 - تمام موارد زیر از فعالیت های CR1 می باشد، بجز:

1) پاکسازی کمپلکس های ایمنی از گردش خون

2) کوفاکتور برای فاکتور I

3) غیرفعال سازی C3 Convertase در مسیر کلاسیک و آلترناتیو

4) جلوگیری از تشکیل کمپلکس حمله به غشاء (MAC)

6 - همه سلول های زیر ممکن است بوسیله HIV آلوده شوند، بجز:

1) Follicular dendritic cells

2) Monocyte

3) Naive B cells

4) Endothelial cells in brain

7 - کدامیک از مارکرهای توموری زیر محصول تغییر یافته اونکوژن ها و یا ژن های مهاری نمی باشد؟

1) HER-2

2) P210 of Bcr/AbI

3) P53 موتانت

4) Tyrosinase

8 - درباره ساختار گره لنفاوی گزینه درست را انتخاب کنید؟

1) پلاسماسل در پاراکورتکس یافت می شود.

2) سلول های خاطره ای B در مراکز زایا دیده می شود.

3) ساختار عروقی HEV بیشتر در کورتکس قرار دارد.

4) FDC در Mantle Zone یافت می شود.

9 - کدامیک از مولکول های زیر در پردازش آنتی ژن در مسیر MHC-II شرکت نمی کند؟

1) HLA-DM

2) Invariant Chain

3) TAP molecule

4) b Chain of class II

10 - کدام یک از پاسخ های زیر در مورد استرس پروتئین ها (HSPs) صحیح نیست؟

1) با تولید آنها سلول خود را از عوامل کشنده حفظ می کند.

2) در طول یک عفونت می توانند بوسیله B cell شناسائی شده و در مقابل آنها آنتی بادی تولید شود.

3) مولکول پیشنهادی برای تولید واکسن ها از جمله واکسن های ضد سرطان است.

4) فقط می تواند بوسیله ماکروفاژها تولید شوند.

11 - مولکول کاتپسین :

1) یک مولکول فعال کننده کمپلمان است.

2) مهار کننده مسیر نیتریک اکساید است.

3) یک آنتی بیوتیک پروتئین است.

4) یک آنزیم مهار کننده سیکل تقسیم سلولی در تولید هیبریدوما است.

12 - سوبسترای آنزیم میلوپراکسیداز عبارت است از:

1) نیتریک اکساید

2) هیدروژن پراکساید

3) فسفاتیدیل کولین

4) فسفاتیدیل اینوزیتول

13 - در کدامیک از موارد نقص ایمنی زیر، عفونت با باکتری های چرکزا بیشتر افزایش می یابد؟

1) نقص T cell

2) نقص بازوفیل ها

3) نقص تولید آنتی بادی ها

4) نقص Innate Immunity

14 - در روش الیزا استفاده از کدامیک از آنزیم های زیر به حهت سرعت کاتالیز بالاتر ترجیح دارد؟

1) آلکالین فسفاتاز

2) پراکسیداز

3) بتاگلاکتوزیداز

4) اوره آز

15 - کدام ایمونوگلوبولین های زیر قادر به عبور از جفت هستند؟

1) IgM و IgD

2) زیرکلاس های IgG1 و IgG3

3) IgG1 و IgA

4) IgD و IgA

16 - کدام گزینه در مورد سلول ها و نواحی مراکز زایا (Germinal Centres) صحیح است؟

1) سلول های سنتروبلاست در ناحیه تاریک (Dark Zone) تکثیر نموده و بیان IgD در آنها کاهش می یابد.

2) سلول های سنتروبلاست هر 6 - 8 ساعت تکثیر و بیان ایمونوگلوبولین سطحی در آنها افزایش می یابد.

3) سلول های سنتروسیت از سلول های سنتروبلاست بوجود می آیند و در ناحیه تاریک قرار دارند.

4) سلول های سنتروبلاست دچار موتاسیون و تبدیل ایزوتایپ شده و در ناحیه روشن متراکم می شوند.

17 - همه خصوصیات زیر در مورد سلول بنیادی (Stem Cell) صحیح اند، بجز:

1) سلولی است که تشکیل و ساخت تمامی ارگان های بدن را تامین میکند.

2) یکی از خصوصیات آن ایمونوژنیک نبودن آن می باشد.

3) سلولی Pluripotential و قابل تبدیل به رده های مختلف سلولی است.

4) دارای نشانه سطحی CD44 (Marker) می باشد.

