Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون (Ph.D) ایمنی سال 1380


 

1 - فعالیت های ژن های RAG1 و RAG2 در کدامیک از فرایند های زیر موثر است؟

1) موتاسیون در ژن های Ig و TCR

2) بازآرائی ژن های Ig و TCR

3) تبدیل ایزوتیپ ژن های زنجیره سنگین

4) رونویسی از ژن های بازآرائی شده Ig و TCR

2 - همه مولکول های زیر به خانواده بزرگ ایمونوگلوبولین ها (Ig Superfamily) تعلق دارند بجز:

1) VCAM-1

2) CD21

3) CD4

4) CD28

3 - تمامی گزینه های زیر در مورد زنجیره سنگین آنتی بادی ها صحیح است بجز:

1) این زنجیره نقش مهم تری را نسبت به زنجیره سبک در اتصال به آنتی ژن ایفا می کند.

2) فعالیت های بیولوژیک آنتی بادی ها از طریق این زنجیره اعمال می گردد.

3) توالی اسید های آمینه در این زنجیره کلاس آنتی بادی را مشخص می نماید.

4) طول نواحی ثابت و متغیر زنجیره سنگین در کلاس های متفاوت تقریباً مساوی است.

4 - تمامی گزینه های زیر در مورد IgM صحیح است بجز:

1) اولین آنتی بادی تولید شده در پاسخ ایمنی است.

2) در مایعات بین بافتی غلظت بالائی دارد.

3) به عنوان یک آنتی بادی ترشحی در سطوح مخاطی ایفای نقش می نماید.

4) با واسطه زنجیره J به رسپتور سلول های ترشحی متصل می گردد.

5 - کدام کلاس از آنتی بادی های زیر فاقد ناحیه لولا می باشد؟

1) IgA

2) IgD

3) IgE

4) IgG

6 - در مورد ناحیه لولا در آنتی بادی ها تمام موارد زیر صحیح است بجز:

1) این ناحیه دارای مقادیر زیادی اسیدآمینه پرولین است.

2) این ناحیه امکان حرکت بیشتر ناحیه Fab را فراهم می نماید.

3) این ناحیه در برابر عمل آنزیم های پروتئولیتیک مقاوم است.

4) این ناحیه دارای مقادیر زیادی اسیدآمینه سیستئین است

7 - شاخص های آلوتیپیک در انسان در تمامی موارد زیر یافت شده اند بجز:

1) IgG

2) IgA

3) زنجیره کاپا

4) زنجیره لامبدا

8 - کدام یک از آنتی ژن های گروه Rh بعد از D ایمنی زائی بیشتری دارند؟

1) E

2) C

3) c

4) e

9 - کدام یک از کمپلکس های ایمنی زیر به سهولت توسط ماکروفاژها پاکسازی نمی شود؟ (Ag اختصار برای آنتی ژن است)

1) Ag/IgG1

2) Ag/IgM

3) Ag/IgA

4) AG/IgG3

10 - پس زدن پیوند در عرضه آنتی ژن مستقیم (Direct Presentation) در پیوند اعضاء:

1) در اثر عرضه آنتی ژن توسط APC گیرنده بوجود می آید.

2) در اثر عرضه آنتی ژن توسط APC دهنده بوجود می آید.

3) در اثر عرضه آنتی ژن توسط هر دو APC دهنده و گیرنده به T cell گیرنده بوجود می آید.

4) در اثر ارتباط مستقیم APC با T cell بوجود می آید.

11 - پس از ارتباط MHC + Antigen با TCR کدام یک از ارتباط های زیر در مرحله اول شناسائی برقرار می شود؟

1) CD4

2) CD8

3) CD28 با B7

4) IL-2Receptor

12 - نقش b2Microglobulin در HLA class I کدام است؟

1) در تشکیل Peptide Binding Site

2) در پایداری و ثبات زنجیره a در سطح سلول

3) در انتقال پپتید های آنتی ژنیک به ناحیه شکاف یا شیار

4) در تخریب پروتئین ها و آماده سازی پپتیدها

13 - در HLA-DR پلی مورفیسم عمدتاً در کدام یک از موارد زیر میباشد؟

1) عمدتاً در ژن های کد کننده زنجیره b

2) عمدتاً در ژن های کد کننده زنجیریه a

3) هر دو زنجیره b و a به شدت پلی مورف هستند.

4) اصولاً HLA-DR از پلی مورفیسم کمی برخوردار است.

14 - کدامیک از عوامل زیر در ایمنی زائی واکسن ها نقش کمتری دارد؟

1) دوز واکسن

2) محل تزریق واکسن

3) وزن و سن افراد واکسینه شده

4) جنسیت افراد واکسینه شده

15 - بروز کدام یک از مارکر های زیر در سرم افراد آلوده نشانه القاء پاسخ ایمنی حفاظتی علیه ویروس هپاتیت B تلقی می شود؟

1) HBs Ab

2) HBe Ab

3) HBc Ab(IgM)

4) HBc Ab(IgG)

16 - کدام یک از سایتوکاین های زیر توسط ماکروفاژها ترشح می شود و لنفوسیت های Th1 را فعال می نماید؟

1) IL-1

2) IL-6

3) IL-10

4) IL-12

17 - کدام دسته از سلول های زیر دارای قدرت خودبازسازی (Self Renewing) در بافت های لنفاوی محیطی می باشند؟

1) سلول های Th1

2) سلول های B-1

3) سلول های B-2

4) سلول های NK

18 - در عرضه آنتی ژن های پروتئینی به سلول های T بکر (Naive) در پاسخ ایمنی اولیه کدام جمعیت از سلول های عرضه کننده آنتی ژن نقش بیشتری دارد؟

1) سلول های B

2) سلول های ماکروفاژ

3) سلول های دندریتیک

4) سلول های لانگرهانس

19 - در ارتباط با برنامه واکسیناسیون در کشور در زمان حاضر همه گزینه های زیر اشتباه است بجز:

1) در هنگام تولد BCG و هپاتیت B

2) در 15 ماهگی سرخک و DTP

3) در 7 سالگی سرخک و فلج اطفال

4) در 16 سالگی DT و فلج اطفال

20 - جدیدترین روش درمان آسم آلرژیک کدام است؟

1) ترکیبات کرومولین

2) آنتی H1 نسل دوم

3) آنتی لکوترین

4) آنتی IgE

21 - تولید واکسن هپاتیت B به کدام روش زیر امکان پذیر گردیده است و در حال حاضر تهیه و مصرف می گردد؟

1) از طریق تکنولوژی نوترکیبی

2) براساس روش ایدیوتایپ آنتی ایدیوتایپ

3) بطریق روش سنتز

4) بطریق ضعیف کردن ویروس

22 - مزایای واکسن خوراکی پولیو (OPV) به قرار زیر است بجز:

1) سویه واکسن قابلیت تکثیر در سلول های انسانی را دارد.

2) ایمنی ایجاد شده پس از دوره کامل واکسیناسیون می تواند تقریباً مادام العمر باشد.

3) همانند عفونت طبیعی ایمنی هومورال و ایمنی موضعی را در روده تحریک می کند.

4) ویروس های حاصل از واکسن بین افراد خانواده منتشر می شود.

