Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون (Ph.D) ایمنی سال 1381   (پزشک)


 

1 - در ارتباط با تعدیل و تنظیم پاسخ های ایمنی سلولی (CMI)، کدام یک از گزینه های زیر اشتباه است؟

1) IL-4 فعالیت لنفوسیت های CD4+ را در جهت تشدید پاسخ سلول های Th2 پیش می برد.

2) IL-13 باعث تقویت و تشدید پاسخ سلول های Th1 می شود.

3) میزان بالای برخی سایتوکاین ها نظیر IL-2 با رسپتور محلول آنها در سرم خنثی و بی اثر می گردد.

4) با تزریق آنتی بادی مونوکلونال برضد رسپتور برخی سایتوکاین ها می توان اثر آنها را تعدیل و یا خنثی نمود.

2 - همه مولکول های زیر در نقش اپسونین Opsonin پدیده بیگانه خواری را تسهیل و تشدید می کنند بجز:

1) آنتی بادی اختصاصی از کلاس IgG

2) C3b

3) فیبرونکتین

4) C5a

3 - کدامیک از سایتوکاین های زیر در فراخوانی و تجمع ائوزینوفیل ها و ایجاد التهاب در مخاط برنش ها نقش فعالی دارد؟

1) IL-2

2) IL-10

3) IL-12

4) IL-5

4 - همه سایتوکاین های زیر فعالیت لنفوسیت های CD4+ را در جهت پاسخ Th1 پیش می برند بجز:

1) ILI-12

2) IFN-g

3) IL-10

4) IL-18

5 - همه توصیف های زیر در مورد ماستوسیت ها صحیح است بجز:

1) در سطح خود گیرنده Fce دارند.

2) توانائی تولید IL-4 را دارند.

3) ماستوسیت های بافت همبند در مقایسه با ماستوسیت های بافت مخاطی مقدار بیشتری هیستامین آزاد می کنند.

4) داروهای آنتی هیستامبن تعدادماستوسیت ها را در نسوج کاهش می دهند.

6 - همه مولکول های زیر در افزایش حساسیت نوع دو نقش دارند بجز:

1) C3

2) IgG

3) IgE

4) IgM

7 - کدام گروه از سایتوکاین های زیر در سرم خانم های مبتلا به سقط جنین مکرر در مقایسه با خانم های حامله نرمال بیشتر می باشد؟

1) IL-4, IFN-g, IL-2

2) IL-10, IFN-g, IL-2

3) IL-10, IL-8, IL-4

4) TGF-b, IFN-g, IL-2

8 - همه عبارات زیر در مورد HLA-G صحیح است بجز:

1) این آنتی ژن مربوط به HLA غیرکلاسیک می باشد.

2) این آنتی ژن در ارتباط با b2 micoglobulin می باشد.

3) با مولکول های CD8 واکنش نشان می دهد

4) این آنتی ژن در سه ماهه سوم حاملگی در بیشترین مقدار وجود دارد.

9 - در مورد پذیرنده های لنفوسیت (TCR) T تمام موارد زیر صحیح است بجز:

1) در اکثر این پذیرنده ها شناسایی MHC توسط نواحی CDR2 و CDR1 انجام می گیرد.

2) میل پیوندی این پذیرنده ها برای آنتی ژن خیلی پایین تر از ایمونوگلوبولین ها است.

3) بروز اجزای مختلف کمپلکس TCR بر سطح سلول در مراحل مختلف بلوغ سلول صورت می گیرد.

4) نوترکیبی های سوماتیک ژن های TCR ارتباط مستقیم با بروز ژن RAG دارد.

10 - در مادری با گروه خونی Rh منفی برای بررسی احتمالی در خصوص آنتی بادی علیه گلبول های Rh مثبت نوزاد کدام یک از روش های زیر را توصیه می نمایید؟

1) کومبس مستقیم با مجموعه ای از گلبول های قرمز (Pooled RBC)

2) کومبس غیرمستقیم با مجموعه ای از گلبول های قرمز

3) کومبس غیرمستقیم با گلبول های قرمز شوهر

4) کومبس مستقیم با گلبول های قرمز شوهر

11 - اصل پذیرفته شده ایمونوتراپی در خانم های مبتلا به سقط جنین مکرر مبتنی بر کدامیک از موارد زیر می باشد.

