Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون (Ph.D) ایمنی سال 1382 (پزشک)


 

1 - شایع ترین سرطان در بیماران اتاکسی تلانژکتازی کدام است؟

1) لنفوم هوچکین

2) لنفوم غیر هوچکین

3) لوسمی لنفوئیدی

4) سرطان معده

2 - در بررسی سطح سرمی آنتی بادی های پسر هیجده ماهه ای که دچار عفونت های مکرر گوش میانی می شود وی فاقد IgA و IgM و دارای سطح سرمی IgG معادل 100 میلی گرم در دسی لیتر می باشد. در بررسی مولکولی، موتاسیون در ژن BtK گزارش شده است. تشخیص احتمالی شما چیست؟

1) نقص ایمنی متغیر مشترک  (CVID)

2) آگاماگلوبولینمی وابسته به (XLA) X

3) هیپوگاماگلوبولینمی گذرای شیرخوارگی (THI)

4) کمبود انتخابی IgA

3 - در نقص ایمنی (severe combined immunoeficiency) SCID تمامی موارد زیر صحیح است بجز:

1) علی رغم لنفوپنی قابل ملاحظه میزان لنفوسیت های CD4+ در این بیماران در حد طبیعی است.

2) نقص ژن های RAG-1 و RAG-2 از علل این بیماری است.

3) موتاسیون در ژن های گیرنده های IL-2 و IL-7 از دیگر علل این بیماری است.

4) این بیماران معمولاً فاقد لوزه و غدد لنفاوی هستند.

4 - در تیروئیدیت هاشیموتو تمامی موارد زیر صحیح است، بجز:

1) در مراحل انتهائی اغلب با هیپرتیروئیدی همراه است.

2) اتوآنتی بادی برعلیه تیروگلوبولین وجود دارد.

3) این بیماری در جنس مونث بیشتر دیده می شود.

4) اتوآنتی بادی علیه تیروئید پراکسیداز وجود دارد.

5 - می دانیم که در درمان بعضی سرطان ها از واکسن BCG نیز می توان استفاده کرد. به نظر شما دلیل استفاده از این واکسن کدامیک از عوامل زیر می باشد؟

1) فعال کردن ماکروفاژها

2) فعال کردن نوتروفیل ها

3) فعال کردن سلول های Ts

4) فعال کردن سلول های B

6 - در مورد مشخصات سایوکاین ها همه گزینه های زیر صحیح هستند بجز:

1) سیتوکاین ها در سلول های مختلفی و بخصوص لنفوسیت های T تولید می شوند.

2) ورود آنتی ژن به بدن یکی از عوامل مهم در تولید سایتوکاین ها در بدن است.

3) سایتوکاین ها در سیستم ایمنی با آنتی ژن ها وارد واکنش می شوند و آنها را بی اثر می سازند.

4) هر سایتوکاین سلول هایی را تحت تاثیر خود قرار می دهد که بتواند روی رسپتور ویژه در سطح همان سلول ها متصل شود.

7 - بیماری ریه کشاورزان شکل کلینیکی کدام پدیده زیر است؟

1) تب یونجه (Hay Fever)

2) پدیده آرتوس (Arthus Phenomenon)

3) هیپرسانسیتیویتی تاخیری (DTH)

4) پدیده ایمون کمپلکس سیستمیک (Systemic IC)

8 - برای کودکی با پتشی هایی در نواحی مانند ساق پا و باسن که با نارسائی کلیوی نیز همراه است ، بیماری هنوخ شوئن لاین پورپورا تشخیص داده شده است. به نظر شما کدامیک از تیپ های صدمات نسجی زیر در مکانیسم بروز بیماری موثر است؟

1) تیپ آنافیلاکتیک

2) تیپ سیتوتوکسیک

3) تیپ ایمون کمپلکس

4) تیپ تاخیری

9 - همه موارد زیر از علل و عوارض پس زدن پیوند حاد می باشند بجز:

1) ترومبوز عروقی به علت برخورد آنتی ژن و آنتی بادی

2) حضور آنتی بادی های ضد HLA در بدن گیرنده

3) (Acute Tubelonecrosis) ATN

4) عرضه مستقیم آنتی ژن توسط سلول های دهنده عضو

10 - نقص در کدامیک از گیرنده های زیر باعث مقاومت به ویروس HIV می گردد.

1) CXCR7

2) CCR4

3) CCR5

4) RANTES

11 - بیماری های خود ایمنی زیر همه گی در اثر اتوآنتی بادی از نوع IgG بروز می نمایند بجز:

1) ایدیوپاتیک ترومبوسیتوپنیک پورپورا (ITP)

2) بیماری تیروتوکسیکوز (Graves)

3) بیماری زردی کودکان در اثر ناسازگاری (Erythroblastosis Fetalis) Rh

4) بیماری مولتیپل اسکلروز (MS)

12 - در SLE همه اتوآنتی بادی های زیر تولید می گردد بجز:

1) اتوآنتی بادی ضد نوتروفیل

2) اتوآنتی بادی ضد فاکتورهای انعقادی

3) اتوآنتی بادی ضد هسته

4) اتوآنتی بادی ضد اجزاء کمپلمان

13 - در گروه خونی Bombay کدام آنتی بادی طبیعی وجود دارد؟

1) صرفاً Anti-A

2) صرفاً Anti-A و Anti-B

3) Anti-A, Anti-B, Anti-H

4) صرفاً Anti-H

14 - بروز کدام مارکر زیر در سلول های Hairy cell Leukemia افزایش می یابد؟

1) CD11a

2) CD11b

3) CD11c

4) CD13

15 - در Hyper IgM Syndrome نقص ژنتیکی در کدام مولکول زیر وجود دارد؟

1) CD40

2) CD40L

3) LFA-1

4) ICAM-1

16 - کشاورز 52 ساله ای بعد از جابجائی یونجه ها دچار سرفه، تنگی نفس و دفع خلط کف آلود می شود. تشخیص بیماری ریه کشاورزان مطرح است از نظر ایمونولوژی کدامیک از حساسیت ها در این ناراحتی دخالت دارد؟

1) حساسیت شدید تیپ I

2) حساسیت شدید تیپ II

3) حساسیت شدید تیپ III

4) حساسیت شدید تیپ IV

17 - همه مولکول های زیر بر سطح لنفوسیت های B بالغ عرضه می شوند. بجز:

1) CD10

2) CD19

3) CD20

4) HLA-DR

18 - همه موارد زیر در مورد هیستامین صحیح اند بجز:

1) به صورت پیش ساخته در گرانول های ماست سل ها وجود دارد.

2) با اتصال به FceR1 اثر خود را اعمال میکند.

3) باعث انبساط عروق و انقباض عضلات صاف می شود.

4) به واسطه تاثیر هیستیدین دکربوکسیلاز بر هیستیدین بوجود می آید.

19 - سرطان سلول T بالغین وابسته به کدام یک از ویروس های زیر می باشد؟

1) CMV

2) HBV

3) HTLV-1

4) Adeno virus

20 - خانم 28 ساله ای مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک می باشد همه گزینه های زیر در مورد این بیمار صحیح است بجز:

1) وجود آنتی بادی بر علیه DNA در سرم

2) افزایش کمپلمان سرم

3) شمارش سلول های در گردش خون محیطی لکوپنی را نسان می دهد.

4) وجود آنتی بادی برعلیه هیستون.

21 - کودک 2 ساله ای مبتلا به اگزمای آتوپیک شده است. کدامیک از اینترلوکین های زیر در افزایش میزان IgE در این بیمار دخالت دارد؟

1) IL-1

2) IL-4

3) IL-10

4) IFN-g

22 - کدامیک از اینترلوکین های زیر در بسیج ائوزینوفیل ها به مخاط برنش ها دخالت دارد؟

1) IL-2

2) IL-1

3) IL-3

4) IL-5

23 - کودک 5 ساله ای به طور مکرر دچار عفونت های گوش میانی می شود و در یک سال اخیر 3 بار مبتلا به عفونت ریه ها شده است. به عقیده شما این بیمار در کدامیک از سلول های زیر اختلال دارد؟

1) لنفوسیت های B

2) لنفوسیت های T

3) سلول NK

4) ماکروفاژها

24 - خانم 29 ساله ای دچار سقط های مکرر می شود کدامیک از آنتی بادی های زیر در سقط مکرر این خانم دخالت دارد؟

1) آنتی بادی علیه داروها از کلاس IgG4

2) آنتی بادی علیه باکتری ها از کلاس IgM

3) آنتی بادی برعلیه میکروزوم

4) آنتی بادی برعلیه کاردیولیپین

25 - کدامیک از گیرنده های کمپلمان در سطح گلبول های قرمز نقش مهمی در پاکسازی خون از کمپلکس های ایمنی دارد؟

1) CR2

2) CR3

3) CR1

4) CR4

26 - در کدامیک از موارد زیر در بافت تیموس مراکز زایا (Germinal Centre) تشکیل می شود؟

1) بیماری Multiple sclerosis

2) بیماری Myasthenia Gravis

3) سندرم دی جورج

4) تیروئیدیت هاشیموتو

27 - HLA-B27 در تمامی بیماری های زیر فراوانی بیشتری دارد بجز:

1) اسپوندیلیت آنکیلوزان

2) آرتریت روماتوئید

3) سندرم راینر یا رایتر!!

4) آرتریت پسوریاتیکی

28 - در مورد آنتی بادی های علیه DNA دو رشته ای در بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) تمامی موارد زیر صحیح است بجز:

1) میزان این آنتی بادی ها غالباً ارتباط مستقیمی با میزان فعالیت بیماری دارد.

2) این آنتی بادی ها می تواند از نوع IgM یا IgG باشند.

3) تشخیص آزمایشگاهی آنها به روش ELISA صورت می گیرد.

4) استروژن باعث کاهش تولید این آنتی بادی ها می گردد.

29 - کدامیک از تست های تجسسی زیر می تواند برای اثبات تشخیص نقص مادرزادی یکی از اجزاء کمپلمان از سایرین مفیدتر باشد؟

1) اندازه گیری کمی فعالیت اپسونیک سرم

2) اندازه گیری کمی فعالیت همولیتیک سرم

3) اندازه گیری کمی مقدار C3 سرم

4) اندازه گیری کمی مقدار C1 سرم

30 - گزینه درست را در مورد نقش مولکولی CD1 انتخاب نمائید؟

1) فقط در سطح سلول های نابالغ T ظاهر می شود.

2) عمدتاً در عرضه ساختارهای لیپیدی شرکت می کند.

3) برای ارائه آنتی ژن توسط آن نیازی به بتا دو میکروگلوبولین نیست.