23 - رسپتور تیپ یک برای IgE که دارای میل ترکیبی بالاست بر روی غشاء تمام سلول های زیر وجود دارد بجز:

1) بازوفیل ها

2) ائوزینوفیل ها

3) ماست سل ها

4) نوتروفیل ها

24 - کدام یک از واکسن های زیر عمدتاً با تحریک سیستم ایمنی سلولی و فعال شدن آن، محافظت از افراد واکسینه را تامین می کند؟

1) واکسن ضد پنوموکوک

2) واکسن BCG

3) واکسن ضد هموفیلوس انفلوانزا

4) واکسن DTP

25 - کدامیک از موارد افزایش حساسیت زیر بر اساس واکنش ایمون کمپلکس موضعی در انسان ایجاد می شود؟

1) تب یونجه (Hay fever)

2) ریه کشاورز (Allergic Alveolitis)

3) بیماری سرم (Serum Sickness)

4) اگزمای آتوپیک (Atopic dermatitis)

26 - بیماری 30 ساله به صورت اورژانس با دیسترس تنفسی و نارسائی کلیوی بدون سابقه قبلی مراجعه و مورد معاینه قرار گرفت بیوپسی رنگ آمیزی شده نسج ریه و کلیه با آنتی بادی ضد IgG و C3b مارکه شده با مواد فلورسان رسوب خطی را در طول غشاء پایه نشان می دهد. تشخیص شما کدام مورد زیر است؟

1) Goodpasture disease

2) Farmer's Lung

3) Atypic Pneumonia

4) Wegener's disease

27 - کدام یک از بیماری های زیر جزء بیماری های خود ایمن اختصاصی عضو (Organ Specific) نمی باشد؟

1) هاشیموتو

2) گودپاسچر

3) میاستنی گراو

4) لوپوس اریتماتوز

28 - همه گزینه های زیر در مورد واکنش آنتی بادی با آنتی ژن صحیح است بجز:

1) این واکنش یک واکنش گرمازا است

2) واکنش وقتی در سرم رخ می دهد یک واکنش Bimolecular نیست.

3) میزان آنتی بادی و آنتی ژن در لوله آزمایش در هر نسبتی که باشند واکنش رخ می دهد و کمپلکس های ایمنی تشکیل می شود.

4) در اثر این واکنش، آنتی بادی دچار تغییر در ساختار فضائی (conformation) نمی شود.

29 - کدامیک از سیتوکاین های زیر باعث تولید IFN-g می شود و فعالیت Cytotoxicity سلول های NK را افزایش می دهد؟

1) IL-18

2) IL-17

3) IL-10

4) IL-9

30 - برای ارزیابی فعالیت سیستم ایمنی سلولی (CMI) در بیماری های عفونی ناشی از باکتری های درون سلولی، سنجش میزان کدام سایتوکاین ها در بیمار مناسب تر است؟

1) IL-1 , IL-6

2) IL-13 , IL-4

3) IFN-g , IL-2

4) IL-5 , IL-10

31 - IL-8 تمام موارد زیر را القاء می کند بجز:

1) افزایش بروز مولکول های چسبان

2) فراخوانی نوتروفیل ها به محل آسیب بافتی

3) کاهش تولید سایتوکاین توسط Th1

4) ترمیم بافتی

32 - در یک واکنش جلدی افزایش حساسیت تاخیری مثبت کدام یک از موارد زیر دخالت دارند؟

1) آنتی ژن - کمپلمان و سایتوکاین ها

2) کمپلکس آنتی ژن - آنتی بادی ، کمپلمان و نوتروفیل ها

3) آنتی بادی IgE - آنتی ژن و ماست سل ها

4) آنتی ژن - لنفوسیت های حساس به آنتی ژن و ماکروفاژها

33 - کدامیک از واکنش های بین لیگاند و رسپتور نقش مهمی در مرحله اجرائی سیتوتوکسی سیته سلول های CD8+ T بازی می کنند؟

1) CD80/86 با CD28

2) MHC-II با CD4

3) MHC-I با CD8

4) Fas-L با CD95

34 - همه موارد زیر در مورد پدیده Apoptosis صحیح است بجز:

1) این پدیده در یک نسج ، موحب التهاب در همان نسج نمی شود.

2) در این پدیده سلول آب و سدیم جذب می کند و متورم می شود.

3) غشاء سلولی در این پدیده دچار تغییر ساختمانی فاحش نمی شود.

4) این پدیده، یک روند فیزیولوژیک در نسوج است.

35 - ایمنی زا ترین مولکول ساختمان HIV عبارت است از :

1) P24

2) آنزیم RT

3) gp120

4) محصولات ژنی VPR

36 - محل تکثیر دائمی ویروس HIV در بدن عبارت است از :

1) گره های لنفاوی

2) سلول های CD4+

3) سلول های دندریتیک

4) ماکروفاژها

37 - کدامیک از گزینه های زیر C3 Convertase مسیر آلترناتیو می باشد؟

1) C4b2a

2) C3bBb

3) C3b4a

4) C3b5a

38 - کدامیک از سلول های زیر در کمک به سلول های B واکنش دهنده به آنتی ژن های مستقل از تیموس نوع 2 به عنوان سلول حامی و کمکی ایفای نقش می کند؟

1) NK

2) Th1

3) Th2

4) Tc

39 - زنجیره سنگین کدامیک از ایمونوگلوبولین های زیر دارای بیشترین مقدار کربوهیدرات می باشد؟

1) IgD

2) IgM

3) IgG

4) IgA

40 - چرا آجوانت کامل فروند در انسان نبایستی مورد استفاده قرار گیرد؟

1) چون موجب ایجاد گرانولوم می شود.

2) چون حاوی کورینوباکتریوم است.

3) موجب افزایش بقاء آنتی ژن در بدن می شود.

4) موجب افزایش ترشح آنتی بادی می شود.

41 - به دنبال مصرف کدام یک از واکسن های زیر احتمال بروز سندرم همولیتیک- اورمیک ، ناشنوائی ، آنسفالوپاتی همراه با تشنج و سندرم گیلن باره وجود دارد؟

1) اوریون

2) سرخک

3) دیفتری

4) کزاز

42 - این مولکول بافت های میزبان را از آسیب کمپلمان در امان نگاه می دارد. به آن فاکتور تسهیل کننده تخریب کمپلمان (DAF) نیز می گویند؟

1) CD55

2) CD35

3) CD45

4) CD25

43 - همه موارد زیر در مورد سایتوکاین ها صحیح است بجز:

1) اغلب توسط یک نوع سلول خاص تولید می شوند.

2) بر روی سلول های مختلف اثر می کنند.

3) بر روی یک سلول چندین اثر مختلف دارد.

4) بسیاری از اعمال سایتوکابن ها مشترک بین چند نوع سایتوکاین است.