18 - همه سلول های زیر دارای رسپتور برای زنجیره اپسیلون ایمونوگلوبولین هستند، بجز:

1) ماست سل ها

2) ائوزینوفیل ها

3) هیستیوسیت ها

4) بازوفیل ها

19 - در فعال شدن ائوزینوفیل ها همه موارد زیر ترشح می شوند، بجز:

1) Major Basic Protein

2) Eosinophil Cationic Protein

3) Eosinophil peroxidase

4) Eosinophil Chemotactic Factor of Anaphylacxis

20 - یون هایی که در مسیر فعالیت کمپلمان عمدتاً نقش دارند، کدامند؟

1) Ca++ و Fe

2) Cl- , Na+

3) Mg++ و Na+

4) Ca++ و Mg++

21 - ژن های پاسخ ایمنی Immune Response Gene (Ir) مربوط به کدامیک از ژن های زیر است؟

1) BCR-TCR

2) MHC

3) Cytokine Gene

4) Immunoglobulin Super Gene Family

22 - تمام تغییرات زیر می تواند بعد از برخورد آنتی ژن با سلول B بالغ انجام شود، بجز:

1) Class Switching

2) Somatic Hypermutation

3) ترشح ایمونوگلوبولین

4) ویرایش گیرنده (Receptor Editing)

23 - برعلیه کدامیک از واکسن های زیر فقط پاسخ ایمنی سلول موثر میباشد؟

1) Polio

2) Tetanus

3) Hepatitis-B

4) BCG

24 - کدام یگ از سیتوکین های زیر به عنوان فاکتورهای Heamopoeisis شناخته نمی شود؟

1) IL-7

2) IL-3

3) IL-12

4) IL-11

25 - از کدامیک از مارکرهای سرطانی زیر در تشخیص سرطان تخمدان استفاده می شود؟

1) CA-15-3

2) EEA

3) CA-125

4) CA-19-3

26 - در کدامیک از APC های زیر، MHC کلاس دو به طور دائم حضور داشته و توسط اینترفرون گاما افزایش می یابد؟

1) سلول های دندریتیک

2) ماکروفاژها

3) لنفوسیت های B

4) سلول های اپی تلیال

27 - همه جملات زیر در خصوص Selectin ها صحیح است بجز:

1) سلول های T ناآزموده (Naive T cells) فاقد P-selectin  هستند.

2) میزان selectin موجود بر سطح سلول های Th-1 و Th-2 تفاوتی ندارد.

3) غد لنفاوی موش های فاقد L-selectin بخوبی شکل نمی گیرد.

4) در بیماران Leukocyte adhesion deficiency Type II لیگاند E-selectin بر سطح نوتروفیل ها وجود ندارد.

28 - لیگاند مولکول B7  کدامیک از مولکول های زیر است ؟

1) CD2

2) CTLA-4

3) LFA-1

4) CD5

29 - کدامیک از مولکول های زیر جزء گیرنده های تحریکی سلول های کشنده طبیعی می باشد؟

1) NKG2D

2) NKG2A

3) NKG2C

4) LIT-2

30 - کدامیک از گیرنده های زیر دارای میل اتصال بالا به IgG می باشد؟

1) FcgRI

2) FcgRIIA

3) FcgRIIB

4) FcgRIIIA

31 -  در یک فرد سالم علیه کدامیک از آنتی ژن های خودی به طور طبیعی تولرانس وجود ندارد؟

1) اجزای کمپلمان

2) ایمونوگلوبولین ها

3) فیبرینوژن

4) DNAی دو رشته ای

32 - همه پروتئین های زیر به کمپلکس تازه سنتز شده b2m+ زنجیره سنگین کلاس سبک MHC در ER متصل می باشند، بجز:

1) TAP

2) Tapasin

3) Calreticulin

4) BIP

33 - کدامیک از جملات ذیل در خصوص HLA-DM صحیح است؟

1) یک Peptide transfer molecule است.

2) یک Peptide editor است.

3) سبب تجمع مولکول های کلاس دو فاقد CLIP می شود.

4) در شرایط خنثی بیشترین قدرت در تعویض CLIP را دارد.

34 - کدامیک از پذیرنده های (Receptors) ذیل به طور اختصاصی بر سطح سلول های Th2 دیده می شوند؟

1) CCR1, CXCR5

2) CXCR3, CCR1

3) CCR4, CCR7

4) CCR4, CCR3

35 - کدام یک از گزینه های زیر درمورد سایتوکاین ها اشتباه است؟

1) IL-3 موجب تکثیر و تمایز لنفوسیت ها و گرانولوسیت ها می شود.

2) IL-5 در رشد و تمایز ائوزینوفیل ها نقش دارد.

3) IL-6 تولید پروتئین های فاز حاد را افزایش می دهد.

4) IL-13 تولید IL-4 را مهار می کند.

36 - کدامیک از مولکول های زیر در سیستم کمپلمان نقش مهار کننده دارد؟

1) پروپردین

2) فاکتور B

3) پروتئین S

4) فاکتور D

37 - کدامیک از مولکول های زیر در سطح لنفوسیت های T پس از تحریک آنتی ژنی بارز می گردد؟

1) TCR

2) CD40L

3) CD19

4) FcgRI

38 - در پدیده Receptor Editing در زنجیره سبک تمامی گزینه ها صحیح است بجز:

1) این پدیده در سلول های B نابالغ اتفاق می افتد.