1) کاهش تعداد سلول های CD8+

2) افزایش تعداد سلول های CD4+

3) کاهش تعداد و فعالیت سلول های NK

4) افزایش تعداد سلول های CD19+

12 - واسطۀ اصلی مهاجرت سلول های T دست نخورده (Naive) به گره های لنفاوی که باعث عبور سلول های T از سلول های اندوتلیال بلند (HEV) می گردد کدام مورد است؟

1) مولکول های بتا یک اینتگرین

2) مولکول ال-سلکتین

3) CD44

4) CD45

13 - همه موارد زیر از خصوصیات لنفوسیت های T است بجز:

1) لنفوسیت های T واحد های پلی مورفیک مولکول های کمپلکس سازگاری بافتی اصلی را شناسائی می کنند.

2) لنفوسیت های T واحد هایی از پپتید های آنتی ژن که توسط MHC عرضه می شوند را شناسایی می کنند.

3) سلول های T پس از شناسایی آنتی ژن سیگنال های بیوشیمیایی را مستقیماً از طریق TCR منتقل می نمایند.

4) سلول های T دارای پذیرنده های پروتئینی آنتی ژن می باشند که با مولکول های ایمونوگلوبولین تشابه ساختاری دارند.

14 - در مورد پذیرنده های آنتیژنی سلول های T گزینۀ صحیح کدام است؟

1) زنجیره های a و b بر خلاف g و d از طریق پیوند های دی سولفیدی به  طور کووالان بهم متصل شده اند.

2) نواحی شاخص های مکمل (CDR) در زنجیره a بیش از زنجیره b می باشد.

3) یکی از نواحی بسیار متغیر زنجیره b در اتصال به سوپرآنتی ژن ها نقش دارد.

4) اکثر توالی های تغییر پذیر در پذیرنده آنتی ژنی TCR در ناحیه CDR2 متمرکز شده اند.

15 - مولکول های زیر در سلول های T خاطره نسبت به T دست نخورده و مجری بروز بیشتری دارند بجز:

1) اینتگرین های بتا

2) CD44

3) CD25

4) CD45RO

16 - کدامیک از مولکول های زیر در سطح منوسیت ها وجود دارد؟

1) CD3

2) CD19

3) ایمونوگلوبولین غشائی

4) CD14

17 - به کارگیری کدامیک از واکسن های زیر برای افراد مبتلا به نقص ایمنی مضر است؟

1) DPT

2) هپاتیت B

3) MMR

4) DNA Vaccines

18 - کدام دسته از سایتوکاین های زیر به عنوان سایتوکاین های پیش التهابی مطرح می باشند؟

1) IL-6, IFN-a, IL-1

2) IL-6, TNF-a, IL-1

3) IL-6, IL-4, IFN-a, IL-10

4) TNF-a, IL-4, IL-1

19 - همه ترکیبات زیر از سلول های سیتوتوکسیک T جهت مقابله با عوامل عفونی آزاد می گردند بجز:

1) Perforin

2) Granzyme

3) Lysosyme

4) TNF-a

20 - همه سیتوکاین های زیر ماکروفاژها را تحریک میکنند بجز:

1) IL-10

2) IFN-a

3) TNF-a

4) IL-6

21 - کلیه گیرنده ها و مولکول های زیر ورود ویروس HIV به داخل سلول را تسهیل می کنند بجز:

1) CD4

2) FcgR

3) CCR5

4) IL-2R

22 - تجویز کدامیک از واکسن های زیر در افرادی که نسبت به تخم مرغ ازدیاد حساسیت دارند ممنوع می باشد؟

1) سرخک

2) هپاتیت B

3) BCG

4) دیفتری

23 - لنفوسیت های T اختصاصاً کدامیک از هورمون های زیر را تولید می کنند؟

1) LH

2) TSH

3) ACTH

4) FSH

24 - کدامیک از آنتی بادی های زیر قادر به فعال کردن سیستم کمپلمان از راه آلرناتیو می باشد؟

1) IgG1

2) IgG2

3) IgA1

4) IgA2

25 - کدامیک از مولکول های زیر در سلول های B بالغ وجود ندارد؟

1) CD40L

2) CD19

3) CD22

4) CD21

26 - در تعیین پیشروی بیماری ایدز علاوه بر شمارش تعداد مطلق سلول های CD4+ کدامیک از روش های زیر را توصیه می نمائید؟

1) سنجش بار ویروسی با استفاده از RT-PCR

2) تعیین میزان آنتی بادی با استفاده از روش ELISA

3) تعیین میزان آنتی بادی با استفاده از روش ELISA و انجام وسترن بلات (WB)

4) تعیین نسبت سلول های CD4 به CD8

27 - در مقابله با باکتری های کپسولدار کدامیک از موارد زیر از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