44 - کدام یک از سلول های زیر به عنوان مسئول تولید ACTH و گلوکوکورتیکوئیدهای غیر هیپوفیزی شناخته شده اند؟

1) لنفوسیت های B

2) لنفوسیت های T

3) سلول های NK

4) ماکروفاژها

45 - کدامیک از موارد زیر پاسخ ایمنی را تحریک نموده و ترشح هیستامین و واکنش های آلرژیک را تقویت کرده و موجب تشدید آسم می شود؟

1) عوامل کولینرژیک

2) عوامل آدرنرژیک

3) کاتکولامین ها

4) نورآدرنالین

46 - تمامی گزینه های زیر در مورد سلول های T از نوع gd صادق است بجز:

1) کمتر از 5 درصد سلول های T را در انسان تشکیل می دهند.

2) این سلول ها قادر به پاسخ در مقابل PPD نمی باشند.

3) دارای مولکول های CD4 یا CD8 نمی باشند.

4) TCR در این سلول ها دارای محدودیت تنوع اتصالی می باشند.

47 - تعداد تمامی سلول های زیر در مرحله پیش رفته بیماری AIDS کاهش می یابد بجز:

1) سلول های T نوع CD4+

2) سلول های T نوع CD8+

3) سلول های دندریتیک فولیکولار

4) سلول های NK

48 - کمبود رسپتور CR1 در گلبول های قرمز با کدامیک از اختلالات زیر همراه است؟

1) ادم آنژیونوروتیک ارثی

2) بیماری هموگلوبینئوری حمله ای شبانه

3) تجمع کمپلکس آنتی ژن - آنتی بادی در گردش خون

4) افزایش تولید C3d و C3dg

49 - در ارتباط با ایمونولوژی بیماری جذام، همه گزینه های زیر صحیح است بجز:

1) باکتری مولد جذام، یک پاتوژن درون سلولی است که وارد ماکروفاژها و سلول های شووان می شود.

2) بیماران جذامی در فرم لپروماتوز ، آنتی بادی اختصاصی بر ضد باکتری مولد جذام تولید نمی کنند.

3) در جذام توبرکولوئید، ایمنی سلولی بیماران سرکوب نشده است.

4) در جذام لپروماتوز ، ایمنی سلولی بیماران سرکوب و دچار ناتوانی شده است.

50 - مولکول های زیر همگی دارای اثر آنافیلاتوکسین یا کموتاکتیک هستند بجز:

1) C3a

2) C5b67

3) C5a-20

4) C678

51 - برای اولین بار مشاهده شد که نگهداری سرم بیمار مبتلا به مولتیپل میلوما در دمای پایین باعث رسوب ایمونوگلوبولین های آن می شود. به این ایمونوگلوبولین ها که در دمای پائین رسوب می کنند چه می گویند؟

1) کرایوگلوبولین

2) پیروگلوبولین

3) ماکروگلوبولین

4) همیگلوبولین

52 - در اوایل قرن بیستم متوجه شدند که اگر آنتی ژن محلولی را به درون جلد خرگوش ایمن شده تزریق کنند در محل تزریق یک واکنش التهابی اریتماتوز بروز می کند که طی 3 تا 6 ساعت به حداکثر اندازه خود رسیده سپس نکروز ایجاد شده و با بجا گذاردن زخم بهبود می یابد. این واکنش را چه می نامند؟

1) آرتوس

2) شوارتزمن

3) آنافیلاکسی

4) کوستنر

53 - پروتئازهائی که حوادث درون سلولی آپوپتوزیس را به انجام می رسانند چه نام دارند؟

1) کاسپازها

2) ریکامبینازها

3) الاستازها

4) ردوکتازها

54 - باکتری های پاتوژن دارای همه ویژگی های زیر هستند بجز:

1) توانائی سرکوب سیستم ایمنی و ایجاد تولرانس ایمونولوژیک در میزبان

2) توانائی پایداری و مقاومت در برابر سیستم ایمنی

3) توانائی آسیب مستقیم یا غیر مستقیم به اعضاء و نسوج میزبان

4) توانائی زندگی و تکثیر در شرایط فیزیکوشیمیائی بدن

 

(سئوالات غیر مشترک)

55 - سلول های استرومای مغز استخوان کدام سایتوکاین مورد نیاز برای تمایز سلول های pre-B را تولید می نماید؟

1) IL-2

2) IL-4

3) IL-7

4) IL-8

56 - تمامی سیتوکاین های زیر توسط سلول Th1 ترشح می شود بجز:

1) IL-2

2) IL-5

3) IFN-g

4) TNF-b

57 - کدامیک از ویژگی های ایمونوگلوبولین های تزریقی ، بیشترین آسیب را می تواند برای بیمار بوجود آورد؟

1) عدم سازگاری ایمونوگلوبولین های دهنده با گیرنده از نظر آلوتایپ

2) میل ترکیبی کم (Low Affinity) آنتی بادی ها در آن

3) وجود تجمع مولکولی ایمونوگلوبولین ها (Aggregation) در آن

4) وجود آنتی بادی ها با نیمه عمر کوتاه (Half-Life) در آن

58 - Rh null به کدام یک از موارد زیر اطلاق می شود؟

1) فردی که فقط فاقد ژن D فعال می باشد.

2) فردی که فاقد ژن های فعال cd e می باشد

3) فردی که فاقد ژن های فعال مجموعه آنتی ژن های CDE/cd e می باشد

4) فردی که فاقد ژن های CDE می باشد

59 - توارث آنتی ژن های HLA چگونه است؟

1) اثرات غالب و مغلوبی بر یکدیگر دارند.

2) بصورت همقدرت (هم بارز) و بشکل مندلی به ارث می رسند.

3) فرزندان یک خانواده از نظر HLA به شکل identical می باشند.

4) فرزندان یک خانواده از نظر HLA معمولاً به شکل haploidentical می باشند

60 - کدام یک از انواع رد پیوند زیر ناشی از آنتی بادی های از پیش ساخته می باشد؟

1) Acute

2) Hyperacute

3) Accelerated

4) Chronic

61 - چگونه می توان از راه آزمایشگاهی وجود آلرژی را از یک ادم آنژیونوروتیک تفکیک نمود؟

1) با اندازه گیری C3 در سرم

2) با اندازه گیری مهار کننده C3

3) با اندازه گیری C1 INH در سرم

4) با اندازه گیری C1q در سرم

62 - تزریق آنتی ژن از طریق کدام یک از مسیرهای زیر احتمال بروز تولرانس نسبت به آنتی ژن را افزایش می دهد؟

1) تزریق داخل جلدی

2) تزریق زیر جلدی

3) تزریق داخل عضلانی

4) تزریق داخل وریدی

63 - همه ژن های زیر در تقویت فرایند آپوپتوز دخالت دارند بحز:

1) bax

2) bcl-2

3) bcl-xs

4) caspase

64 - در کدام یک از بیماران زیر می توان برنامه معمول واکسیناسیون کشوری را اجرا نمود؟

1) بیماری نقص ایمنی توام شدید (SCID)

2) سندرم دی جورج

3) نقص انتخابی IgA

4) آگاماگلوبولینمی وابسته به جنس (XLA)

65 - کدام یک از بیماری های نقص ایمنی زیر وابسته به (X Linked) X می باشد؟

1) سندرم ویسکوت آلدریچ

2) سندرم شدیاک هیگاشی

3) سندرم دی جورج

4) همه موارد فوق

66 - پاسخ ایمنی هومورال در دفاع بر علیه کدام ارگانیسم ها دارای نقش بیشتری می باشد؟

1) باکتری های خارج سلولی

2) باکتری های داخل سلولی

3) ویروس ها

4) تک یاخته ها

67 - کدامیک از زیر کلاس های IgG دارای بلندترین ناحیه لولا می باشد؟

1) IgG1

2) IgG2

3) IgG3

4) IgG4

68 - واکسیناسیون کزاز در همه موارد زیر توصیه می شود بجز:

1) مبتلایان به ایدز

2) در خانم های باردار در ماه 7 تا 8 حاملگی

3) در کودکان به عنوان بخشی از برنامه واکسیناسیون

4) افرادی که زخم های مشکوک به آلودگی به کلستریدیوم تتانی دارند.