4) علاوه بر لیپیدها، گلیکولیپیدها و پروتئین ها نیز توسط آن پردازش می شوند.

31 - گزینه صحیح در مورد IL-1a و IL-1b را انتخاب نمائید؟

1) با وجود تفاوت ساختمانی هر دو توسط یک ژن کد می شوند.

2) هر کداک توسط ژن های متفاوت کد می شوند و هیچ شباهت ساختمانی به هم ندارند.

3) با وجود تفاوت ساختمانی بین آنها، هر دو با جاذبۀ یکسان به یک رسپتور وصل می شوند.

4) IL-1b معمولاً به صورت غشائی بارز می شود و IL-1a توسط آنزیم کاسپاز آزاد شده به صورت سرمی موجود است.

32 - همه گزینه های زیر مربوط به فعالیت کموکاین BLC می باشند بجز:

1) گیرنده آن CCR5 می باشد.

2) به طور ذاتی در سطح FDC بیان می شود.

3) یک فاکتور کموتاکتیک برای سلول های B برای ورود به مراکز زایا است.

4) برای تشکیل مراکز زایا ضروری است.

33 - گزینه درست را در مورد آنتاگونیست گیرنده IL-1 انتخاب نمایید.

1) دارای خواص بیولوژیک مشابه IL-1a می باشد

2) بخشی از ساختمان پروتئین IL-1a است که توسط آنزیم کاسپاز آزاد می شود.

3) خواص بیولوژیک IL-1a و IL-1b را خنثی می کند.

4) از نظر ساختمانی کاملاً مشابه گیرنده IL-1 می باشد.

34 - همه گزینه های زیر در مورد TNF-a صحیح است بجز:

1) در بروز شوک سپتیک دخالت دارد.

2) به وسیله ماکروفاژهای فعال تولید می شود.

3) تولید NO در ماکروفاژ را القاء می نماید.

4) در مقادیر زیاد سبب افزایش شدید فشار خون می گردد.

35 - در هنگام تحریک و فعال شدن سلول های T توسط سوپرآنتی ژن های شایع باکتریایی این مولکول ها به چه ناحیه یا نواحی متصل می شوند؟

1) فقط به دومن Vb مولکول TCR

2) دومن Va مولکول TCR و زنجیرۀ آلفای مولکول MHC-I

3) دومن Vb مولکول TCR و زنجیرۀ آلفای مولکول MHC-II

4) دومن Vb کولکول TCR و زنجیرۀ بتای مولکول MHC-II

36 - کدامیک از گزینه های زیر سلول های سنتروبلاست را توصیف می نماید؟

1) سلول های B در حال تکثیر در ناحیه روشن مراکز زایا

2) سلول های B خارج از سیکل سلولی و دارای آنتی بادی غشائی

3) سلول های خاطره ای B

4) سلول های B در حال تکثیر و فاقد آنتی بادی غشائی

37 - مناسب ترین گزینه را در مورد IL-18 انتخاب کنید؟

1) باعث تقویت پاسخ تولید آنتی بادی می شود.

2) باعث ترشح IFN-g از ماکروفاژ می شود.

3) با تقویت اثر IL-10 موجب ترشح IL-13 توسط سلول T می شود.

4) گیرنده آن هیچ شباهتی به ساختمان رسپتورهای دیگر سایتوکاین ها ندارد.

38 - کدام گزینه تعریف درستی از ماکروپینوسیتوز (Macropinocytosis) ارائه می دهد؟

1) انتقال پپتید های کوچک داخل سیتوپلاسمی به درون اندوزوم

2) آزاد شدن پپتید های اندوزومی در فضای سیتوزول

3) اتصال میکرومولکول های درون سرمی توسط مولکول های HLA غشائی

4) رها شدن پپتیدهای درون سیتوپلاسمی به خون و بیگانه خواری آنها

39 - گزینه درست در مورد IL-10 را انتخاب کنید؟

1) توسط Th1 و CD8+ و سلول B ساخته می شود.

2) با TGF-b خاصیت آنتاگونیستی دارد.

3) باعث القای ایمنی نسبت به آنتی ژن های خوراکی می شود.

4) افزایش IL-10 می تواند علامت پس زدن بافت پیوندی باشد.

40 - با انتخاب گزینه صحیح نقش مولکول های TAP-1 و TAP-2 را معلوم نمائید؟

1) انتقال پپتیدهای با اندازه 8 - 12 اسیدآمینه از اندوپلاسمیک رتیکولوم به دستگاه گلژی

2) انتقال پپتیدهای کوچک از سیتوزول به اندوپلاسمیک رتیکولوم

3) TAP-1 پپتیدهای کلاس یک را از اندوپلاسمیک رتیکولوم به دستگاه گلژی منتقل می کند.

4) TAP-2 پپتیدهای کلاس دو را از سیتوزول به اندوپلاسمیک رتیکولوم منتقل می کند.

41 - فعال شدن سلول های T منجر به همه موارد زیر می گردد بجز:

1) بروز CTLA-4

2) ترشح IL-2

3) بروز CD40

4) بروز زنجیره آلفا از رسپتور IL-2

42 - همه گزینه های زیر در مورد مولکول های کمک تحریکی (costimulatory) صحیح می باشد بجز:

1) ماکروفاژهای در حال استراحت، B7 را بارز نمی نمایند. ولی به واسطه تحریک با LPS یا واکنش با سلول های T این مولکول بر سطح آنها افزایش می یابد.

