Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون (Ph.D) ایمنی سال 1379


 

1 - گزینه درست را در مورد تشکیل Germinal Centre (GC) انتخاب کنید؟

1) اکثریت سلول ها لنفوسیت های B می باشند و تشکیل آن وابسته به سلول های T نمی باشد.

2) اتصال CD40 و CD40L برای تشکیل GC ضروری است.

3) Doubling time سلول های B در GC حدود 16 ساعت است.

4) اندازه و تعداد GC، حدود 8 هفته بعد از تزریق کاهش می یابد.

2 - همه پدیده های زیر در داخل تیموس رخ می دهد بجز:

1) Apoptosis

2) Positive selection

3) Negative selection

4) TCR Gene Mutation

3 - گزینه اشتباه را در مورد غدد لنفاوی تعیین نمایید؟

1) غدد لنفاوی از اعضای لنفاوی کپسولدار بدن هستند.

2) غدد لنفاوی دارای رگ های آوران و وابران لنف هستند.

3) انتقال لنفوسیت ها از خون به لنف در Post Capilary Venule غدد لنفاوی صورت می گیرد.

4) در اثر تحریک آنتی ژن ، مراکز زایا (Germinal Centres) در بخش میانی (Medulla) غدد لنفاوی تشکیل می گردد.

4 - کدام یک از بافت های زیر در تولید لنفوسیت B انسان بعد از تولد نقش دارد.

1) کیسه زرده

2) مغز استخوان

3) طحال

4) کبد

5 - کدام گزینه در مورد اپی توپ ها اشتباه است؟

1) اپی توپ ها بخشی از ساختمان آنتی ژن ها هستند که بوسیله لنفوسیت های B  و T شناسائی می شوند.

2) اپی توپ های پیوسته (Continuous E) نسبت به عوامل دناتوره کننده مقاوم هستند.

3) لنفوسیت های T عمدتاً اپی توپ های ناپیوسته (Discontinuous E) را شناسائی می کنند.

4) اپی توپ های پیوسته و ناپیوسته توسط لنفوسیت های B شناسائی می شوند.

6 - گزینه صحیح را در مورد آنتی ژن های مستقل از تیموس انتخاب کنید؟

1) پس از پردازش همراه با MHC-II به سلول های T عرضه می شوند.

2) اغلب به صورت مونومر و دارای اپی توپ های ساختمانی می باشند.

3) فرم های مونومر این آنتی ژن دارای توانائی بالا جهت BCR Crosslink است.

4) در طحال توسط ماکروفاژهای مستقر در Marginal Zone شناسائی می شوند.

7 - گزینه صحیح را در مورد ویژگی (Specificity) لنفوسیت B انتخاب نمائید؟

1) مستقل از آنتی ژن تعیین می شود.

2) پس از برخورد با آنتی ژن تعیین می شود.

3) در دوران جنینی مستقل از آنتی ژن و پس از تولد وابسته به آنتی ژن است.

4) عمدتاً از طریق موتاسیون در قسمت متغیر ایمونوگلوبولین تعیین می شود.

8 - همه عبارات زیر در مورد زیرگروه B1 از لنفوسیت های B انسان صحیح است بجز:

1) عمدتاً مولکول CD5 را در سطح خود بروز داده و آنتی بادی های پلی رآکتیو تولید می کنند.

2) فراوانی آنها در دوران جنینی بیش از دوران بلوغ است.

3) کمتر از 20% از لنفوسیت های B خون بند ناف را تشکیل می دهند.

4) احتمالاً منشاء جنینی و مسیر تکاملی متفاوتی از لنفوسیت های B2 دارند.

9 - بازآرائی ژن های ایمونوگلوبولین در کدام یک از مراحل تکامل لنفوسیت B شروع می شود؟

1) Lymphoid Stem Cell

2) Pre B Cell

3) Pro B Cell

4) Immature B Cell

10 - در مورد پروتئین های RAG-1 و RAG-2 تمامی عبارات زیر صحیح است بجز:

1) عمل آنها به یون های دو ظرفیتی مثل منیزیم و منگنز وابسته است.

2) وجود یکی از دو پروتئین RAG برای بازآرائی ژن های ایمونوگلوبولین ها کافی است.

3) در مرحله تکاملی سلول های B نابالغ در این لنفوسیت ها وجود دارند.