69- خانم جوانی به دنبال ورزش شدید دچار ادم آنژیونوروتیک ارثی شده است علت آن کمبود کدام مورد زیر است؟

1) C1 inhibitor

2) C3 inhibitor

3) C6 inactivator

4) C7 inavtivator

70 - در کدامیک از بیماری های نقص ایمنی زیر از انتقال خون کامل بایستی احتراز نمود؟

1) کمبود C3 کمپلمان

2) کمبود آنزیم آدنوزین دآمیناز ADA

3) کمبود انتخابی IgA

4) بیماری گرانولوماتوز مزمن CGD

71 - همه گزینه های زیر در مورد تست توبرکولین صحیح است بجز:

1) این تست برای بررسی ایمنی اختصاصی یک شخص برای عفونت سلی و یا واکسیناسیون BCG بکار می رود.

2) پروتئین های محلول میکرب سل (PPD) به داخل پوست تزریق می شود.

3) برای انجام این تست مقدار کمی محلول PPD به داخل پوست تزریق می شود.

4) با اندازه گیری قرمزی (Erythema) در محل تزریق میزان فعالیت ایمنی سلولی شخص در مقابل باکتری سل یا واکسن BCG مشخص می شود.

72 - همه مولکول های زیر در بیماری تیروتوکسیکوز (Graves' Disease) نقش اتوآنتی ژن دارند بجز:

1) تیروگلوبولین

2) تیروکسین

3) رسپتور TSH

4) تیروپراکسیداز

73 - در ارتباط با واکسیناسیون مادران آبستن بر ضد بیماری کزاز، همه موارد زیر صحیح است بجز:

1) پس از واکسیناسیون، آنتی بادی اختصاصی از کلاس IgG از مادر به جنین از طریق جفت انتقال می یابد.

2) آنتی بادی اختصاصی بر ضد توکسین کزاز با اتصال به این توکسین آن را خنثی و بی اثر می سازد.

3) مادرانی که واکسن زده اند به هنگام زایمان از ابتلا به کزاز مصون می مانند.

4) کودکی که مادرش در هنگام بارداری واکسن زده است تا یک سالگی نیاز به واکسیناسیون کزاز ندارد.

74 - سلول هایی که متحمل مرگ برنامه ریزی شده هستند تغییرات مورفولوژیک خاصی را بروز می دهند. به این حالت چه می گویند؟

1) آپوپتوز

2) نکروز

3) پیکینوز

4) سیروز

75 - همه موارد زیر به عنوان موارد منع مصرف واکسن پولیو زنده ضعیف شده مطرح اند بجز:

1) 10 هفته قبل و بعد از تزریق ایمونوگلوبولین

2) اسهال و استفراغ شدید

3) بیماری های حاد و تب دار

4) نقص ایمنی و بدخیمی

76 - کدام یک از واکسن های زیر عمدتاً با تحریک سیستم ایمنی سلولی و فعال شدن آن محافظت از افراد واکسینه را تامین می کند؟

1) واکسن ضد پنوموکوک

2) واکسن BCG

3) واکسن ضد هموفیلوس آنفلوانزا

4) واکسن DTP

77 - درصد کاتابولیک روزانه کدامیک از ایمونوگلوبولین های زیر (با 71%) بیشتر از سایرین است؟

1) IgE

2) IgD

3) IgM

4) IgA

78 - بدنبال مصرف کدام یک از واکسن های زیر احتمال بروز سندرم همولیتیک - اورمیک، ناشنوائی، آنسفالوپاتی همراه با تشنج و سندرم گیلن باره وجود دارد؟

1) اوریون

2) سرخک

3) دیفتری

4) کزاز

79 - در مورد ایجاد تولرانس دهانی کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

1) در ایجاد آن استفاده از کمک محرک ها (costimulator) نقش دارد.

2) ماهیت آنتی ژن نقشی ندارد.

3) در افراد مسن امکان ایجاد ندارد.

4) در درمان موثر نمی باشد.

80 - کدام یک از هورمون های زیر موجب افزایش ترشح TNF-a توسط سلول های سیستم ایمنی می شود؟

1) انسولین

2) استروژن

3) پروژسترون

4) کورتیزول


 

126 - در تکثیر یک قطعه خاص DNA با استفاده از روش PCR :

1) طول قطعه DNA در میزان موفقیت موثر است.

2) از اولیگوپرایمرهای هگزانوکلئوتیدی می توان استفاده کرد.

3) تعداد چرخه ها (Cycles) با تعداد قطعات DNA تکثیر شده ارتباط خطی دارد.

4) وجود فعالیت 3' ® 5' exonuclease الزامی است.

130 - در ارتباط با روش استاندارد (Flurescence in situ hybridization) FISH کدام گزینه زیر درست است؟

1) بهترین روش برای تشخیص بیماری های تک ژنی است.

2) نخستین قدم برای تشخیص بیماری های کروموزومی است.

3) پروب یک قطعه DNA با منشاء شناخته شده است.

4) بهترین روش هم برای تشخیص بیماری های تک ژنی و هم برای بیماری های کروموزومی به حساب می آید.

ژنتیک

112 - کدام یک از موارد زیر در مورد روش Polymerase Chain Reaction (PCR) صحیح است؟

1) این روش با مقادیر بسیار کم از نمونه DNAی الگو قابل انجام است.

2) برای هر واکنش PCR یک پرایمر اولیگونوکلئوتیدی مورد نیاز است.

3) انجام مراحل مختلف روش بیش از چند ساعت طول نمی کشد.

4) در این روش از نوعی آنزیم DNA پلیمراز حساس به حرارت بالا استفاده می شود.

113 - کدام یک از گزینه های زیر در مورد پرایمر صدق می کند؟

1) DNA ی نوترکیبی است که قطعه خاصی از ترادف DNA را به همراه دارد.

2) ترادف نوکلئوتیدی است متشکل از 21 - 19 جفت باز ، مکمل در انتهای 3' یک قطعه DNA ی دو رشته ای.

3) DNA یا RNA نشاندار شده ای است که در دورگ سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

4) رپلیکاسیون مستقلی از DNA است که در کلون کردن ژن مورد استفاده قرار می گیرد.

30 - ژن P53 :

1) روی بازوی کوتاه کروموزوم 13 قرار دارد.

2) روی بازوی بلند کروموزوم 17 قرار دارد

3) فرآورده ای تولید می کند که تنظیم کننده نسخه برداری است.

4) فراورده ای تولید می کند که یک گلیکوپروتئین سیتوپلاسمی است.