1) اپسونیزاسیون

2) ADCC

3) سلول های NK

4) ماکروفاژ های فعال شده

28 - بهترین تست غربالگری آزمایشگاهی برای تشخیص نقایص ارثی در راه کلاسیک کمپلمان عبارت است از:

1) تست CD50

2) اندازه گیری C3

3) اندازه گیری C4

4) اندازه گیری میزان اتصال C1q

29 - مناسبترین روش برای تعیین شاخص های سطحی لوکوسیت ها کدام است؟

1) الایزا

2) فلوسایتومتری

3) PCR

4) RT-PCR

30 - کدام پروستاگلاندین باعث انبساط و افزایش نفوذپذیری عروق و کاهش غلظت AMP درون سلولی می شود؟

1) PGE2

2) PGD2

3) PGF2a

4) PGI2

31 - کدامیک از عوامل التهابی زیر باعث انقباض عضلات صاف برونش ها و عروق، افزایش نفوذ پذیری عروق، افزایش ترشحات غدد مخاطی برونش و تحریک گیرنده های درد می شود؟

1) کالیکرین

2) برادی کینین

3) کینینوژن

4) پلاسمینوژن

32 - در مورد پدیده آپوپتوز تمامی موارد زیر صحیح است بجز:

1) در جریان این فرایند کاسپازها (Caspases) فعال می شوند.

2) حذف سلول ها در این پدیده همراه با التهاب نمی باشد.

3) این پدیده با میان کنش مولکول Fas و FasL القاء می شود.

4) بروز پروتئین های BCL2 اپوپتوز را افزایش می دهد.

33 - همه موارد زیر در مورد لنفوسیت های B خاطره ای صادق است بجز:

1) افزایش میل پیوندی (Affinity) ایمونوگلوبولین سطحی

2) تغییر ایزوتیپ گیرنده آنتی ژن

3) افزایش بروز مولکول های چسبان

4) عدم حضور در مجموعه لنفوسیت های در گردش

34 - مهم ترین شاخص لنفوسیت های T خاطره ای در مقایسه با لنفوسیت های T در حال استراحت کدام است؟

1) CD45RO

2) CD40L

3) CD3

4) CD28

35 - در تغییر کلاس از IgM به IgG تمام موارد زیر صحیح است بجز:

1) از ژن های قبلی VDJ استفاده می شود.

2) تحت تاثیر سلول های T صورت می گیرد.

3) بازآرائی فقط در سطح RNA انجام می شود.

4) از زنجیره سبک قبلی استفاده می شود.

36 - در بروز آتوپی کدام لنفوکاین نقش موثرتری دارد؟

1) IL-4

2) IFN-g

3) IL-8

4) TNF-a

37 - کدام یک از پدیده های زیر در مراکز زایگر فولیکول های لنفاوی اتفاق نمی افتد؟

1) پدیده تبدیل کلاس

2) جهش های سوماتیک

3) توسعه کلونی Clonal Expansion

4) نوترکیبی VDJ

38 - کدام یک از نوترکیبی های زیر در فاز وابسته به آنتی ژن لنفوسیت های B اتفاق می افتد؟

1) نوترکیبی DJ

2) نوترکیبی در زنجیره سبک

3) تغییر منطقه ثابت ایمونوگلوبولین ها

4) نوترکیبی VDJ

39 - کدامیک از سلول های زیر در تحریک لنفوسیت های T تحریک نشده (Naive) نقش مهم تری دارند؟

1) سلول های دندریتیک

2) ماکروفاژها

3) لنفوسیت های B

4) نوتروفیل ها

40 - طی فعال شدن سلول های بازوفیل پس از برخورد آلرژن به IgE موجود بر سطح آن همه حوادث درون سیتوپلاسمی زیر اتفاق می افتد بجز:

1) افزایش یون کلسیم آزاد داخل سلولی

2) فعال شدن مسیر Ras

3) فعال شدن عوامل انتقالی (Transfer Factors) درون سیتوپلاسمی

4) کاهش اینوزیتول تری فسفات (IP3)

41 - کدامیک از پدیده های زیر نمی تواند در بروز تحمل ایمنی (تولرانس) نقش داشته باشد؟

1) Clonal Expansion

2) Clonal Deletion

3) Clonal Anergy

4) Clona Suppression

42 - علت عمده بروز تیروتوکسیکوز (Graves Disease) کدام مورد زیر است؟

1) تولید IgE و آزاد شدن هیستامین و تاثیر بر گیرنده آن (H1)

2) تولید IgM و واکنش با تیروگلوبولین (TG)