4) در زمان تکامل لنفوسیت های B در مراکز زایگر این پروتئین ها وجود دارند.

11 - کدامیک از رسپتورهای زیر در غشاء مونوسیت ها وجود ندارد؟

1) FcgRI

2) FcgRII

3) FceRII

4) FcaR

12 - قطعه Fd حاصل از هضم آنزیمی (در مولکول ایمونوگلوبولین) چه قسمت هائی را شامل می شود؟

1) VH + VL

2) VH + CH1

3) CH1 + CH2

4) CH2 + CH3

13 - کدامیک از مولکول های زیر جزو ابرخانواده (Ig Superfamily) Ig میباشد؟

1) TNF

2) ICAM-1

3) CD45

4) CD43

14 - قطعه D در کدامیک از زنجیره های زیر وجود ندارد؟

1) زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین ها

2) زنجیره a از مولکول TCR

3) زنجیره b از مولکول TCR

4) زنجیره d از مولکول TCR

15 - همه آزمون های زیر عملکرد CMI را ارزیابی می کنند بجز:

1) آزمون LTT

2) آزمون پوستی مانتو

3) تست NBT

4) اندازه گیری IL-2

16 - نقش آنزیم ترمینال دزوکسی نوکلئوتیدیل ترانسفراز در ایجاد تنوع در آنتی بادی ها چیست؟

1) جابجا نمودن نوکلئوتیدها در نواحی اتصال (Joining)

2) قطع ساختمان 100p و Stem در هنگام نوآرائی ژن های ایمونوگلوبولین ها

3) اضافه نمودن نوکلئوتیدهائی که در ژن ایمونوگلوبولین وجود ندارند در نواحی اتصال

4) اتصال قطعات ژنی ناحیه متغیر به یکدیگر

17 - در ارتباط با موتاسیون سوماتیک در ژن های ایمونوگلوبولین ها همه گزینه ها درست است بجز:

1) در نواحی متغیر زنجیره های سبک و سنگین اتفاق می افتد.

2) سبب افزایش میل ترکیبی (affinity) آنتی بادی ها می گردد.

3) به صورت موتاسیون نقطه ای است

4) باعث ایجاد تنوع در ویژگی آنتی بادی ها نمی شود.

18 - گزینه صحیح را در مورد ایزوآلوتیپ انتخاب نمائید؟

1) شاخصه ای است آلوتیپی که همزمان روی بعضی از زیر کلاس های IgG همه افراد بروز می یابد.

2) شاخصه ای است آلوتیپی که روی همه ایزوتیپ ها بروز می یابد.

3) شاخصه ای است آلوتیپی که روی ایزوتیپ های خاصی بجز IgG بروز می یابد.

4) شاخصه ای است ایزوتیپی که می تواند روی زنجیره سبک بعضی افراد هم به صورت آلوتیپ بروز یابد.

19 - موتاسیون در قسمت متغیر ایمونوگلوبولین منجر به همه پدیده های زیر می شود بجز:

1) کاهش affinity آنتی بادی

2) افزایش affinity آنتی بادی

3) پیدایش ویژگی جدید (Specificity)

4) تغییر در خصوصیات بیولوژیکی آنتی بادی

20 - پروتئین تنظیمی کمپلمان که در غشاء موجود است کدام است؟

1) فاکتور I

2) DAF

3) C1 INH

4) C4BP

21 - کدام یک از مولکول های زیر C3 Convertase راه کلاسیک کمپلمان می باشد؟

1) C3Bb

2) C3bBb

3) C3b$a

4) C4b2a

22 - همه موارد زیر در مورد تنظیم کننده های سیستم کمپلمان درست است بجز:

1) فاکتور I سرین پروتئازی است که سبب شکستن C3b و C4b می گردد.

2) فاکتور تشدید کننده زوال (DAF) ممانعت از تشکیل C3 Convertase می نماید.

3) CR1 و MCP(CD46) در کاتابولیزم C3b بوسیله فاکتور I نقش دارد.

4) فاکتور H در کاتابولیزم C4b بوسیله فاکتور I نقش دارد.