40 - کدام گزینه زیر در باره پادگن مرتبط به تومور (Tumor associated antigen) درست است؟

1) پادگنی است که در تمام تومورها بیان می شود.

2) پادگنی است که فقط در تومورهای نرم بیان می گردد.

3) پادگنی است که فقط در تومورهای سفت بیان می گردد.

4) پادگنی است که به طور اولیه با تومورها مجتمع است اما در بافت های طبیعی و جنینی نیز بیان می گردد.

23 - در بیماری لوسمی مزمن کدامیک از کروموزومها و اونکوژنهای زیر مطرح است؟

1) c-my/14 , 8

2) c- abl /9 , 22

3) ras /9 , 1

4) ras / 14 , 8

28 - لنفوم بورکیت در اثر جابجائی کدام کروموزومها رخ می دهد؟

1) 9 و 22

2) 14 و 18

3) 22 و 14

4) 14 و 8 


سئوالات ایمنی آزمون (Ph.D) ایمنی سال 1380   (غیر پزشک)


 

1 - فعالیت های ژن های RAG1 و RAG2 در کدامیک از فرایند های زیر موثر است؟

1) موتاسیون در ژن های Ig و TCR

2) بازآرائی ژن های Ig و TCR

3) تبدیل ایزوتیپ ژن های زنجیره سنگین

4) رونویسی از ژن های بازآرائی شده Ig و TCR

2 - همه مولکول های زیر به خانواده بزرگ ایمونوگلوبولین ها (Ig Superfamily) تعلق دارند بجز:

1) VCAM-1

2) CD21

3) CD4

4) CD28

3 - تمامی گزینه های زیر در مورد زنجیره سنگین آنتی بادی ها صحیح است بجز:

1) این زنجیره نقش مهم تری را نسبت به زنجیره سبک در اتصال به آنتی ژن ایفا می کند.

2) فعالیت های بیولوژیک آنتی بادی ها از طریق این زنجیره اعمال می گردد.

3) توالی اسید های آمینه در این زنجیره کلاس آنتی بادی را مشخص می نماید.

4) طول نواحی ثابت و متغیر زنجیره سنگین در کلاس های متفاوت تقریباً مساوی است.

4 - تمامی گزینه های زیر در مورد IgM صحیح است بجز:

1) اولین آنتی بادی تولید شده در پاسخ ایمنی است.

2) در مایعات بین بافتی غلظت بالائی دارد.

3) به عنوان یک آنتی بادی ترشحی در سطوح مخاطی ایفای نقش می نماید.

4) با واسطه زنجیره J به رسپتور سلول های ترشحی متصل می گردد.

5 - کدام کلاس از آنتی بادی های زیر فاقد ناحیه لولا می باشد؟

1) IgA

2) IgD

3) IgE

4) IgG

6 - در مورد ناحیه لولا در آنتی بادی ها تمام موارد زیر صحیح است بجز:

1) این ناحیه دارای مقادیر زیادی اسیدآمینه پرولین است.

2) این ناحیه امکان حرکت بیشتر ناحیه Fab را فراهم می نماید.

3) این ناحیه در برابر عمل آنزیم های پروتئولیتیک مقاوم است.

4) این ناحیه دارای مقادیر زیادی اسیدآمینه سیستئین است

7 - شاخص های آلوتیپیک در انسان در تمامی موارد زیر یافت شده اند بجز:

1) IgG

2) IgA

3) زنجیره کاپا

4) زنجیره لامبدا

8 - کدام یک از آنتی ژن های گروه Rh بعد از D ایمنی زائی بیشتری دارند؟

1) E

2) C

3) c

4) e

9 - کدام یک از کمپلکس های ایمنی زیر به سهولت توسط ماکروفاژها پاکسازی نمی شود؟ (Ag اختصار برای آنتی ژن است)

1) Ag/IgG1

2) Ag/IgM

3) Ag/IgA

4) AG/IgG3

10 - پس زدن پیوند در عرضه آنتی ژن مستقیم (Direct Presentation) در پیوند اعضاء:

1) در اثر عرضه آنتی ژن توسط APC گیرنده بوجود می آید.

2) در اثر عرضه آنتی ژن توسط APC دهنده بوجود می آید.

3) در اثر عرضه آنتی ژن توسط هر دو APC دهنده و گیرنده به T cell گیرنده بوجود می آید.

4) در اثر ارتباط مستقیم APC با T cell بوجود می آید.

11 - پس از ارتباط MHC + Antigen با TCR کدام یک از ارتباط های زیر در مرحله اول شناسائی برقرار می شود؟

1) CD4

2) CD8

3) CD28 با B7

4) IL-2Receptor

12 - نقش b2Microglobulin در HLA class I کدام است؟

1) در تشکیل Peptide Binding Site

2) در پایداری و ثبات زنجیره a در سطح سلول

3) در انتقال پپتید های آنتی ژنیک به ناحیه شکاف یا شیار

4) در تخریب پروتئین ها و آماده سازی پپتیدها

13 - در HLA-DR پلی مورفیسم عمدتاً در کدام یک از موارد زیر میباشد؟

1) عمدتاً در ژن های کد کننده زنجیره b

2) عمدتاً در ژن های کد کننده زنجیریه a

3) هر دو زنجیره b و a به شدت پلی مورف هستند.

4) اصولاً HLA-DR از پلی مورفیسم کمی برخوردار است.

14 - کدامیک از عوامل زیر در ایمنی زائی واکسن ها نقش کمتری دارد؟

1) دوز واکسن

2) محل تزریق واکسن

3) وزن و سن افراد واکسینه شده

4) جنسیت افراد واکسینه شده

15 - بروز کدام یک از مارکر های زیر در سرم افراد آلوده نشانه القاء پاسخ ایمنی حفاظتی علیه ویروس هپاتیت B تلقی می شود؟

1) HBs Ab

2) HBe Ab

3) HBc Ab(IgM)

4) HBc Ab(IgG)

16 - کدام یک از سایتوکاین های زیر توسط ماکروفاژها ترشح می شود و لنفوسیت های Th1 را فعال می نماید؟

1) IL-1

2) IL-6

3) IL-10

4) IL-12

17 - کدام دسته از سلول های زیر دارای قدرت خودبازسازی (Self Renewing) در بافت های لنفاوی محیطی می باشند؟

1) سلول های Th1

2) سلول های B-1

3) سلول های B-2

4) سلول های NK

18 - در عرضه آنتی ژن های پروتئینی به سلول های T بکر (Naive) در پاسخ ایمنی اولیه کدام جمعیت از سلول های عرضه کننده آنتی ژن نقش بیشتری دارد؟

1) سلول های B

2) سلول های ماکروفاژ

3) سلول های دندریتیک

4) سلول های لانگرهانس

19 - در ارتباط با برنامه واکسیناسیون در کشور در زمان حاضر همه گزینه های زیر اشتباه است بجز:

1) در هنگام تولد BCG و هپاتیت B

2) در 15 ماهگی سرخک و DTP

3) در 7 سالگی سرخک و فلج اطفال

4) در 16 سالگی DT و فلج اطفال

20 - جدیدترین روش درمان آسم آلرژیک کدام است؟

1) ترکیبات کرومولین

2) آنتی H1 نسل دوم

3) آنتی لکوترین

4) آنتی IgE

21 - تولید واکسن هپاتیت B به کدام روش زیر امکان پذیر گردیده است و در حال حاضر تهیه و مصرف می گردد؟

1) از طریق تکنولوژی نوترکیبی

2) براساس روش ایدیوتایپ آنتی ایدیوتایپ

3) بطریق روش سنتز

4) بطریق ضعیف کردن ویروس

22 - مزایای واکسن خوراکی پولیو (OPV) به قرار زیر است بجز:

1) سویه واکسن قابلیت تکثیر در سلول های انسانی را دارد.