3) تولید IgG و تاثیر بر گیرنده هورمونی محرک تیروئید (TSH)

4) تولید IgA و اثر بر تیروئید پراکسیداز (TPO)

43 - کدامیک از مارکرهای سطح سلولی زیر بر سطح سلول های بنیادی (stem cells) یافت می شود؟

1) CD40

2) CD34

3) CD25

4) CD19

44 - ویروس EBV به کدام مولکول در سطح B cell متصل شده و موجب میتوز می شود؟

1) CD21

2) CR1

3) CD19

4) CR3

45 - کدام آزمایش برای بررسی عملکرد سلول های کشنده طبیعی (NK) به کار می رود؟

1) Cr51-release assay

2) Mixed Lymphocyte Reaction

3) Polymerase Chain Reaction

4) Isoelectro focusing

46 - تست پوستی مونته نگرو (Montenegro Test) برای شناسائی کدام بیماری انجام می شود؟

1) کیست هیداتید

2) لیشمانیوز

3) جذام

4) توبرکلوز

47 - کدامیک از واکسن های زیر به صورت کشته شده استفاده می شود؟

1) پولیو - سابین

2) سرخجه

3) سیاه سرفه

4) BCG

48 - کدامیک از مسیرهای مولکولی زیر در القاء آنــرژی (Anergy) نقش دارد؟

1) CD28 - B7

2) CD152 - B7

3) ICAM1 - LFA1

4) LFA3 - CD2

49 - کدام جزء کمپلمان در ایمون ادهرانس نقش ندارد؟

1) iC3b

2) C4b

3) C2b

4) C3b

50 - کدام یک از مولکول های تنظیمی سرمی در تنظیم مرحله حمله غشائی کمپلمان دخالت دارد؟

1) S protein

2) H

3) MCP

4) DAF

51 - کدام یک از سیتوکاین های زیر توسط سلول های ماکروفاژ ترشح می شود و لنفوسیت های Th2 را فعال می نماید؟

1) IL-6

2) IL-1

3) IL-10

4) IL-12

52 - در همه بیماری های زیر نقص در سلول های T دیده می شود بجز:

1) اتاکسی تلانژکتازی

2) گرانولوماتوز مزمن

3) سندرم دی جورج

4) کاندیدیازیس جلدی مخاطی

53 - از کدام یک از آزمایشات زیر جهت ارزیابی ایمنی سلولی نمی توان استفاده کرد؟

1) LTT

2) NBT

3) تشکیل روزت

4) تست توبرکولین

54 - سندرم ویسکوت آلدریچ توسط همه معیارهای زیر مشخص می شود بجز:

1) ترومبوسیتوپنی

2) افزایش میزان ابتلا به بیماری های خود ایمنی

3) اگزما

4) میزان IgM طبیعی

55 - ناسازگاری در کدام یک از گروه های خونی زیر به علت اینکه آنتی بادی ضد آن از نوع IgM است در نوزادان مشکل ایجاد نمی کند اما در انتقال خون می تواند مسئله ساز باشد؟

1) P

2) Kell

3) Lewis

4) MN

56 - برداشتن تیموس در بهبود کدام یک از بیماری های زیر کمک می نماید؟

1) میاستنی گراو

2) بیماری گریوز

3) روماتوئید آرتریت

4) کم خونی همولیتیک

57 - کدام یک از عوامل زیر در خون بیماران مبتلا به سندرم دی جورج افزایش می یابد؟

1) سلول های T

2) کلسیم

3) فسفر

4) هورمون پاراتیروئید

58 - کدام یک از فاکتور های زیر در ایمونوتراپی سرطان سینه استفاده می شود؟

1) پپتیدهای MAGE

2) آنتی بادی علیه HER-2

3) آنتی بادی علیه CD3

4) IFN-a , IL-2

59 - در سندرم Chediak Higashi تمام موارد زیر صحیح است بجز:

1) اختلال از نوع اتوزومال غالب است

2) احتمال بروز کانسرهای لنفورتیکولر در این بیماران افزایش می یابد.

3) فعالیت سلول های NK در این بیماران کاهش می یابد.

4) خاصیت کموتاکسی نوتروفیل ها مختل می شود.