23 - کدامیک از مولکول های زیر از نظر ساختمان شباهت به مولکول C1q دارد و می تواند سبب فعال شدن مسیر کلاسیک کمپلمان گردد؟

1) Vitronectin

2) Clusterin

3) Collectin

4) Rhodopsin

24 - در سویچ به سمت IgA نقش اساسی به عهده کدام سیتوکاین ها است؟

1) IL-5 , IL-4

2) IL-4 , IL-3

3) IL-5 , TGF-b

4) IL-3 , TGF-b

25 - کدام یک از توصیف های زیر به عنوان مهم ترین و بارزترین نقش ایمونولوژیک IL-12 محسوب می شود؟

1) القاء تولید IFN-g توسط سلول های T و NK

2) افزایش بروز آنتی ژن های HLA

3) وادار کردن سلول های T به تولید IL-4

4) القاء عرضه مولکول B7

26 - بر روی لنفوسیت های B فعال شده و لنفوسیت های B که به بلاست تبدیل شده اند همه رسپتورهای زیر برای سیتوکاین ها وجود دارد بجز:

1) IL-2R

2) IL-5R

3) IL-6R

4) IL-7R

27 - کدامیک از سیتوکاین های زیر از ماکروفاژها ترشح می شود و لنفوسیت های T در گروه CD4+ را به سوی فعال شدن در زیر گروه Th1 می برد؟

1) IL-1

2) IL-6

3) IL-10

4) IL-12

28 - همه سایتوکاین های زیر تب زا می باشند بجز:

1) IL-1

2) IL-2

3) IL-6

4) TNF

29 - کدام سیتوکاین سبب مهار رشد سلول های T و ماکروفاژها می گردد؟

1) TGF-a

2) IL-3

3) IL-15

4) TGF-b

30 - کدامیک از سیتوکاین های زیر به رسپتور با میل ترکیبی کم IL-2 می تواند متصل شود؟

1) IL-13

2) IL-6

3) IL-7

4) IL-15

31 - کدام یک از سیتوکاین های زیر در حال حاضر در بازار داروئی موجود و مصرف کلینیکی دارد؟

1) IL-5

2) IL-10

3) GM-CSF

4) TNF-b

32 - کدام یک از ترکیبات زیر اثر مهاری بر پاسخ های ایمنی دارد؟

1) IL-10 + PGE

2) IL-2 + PGE

3) EGF + TGF-b

4) IL-12 + IFN-g

33 - کدام یک از مارکرهای زیر پس از فعال شدن سلول های B بر سطح آنها ظاهر می شود؟

1) CD21

2) CD33

3) CD23

4) CD19

34 - سلول های لانگرهانس دارای کدام یک از مارکرهای زیر می باشند؟

1) MHC-II , CD2

2) MHC-II , CD1

3) MHC-I , CD5

4) MHC-I , CD19

35 - کدامیک از مولکول های زیر به عنوان رسپتور شماره 2 کمپلمان (CR2) ، رسپتور ویروس EBV و رسپتور C3d نیز محسوب می شود و بر روی سلول های B بالغ و سلول های دندریتیک فولیکولی وجود دارد؟

1) CD19

2) CD21

3) CD23

4) CD25

36 - کدام یک از مولکول های زیر بر سطح لنفوسیت های T در حال استراحت موجود است و پس از تحریک سلولی نیز افزایش می یابد؟

1) CD28

2) CTLA-4

3) CD2

4) CD40

37 - در مورد مولکول CTLA-4 گزینه نادرست را انتخاب نمائید؟

1) به واسطه پروتئین تیروزین فسفاتاز syp مانع از فعالیت سلول T می گردد.

2) مانع از اثر تیروزین کینازها در انتقال پیام در سلول های T می گردد.

3) اتصال آن به لیگاند B7 با میل کمتری به نسبت CD28 انجام می گیرد.

4) به مولکول CD86 بر سطح سلول های ارائه دهندهآنتی ژن می تواند متصل گردد.