2) ایمنی ایجاد شده پس از دوره کامل واکسیناسیون می تواند تقریباً مادام العمر باشد.

3) همانند عفونت طبیعی ایمنی هومورال و ایمنی موضعی را در روده تحریک می کند.

4) ویروس های حاصل از واکسن بین افراد خانواده منتشر می شود.

23 - رسپتور تیپ یک برای IgE که دارای میل ترکیبی بالاست بر روی غشاء تمام سلول های زیر وجود دارد بجز:

1) بازوفیل ها

2) ائوزینوفیل ها

3) ماست سل ها

4) نوتروفیل ها

24 - کدام یک از واکسن های زیر عمدتاً با تحریک سیستم ایمنی سلولی و فعال شدن آن، محافظت از افراد واکسینه را تامین می کند؟

1) واکسن ضد پنوموکوک

2) واکسن BCG

3) واکسن ضد هموفیلوس انفلوانزا

4) واکسن DTP

25 - کدامیک از موارد افزایش حساسیت زیر بر اساس واکنش ایمون کمپلکس موضعی در انسان ایجاد می شود؟

1) تب یونجه (Hay fever)

2) ریه کشاورز (Allergic Alveolitis)

3) بیماری سرم (Serum Sickness)

4) اگزمای آتوپیک (Atopic dermatitis)

26 - بیماری 30 ساله به صورت اورژانس با دیسترس تنفسی و نارسائی کلیوی بدون سابقه قبلی مراجعه و مورد معاینه قرار گرفت بیوپسی رنگ آمیزی شده نسج ریه و کلیه با آنتی بادی ضد IgG و C3b مارکه شده با مواد فلورسان رسوب خطی را در طول غشاء پایه نشان می دهد. تشخیص شما کدام مورد زیر است؟

1) Goodpasture disease

2) Farmer's Lung

3) Atypic Pneumonia

4) Wegener's disease

27 - کدام یک از بیماری های زیر جزء بیماری های خود ایمن اختصاصی عضو (Organ Specific) نمی باشد؟

1) هاشیموتو

2) گودپاسچر

3) میاستنی گراو

4) لوپوس اریتماتوز

28 - همه گزینه های زیر در مورد واکنش آنتی بادی با آنتی ژن صحیح است بجز:

1) این واکنش یک واکنش گرمازا است

2) واکنش وقتی در سرم رخ می دهد یک واکنش Bimolecular نیست.

3) میزان آنتی بادی و آنتی ژن در لوله آزمایش در هر نسبتی که باشند واکنش رخ می دهد و کمپلکس های ایمنی تشکیل می شود.

4) در اثر این واکنش، آنتی بادی دچار تغییر در ساختار فضائی (conformation) نمی شود.

29 - کدامیک از سیتوکاین های زیر باعث تولید IFN-g می شود و فعالیت Cytotoxicity سلول های NK را افزایش می دهد؟

1) IL-18

2) IL-17

3) IL-10

4) IL-9

30 - برای ارزیابی فعالیت سیستم ایمنی سلولی (CMI) در بیماری های عفونی ناشی از باکتری های درون سلولی، سنجش میزان کدام سایتوکاین ها در بیمار مناسب تر است؟

1) IL-1 , IL-6

2) IL-13 , IL-4

3) IFN-g , IL-2

4) IL-5 , IL-10

31 - IL-8 تمام موارد زیر را القاء می کند بجز:

1) افزایش بروز مولکول های چسبان

2) فراخوانی نوتروفیل ها به محل آسیب بافتی

3) کاهش تولید سایتوکاین توسط Th1

4) ترمیم بافتی

32 - در یک واکنش جلدی افزایش حساسیت تاخیری مثبت کدام یک از موارد زیر دخالت دارند؟

1) آنتی ژن - کمپلمان و سایتوکاین ها

2) کمپلکس آنتی ژن - آنتی بادی ، کمپلمان و نوتروفیل ها

3) آنتی بادی IgE - آنتی ژن و ماست سل ها

4) آنتی ژن - لنفوسیت های حساس به آنتی ژن و ماکروفاژها

33 - کدامیک از واکنش های بین لیگاند و رسپتور نقش مهمی در مرحله اجرائی سیتوتوکسی سیته سلول های CD8+ T بازی می کنند؟

1) CD80/86 با CD28

2) MHC-II با CD4

3) MHC-I با CD8

4) Fas-L با CD95

34 - همه موارد زیر در مورد پدیده Apoptosis صحیح است بجز:

1) این پدیده در یک نسج ، موحب التهاب در همان نسج نمی شود.

2) در این پدیده سلول آب و سدیم جذب می کند و متورم می شود.

3) غشاء سلولی در این پدیده دچار تغییر ساختمانی فاحش نمی شود.

4) این پدیده، یک روند فیزیولوژیک در نسوج است.

35 - ایمنی زا ترین مولکول ساختمان HIV عبارت است از :

1) P24

2) آنزیم RT

3) gp120

4) محصولات ژنی VPR

36 - محل تکثیر دائمی ویروس HIV در بدن عبارت است از :

1) گره های لنفاوی

2) سلول های CD4+

3) سلول های دندریتیک

4) ماکروفاژها

37 - کدامیک از گزینه های زیر C3 Convertase مسیر آلترناتیو می باشد؟

1) C4b2a

2) C3bBb

3) C3b4a

4) C3b5a

38 - کدامیک از سلول های زیر در کمک به سلول های B واکنش دهنده به آنتی ژن های مستقل از تیموس نوع 2 به عنوان سلول حامی و کمکی ایفای نقش می کند؟

1) NK

2) Th1

3) Th2

4) Tc

39 - زنجیره سنگین کدامیک از ایمونوگلوبولین های زیر دارای بیشترین مقدار کربوهیدرات می باشد؟

1) IgD

2) IgM

3) IgG

4) IgA

40 - چرا آجوانت کامل فروند در انسان نبایستی مورد استفاده قرار گیرد؟

1) چون موجب ایجاد گرانولوم می شود.

2) چون حاوی کورینوباکتریوم است.

3) موجب افزایش بقاء آنتی ژن در بدن می شود.

4) موجب افزایش ترشح آنتی بادی می شود.