2) در صورت شکست این پدیده سلول B تمایز نیافته و نهایتاً می میرد.

3) زنجیره جدید جایگزین شده الزاماً از نوع لامبدا می باشد.

4) در طی این پدیده قطعه C کاپا پس از بازآرایی VJ حذف می شود.

39 - تمام گزینه های زیر درمورد پاسخ ایمنی اولیه صحیح است ، بجز:

1) ارائه آنتی ژن عمدتاً توسط سلول های B صورت می گیرد.

2) آنتی بادی تولید شده عمدتاً از نوع IgM است

3) میل پیوندی (affinity) آنتی بادی تولید شده نسبتاً پایین است.

4) فاز تاخیری 5 تا 10 روزه در پاسخ آنتی بادی دیده می شود.

40 - کدامیک از مکانیسم های فرار به صورت مشترک توسط ویروس ها و باکتری ها استفاده می شود؟

1) تغییر آنتی ژنی

2) تولید هومولوگ های گیرنده های سیتوکاینی

3) جلوگیری از پردازش آنتی ژنی

4) تولید سیتوکاین های ایمونوساپرسیو

41 - برای تشخیص افراد HIV مثبت کدامیک از تست های زیر به صورت روتین مورد استفاده قرار می گیرد؟

1) شمارش سلول های CD4+ خون محیطی

2) الیزا و تائید آن به وسیله وسترن بلات

3) تعیین بار ویروسی و انجام PCR

4) شناسایی ویروس با روش RIA

42 - CD25 رسپتور کدام ویروس یا مولکول زیر است؟

1) ویروس اپشتاین بار

2) IL-12

3) IL-2

4) IL-6

43 - این مولکول بر سطح سلول های Pre-B ، سلول های B طبیعی و بدخیم یافت می شود لیکن بر سطح پلاسماسل ها حضور ندارد و به نظر می رسد در تنظیم فعالیت و تکثیر سلول های B نقش دارد؟

1) CD19

2) CD20

3) CD21

4) CD16

44 - CTL ها در همه واکنش های زیر به عنوان سلول کارگزار (Effector) عمل می کنند، بجز:

1) عفونت های درون سلولی

2) عبونت های خارج سلولی

3) دفع تومور

4) دفع حاد آلوگرافت

45 - مهم ترین فاکتور مهاجرت لکوسیت ها کدامیک از مولکول های زیر است؟

1) VCAM-1

2) ICAM-3

3) ICAM-2

4) ICAM-1

46 - کدام یک از سلول های زیر مرحله بلوغ تیموسی ندارد و احتمالاً در حیوانات فاقد تیموس تعداد آنها افزایش می یابد و در سطح آن CD2 وجود دارد؟

1) Tgd

2) CTL

3) سلول های NK

4) Th a/b

47 - تمام موارد زیر در مورد گروه خونی Rh صحیح است بجز:

1) آنتی ژن d در حقیقت بیانگر عدم وجود D است.

2) آنتی ژن Rh  یک گلیکولیپید است

3) تعداد آنتی ژن های Rh بر سطح گلبول قرمز 20 تا 30 هزار مولکول است.

4) آنتی بادی ضد Rh در مایعاتی نظیر شیر نیز یافت می شود.

48 - مهم ترین مکانیسم ایفای نقش دفاع ایمونولوژیک IgA  در مخاط چیست؟

1) انتقال آنتی ژن به MALT

2) مهار اتصال آنتی ژن

3) تحریک آنتروسیت ها

4) اپسونیزاسیون آنتی ژن

49 - همه اشخاص زیر ممکن است دارای آنتی بادی بر ضد یک پاتوژن در سرم خون خود باشند ولی پاتوژن مربوط قبلاً هرگز وارد بدن آنها نشده باشد، بجز:

1) نوزادانی که از مادران با سابقه بیماری متولد شده باشند.

2) کودکانی که واکسن مربوط را تزریق یا استفاده کرده باشند.

3) افرادی که چندین واحد خون به آنها تزریق شده است.

4) اشخاصی که میزان آنتی بادی اختصاصی در سرم خون آنها بیشتر از آنتی بادی های با واکنش متقاطع (cross reactive) می باشد.