38 - مولکول CTLA-4 عمدتاً بر روی چه سلولی بروز یافته ، لیگاند آن کدام و چه سیگنالی ارسال می کند؟

1) CD28 - B cell - سیگنال مهاری

2) B7 - T cell - سیگنال تحریکی

3) CD28 - T cell - سیگنال تحریکی

4) B7 - T cell - سیگنال مهاری

39 - دو مولکولی که در جهت گسترش کلونال لنفوسیت B همکاری می کنند عبارتند از :

1) IL-3 , CD40

2) IL-4 , CD40

3) IL-4 , CD32

4) IL-8 , CD32

40 - لنفوسیت های B خاطره ای (Memory B Cell) همه مولکول های زیر را در غشاء سلولی خود دارند بجز:

1) MHC-II

2) CD5R

3) CD19R

4) CD20R

41 - سلول NK دارای همه نشانه های سطحی (Surface Marker) زیر می باشد بجز:

1) CD5

2) CD16

3) CD56

4) CD57

42 - سلول Naive T بوسیله کدام یک از مولکول های زیر مشخص می شود؟

1) CD25

2) CD45RO

3) CD45RA

4) CD54

43 - محل پردازش آنتی ژن هایی که به مولکول MHC-II متصل می شوند در کجای سلول است؟

1) رتیکولوم اندوپلاسمیک

2) پروتئوزوم

3) اندوزوم

4) سیستم گلژی

44 - تمام موارد زیر در ارتباط با نقش CD28 در واکنش بین سلول های T و B صحیح است بجز:

1) CD28 به هر دو مولکول B7-1 و B7-2 متصل می شود.

2) اتصال CD28 به لیگاند سبب افزایش فعالیت سلول های T می گردد.

3) CD28 با افزایش Bcl-XL سبب مرگ برنامه ریزی شده سلول های T می گردد.

4) افزایش ظهور CD28 با ظهور CTLA-4 همراه می گردد.

45 - در مورد پدیده Apoptosis تمامی عبارات زیر صحیح است بجز:

1) این پدیده از طریق فعال شدن پروتئازهای اندوژن اتفاق می افتد.

2) حجم سلول در طول این پدیده افزایش می یابد.

3) در این پدیده غشاء پلاسمائی دست نخورده می ماند.

4) حذف سلول ها در این پدیده همراه با التهاب نمی باشد.

46 - فرآورده کدام یک از ژن های زیر سبب پیام مرگ برنامه ریزی شده سلول (آپوپتوزیس) می گردد؟

1) BCL2

2) TNF-a

3) Fas

4) IL-2

47 - همه موارد زیر در مورد مکانیسم های عمل سلول های CTL برای کنترل عفونت های ویروسی صحیح است بجز:

1) اتصال Fas - FasL

2) ترشح مدیاتورهای سیتولیز مانند گرانزایم ها

3) ترشح اینترفرون های آلفا و بتا

4) ترشح سایتوکاین های TNF-a و اینترفرون گاما

48 - شاخص ترین علامت ناسازگاری مربوط به آنتی ژن های گلبول های سفید (HLA) کدام یک از علائم زیر می باشد؟

1) واکنش های تب زا

2) واکنش های همولیتیک انتقال خون

3) ترومبوسیتوپنی

4) لوکوپنی

49 - بیماری دیابت وابسته به انسولین (IDDM) با کدامیک از آنتی ژن های HLA ارتباط دارد؟

1) HLA-DR2

2) HLA-DR4

3) HLA-B27

4) HLA-DQ3

50 - گزینه صحیح را در مورد GVHD انتخاب کنید؟

1) با انجام WBC Cross Match قابل پیش بینی است.

2) در پیوند کبد رخ داده و غیر قابل پیش بینی است.

3) در پیوند مغز استخوان رخ داده و غیر قابل پیش بینی است.

4) با انجام آزمایش MLC قابل پیش بینی است.

51 - همه گزینه های زیر در مورد تنظیم بروز مولکول MHC-II صحیح است بجز:

1) بروز آن در سطح سلول های مونوسیت ضعیف ولی توسط IFN-g افزایش می یابد.

2) بروز آن توسط IL-10 و IFN-a در سطح مونوسیت کاهش می یابد.

3) در سطح سلول های B موش بروز آن در پاسخ به IL-4 و IL-10 افزایش و در پاسخ به IFN-g کاهش می یابد.

4) سلول هاس عصبی دارای مولکول های MHC-II هستند و بروز آن توسط IFN-g افزایش می یابد.

52 - گزینه صحیح را در مورد نقش زنجیره غیر متغیر (Invariant) مولکول MHC-II انتخاب کنید؟

1) باعث افزایش جاذبه اتصال پپتیدهای داخل سیتوپلاسمی به شکاف مولکول MHC تازه سنتز شده می شود.