41 - به دنبال مصرف کدام یک از واکسن های زیر احتمال بروز سندرم همولیتیک- اورمیک ، ناشنوائی ، آنسفالوپاتی همراه با تشنج و سندرم گیلن باره وجود دارد؟

1) اوریون

2) سرخک

3) دیفتری

4) کزاز

42 - این مولکول بافت های میزبان را از آسیب کمپلمان در امان نگاه می دارد. به آن فاکتور تسهیل کننده تخریب کمپلمان (DAF) نیز می گویند؟

1) CD55

2) CD35

3) CD45

4) CD25

43 - همه موارد زیر در مورد سایتوکاین ها صحیح است بجز:

1) اغلب توسط یک نوع سلول خاص تولید می شوند.

2) بر روی سلول های مختلف اثر می کنند.

3) بر روی یک سلول چندین اثر مختلف دارد.

4) بسیاری از اعمال سایتوکابن ها مشترک بین چند نوع سایتوکاین است.

44 - کدام یک از سلول های زیر به عنوان مسئول تولید ACTH و گلوکوکورتیکوئیدهای غیر هیپوفیزی شناخته شده اند؟

1) لنفوسیت های B

2) لنفوسیت های T

3) سلول های NK

4) ماکروفاژها

45 - کدامیک از موارد زیر پاسخ ایمنی را تحریک نموده و ترشح هیستامین و واکنش های آلرژیک را تقویت کرده و موجب تشدید آسم می شود؟

1) عوامل کولینرژیک

2) عوامل آدرنرژیک

3) کاتکولامین ها

4) نورآدرنالین

46 - تمامی گزینه های زیر در مورد سلول های T از نوع gd صادق است بجز:

1) کمتر از 5 درصد سلول های T را در انسان تشکیل می دهند.

2) این سلول ها قادر به پاسخ در مقابل PPD نمی باشند.

3) دارای مولکول های CD4 یا CD8 نمی باشند.

4) TCR در این سلول ها دارای محدودیت تنوع اتصالی می باشند.

47 - تعداد تمامی سلول های زیر در مرحله پیش رفته بیماری AIDS کاهش می یابد بجز:

1) سلول های T نوع CD4+

2) سلول های T نوع CD8+

3) سلول های دندریتیک فولیکولار

4) سلول های NK

48 - کمبود رسپتور CR1 در گلبول های قرمز با کدامیک از اختلالات زیر همراه است؟

1) ادم آنژیونوروتیک ارثی

2) بیماری هموگلوبینئوری حمله ای شبانه

3) تجمع کمپلکس آنتی ژن - آنتی بادی در گردش خون

4) افزایش تولید C3d و C3dg

49 - در ارتباط با ایمونولوژی بیماری جذام، همه گزینه های زیر صحیح است بجز:

1) باکتری مولد جذام، یک پاتوژن درون سلولی است که وارد ماکروفاژها و سلول های شووان می شود.

2) بیماران جذامی در فرم لپروماتوز ، آنتی بادی اختصاصی بر ضد باکتری مولد جذام تولید نمی کنند.

3) در جذام توبرکولوئید، ایمنی سلولی بیماران سرکوب نشده است.

4) در جذام لپروماتوز ، ایمنی سلولی بیماران سرکوب و دچار ناتوانی شده است.

50 - مولکول های زیر همگی دارای اثر آنافیلاتوکسین یا کموتاکتیک هستند بجز:

1) C3a

2) C5b67

3) C5a-20

4) C678

51 - برای اولین بار مشاهده شد که نگهداری سرم بیمار مبتلا به مولتیپل میلوما در دمای پایین باعث رسوب ایمونوگلوبولین های آن می شود. به این ایمونوگلوبولین ها که در دمای پائین رسوب می کنند چه می گویند؟

1) کرایوگلوبولین

2) پیروگلوبولین

3) ماکروگلوبولین

4) همیگلوبولین

52 - در اوایل قرن بیستم متوجه شدند که اگر آنتی ژن محلولی را به درون جلد خرگوش ایمن شده تزریق کنند در محل تزریق یک واکنش التهابی اریتماتوز بروز می کند که طی 3 تا 6 ساعت به حداکثر اندازه خود رسیده سپس نکروز ایجاد شده و با بجا گذاردن زخم بهبود می یابد. این واکنش را چه می نامند؟

1) آرتوس

2) شوارتزمن

3) آنافیلاکسی

4) کوستنر

53 - پروتئازهائی که حوادث درون سلولی آپوپتوزیس را به انجام می رسانند چه نام دارند؟

1) کاسپازها

2) ریکامبینازها

3) الاستازها

4) ردوکتازها

54 - باکتری های پاتوژن دارای همه ویژگی های زیر هستند بجز:

1) توانائی سرکوب سیستم ایمنی و ایجاد تولرانس ایمونولوژیک در میزبان

2) توانائی پایداری و مقاومت در برابر سیستم ایمنی

3) توانائی آسیب مستقیم یا غیر مستقیم به اعضاء و نسوج میزبان

4) توانائی زندگی و تکثیر در شرایط فیزیکوشیمیائی بدن

 

(سئوالات غیر مشترک)

55 - گزینه های زیر در مورد آنزیم TdT اشتباه است، بجز:

1) در مراحل اولیه بازآرائی ژن های زنجیره سنگین Ig فعال می شود و در ایجاد موتاسیون نقش دارد.

2) در بازآرائی، هر دو زنجیره سبک و سنگین Ig به طور یکسان فعال می شود.

3) در مراحل اولیه بازآرائی ژن های Ig و TCR فعال می شود و در افزایش تنوع (Diversity) نقش دارد.

4) در بازآرائی هر دو زنجیره سبک و سنگین Ig فعال می شود و در پدیده حذف آللی نقش دارد.

56 - در ناحیه CDR3 در زنجیره سنگین ، کدام قطعات زیر نقش دارند؟

1) قسمتی از قطعه D و قسمتی از FR4

2) قسمتی از قطعه D و قسمتی از قطعه J

3) تمامی قطعه D و قسمتی از قطعه J

4) تمامی قطعه D و تمامی قطعه J

57 - کدام یک از اعمال زیر توسط پروتئین های RAG-1 و RAG-2 انحام می شود؟

1) قطع یک رشته از DNA در محل اتصال توالی های signal و coding

2) قطع نواحی Hairpin که منجر به اضافه کردن نوکلئوتیدهای P می شود.

3) اضافه کردن نوکلئوتیدهای N در زنجیره سنگین

4) قطع DNA دو رشته ای در هنگام تغییر کلاس آنتی بادی ها

58 - تمامی سیتوکاین های زیر توسط سلول Th1 ترشح می شود بجز:

1) IL-2

2) IL-5

3) IFN-g

4) TNF-b

59 - آنتی ژن H در کدامیک از گروه های زیر بیشتر وجود دارد؟

1) A1

2) A2

3) A3

4) B

60 - همه گزینه های زیر در مورد پدیده پیش منطقه (Prozone) صحیح است بجز:

1) در پیش منطقه بنا به دلایلی آنتی بادی ها به آنتی ژن متصل نمی شوند و جدا از آنها می مانند.

2) در پیش منطقه میزان آنتی بادی بر آنتی ژن فزونی دارد.

3) این پدیده اغلب در مورد آنتی ژن های نامحلول رخ می دهد

4) وجود C3b به میزان بالا در لوله آزمایش و واکنش آنتی بادی با آنتی ژن به صورت Monogamus Bivalency در بروز این پدیده نقش دارد.