2) سلول های دست نخورده T مولکول CD28 را بیان میکنند.

3) سلول های T پس از فعال شدن مولکول CTLA-4 را بیان می نمایند.

4) واکنش متقابل CD28 و B7 سبب کاهش بروز bcl-x و بقای لنفوسیت T می گردد.

43 - کدامیک از مارکر های زیر در مورد سرطان پستان اختصاصی بوده و می تواند برای پایش و یا بررسی متاستاز این سرطان مورد استفاده قرار گیرد؟

1) CA 125

2) CA 72-4

3) CA 50

4) CA 15-3

44 - برای پیوند قلب همه آزمایش های زیر ضرورت دارد بجز:

1) تعیین گروه خونی

2) کراس مچ گلبول های سفید

3) آزمایش تعیین HLA گروه یک و دو

4) آزمایش HIV و هپاتیت B

45 - کدامیک از عوامل زیر در تولید و بقای لنفوسیت های B خاطره ای (Memory B cells) دخالت مستقیم دارد؟

1) وجود آنتی ژن در مراکز زایگر و القاء ژن هایی مانند bcl-2

2) تبدیل ایزوتایپ ایمونوگلوبولین

3) القاء موتاسیون در قسمت متغیر ایمونوگلوبولین

4) بلوغ افینیتی آنتی بادی

46 - همه فعالیت های بیولوژیک زیر توسط بخش Fc ایمونوگلوبولین کنترل می شود بجز:

1) فعال شدن کمپلمان ، کنترل ترشح ایمونوگلوبولین

2) پدیده ADCC ، فعال شدن سلول های NK

3) تکثیر سلول Th و فعال سازی سلول های CTL

4) آزاد شدن هیستامین و فعال شدن سلول های پلی مورفونوکلئار (PMN)

47 - کدامیک از مکانیسم های زیر در کنترل عفونت ویروسی توسط سلول های CTL تاثیر کمتری دارد؟

1) لیز کردن سلول های آلوده از طریق ترشح پرفورین

2) جلوگیری از تکثیر ویروس در سلول های آلوده

3) القاء آپوپتوزیس در سلول های آلوده

4) لیز کردن سلول های آلوده با مکانیسم ADCC

48 - اثرات توام تحریکی کدامیک از مولکول ها و مدیاتورهای زیر باعث تکثیر شدید و طولانی مدت لنفوسیت B می گردد؟

1) IL-4 + CD40

2) IL-6 + CD40

3) IL-6 + CD80

4) IL-2 + CD80

49 - همه گزینه های زیر در مورد نقش ژن های RAG-1 و RAG-2 در مراحل تکامل لنفوسیت های B و T صحیح است بجز:

1) بروز ژن های RAG از طریق سیگنال های ارسالی از TCR در طی گزینش مثبت متوقف می شود.

2) نوترکیبی سوماتیک ژن های TCR با بروز ژن های RAG در مرحله Pre-T آغاز می شود.

3) در طی بلوغ سلول B پروتئین های RAG برای اولین بار در سلول های Pre-B بیان می شوند.

4) بروز پروتئین های RAG ارتباط معکوس با تقسیم سلولی دارد.

50 - TGF-b باعث مهار همه پاسخ های زیر میگردد بجز:

1) پاسخ های ایمنی

2) تولید IgA

3) تولید IgG

4) تولید IL-12

51 - همه گزینه های زیر در مورد مرگ برنامه ریزی شده (Apoptosis) صحیح است بجز:

1) این پدیده در لنفوسیت های فعال عمدتاً از طریق رسپتور Fas انجام می پذیرد.

2) پاکسازی سلول های آپوپتوتیک توسط ماکروفاژها بواسطه بروز اینوزیتول تری فسفات IP3 انجام می گیرد.

3) مولکول های Bad و Bax این پدیده را تقویت می نمایند.

4) اتصال FasL سبب تریمر شدن Fas و سپس فعال شدن Caspase 8 می گردد.

52 - در ارتباط با واکنش آنتی بادی با آنتی ژن همه گزینه های زیر صحیح است بجز:

1) واکنش آنتی بادی با آنتی ژن در محیطی که حاوی آب است انجام می پذیرد.

2) واکنش آنتی بادی با آنتی ژن در حضور مقادیر متفاوتی از این دو واکنشگر امکان پذیر است.

3) در مرحله ای از واکنش که واکنش به تعادل رسیده است Equilibrium تعداد اپی توپ های آنتی ژن در کمپلکس های ایمنی مساوی با تعداد پاراتوپ های آنتی بادی در همان کمپلکس ها می باشد.

4) کمپلکس های ایمنی بزرگ را می توان با افزودن محلولی از آنتی ژن مربوطه روی آنها به کمپلکس های کوچک تر و محلول تبدیل نمود

53 - با افزایش غلظت آگارز به میزان 7 درصد در آزمون انتشار آنتی بادی و آنتی ژن در ژل (Immunodifusion) کدام گزینه صحیح است؟

1) باند های رسوبی ناشی از واکنش آنتی بادی با آنتی ژن پهن و بزرگتر می شوند.

2) برتعداد باندهای رسوبی در ژل اضافه می شود.

3) نتیجه آزمون در مدت کوتاه تری تعیین می شود.

4) انتشار مولکول های آنتی بادی و آنتی ژن در ژل کند شده و یا متوقف می شود.