2) با اتصال به شکاف MHC موجب انتخاب پپتیدهای سیتوپلاسمی هیدروفوبیک می شود.

3) باعث هدایت مولکول های MHC-II تازه سنتز شده به دستگاه گلژی و آندوزوم ها می شود.

4) این زنجیره از شکاف MHC به واسطه HLA-G جدا می شود.

53 - همه مولکول های زیر جزء آنتی ژن هایی هستند که تحت تاثیر اتوآنتی بادی ها قرار می گیرند بجز:

1) تیروگلوبولین (TG)

2) تیروپراکسیداز (TPO)

3) گیرنده هورمون محرک تیروئید (TSHR)

4) هورمون محرک تیروئید (TSH)

54 - در میاستنی گراو، اتوآنتی بادی ها علیه کدامیک از مواد زیر تشکیل می گردد؟

1) ماهیچه صاف

2) ماهیچه مخطط

3) استیل کولین

4) پذیرنده استیل کولین

55 - کدامیک از آنتی ژن های زیر در سرم بیماران مبتلا به هپاتوما افزایش می یابد؟

1) PSA

2) CEA

3) gp100

4) AFP

56 - در کدامیک از بیماری های زیر تکثیر کلونال لنفوسیت های CD5+B مشاهده می شود.

1) لوسمی لنفوبلاستیک حاد

2) لوسمی میلوئیدی مزمن

3) لوسمی میلوئیدی مزمن

4) مولتیپل میلوما

57 - گزینه درست را در مورد فرار تومور از مکانیسم های ایمنی انتخاب کنید؟

1) بیان MHC-I افزایش ولی MHC-II کاهش می یابد.

2) بیان هر دو کلاس MHC افزایش می یابد.

3) بیان هر دو کلاس NHC کاهش می یابد.

4) تغییری در بیان MHC-II ایجاد نمی شود.

58 - کدامیک از بیماری های زیر در ایمونوتراپی با BCG بطور موضعی پاسخ مناسبی داده است؟

1) سرطان معده

2) سرطان مثانه

3) سرطان پروستات

4) سرطان لوزالمعده

59 - حرکت لنفوسیت ها به محل ورود آنتی ژن دارای کدام ویژگی زیر است؟

1) یک نوع تروپیسم به محل ضایعه است.

2) حرکت هدفدار ناشی از فاکتور کموتاکتیک است.

3) مهاجرت ناشی از ثابت شدن پذیرنده به لیگاند است

4) بر اثر عوامل فلزی کمیاب در پلاسما انجام می گیرد.

60 - گزینه صحیح را در مورد سکانس RGD انتخاب نمائید.

1) در نواحی متغیر BCR و TCR یافت می شود.

2) مولکول های اینتگرین به این سکانس در سطح فیبرونکتین متصل می شوند.

3) بخشی از دومن مرگ در ساختمان TNF می باشد.

4) در بخش سیتوپلاسمی مولکول های چسبنده یافت می شود.

61 - ترانسفرازها چه نقشی در ساختار آنتی ژن های ABO دارند؟

1) ارتباط کربوهیدرات ها با حلقه پپتیدی

2) تکمیل حلقه پپتیدی

3) انتقال قند انتهائی به مجموعه حلقه پپتیدی و کربوهیدرات ها

4) نقشی در ساختار این آنتی ژن ها ندارند.

62 - آنتی بادی های ساخته شده بر علیه کدام یک از گروه های زیر از نوع سرد می باشد؟

1) RH

2) Lewis

3) Kell

4) Duffy

63 - در مرحله بدون علامت، ابتلاء به بیماری HIV را می توان از طریق:

1) جستجوی مستقیم ویروس در خون تشخیص داد.

2) با استفاده از انواع آنتی بادی های موجود در سرم خون بیمار تشخیص داد.

3) با استفاده از شمارش سلول های CD4 تشخیص داد.

4) امکان شناسائی در این مرحله وجود ندارد.

64 - در کدامیک از آزمون های زیر بدون نمونه سرمی که نقش کنترل منفی دارد تعیین تیتر پایانی (End Point Titre) سرم مقدور نمی باشد؟

1) الیزا

2) پرسیپیتاسیون در لوله آزمایش

3) آزمون رایت

4) لاتکس آگلوتیناسیون

65 - کدامیک از گزینه های زیر در مورد واکنش آنتی بادی با آنتی ژن اشتباه است؟

1) این واکنش یک واکنش تعادلی است.