60 - تمامی مکانیسم های زیر توسط تومورهای بدخیم برای فرار از پاسخ ایمنی انجام می شود بجز:

1) افزایش بروز MHC-I بر سطح سلول های بدخیم

2) افزایش ترشح مولکول های گلیکوکالیکس

3) ترشح TGF-b توسط برخی تومورها

4) عدم بروز مولکول های کمک تحریکی برای آغاز پاسخ سلول های T

61 - کدام یک از مولکول های ویروس ایدز به شاخص CD4 متصل می شود؟

1) gp24

2) gp41

3) gp120

4) gp160

62 - همه موارد زیر جزء پروتئین های فاز حاد می باشند بجز:

1) CRP

2) فیبرینوژن

3) فاکتور B

4) فیبرونکتین

63 - تمامی موارد زیر جزء علائم GVHD می باشند بجز:

1) درماتیت

2) هایپو کالسمی

3) اسهال

4) یرقان

64 - در مقابله با عفونت با باکتری های تولید کننده سم (Toxicogenic) کدامیک از موارد زیر کارآئی بیشتری دارد؟

1) پاسخ های ایمنی هومورال

2) ADCC

3) سیستم کمپلمان

4) پاسخ های ایمنی سلولی

65 - کاهش فعالیت نوتروفیل ها منجر به استعداد ابتلاء به کدام یک از انواع عفونت های قارچی زیر می گردد؟

1) کاندیدیازیس پوستی مخاطی

2) کاندیدیوز سیستمیک

3) هیستوپلاسموز

4) کوکسیدیوئیدومیکوز

66 - ارتباط ویروس HTLV-1 با کدام یک از بیماری های زیر نشان داده شده است؟

1) AML

2) ATLL

3) میلوم مالتیپل

4) لنفوم بورکیت

67 - همه موارد زیر در مورد آنتی بادی های علیه اسپرم صحیح است بجز:

1) در مردان وازکتومی شده میزان این آنتی بادی ها افزایش می یابد.

2) این آنتی بادی ها در زنان بارور (Feretile) دیده نمی شود

3) این آنتی بادی ها متعاقب ترومای بیضه در مردان دیده می شود.

4) این آنتی بادی ها در ترشحات منی بیشتر از نوع IgA می باشد.

68 - تمامی آنتی ژن های زیر برای بررسی ازدیاد حساسیت تاخیری (DTH) استفاده می شود بجز:

1) کاندیدا آلبیکانس

2) PPD

3) توکسین دیفتری

4) توکسوئید کزاز

69- کدام یک از بیماری های اتوایمن زیر با واسطه سلول های T ایجاد می شود؟

1) مالتیپل اسکلروز

2) لوپوس اریتماتوز سیستمیک

3) تیروئیدیت هاشیموتو

4) آرتریت روماتوئید

70 - کدام بیماری خودایمن زیر با ضعف عضلات صاف و تیموما و آنتی بادی ضدهسته مشخص می شود؟

1) میاستنی گراو

2) آنمی پرنیسیوز

3) مالتیپل اسکلروز

4) لوپوس اریتماتوز سیستمیک

71 - بدنبال مصرف واکسن های خوراکی آنتی ژن های داخل مجرای روده از طریق کدام سلول زیر، فعالانه به سمت سیستم لنفاوی زیر مخاطی عبور می کنند؟

1) سلول های پوششی Epithelial

2) سلول های Goblet

3) سلول های M

4) سلول های Paneth

72 - بیماری 30 ساله مبتلا به تب یونجه (Hay Fever) به متخصص ایمونولوژی آلرژی مراجعه نموده است. در بررسی انجام شده کلیه اطلاعات زیر در جهت تشخیص موثر است بجز:

1) استعداد قوی فامیلی وجود دارد.

2) سطح IgE در بیمار بالا است.

3) واکنش تیپ سه (Type III) ازدیاد حساسیت مثبت است.

4) آنتی ژن های محیطی چون گرد و خاک و گرده گیاهان نقش داشته است.

73 - در Idiopathic Thrombocytopenic Purpura (ITP) تمام موارد زیر صحیح است بجز:

1) کاهش شدید پلاکت وجود دارد.

2) خونریزی از عروق موئینه وجود دارد.

3) ایمونوگلوبولین گاما بر ضد پلاکت تولید می شود.

4) در نوزاد مادر مبتلا علائم مربوطه دیده نمی شود.