50 - کدامیک از آنتی بادی های زیر مهم ترین نقش را در مهار پاسخ های ایمنی دارند؟

1) IgG

2) IgA

3) IgM

4) IgD

51 - کدامیک از عوامل زیر در فراخوانی نوتروفیل ها به موضع عفونت نقش مهم تری دارند؟

1) آنتی بادی

2) C5a

3) No

4) PGE2

52 - کدامیک از مکانیسم های زیر در خصوص فرار باکتری های خارج سلولی از سیستم ایمنی اهمیت بیشتری دارد؟

1) تغییرات ژنتیکی در ژن های کد کننده آنتی ژن های سطحی

2) جلوگیری از اتصال فاگوزوم به لیزوزوم

3) تولید سایتوکاین های مهاری مثل IL-10

4) دارا بودن ژن اوره آز به منظور تولید آمونیاک

53 - Poly-Ig Receptor در غشاء سلول های اپی تلیال، گیرنده چه مولکولی است؟

1) قطعه ترشحی

2) J Chain

3) زنجیره آلفا

4) زنجیره سبک

54 - برای تولید IgA ترشحی نیاز به چه سلولی است؟

1) چربی

2) پوست

3) پوششی

4) ماهیچه

55 - تمام مولکول های زیر در تحریک و فعال سازی سلول های NK نقش دارند، بجز:

1) CD16

2) KIR

3) CD94

4) NKP44

56 - کدامیک از گیرنده های زیر در سطح ماکروفاژها حذف گلبول های قرمز پیر را به عهده دارد؟

1) Scavenger Receptor

2) Toll like receptor

3) CD14

4) CD35

57 - برای تشخیص افتراقی و یا ادامه درمان خانم های مبتلا به سقط جنین مکرر از کدامیک از تست های زیر که مقبولیت علمی بیشتری دارند به صورت روتین استفاده می شود؟

1) Anti-Paternal Cytotoxic Antibody (APCA)

2) فلوسیتومتری و تعیین نسبت زیرگروه های لنفوسیتی

3) HLA تایپینگ به منظور تعیین اشتراک آنتی ژن های HLA

4) آنتی فسفولیپید آنتی بادی و آنتی کاردیولیپید آنتی بادی

58 - بیماری گرانولوماتوزیس مزمن (CGD) ناشی از :

1) آگاماگلوبولینمی است.

2) سارکوئیدوز است.

3) نقص در لنفوسیت های T است.

4) نقص در سلول های فاگوسیتیک است.

59 - همه روش های زیر در ایجاد تولرانس نسبت به آنتی ژن پروتئینی موثرند، بجز:

1) تزریق داخل عضلانی آنتی ژن همراه با آجوانت

2) تزریق سیکلوسپورین همراه با آنتی ژن

3) تزریق مکرر بسیار اندک از آنتی ژن

4) تزریق داخل وریدی پروتئین قبل از ظهور لنفوسیت های بالغ

60 - اساس مولکولی نقص ایمنی در سندرم لنفوسیت برهنه (Bare Lymphocyte Syndrome) چیست؟

1) موتاسیون در ژن BTK

2) نقص در ترمیم DNA

3) موتاسیون در ژن ZAP 70

4) موتاسیون در ژن فاکتور نسخه برداری

61 - در تمامی بیماری های زیر پاسخ ایمنی هومورال دچار نقص نمی باشد، بجز:

1) CVID

2) LAD

3) اتاکسی تلانژکتازی

4) سندرم ویسکوت آلدریچ

62 - در کدامیک از بیماری های زیر کاهش در تشکیل مراکز زایگر غدد لنفاوی مشاهده می شود؟

1) کمبود انتخابی IgA

2) سندرم دی جورج

3) بیماری بروتون

4) بیماری گرانولوماتوز مزمن

63 - اساس مولکولی نقص ایمنی در بیماری بروتون مربوط به کدام یک از موارد زیر است؟

1) نقص در بروز MHC-II

2) نقص در بروز رسپتور IL-2

3) نقص در تیروزین کیناز سلول B

4) نقص در فاکتور نسخه برداری NFkB

64 - کدام دسته از آنتی بادی های زیر توانایی فعال کردن سیستم کمپلمان به روش کلاسیک را دارند؟

1) IgM و IgA

2) IgM و IgD

3) IgM و IgG

4) IgM و IgE

65 - در مورد تست های پوستی آلرژی تمام گزینه های زیر صحیح است بجز:

1) بیمار نبایستی داروهای آنتی هیستامینی مصرف کند.

2) تست پریک پس از حدود 20 دقیقه ارزیابی می شود.

3) مصرف کورتیکواستروئیدها از واکنش های فوری تست های پوستی آلرژی جلوگیری می کند.

4) بایستی همیشه کنترل منفی و کنترل مثبت را نیز در تست گنجاند.

66 - تمامی بیماری های زیر با واسطه IgE هستند، بجز:

1) رینیت آلرژِیک

2) درماتیت آتوپیک

3) بیماری سرم

4) آسم آلرژیک

67 - روش درمانی معمول در هیپوگاماگلوبولینمی وابسته به X کدام است؟

1) تزریق گاماگلوبولین

2) پیوند مغز استخوان

3) تزریق لکوسیت ها

4) پیوند تیموس جنینی

68 - تمامی گزینه های زیر در مورد CVID صحیح است بجز:

1) عفونت های چرکی راجعه شایع است.

2) احتمال بروز بیماری های خودایمن بیشتر می شود.

3) تعداد سلول های B معمولاً افزایش می یابد.

4) در هر دو جنس می تواند بروز کند.