2) در اثر واکنش، آنتی بادی دچار تغییر در آرایش بندی (Conformation) مولکولی می شود.

3) واکنش خارج از محدوده دمائی 15 الی 37 درجه سانتیگراد صورت نمی گیرد.

4) این واکنش، یک واکنش برگشت پذیر است.

66 - کدام یک از مولکول های زیر به CD4 متصل می شود؟

1) gp24

2) gp41

3) gp110

4) gp120

67 - در ویروس HIV :

1) gp160 توسط ژن env کدگذاری شده و بوسیله پروتئازهای سلول میزبان به gp41 و gp120 تبدیل می گردند.

2) gp160 توسط ژن env کدگذاری شده و بوسیله پروتئازهای ویروسی به gp41 و gp120 تبدیل می گردند.

3) gp160 توسط ژن gag کدگذاری شده و بوسیله پروتئازهای سلول میزبان به gp41 و gp120 تبدیل می گردند.

4) gp160 توسط ژن tat کدگذاری شده و بوسیله پروتئازهای سلول میزبان به gp41 و gp120 تبدیل می گردند.

68 - نقص در CD40L عامل کدام یک از بیماری های زیر است؟

1) نقص ایمنی مشترک شدید (SCID)

2) سندرم افزایش IgM

3) اتاکسی تلانژکتاری

4) نقص ایمنی شایع متغیر (CVID)

69- سندرم Bare Lymphocyte به نقص ایمنی حاصل از فقدان کدام مولکول ها گفته می شود؟

1) CD40

2) مولکول های چسبان از خانواده اینتگرین ها

3) مولکول های TCR

4) مولکول های MHC-II

70 - در صورتی که فردی 5 سال از آخرین واکسیناسیون کزاز وی گذشته باشد و متعلق به گروه در معرض خطر ابتلا به بیماری باشد کدام مورد توصیه می شود؟

1) تجویز واکسن کزاز و ایمونوگلوبولین اختصاصی با هم

2) فرد مصون است و نیازی به تجویز واکسن نیست.

3) تجویز واکسن به تنهایی

4) تجویز ایمونوگلوبولین اختصاصی به تنهایی

71 - کدامیک از گزینه های زیر در مورد ایمونولوژی بیماری سل اشتباه است؟

1) باکتری مولد سل، یک پاتوژن درون سلولی است.

2) در سل ریوی پیشرفته تولید IL-2 در بدن بیمار کاهش می یابد.

3) در بیماری سل، بیمار بر ضد آنتی ژن های میکرب سل، آنتی بادی نمی سازد.

4) در سل ریوی پیشرفته، سرکوب سیستم ایمنی سلولی (CMI) رخ می دهد.

72 - کدامیک از مولکول های زیر موجب انقباض عروق می شود؟

1) هیستامین

2) Thromboxane A2

3) برادی کینین

4) Prostaglandin E2

73 - علت تجمع نوتروفیل ها در اولین مرحله واکنش پوستی DTH بدلیل وجود کدام مولکول چسبان بر سطح سلول های اندوتلیال است؟

1) Mac-1

2) E-selectin

3) LFA-1

4) VLA-4

74 - اسید آراشیدونیک توسط کدام یک از آنزیم های زیر تجزیه شده و پروستاگلاندین ها بوجود می آیند؟

1) میلوپراکسیداز

2) سیکلواکسیژناز

3) لیپواکسیژناز

4) فسفولیپاز A2

75 - در بروز Contact Dermatitis همه موارد زیر صحیح است بجز:

1) می تواند در اثر تماس با برخی مواد شیمیائی یا فلزات بروز نماید.

2) در بروز آن APC نقش دارند.

3) گاما اینترفرون مترشحه از سلول هاس Th1 موثر است

4) با انتقال سرم از فرد بیمار به فرد سالم قابل انتقال است.

89 - در  لنفوم بورکیت بسیار بدخیم کدام یک از درگیری های زیر صحیح است؟

1) t (8p11 ; 14q11) K-ras

2) t 8q24 ; 14q32) C-myc

3) t (8p12 ; 14q21) H-ras

4) t (8q12 ; 14q21) C-myc