74 - در مقابله با بیماری Mucoromycosis کدام یک از مکانیسم های ایمنی زیر از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

1) بیگانه خواری

2) پاسخ های ایمنی هومورال

3) پاسخ های ایمنی سلولی

4) سیستم کمپلمان

75 - پاسخ های اولیه و ثانویه ایمنی هومورال از همه جهات تفاوت دارند بجز:

1) دوره نهفته

2) میزان آنتی بادی تولید شده از کلاس IgM

3) ویژگی آنتی بادی (Specificity)

4) تیتر آنتی بادی

76 - همه اجزاء کمپلمان که در زیر نامبرده می شوند آنافیلاتوکسین هستند بجز:

1) C2d

2) C3d

3) C4a

4) C5a

77 - آنتی ژن کارسینو امبریونیک (CEA) همراه تمام بیماری های زیر دیده می شود بجز:

1) سرطان کولون

2) پانکراتیت

3) سرطان پستان

4) هپاتیت

78 - عفونت های ایجاد شده توسط کدامیک از عوامل عفونی زیر در افراد با نقص اجزاء انتهائی سیستم کمپلمان شایع تر است؟

1) باکتری های انتریک

2) نیسریا

3) استافیلوکوک

4) کلامیدیا

79 - سندرم لنفوسیت برهنه (Bare Lymphocyte Syndrome) مربوط به نقص در بروز کدام یک از موارد زیر است؟

1) مولکول CD3

2) مولکوکل های چسبان

3) اجزاء کمپلمان

4) MHC-II

80 - بیشترین آنتی بادی در بدن که در هر روز تولید می شود کدام است؟

1) IgG

2) IgA

3) IgM

4) IgD

88 - هنگامی که پروتئین های پلاسما در pH = 8.6 بر روی استات سلولز الکتروفورز می گردند:

1) آلبومین سریعتر از همه به سمت قطب مثبت حرکت می نماید.

2) بتا و آلفا گلوبولین ها به سمت قطب منفی حرکت می نمایند.

3) گاماگلوبولین ها بین گلوبولین های بتا و a1 حرکت می کنند.

4) فیبرینوژن به سمت قطب منفی حرکت می کند.

90 - Platlet activating factor در زمره کدام دسته از چربی ها محسوب می شود؟

1) گانگلیوزیدها

2) فسفولیپیدها

3) ترپن ها

4) پروستاتگلاندین ها

91 - فعالیت کدام یک از آنزیم های زیر تحت تاثیر استروئید های ضد التهاب کاهش می یابد؟

1) Cyclooxygenase

2) Phospholipase A2

3) Hydroperoxidase

4) Prostaglandin Synthase

92 - کدام یک از آنزیم های زیر اولین آنزیم مسیر بیوسنتز Leukotrien B4 می باشد؟

1) Cytochrome P450

2) Catalase

3) Glutathion peroxidase

4) Lipooxygenase

100 - همه پروتئین های زیر از پروتئین های فاز حاد (Acute phase reactant proteins) می باشند بجز:

1) سرولوپلاسمین

2) هاپتوگلوبین

3) C reactive protein

4) آلبومین

101 - کدام یک از پروتئین های غشاء گلبول قرمز حامل آنتی ژن های گروه خونی M و N می باشد؟

1) Actin

2) Spectrin

3) Glycophorin

4) Ankyrin

121 - فنوتیپ بمبئی (Bombay phenotype) مثالی در رابطه با کدام یک از پدیده های زیر محسوب می شود؟

1) Epistasis

2) Pleiotropy

3) Phenocopy

4) Codominance

123 - در مورد Multiple myeloma کدام یک از پاسخ های زیر صحیح است؟

1) واژگونی کروموزوم 4 و اتصال IgH با MYC

2) واژگونی کروکوزوک 14 و اتصال IgH با MYC

3) جابجائی کروموزوم 4 و 14 و اتصال ژن IgH با WHSC1

4) واژگونی 14 و اتصال MYC با WHSC1

124 - ژن های مربوط به MHC بر روی کدام کروموزوم قرار دارند؟

1) کروموزوم شماره 1

2) کروموزمو شماره 6

3) کروموزوم شماره 18

4) کروموزوم X

125 - کدام یک از روش های زیر برای بررسی بازآرائی Gene Rearrangements مورد استفاده قرار می گیرد؟

1) ARMS

2) Dot Blot

3) Southern Analysis

4) Northern Analysis

126 - پروتئین RAG-1 در کدام یک از پدیده های زیر دخالت دارد؟

1) TCR rearrangement

2) Antigen expression

3) Antigen presentation

4) Antigen processing 


سئوالات ایمنی آزمون (Ph.D) ایمنی سال (1381 )  (غیر پزشک)


تا سئوال 54 مشترک بوده و بقیه در زیر آمده است.