54 - در بدن کمپلکس های ایمنی بزرگ توسط کدامیک از مولکول های زیر شکسته شده و به کمپلکس های ایمنی کوچکتر تبدیل می شوند.

1) لیزوزیم

2) پلاسمین

3) پلاسمینوژن

4) C3b

55 - شاخص های آنتی ژنیک که در ساختمان قسمت متغیر زنجیره های سنگین و سبک ایمونوگلوبولین وجود دارد و اتوایمونوژن هستند کدام است؟

1) آلوتایپ

2) ایدیوتایپ

3) ایزوتایپ

4) پاراتوپ

56 - تلقیح کدام یک از واکسن های زیر پس از 65 سالگی توصیه می گردد؟

1) واکسن پنوموکوک هموفیلوس آنفلوانزائی

2) واکسن آنفلوانزا

3) واکسن سل

4) واکسن سرخجه

57 - به دنبال ورود مجدد آلرژن و اتصال به دو IgE متصل به گیرنده مربوطه بر روی بازوفیل ها همه موارد زیر از سلول مذکور آزاد می شود بجز:

1) آنزیم هائی چون پروتئازها که موجب صدمه نسجی می شوند.

2) مواد گشاد کننده مجاری هوائی و عروق که موجب افزایش نفوذ پذیری می گردند.

3) وازواکتیو آمین ها که موجب تحریک انتهای اعصاب حسی می گردند.

4) سیتوکاین هایی چون TNF که در بروز التهاب در موضع نقش دارند.

58 - در پروسه فعالیت درون سلولی ماست سل ها و بازوفیل ها تمام رویداد های درون سیتوپلاسمی زیر صحیح است بجز:

1) افزایش تولید دی اسیل گلیسرول (DAG)

2) افزایش تولید اینوزیتول تری فسفات (IP3)

3) افزایش میزان یون کلسیم درون سلولی (Ca++)

4) افزایش اینوزیتول دی فسفات (IP2)

59 - بر روی رسپتور IgE با میل ترکیبی بالا که بر روی ماست سل ها و بازوفیل ها دیده می شود محل اتصال IgE به کدام زنجیره زیر است؟

1) زنجیره آلفا

2) زنجیره بتا

3) زنجیرۀ گاما

4) به هر دو زنجیرۀ آلفا و بتا

 

بقیه در غیر پزشک 


سئوالات ایمنی آزمون (Ph.D) ایمنی سال 1382 (غیرپزشک)


 

1 - آنتی بادی های علیه پروتئین های دسموزال در بیماری پمفیگوس اغلب از چه نوع ایزوتایپی هستند؟

1) IgA

2) IgG

3) IgM

4) IgE

2 - گزینه درست را در مورد نقش مولکول (CD152) CTLA-4 انتخاب کنید.

1) با اتصال به CD28 باعث افزایش فعالیت لنفوسیت های T می شود.

2) اتصال آن به مولکول B7 باعث تکثیر لنفوسیت های T می شود.

3) با اتصال به مولکول CD28 باعث مهار تکثیر لنفوسیت های T می شود.

4) با اتصال به مولکول B7 باعث مهار تکثیر لنفوسیت های T می شود.

3 - کدامیک از فنوتیپ های زیر بیشترین درصد سلول های T گاما - دلتا را تشکیل می دهد؟

1) CD4+

2) CD4+ CD8+

3) CD4- CD8-

4) CD8+

4 - تشکیل Iccosomes در رابطه با کدامیک از فعالیت های زیر می باشد؟

1) شکسته شدن آنتی ژن در سلول های ارائه دهنده آنتی ژن

2) اتصال پپتید آنتی ژنی به مولکول های MHC-I

3) تحریک لنفوسیت های B توسط سوپرآنتی ژن ها

4) شناسائی کمپلکس ایمنی توسط سلول های B در مراکز زایا

5 - گیرنده IL-2 از سه رشته آلفا ، بتا و گاما تشکیل شده است در مورد وظایف این گیرنده گزینه درست را انتخاب کنید؟

1) زنجیره بتا جزئی از گیرنده IL-4 و IL-7 می باشد.

2) زنجیره گاما همان CD25 است که در انتقال پیام موثر است.

3) ناحیه غنی از اسیدآمینه سرین در زنجیره آلفا در فعال شدن C-myc موثر است.

4) لنفوسیت های T در حال استراحت زنجیره گاما و بتا دایمر را ظاهر ولی زنجیره آلفا را بیان نمی کنند.

6 - کدامیک از مولکول های زیر فاقد موتیف ITAM می باشد؟

1) FceRI

2) FcgRIII

3) CD22

4) زنجیره زتای مولکول CD3

7 - گزینه نادرست را در مورد TNF انتخاب نمائید؟

1) LPS و IFN-g هر دو می توانند سبب تولید TNF-a از سلول های T گردند.

2) TNF-a در مقادیر فیزیوبوژیک می تواند سبب افزایش سنتز پروتئین های فاز حاد گردد.

3) TNF-a در پروسه رگزایی (Angiogenesis) نقش دارد.

4) TNF-b قابلیت اتصال به رسپتور TNF-a را دارد.