69- در بیماری دیابت نوع اول IDDM تمامی اتوآنتی بادی های زیر ممکن است وجود داسته باشد، بجز:

1) آنتی بادی علیه گلوتامیک اسید (GA)

2) آنتی بادی علیه انسولین

3) آنتی بادی علیه رسپتور انسولین

4) آنتی بادی علیه سلول های Islet

70 - تمامی گزینه های زیر در مورد خودایمنی صحیح است، بجز:

1) اتوآنتی بادی حتی با تیتر پایین در افراد سالم دیده نمی شود.

2) معمولاً در بیماران خودایمن بیش از یک اختلال واحد در سیستم ایمنی دیده می شود.

3) پپتیدهای با توالی مشابه از منشاء آنتی ژن های خارجی می تواند در القاء پدیده خودایمنی موثر باشد.

4) بیماری های خودایمن اغلب چند ژنی هستند.

71 - در بیماری SLE آنتی بادی علیه اتوآنتی ژن های زیر ممکن است دیده شود بجز:

1) مجموعه DNA و هیستون

2) آنتی ژن اسمیت (sm)

3) سنترومر

4) آنتی ژن (RO) SS-A

72 - کدامیک از اینترلوکین های زیر در پاتوژنز مالاریای مغزی نقش مهمی دارد؟

1) IL-6

2) IL-12

3) TNF-a

4) IL-4

73 - این ماده پیش ساز پروتئین های فاز حاد است، مقدار سرمی آنها در التهاب تا 1000 برابر افزایش می یابد و قادر است به میکروارگانیسم ها متصل شده و کمپلمان را فعال سازد:

1) TNF-a

2) کالیکرین

3) CRP

4) MBL

74 - همه موارد زیر به عنوان موارد منع مصرف واکسن OPV محسوب می شود، بجز:

1) بیماری های حاد تبدار

2) نقص ایمنی و بدخیمی

3) سه ماه بعد از تزریق ایمونوگلوبولین

4) اسهال و استفراغ شدید

75 - کدامیک از آجوانت های زیر عموماً در واکسن های انسانی استفاده می گردد؟

1) آلومینیم هیدراکسید [Al(OH)3]

2) اجوانت کامل فروند

3) اجوانت ناقص فروند

4) Saponin

76 - مادری در اولین ماه بارداری با کودک مبتلا به سرخجه تماس حاصل می کند. یک هفته پس از تماس، آزمایش سرخجه را انجام می دهد. تیتر IgG ضد سرخجه سرم این مادر برابر 1:80 ولی تیتر IgM ضد سرخجه منفی است تفسیر آن چیست؟

1) جنین مبتلا به سرخجه شده و باید سقط شود.

2) آزمایش را باید تکرار کرد تا در صورت مثبت شدن IgM سقط صورت گیرد.

3) مصونیت قبلی وجود دارد و نیازی به سقط نمی باشد.

4) بیماری سرخجه به جنین آسیب نمی رساند.

77 - گیرنده H2 هیستامین در سطح چه سلولی میباشد؟

1) مویرگ ها

2) غدد ترشحی خارجی

3) بازوفیل

4) پوست

78 - واکسن های زیر را نباید به مادران باردار و بیمارانی که نقص ایمنی دارند تجویز کرد، بجز:

1) کزاز

2) اوریون

3) BCG

4) سرخجه

79 - زنجیره سنگین بیشترین ایمونوگلوبولین مایع آمنیوتیک چه نام دارد؟

1) گاما

2) آلفا

3) مو

4) اپسیلون

80 - تزریق خون کامل یا گاماگلوبولین به کدام دسته از بیماران مبتلا به نقص انتخابی ایمونوگلوبولین خطرناک است؟

1) IgG

2) IgM

3) IgE

4) IgA

99 - کدام گزینه در مورد ساختمان گاماگلوبولین ها درست است؟

1) انتقال آمین رشته های سبک و سنگین در منطقه متغیر (Variable) قرار دارد.

2) بخش کربوهیدراتی به زنجیره سبک متصل است.

3) اتصابلت دی سولفیدی در زنجیره سبک وجود ندارد.

4) اتصالات دی سولفیدی بین دو رشته سنگین وجود ندارد.

100 - همه گزینه ها در مورد مولتیپل میلوما درست است بجز:

1) در اثر بدخیم شدن یکی از پلاسما سل ها بوجود می آید.

2) در ادرار این بیماران زنجیره سبک دفع می شود.

3) در ادرار این بیماران فقط زنجیره سنگین دفع می شود.

4) در اثر حرارت حدود 60 درجه سانتیگراد ادرار این بیماران کدر می شود.