55 - در اثر افزایش دما در یک سرم ، همه پدیده های زیر رخ می دهد، بجز:

1) Viscosity سرم کاهش می یابد

2) میل پیوندی (Affinity) آنتی بادی ها به آنتی ژن ها کاهش می یابد

3) حجم سرم افزایش می یابد

4) ویژگی (Specificity) آنتی بادی ها برای آنتی ژن افزایش می یابد

56 - در ایجاد پدیده Prozone همه عوامل زیر دخالت دارند ، بجز:

1) آنتی بادی های بلوکان و یا غیر متقارن

2) وجود اپی توپ های مشابه در فواصل مناسب در سطح آ«تی ژن

3) فزونی میزان آنتی ژن

4) C3b

57 - بهترین روش تبدیل توکسین کزاز به توکسوئید کزاز برای استفاده در واکسیناسیون کدام است؟

1) استفاده از دمای 80ºC به مدت 15 دقیقه

2) استفاده از سولفات آمونیوم

3) استفاده از پاپائین

4) استفاده از فرمالین

58 - آنتی سرم های تولید شده در حیوانی مثل خرگوش برضد یک باکتری یا ویروس ، خصوصیات زیر را دارند، بجز:

1) حاوی آنتی بادی برضد اپی توپ های مختلف آنتی ژن مربوطه است

2) آنتی بادی های تولید شده منحصر به یک کلاس یا زیر کلاس خاصی از ایمونوگلوبولین ها نیست.

3) آنتی بادی اختصاصی آنها ، بیشتر از آنتی بادی های با واکنش متقاطع (Cross Reactive) است

4) آنتی بادی های گوناگون در این آنتی سرم ها ، میل پیوندی (Affinity) یکسان دارند.

59 - آنتی بادی های مونوکلونال که از کشت سلول هیبریدوما بدست می آید دارای همه خصوصیات زیر است ، بجز:

1) فقط با یک اپی توپ واکنش می دهند.

2) برای گروه بندی خون نامناسب اند

3) دارای میل پیوندی (Affinity) یکسان اند

4) از نظر ساختمانی همه آنتی بادی ها از یک کلاس بخصوص ایمونوگلوبولین ها هستند.

60 - در رابطه با واکنش آنتی بادی با آنتی ژن، مهمترین عاملی که در نرخ (Rate) واکنش تاثیر می گذارد کدام است؟

1) توزیع و پراکندگی اپی توپ ها در سطح آنتی ژن

2) غلظت آنتی بادی

3) وجود اپی توپ های مشابه در سطح آنتی ژن

4) دمای مناسب (Optimum) محیط

61 - گزینه نادرست را در مورد بازآرائی و بروز ژن های TCR انتخاب نمائید؟

1) بازآرائی در لوکوس زنجیره بتای TCR قبل از آلفا اتفاق می افتد

2) ابتدا بازآرائی قطعات D با J و سپس بازآرائی با V انجام می گیرد

3) بر خلاف ژن های زنجیره سنگین تعویض ژن C انجام نمی پذیرد.

4) مشابه ایمونوگلوبولین ها حذف آللی به طور کامل در لوکوس های زنجیره آلفا و بتا اتفاق می افتد

62 - لوکوس های ژنی کدامیک از زنجیره های TCR مشابه با لوکوس زنجیره سنگین Ig دارای قطعات D میباشد؟

1) آلفا و بتا

2) گاما و دلتا

3) بتا و دلتا

4) آلفا و گاما

63 - مولکولی از ابرخانواده ایمونوگلوبولین ها ، که از نظر ساختاری به صورت منومر بر سطح سلول های T محیطی و تیموسیت ها وجود دارد کدام است؟

1) CD3

2) CD4

3) CD8

4) LFA-1

64 - پذیرنده اصلی سلول های T برای ارسال سیگنال های دوم فعال شدن لنفوسیت های T کدام مولکول است؟

1) TCR

2) B7

3) CD28

4) CD2

65 - در کدام گزینه مولکول و لیگاند آن به طور صحیح نشان داده نشده است؟

1) VCAM-1 , VLA-4

2) LFA-1 , ICAM-2

3) LFA-3 , CD2

4) CTLA-4 , CD28

66 - کدامیک از پروتئین تیروزین کینازهای خانواده Src که در سیگنال دهی سلول های T نقش دارد همراه با دم سیتوپلاسمی CD4 می باشد؟

1) ZAP-70

2) lck

3) Syk

4) Fyn

67 - واکنش متقابل CD40L و CD40 وقوع همه موارد زیر را سبب می شود، بجز:

1) فعال شدن لنفوسیت های T

2) فعال شدن ماکروفاژها

3) تعویض کلاس آنتی بادی ها

4) کاهش بروز B7

68 - بهترین روش برای خالص سازی IgG سرم را مشخص نمائید؟

1) رسوب با آمونیوم سولفات

2) کروماتوگرافی میل ترکیبی (Affinity) با استفاده از پروتئین A

3) استفاده از کاپریلیک اسید

4) کروماتوگرافی تعویض یون (Ion Exchange)

69 - جهت تعیین موتاسیون های جدید در ژن های سیتوکاین ها از چه روشی استفاده می شود؟

1) PCR-SSCP

2) PCR-RFLP

3) PCR-Sequencing

4) Site Directed Mutagenesis

70 - گزینه درست را در مورد مولکول های گرانزایم (Granzymes)  مشخص کنید؟

1) باعث تجزیه پروتئولیتیک و فعال شدن مولکول های Caspase می شود.

2) با غیر فعال کردن Caspase مانع عمل مرگ برنامه ریزی سلول می شود.

3) با فعال کردن Fas-L قدرت اتصال Fas را به Fas-L افزایش می دهد.

4) باعث افزایش بروز Fas - FasL در سطح سلول های NK می شود.

71 - بهترین روش آزمایشگاهی برای مطالعه ایزوفرم های مولکول CD45 را مشخص نمائید؟

1) SDS-PAGE

2) Isoelectric Focusing

3) Southern Blotting

4) Size Exclusion HPLC

72 - گزینه درست را در مورد طول پپتیدهای قابل اتصال به مولکول MHC-I مشخص کنید.

1) 20 - 15 اسیدآمینه

2) 10 - 8 اسیدآمینه

3) 8 - 5 اسیدآمینه

4) 30 - 20 اسیدآمینه

73 - همه آللهای زیر دارای پلی مورفیسم هستند، بجز:

1) HLA-B

2) HLA-DRa

3) HLA-DRb

4) HLA-DPa

74 - گیرنده های با میل ترکیبی بالا برای (FceRI) Fce عمدتاً بر سطح کدام سلول های زیر وجود دارند؟

1) نوتروفیل ها و ماست سل ها

2) ماست سل ها و بازوفیل ها

3) بازوفیل ها و ائوزینوفیل ها

4) ائوزینوفیل ها و پلاکت ها

75 - در مورد فرایند ویرایش پذیرنده (Receptor Editing) تمامی موارد زیر صحیح است، بجز:

1) این فرایند در حفظ پدیده تحمل به آنتی ژن خودی نقش دارد.

2) این فرایند فقط در سلول های B نابالغ اتفاق می افتد.

3) این پدیده فقط در مورد زنجیره سنگین آنتی بادی ها اتفاق می افتد

4) در این پدیده ژن های RAG مجدداً فعال می شوند.

76 - تمامی سلول های زیر در تیموس تکامل می یابند، بجز:

1) CD4+ CD3+

2) CD8+ CD3+

3) CD2+ CD7+

4) CD16+ CD56+

77 - IgA دارای دو زیر کلاس IgA1 و IgA2 می باشد. این دو زیرکلاس در کدامیک از موارد زیر مشابهت دارند؟

1) میزان پرولین در ناحیه لولا

2) تعداد زنجیره جانبی کربوهیدرات

3) تفاوت در برابر پروتئیناز باکتری ها

4) حضور به صورت دیمر (Dimer) در ترشحات

78 - در فرایند عرضه آنتی ژن های داخل سلولی تمامی موارد زیر صحیح است، بجز:

1) شکسته شدن پروتئین ها در داخل سیتوزول صورت می پذیرد

2) این فرایند در تمامی سلول های انسانی انجام می گیرد

3) در طول این فرایند پروتئوزوم ها نقش دارند.

4) تعدادی از پپتیدهای حاصل از شکسته شدن به رتیکولوم اندوپلاسمیک خشن پمپ می شوند.

79 - در مورد زنجیره سبک جانشین (Surrogate Light Chain) تمامی موارد زیر صحیح است ، بجز:

1) در پروکورسورهای اولیه سلول های B دیده می شود

2) در تنظیم تکامل سلول های B نقش دارند.

3) بروز آنها در سطح سلول های B در شروع بازآرائی زنجیره سبک نقش دارد.

4) در ژن های آنها بازآرائی سوماتیک صورت می پذیرد.

80 - کدامیک از موارد زیر در مورد IL-8 صحیح نمی باشد؟

1) یک بتاکموکاین است.

2) موجب مهاجرت نوتروفیل ها می شود.

3) توسط سلول های اپی تلیال نیز ترشح می شود.

4) قبلاً آن را NAP-1 می نامیدند.