8 - موتاسیون نقطه ای (Point Mutation) در قسمت متغیر ایمونوگلوبولین بر همه پدیده های زیر تاثیر دارد، بجز:

1) کاهش افینیتی آنتی بادی

2) افزایش افینیتی آنتی بادی

3) پیدایش ویژگی (Specificity) جدید

4) تبدیل ایزوتیپ آنتی بادی

9 - همه موارد زیر در مورد آرایش ژن های متغیر زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین انسان صحیح است بجز:

1) شامل حدوداً 85 ژن است که تقریباً 50% آن ها غیر فعال هستند.

2) به هفت خانواده (Family) تقسیم بندی می شوند.

3) ژن های وابسته به هر خانواده به صورت دسته دسته (Cluster) در کنار هم بر روی کروموزوم قرار دارند

4) عمدتاً بر روی کروموزوم چهارده قرار دارند.

10 - کدام گزینه در مورد ترتیب وقایعی که در طی مراحل تکامل لنفوسیت های T در تیموس اتفاق می افتد صحیح است؟

1) ظاهر شدن CD4 و CD8 متعاقب بیان Pre-TCR

2) تشکیل Pre-TCR متعاقب ایجاد زنجیره آلفای TCR

3) بروز CD4 و CD8 متعاقب تماس تیموسیت ها با سلول های اپیتلیال

4) بروز ابتدائی CD25 قبل از بیان CD4 یا CD8

11 - اولین نوترکیبی (V/D/J) در مسیر تمایز لنفوسیت B در کدام سلول و کدام ژن اتفاق می افتد؟

1) pre-B cell و ژن زنجیره سبک

2) Pro-B cell و ژن زنجیره سنگین

3) Lymphoid stem cell و ژن زنجیره سبک

4) pre-B cell و ژن زنجیره سنگین

12 - گزینه غلط را در ارتباط با پدیده Prozone در واکنش های آنتی بادی و آنتی ژن در سرم تعیین نمائید.

1) پروزون منطقه ای را در تست های سرولوژی تشکیل می دهد که در آن منطقه واکنش آنتی بادی با آنتی ژن فقط منجر به تشکیل کمپلکس های ایمنی محلول شده است.

2) در لوله آزمایشی که بلافاصله بعد از منطقه پروزون قرار دارد کمپلکس های ایمنی محلول و نامحلول بوجود آمده اند

3) علت عدم تشکیل کمپلکس های نامحلول در منطقه پروزون ، وجود میزان بالای C3 و آنتی بادی اختصاصی در سرم است.

4) در سرم همه بیماران عفونی به هنگام تست سرولوژی پدیده پروزون رخ می دهد.

13 - در ارتباط با آنتی بادی های پلی کلونال که در سرم اشخاص در پی ابتلا به بیماری های عفونی یافت می شود همه موارد زیر صحیح است بجز:

1) آنتی بادی های پلی کلونال مخلوطی از آنتی بادی های مونوکلونال است که بر ضد اپی توپ های مختلف همان آنتی ژن تولید شده اند.

2) آنتی بادی های پلی کلونال اغلب از کلاس ها یا زیرکلاس های مختلف ایمونوگلوبولین هستند.

3) آنتی بادی هایی که بر ضد اپی توپ های مختلف همان آنتی ژن تولید شده اند دارای میل پیوندی (Affinity) مساوی هستند.

4) آنتی بادی های پلی کلونال اغلب با برخی آنتی ژن هایی که در تولید آنها به کار نرفته است هم واکنش می دهند ولی با تیتر ضعیف تر.

14- در اثر افزایش دما در محیط مایعی که واکنش آنتی بادی با آنتی ژن انجام می پذیرد همه پدیده های زیر رخ می دهد بجز:

1) ویسکوزیته محیط افزایش می یابد.

2) انتشار مولکول ها در محیط شتاب می گیرد.

3) میزان برخورد مولکول های آنتی بادی و آنتی ژن افزایش می یابد.

4) رسوب کمپلکس های ایمنی کند و به تاخیر می افتد.

15 - تفاوت IgA1 و IgA2 را با انتخاب گزینه درست مشخص کنید؟

1) IgA1 در ناحیه لولا دارای یک منطقه غنی از اسیدآمینه پرولین است.

2) منطقه CH3 آنها مشابه است.

3) IgA1 به آنزیم های باکتریایی روده حساس تر است.

4) IgA1 دارای کربوهیدرات کمتری است.

16 - کدامیک از مواد زیر در روش Sandwich ELISA به فاز جامد متصل می گردد؟

1) آنتی بادی علیه آنتی ژن

2) استرپتوآویدین

3) آنتی بادی کونژوگه به آنزیم

4) بیوتین

17 - از زنجیرهای تشکیل دهنده مولکول TCR کدام ها در ساختار ژنی انسان دارای دو ناحیه ثابت هستند؟

1) a و b

2) b و g

3) b و a

4) a و g

18 - همه گزینه های زیر در مورد طراحی آزمون الیزای ساندویچ صحیح است بجز:

1) آنتی بادی لایه اول (کوتینگ) و لایه سوم (شناساگر) باید اپی توپ های متفاوتی از آنتی ژن را شناسائی کنند.

2) لایه اول و لایه سوم می تواند آنتی ژن باشد.

3) آنتی بادی های لایه اول و سوم می توانند ایزوتیپ مشابهی داشته باشند.

4) الزاماً یکی از آنتی بادی های لایه اول و لایه سوم ، باید پلی کلونال باشد.