107 - ساختار ژنتیکی ژن های (T cell Receptor) مشابه کدامیک از ژن های زیر است؟

1) Immunoglobulins

2) Tumor Necrosis Factor

3) Steroid21 Hydroxylase

4) Glococorticoid Hormone Receptor

108 - در کدامیک از بیماری های ژنتیکی زیر فرد قادر به پاسخ سلولی و هومورال نیست؟

1) Agammaglobulinemia

2) Digeorge Syndrome

3) Chronic Granulomatose Disease

4) Severe Combind Immunodificiency

109 - کدام گزینه در مورد Class Switching در تولید ایمونوگلوبولین ها صحیح است؟

1) ژن Heavy Chain تغییر می کند و برگشت پذیر نیست.

2) ژن Heavy Chain تغییر می کند و برگشت پذیر است.

3) ژن Light Chain تغییر می کند و برگشت پذیر نیست.

4) ژن Light Chain تغییر می کند و برگشت پذیر است.

110 - در آزمایش ساترن از پروب مختص ژن V2 زنجیره سبک لامبدای ایمونوگلوبولین استفاده شده است. طول قطعات مشاهده شده در سلول های جنینی و لنفوسیت B تولید کننده آنتی بادی در فرد متفاوت است، علت آن چیست؟

1) Sister chromatid exchange              

2) somatic rearrangement

3) Allelic exclusion

4) Isotopic exclusion

111 - شناخت آلل های MHC در کدامیک از موارد زیر کمک کننده است؟

1) تزریق خون سازگار

2) پیش گوئی برخی بیماری های خود ایمنی

3) پیش گوئی بیماری های مربوط به میتوکندری

4) تشخیص پیش از تولد Spinabifida

112 - در خانواده ای چندین فرد مبتلا به دیابت وجود دارند. اکثر افراد مبتلا آلل DR3 در جایگاه MHC را از والدین خود به ارث برده اند در حالی که افراد سالم آلل دیگری از والدین خود دریافت نموده اند. چه پدیده ای این مشاهدات را توجیه می کند؟

1) Association

2) Linkage

3) Unequal crossing over

4) Linkage disequilibrium

113 - در بیماری نادر X Linked agammaglobulinemia :

1) به طور معمول تنها پسران مبتلا می شوند.

2) در ژن های متعدد و پیوسته به هم واقع در 22q11 ، حذف (deletion) رخ می دهد.

3) تنها natural killer cells دچار جهش می شوند.

4) در گیرنده سلول های T جهش رخ می دهد.

114 - در رابطه با Immunoglobulins کدام گزینه زیر درست است؟

1) در هر فرد گونه یکسانی از ایمونوگلوبولین برای هر آنتی ژن بیگانۀ بالقوه تولید می شود.

2) در هر فرد گونه های متفاوتی از ایمونوگلوبولین ها برای هر آنتی ژن بیگانۀ بالقوه تولید می شود.

3) تنوع بسیار وسیع ایمونوگلوبولین ها توسط نوآرائی ژنتیکی در لنفوسیت های T ایجاد میشود.

4) تنوع بسیار وسیع ایمونوگلوبولین ها توسط جابجائی های کروموزومی در لنفوسیت های T ایجاد می شود.

115 - در رابطه با بیماری های کمبود ایمنی توارثی، کدام گزینه زیر درست است؟

1) بیماری (Sever combined immune deficiency) SCID از ناهنجاری های ژنتیکی هموژن می باشد.

2) بیماری (Sever combined immune deficiency) SCID همواره به دلیل نقص در تمایز سلول های B ایجاد می شود.

3) سندرم Digeorge از مهم ترین بیماری های کمبود ایمنی سلول T محسوب می شود.

4) سندرم Digeorge از مهم ترین بیماری های کمبود ایمنی سلول B محسوب می شود.

118 - RT-PCR مخفف چیست؟

1) Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction

2) ReverseTranscriptase Polymerase Central Reaction

3) Reverse Traslation Polymerase Chain Reaction

4) Reverse Translation Polymerase Central Reaction

119 - RT-PCR به چه منظوری به کار می رود؟

1) برای یافتن حضور DNA

2) برای یافتن حضور RNA

3) برای یافتن حضور پروتئین

4) برای ایجاد جهش های هدف گیری شده. 


سئوالات ایمنی آزمون (Ph.D) ایمنی سال 1383  (غیر پزشک)


سئوالات داوطلبان پزشک و غیر پزشک از 1 تا 55 یکسان است و بقیه به قرار زیر می باشد.

55 - کدامیک از مجموعه مولکول های زیر به عنوان کمپلکس همراه گیرنده آنتی ژن لنفوسیت B در پیام رسانی و افزایش پاسخ دهی لنفوسیت B به آنتی ژن نقش دارند؟

1) CD83, CD20, CD19

2) CD81, CD21, CD19

3) CD81, CD23, CD19

4) CD83, CD21, CD19

56 - مناسب ترین گزینه در مورد نقش کمپلمان در تحریک لنفوسیت B و تولید آنتی بادی کدام است؟

1) اتصال C3d منومر به CD21 بر سطح لنفوسیت B

2) اتصال C3d به CD21 همزمان با اتصال آنتی ژن به گیرنده اختصاصی خود

3) اتصال C3d بر روی سلول های دندریتیک فولیکولار (FDC)

4) کمپلمان نقش چشمگیری در القاء پاسخ آنتی بادی ندارد.