61 - با افزایش تدریجی دما تا 40 درجه در محیط آبگونی که واکنش آنتی بادی با آنتی ژن رخ می دهد همه گزینه های زیر صحیح است بجز:

1) رسوب کمپلکس های ایمنی بتاخیر می افتد.

2) میل ترکیبی (Affinity) آنتی بادی ها کاهش می یابد

3) قدرت پیوندهای Hydrophobic کاهش می یابد

4) گران روی (Viscosity) محیط واکنش کاهش می یابد

62 - کدامیک از آنتی ژن های گروه های خونی زیر فقط به صورت آنتی ژن محلول می باشد و خصوصیات آنتی ژنیک را به گلبول قرمز می بخشد؟

1) ABO

2) Kell

3) Lewis

4) P

63 - کدامیک از آنتی ژن های گروه های خونی فرعی در رد پیوند می تواند نقش داشته باشد؟

1) گروه P

2) گروه Lewis

3) گروه Duffy

4) گروه Kell

64 - کدامیک از آنتی بادی ها در گروه های خونی فرعی برای انتقال خون خطرناک تر است؟

1) آنتی بادی های سرد

2) آنتی بادی های گرم

3) هر دو نوع آنتی بادی گرم و سرد

4) آنتی بادی های کامل

65 - پدیده بلوغ افینیتی آنتی بادی با کدامیک از عوامل زیر ارتباط چندانی ندارد؟

1) موتاسیون در بخش متغیر زنجیره سبک و سنگین Ig

2) کاهش دوز آنتی ژن

3) تبدیل ایزوتیپ زنجیره سنگین

4) رقابت بین کلون های مختلف لنفوسیت B اختصاصی

66 - بروز کدامیک از مارکرهای زیر در سرم افراد آلوده نشانه القاء پاسخ ایمنی حفاظتی علیه ویروس هپاتیت B تلقی می شود؟

1) HBs Ab

2) HBe Ab

3) HBc Ab (IgM)

4) HBc Ab (IgG)

67 - گزینه های زیر در مورد آزمون الیزای ساندویچ صحیح است بجز:

1) آنتی بادی لایه اول (کوتینگ) و لایه سوم (شناساگر) اپی توپ های متفاوتی از آنتی ژن را شناسائی می کنند.

2) در لایه اول و لایه سوم از آنتی ژن هم می توان استفاده کرد.

3) از بیش از سه لایه آنتی ژن و آنتی بادی هم می توان استفاده کرد.

4) یکی از آنتی بادی های لایه اول و لایه سوم باید پلی کلونال باشد.

68 -همه عوامل زیر در افزایش ویژگی (Specificity) آزمون الیزا نقش موثر دارند بجز:

1) کاربرد کمپلکس آویدین - بیوتین

2) استفاده از کونژوگه تهیه شده بروش کروماتوگرافی جذبی

3) استفاده از مواد بلوک کننده

4) جذب آنتی بادی لایه سوم با پروتئین لایه اول

69- پس از تحریک سلول های IgM+ IgD+ B فرایندی بنام تعویض کلاس در این سلول ها رخ می دهد مکانیسم این فرایند ناشی از کدامیک از موارد زیر می باسد؟

1) پردازش متفاوت RNA

2) بازآرائی DNA

3) تغییر نوکلئوتیدها در منطقه N توسط آنزیم ها

4) تغییر نوکلئوتیدها در ناحیه ثابت توسط آنزیم ها

70 - در خارج از محیط تیموس مرگ سلول های بالغ T عمدتاً از طریق مرگ سلولی الفاء شده به واسطه فعال شدن اتفاق می افتد. در این ارتباط همه موارد زیر صحیح هستند بجز:

1) این نوع مرگ سلولی عمدتاً از طریق اتصال Fas به لیگاند آن انجام می پذیرد

2) اتصال مولکول Fas  به Fas-L سبب مرگ سلول بارز کننده Fas-L می گردد.

3) موش های Ipr که فاقد Fas می باشند مدل ازمایشگاهی مناسبی برای این مرگ می باشند.

4) نقص در ظهور مولکول Fas سبب بیماری لمفوپرولیفراتیو می گردد.

71 - کدامیک از سیتوکاین های زیر از نظر ساختمانی شبیه IL-2 است و در رشد سلول های T و NK موثر می باشد؟

1) IFN-g

2) IL-10

3) IL-13

4) IL-15

72 - اپی توپ های پیوسته (Continuous or Sequentiale) که در سطح آنتی ژن های پروتئینی قرار دارند همه ویژگی های زیر را دارند بجز:

1) برخی از این اپی توپ ها توسط لنفوسیت های T شناسائی می شوند.

2) این اپی توپ ها High Mobility یا جنبش زیاد دارند.

3) در مقایسه با اپی توپ های ناپیوسته ، به حرارت و عوامل دناتوره کننده مقاوم ترند.

4) Hydrophobic هستند.

73 - کدام یک از گزینه های زیر در مورد گره های لنفاوی صحیح است؟

1) در این اعضاء لنفاوی ، فولیکول های لنفاوی و مراکز زایا تشکیل نمی شود.

2) لنفوسیت های T در Cortex مستقر می شوند.

3) لنفوسیت های B در Paracortex مستقر می شوند.

4) لنفوسیت های کوچک در ناحیه Post Capillary Venule خون را ترک می کنند و وارد لنف می شوند.

74 -کدام مولکول زیر به عنوان رسپتور LPS عمل می نماید؟

1) CD10

2) CD14

3) CD23

4) CD25

75 - متغیرترین آنتی ژن ساختمان HIV عبارت است از :

1) P24

2) V3 100P

3) gp41

4) محصولات ژنی Tat

76 - سلول های اندوتلیوم عروق در پاسخ به مدیاتورهای التهاب حاد ، بروز کدام یک از سلکتین های زیر را افزایش می دهند؟

1) E و P

2) E و L

3) L و P

4) L و S

77 - کدام یک از گروه های مولکولی زیر به عنوان گلیکوپروتئین های غشائی دارای یک حلقه شبه لکتینی به کربوهیدرات ها متصل شده و مسئول چسبندگی اولیه لکوسیت ها به اندوتلیوم عروق محسوب می شوند؟

1) سلکتین ها

2) شیه موسین ها

3) اینتگرین ها

4) CD44

78 - از این مولکول سه شکل مختلف به نام های LAM-1 و ELAM-1 یا MEL-14 وجود دارد واسطه چسبندگی اولیه لنفوسیت ها به سیاهرگ های با اندوتلیوم بلند عقده های لنفاوی محیطی است؟

1) CD62

2) CD48

3) CD24

4) CD12

79 - کدام یک از سیتوکاین های زیر موجب افزایش ترشح هر سه هورمون ACTH و رشد و پرولاکتین می شوند؟

1) IL-1

2) IL-2

3) IFN-g

4) IL-6

80 - کدام یک از آزمون های زیر جهت بررسی عمل سلول های NK مورد استفاده قرار میگیرد؟

1) آزمون LTT

2) اثرات سیتوتوکسیک روز رده سلولی K562

3) آزمون MLR

4) فلوسایتومتری با آنتی بادی مونوکلونال ضد CD16