19 - تخلیص پروتئین بر مبنای اندازه و شکل مولکول با کدامیک از روش های کروماتوگرافی صورت می گیرد؟

1) ژل کروماتوگرافی

2) کروماتوگرافی تعویض یونی

3) کروماتوگرافی جذبی

4) کروماتوگرافی هایدروفوبیک

20 - کدامیک از عوامل زیر در تکنیک ایمونوبلاتینگ نقش کمتری در انتقال پروتئین از ژل به غشاء ( نیتروسلولز) دارد؟

1) اندازه مولکول

2) درصد ژل

3) شارژ الکتریکی مولکول

4) شدت جریان الکتریکی

21 - زنجیره سبک جانشین در چه مرحله ای از بلوغ لنفوسیت B به همراه زنجیره سنگین در سطح سلول بیان می شود و پیام ارسالی توسط آن چه تاثیری دارد؟

1) pro-B cell و جلوگیری از آپوپتوز

2) pre-B cell و جلوگیری از آپوپتوز

3) pro-B cell و خاتمه نوترکیبی

4) pre-B cell و فعال شدن ژن های RAG2 و RAG1

22 - اصطلاح post zone در واکنش های سرولوژی چه مفهومی دارد؟

1) بالا بودن مقدار کمپلمان سرم

2) عدم تناسب نسبت آنتی بادی و آنتی ژن

3) بالا بودن مقدار آنتی بادی نسبت به آنتی ژن

4) بالا بودن مقدار آنتی ژن نسبت به آنتی بادی

23 - سلول های Mantle zone تشکیل شده است از :

1) لنفوسیت های B خاطره ای

2) لنفوسیت های B در حال استراحت

3) لنفوسیت های B  فعال شده

4) لنفوسیت های B واکنش دهنده با آنتی ژن های مستقل از تیموس

24 - در ارتباط با مولکول های کمک تحریکی (Co-Stimulatory) همه گزینه ها درست است بجز:

1) CTLA-4 به B7 متصل می شود.

2) B7 به CD28 متصل می شود.

3) ICOS به LICOS متصل می شود.

4) (CD137) 4-1BB به CTLA-4 متصل می شود.

25 - تحریک ماکروفاژ توسط LPS به وسیله کدام زوج مولکول های زیر صورت می گیرد؟

1) TLR5 , CD14

2) CD11b , TLR4

3) TLR4 , CD14

4) TLR5 , CD11b

26 - همه ژن های زیر در آزمون Chimerism کاربرد دارند بجز:

1) HLA

2) کروموزوم جنسی g

3) ITAM یا ITIM

4) VNTR یا STR

27 تا 59 مشترک با تست های پزشک بالای همین صفحه

بقیه نیز فکر میکنم مشترک است ولی از روی جزوه غیرپزشک ها تایپ شده است. (در زیر)

 

60 - واکسیناسیون های زیر طبق برنامه ریزی واکسیناسیون ایران انجام می گیرد، بجز:

1) واکسن سرخک در 9 ماهگی و 15 ماهگی

2) اولین واکسن سل، در هنگام ورود به دبستان

3) واکسن هپاتیت B در صفر، 1- 1/5 ماهگی و 6 - 9 ماهگی

4) واکسن DTP در 1/5 ، 3 ، 4/5 و 15 ماهگی

61 - در خانم های باردار با گروه خونی Rh منفی برای بررسی احتمالی درخصوص آنتی بادی علیه گلبول های قرمز Rh مثبت جنین کدامیک از روش های زیر را توصیه می نمائید؟

1) کومبس غیرمستقیم با مجموعه ای از گلبول های قرمز (Pooled RBC)

2) کومبس مستقیم با مجموعه ای از گلبول های قرمز (Pooled RBC)

3) کومبس غیرمستقیم با گلبول های قرمز شوهر

4) کومبس مستقیم با گلبول های قرمز شوهر

62 - مهمترین هدف ایمنوتراپی در خانم های مبتلا به سقط جنین های مکرر مبتنی بر کدام یک از اصول زیر است؟

1) کاهش تعداد سلول های CD8+

2) افزایش تعداد سلول های CD4+

3) کاهش تعداد سلول های NK (کشنده طبیعی)

4) افزایش تعداد سلول های CD19

63- کدام گروه از سیتوکاین های زیر در سرم خانم های مبتلا به سقط جنین مکرر در مقایسه با خانم های حامله نرمال، بیشتر می باشند؟

1) IL-4, IFN-g, IL-2

2) IL-10, IFN-g, IL-2

3) TGF-b, IFN-g, IL-2

4) IL-10, IL-6, IL-2

64 - تشخیص و شناسائی ویروس HIV در پلاسما در دوره بدون علامت با کدامیک از روش های زیر صورت می گیرد؟

1) با استفاده از روش ELISA و تائید آن به وسیله SB

2) با استفاده از شمارش سلول های CD4 مثبت به وسیله فلوسیتومتری

3) با استفاده از روش PCR

4) امکان شناسائی ویروس در این مرحله از ابتلا وجود ندارد

65 - کدامیک از روش های زیر دقیق ترین روش Typing برای کلاس II سیستم HLA میباشد؟

1) PCR-SSP

2) PCR-SSO

3) SBT

4) PCR-RFLP

66 - با انتخاب گزینه درست عمده ترین لنفوسیت های ناحیه زیر مخاط (Lamina properia) را مشخص کنید؟

1) لنفوسیت های B

2) لنفوسیت های کمکی CDL4+

3) NK

4) لنفوسیت های گاما - دلتا

67 - همه توصیف های زیر در مورد آنتی بادی مونوکلونال صحیح اند، بجز:

1) سلول های تولید کننده این آنتی بادی ها در آزمایشگاه ها ، سلول هیبرید (دورگه) هستند

2) در بدن انسان آنتی بادی مونوکلونال تولید نمی شود

3) هر آنتی بادی مونوکلونال منحصراً بر ضد یک اپی توپ بخصوص تولید می شود

4) آنتی بادی مونوکلونال اختصاصی با سلول ها (مثل RBC) یا باکتری ها (مثل باسیل ها) که تقارن ساختمانی دارند میتواند تشکیل آگلوتیناسیون یا کمپلکس های بزرگ ایمنی بدهد.