57 - گزینه های زیر در مورد خصوصیات لنفوسیت B1 صحیح است باستثناء :

1) اولین بار در دوران جنینی تولید و می توانند مولکول CD5 را در سطح خود بارز نمایند.

2) عمدتاً IgM پلی رآکتیو تولید می کنند.

3) فاقد موتاسیون در ژن های Ig بوده و نمی توانند با آنتی ژن های پلی ساکاریدی واکنش دهند.

4) در اتصالات VDJ دارای نوکلئوتیدهای N محدود هستند.

58 - گزینه درست را در مورد مولکول TAP انتخاب کنید؟

1) دو Subunite آن توسط دو ژن از مجموعه MHC-II کد می شوند.

2) TAP1 و TAP2 توسط ژن متشابه ساخته می شوند.

3) مولکول TAP دارای آلل های زیادی در جمعیت می باشد.

4) مولکول TAP یک مولکول مونومر است.

59 - همه گزینه های زیر در خصوص عرضه آنتی ژن توسط CD1 درست است بجز:

1) ساختار لیپیدی به سلول های CD4-/CD8- را عرضه می کنند.

2) ساختارهای لیپیدی را به سلول های CD8+ عرضه می کنند.

3) ساختارهای لیپیدی را به سلول های B عرضه می کنند.

4) ساختارهای لیپیدی را به سلول gd+ عرضه می کنند.

60 - با کدامیک از آزمایش های زیر می توان تکثیر و تزاید لنفوسیت های B را مشخص کرد؟

1) اندازه گیری آنتی بادی با روش ELISA

2) تحریک میتوژنی و انداره گیری H3

3) اندازه گیری ترشح سایتوکاین ها

4) میزان چسبندگی به پلاستیک

61 - عملکرد یک سایتوکاین توسط کدامیک از تست های زیر قابل اندازه گیری است؟

1) ELISA Test

2) RIA Test

3) Bioassay Test

4) Indirect Hemaglutination

62 - در صورتی که دو مولکول آنتی بادی مونوکلونال دارای pI (ایزوالکتریک pH) یکسان باشند کدام تکنیک زیر جداسازی آنها را امکان پذیر می سازد؟

1) کروماتوگرافی مبادله یونی به شیب pH

2) کروماتوگرافی مبادله یونی با شیب غلظت یونی

3) ایزوالکتریک فوکوسینگ

4) پلی آکریلامید ژل الکتروفورز (PAGE)

63 - کدامیک از فراورده های زیر می تواند نمایانگر تولید مولکول نیتریک اکسید باشد؟

1) N2O3

2) Cyclic AMP

3) NO2

4) NO4H2

64 - در کدامیک از روش های زیر جهت جداسازی IgG ، Packing ستون از اهمیت خاص برخوردار است؟

1) پروتئین Aمتصل به سفاروز

2) Anti-IgG متصل به سفاروز

3) کروماتوگرافی تعویض یونی

4) کروماتوگرافی بر اساس سایز مولکولی

65 - IgM با وزن مولکولی 900 KDa از اغلب پروتئین های سرمی بزرگتر است. دامنه تفکیک کدام ستون الک مولکولی (Molecular Sieve Chromatography) جهت جداسازی IgM کارائی بالاتری دارد؟

1) 100 - 700 KDa

2) 10 - 300 KDa

3) 5 - 100 KDa

4) 50 - 20000 KDa

66 - تمامی جملات زیر در خصوص تست ELISA صحیح می باشد بجز:

1) غلظت نهایی پروتئین جهت Coating نبایستی بیش از10mg/ml باشد.

2) جهت Coating حداقل بایستی 3% از کل محلول پروتئینی را آنتی ژن مورد نظر تشکیل دهد.

3) جهت رقیق نمودن آنتی بادی ها عموماً از Blocking Buffer استفاده می شود.

4) جهت Blocking عموماً پروتئین ها بهتر از Tween 20 هستند.

67 - در ارتباط با ظرفیت (Valence) مولکول ها ، گزینه اشتباه کدام است؟

1) ظرفیت آنتی ژن ها برابر با تعداد اپی توپ های آنها است.

2) مولکول TCR دو ظرفیت دارد.

3) آنتی بادی ناکامل (Incomplete) از کلاس IgG یک ظرفیتی در واکنش شرکت می کند.

4) مولکول IgM در سطح لنفوسیت های B دارای دو ظرفیت است.