68 - قوی ترین سلول عرضه کننده آنتی ژن به لنفوسیت های T دست نخورده (Naive) کدامیک از سلول های زیر میباشد؟

1) سلول های دندریتیک

2) ماکروفاژها

3) لنفوسیت های B

4) سلول های اپیتلیال تیموس

69 - در موش های حاصل از آمیزش موش های ترانس ژن بارز کننده TCR اختصاصی به پروتئین X و موش های ترانس ژن بارز کننده پروتئین (Double Transgen)X چه اختلالی مشاهده خواهد شد؟

1) کم شدن تیموسیت های دوگانه منفی (CD4-, CD8-) در تیموس

2) اختلال در تولید تیموسیت های دوگانه مثبت (CD4+, CD8+) در تیموس

3) اختلال در تولید تیموسیت های یگانه مثبت در تیموس

4) کاهش تیموسیت های دوگانه منفی و افزایش تیموسیت های یگانه مثبت

70 - در پدیده بازآرائی قطعات ژنی زنجیره های ایمونوگلوبولین قطعات J پایین دست (down stream) نسبت به قطعه J انتخاب شده در کدام مرحله از مراحل زیر حذف می شوند؟

1) RNA splicing

2) DJ recombination

3) Translation

4) Transcription

71 - لنفوسیت های B و T به ترتیب  چند درصد از لنفوسیت های خون محیطی را تشکیل می دهند؟

1) 10 الی 15 درصد و 50 الی 65 درصد

2) 25 الی 35 درصد و 35 الی 45 درصد

3) 40 الی 60 درصد و 15 الی 25 درصد

4) 30 الی 45 درصد و 30 الی 45 درصد

72 - کدام آنتی بادی کمترین نیمه عمر سرمی را دارد؟

1) IgG1

2) IgG2

3) IgG3

4) IgG4

73 - رسپتورهای Fc گاما روی تمام سلول های زیر وجود دارد ، بجز:

1) نوتروفیل ها

2) منوسیت ها

3) ماست سل ها

4) پلاکت ها

74 - مارکر های CD2 و CD7 و CD16 و CD56 روی کدامیک از سلول های زیر وجود دارد؟

1) سلول های B

2) سلول های NK

3) سلول های T بالغ

4) تیموسیت های نابالغ

75 - تمامی مولکول های زیر در سطح سلول های B بالغ دیده می شوند، بجز:

1) CD19

2) CD32

3) CD154

4) CD20

76 - کدامیک از موارد زیر درباره آنتی ژن های لیپوپلی ساکاریدی اشتباه است؟

1) آنتی بادی تولید شده علیه آنها از نوع IgM می باشد.

2) موجب اتصالات عرضی Cross Linking در پدیده آنتی ژنی سلول B می شود

3) IL-4 و IL-5 برای تولید آنتی بادی علیه آنها لازم است.

4) سلول خاطره معمولاً تولید نمی شود.

77 - فراوانی لنفوسیت های T که دارای مارکرهای مشترک با سلول های (NKT) NK هستند در کدامیک از بافت های زیر بیشتر است؟

1) کبد

2) گره لنفاوی

3) پولپ سفید طحال

4) پولپ قرمز طحال

78 - همه گزینه ها در مورد فعالیت ایمونولوژیک مولکول های MIC درست صحیح است، بجز: (عیناً از روی جزوه میباشد)

1) توسط گیرنده های اختصاصی سلول های NK تشخیص داده می شود.

2) لنفوسیت های T با گیرنده گاما و دلتا سلول های هدف را از طریق این مولکول نابود می کند.

3) دارای 5 ژن است که تنها MICA و MICB دارای محصول پروتئینی است

4) سلول های سرطانی دارای این مولکول توسط سلول های CD8 نابود می شوند

79 - اضافه شدن نوکلئوتیدها در ناحیه اتصال قطعات ژنی ایمونوگلوبولین ها عمدتاً روی کدام زنجیره و به وسیله کدامیک از آنزیم های زیر صورت می گیرد؟

1) زنجیره سبک و Terminal deoxynucleotidyl Transferase

2) زنجیره سنگین و Terminal deoxynucleotidyl Transferase

3) زنجیره سنگین و DNA Polymerase

4) زنجیره سبک و Primase

80 - لیپوپلی ساکارید (LPS) در القاء سنتز سیتوکاین توسط کدام گروه از سلول های زیر توانائی بیشتری دارد؟

1) ماکروفاژ و لنفوسیت B

2) نوتروفیل و ماکروفاژ

3) لنفوسیت T و لنفوسیت B

4) نوتروفیل و لنفوسیت B