68 - کدامیک از تست ها یا روش های زیر برای تعیین وجود آنتی ژن محلول در سرم یا مایع مغزی - نخاعی به کار می رود و حساسیت آن نسبت به سایر روش ها بیشتر است؟

1) Double Diffusion

2) Single Radial Immunodiffusion

3) Immunoelectrophoresis

4) Counter Immunoelectrophoresis

69- واکنش آنتی بادی با آنتی ژن وقتی در سرم رخ می دهد ، دارای همه خصوصیات زیر است بجز:

1) واکنش برگشت پذیر است و نهایتاً واکنش در جهت رسیدن به یک تعادل پیش می رود.

2) مولکول های شرکت کننده در واکنش ، مولکول های آنتی بادی و آنتی ژن هستند یعنی واکنش Bimolecular است.

3) نرخ واکنش (Rate of Reaction) تابع غلظت آنتی بادی و آنتی ژن است

4) در اثر واکنش دمای محیط افزایش می یابد. به بیان دیگر واکنش Exothermic است.

70 - در یک تست سرولوژی که به روش آگلوتیناسیون و برای تعیین تیتر آنتی بادی به کار می رود همه گزینه های زیر صحیح هستند بجز:

1) در Prozone کمپلکس های ایمنی بزرگ با قابلیت رسوب تشکیل نمی شود.

2) در Postzone کمپلکس های ایمنی نامحلول قابل رویت بوجود نمی آید.

3) در Agglutination Zone کمپلکس های ایمنی محلول و نامحلول تشکیل می شود.

4) بیشترین میزان کمپلکس های ایمنی نامحلول در آخرین لوله Agglutination Zone تشکیل می شود.

71 - در آگلوتیناسیون گزینه صحیح کدام است ؟

1) آنتی بادی به پروتئین های محلول متصل می شود.

2) آنتی ژن های دارای بار مخالف به هم متصل می شود.

3) آنتی ژن در این تست مولکول هائی است که از پیکره پاتوژن یا سلول ها جدا شده اند.

4) آنتی ژن پیکره پاتوژن ها یا سوسپانسیون سلولی است.

72 - در مورد سلول های T نوع gd موارد زیر صحیح است بجز:

1) غالباً CD4-, CD8- می باشند.

2) غالباً در بافت های پوششی (Epithelial) مستقر هستند.

3) مولکول CD3 در سطح آنها وجود دارد.

4) تکامل آنها در اجسام هاسل Hassal's Corpuscles رخ می دهد.

73 - کدامیک از پذیرنده های (Receptors) ذیل به طور اختصاصی بر سطح سلول های Th2 دیده می شود؟

1) CCR1, CXCR5

2) CXCR3, CCR1

3) CCR4, CCR7

4) CCR4, CCR3

74 -  در پدیده تحمل به خود Peripheral self tolerance تمامی موارد زیر صحیح است بجز:

1) این پدیده اختصاصی برای آنتی ژن است. Antigen specific

2) این پدیده اکتسابی است. Somatically Aqquired

3) در این پدیده سلول ها اتوراکتیو به ناچار حذف می گردند. Clonal Deletion

4) این پدیده منحصر به لنفوسیت های B و T است.

75 - جایگاه اصلی تکامل تمامی سلول های زیر در مغز استخوان است بجز:

1) بازوفیل ها

2) ماست سل ها

3) ائوزینوفیل ها

4) لنفوسیت های B

76 - همه مولکول های زیر از جمله مولکول های چسبان شبه موسین محسوب می شوند، بجز:

1) CD34

2) CD44

3) GLY-CAM-1

4) PSGL-1

77 - با توجه به اینکه در تست های سرولوژی متغیر های فراوانی وجود دارد چگونه می توان اطمینان حاصل نمود که در تست های زیادی که در زمان های مختلف برای تعیین تیتر آنتی بادی بر ضد یک آنتی ژن خاص انجام شده ، جواب های تست ها همه درست اند و خطائی رخ نداده است؟

1) با استفاده از آنتی ژن یکسان که از یک منبع مطمئن تهیه شده باشد.

2) با استفاده از سرم استاندارد (سرم کنترل) که هر بار در تست مربوط به کار می رود.

3) در صورتی که تست ها توسط یک کارمند تحصیل کرده و با تجربه انجام شود.

4) همه تست ها در یک زمان و قبل از منجمد کردن سرم ها در فریزر انجام شود.

78 - آنتی ژن های زیر میتوژن B Cells هستند ، بجز:

1) (Concanavalin-A) ConA

2) (Epstein Barr Virus) EBV

3) (Human Immunodificiency Virus) HIVgp41

4) (Lipopolysaccharide) LPS

79 - آنتی ژن کاردیولیپین برای شناسائی چه آنتی کری استفاده می شود؟

1) رآژین آتوپیک

2) آنتی بادی اختصاصی سیفیلیس

3) رآژین سیفیلیسی

4) IgE اختصاصی

80 - کدام دسته از ایمونوگلوبولین ها بیشترین ویسکوزیته سرم را موجب می شوند؟

1) IgM , IgG1

2) IgE , IgA1

3) IgD , IgA2

4) IgM , IgG3