Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون (Ph.D) ایمنی سال 1378


 

1 - ماستوسیت ها (Mast Cells) دارای همه ویژگی های زیر هستند بجز:

1) این سلول ها می توانند Exocytosis انجام دهند ولی قادر به Phagocytosis نیستند.

2) یکی از سلول های تولید کننده سایتوکاین در بدن هستند.

3) کورتیکواستروئیدها آزاد شدن IL-4 را از ماستوسیت ها مهار می کنند.

4) ماستوسیت ها پس از Degranulation دچار Apoptosis می شوند.

2 - سلول (LE Cell) LE در زمره کدامیک از سلول های زیر می باشد؟

1) بازوفیل

2) نوتروفیل

3) ائوزینوفیل

4) مونوسیت

3 - تعداد کدامیک از سلول های زیر در بدن پس از تزریق آنتی ژن افزایش نمی یابد؟

1) CD4 T Cell

2) CD5 B Cell

3) NK Cell

4) CD8 T Cell

4 - پلاسماسیت هایی که (Plasma cells) در پاسخ ثانویه تولید می شوند عمدتاً در کدامیک از انساج زیر مستقر می شوند؟

1) مناطق پاراکورتکس غدد لنفاوی

2) در قسمت مدولای گره لنفاوی و پالپ قرمز طحال

3) در مغز استخوان

4) در خون محیطی

5 - عمده ترین نشانه سطحی (Surface Marker) در تغیین هویت سلول های T در گردش خون محیطی کدام است؟

1) CD2

2) CD3

3) CD4

4) CD8

6 - در ارتباط با نوتروفیل های گردش خون محیطی، کدام گزینه صحیح است؟

1) نوتروفیل ها سیستم فاگوسیت Mononuclear را تشکیل می دهند و حاوی مقادیر زیادی گلیکوژن هستند.

2) دارای طول عمر طوللانی بوده و نقش اسلی در دفاع علیه باکتری های پیوژن را عهده دار هستند.

3) در گرانول های آزروفیلیک خود حاوی لاکتوفرین بوده و نقش اصلی را در دفاع علیه باکتر های پیوژن دارند.

4) با استقاده از Glycolysis قادر به فعال نگه داشتن خود در شرایط بی هوازی هستند.

7 - لنفوسیت های B مستقر در مراکز زایای (Germinal Centres) فولیکول های لنفاوی مخاطی دارای کدام ایمونوگلوبولین سطحی غالب هستند؟

1) IgM

2) IgD

3) IgG

4) IgA

8 - هنگامی که سلول های عرضه کننده آنتی ژن (APC)، آنتی ژن را به لنفوسیت های T عرضه می کنند، همه مولکول های زیر در نقش Receptor و Ligand به یکدیگر متصل می شوند بجز:

1) FasL - Fas

2) LFA-1 - ICAM-1

3) CD28 - B7

4) LFA-3 - CD2

9 - گزینه غلط را در مورد مغز استخوان تعیین نمائید؟

1) مغز استخوان منحصراً یک عضو لنفاوی اولیه است.

2) مغز استخوان حاوی سلول های میلوئید و لنفوئید است.

3) در کودکان استخوان های پهن و دراز مراکز خونسازی هستند.

4) در یزرگسالان عمدتاً استخوان های پهن مراکز خون سازی هستند.

10 - کدامیک از توصیف های زیر در مورد لوزه ها اشتباه است؟

1) لوزه های کامی دارای تعدادی Crypt و مراکز زایا (Germinal Centre) است.

2) لوزه زبانی وقتی یزرگ و عفونی شود به آن آدنوئید Adenoid می گویند.

3) لوزه سوم نام دیگر لوزه حلقی است.

4) مجموعه لوزه ها و گره های لنفاوی در محوطه حلق و حنجره تشکیل حلقه والدیر Waldeyer's Ring را می دهند.

11 - کدامیک از توصیف های زیر در ارتباط با پاسخ اولیه و ثانویه ایمنی هومورال صحیح است؟

1) تیتر آنتی بادی از کلاس IgM در پاسخ ثانویه بیشتر از پاسخ اولیه است.

2) پلاسماسل های پاسخ ثانویه دارای عمر طولانی تر بوده و در محل برخورد با آنتی ژن مستقر می شوند.

3) میزان موتاسیون و میل پیوندی (Affinity) آنتی بادی به آنتی ژن در پاسخ ثانویه بیشتر است.

4) لنفوسیت های B خاطره فقط در پاسخ ثانویه تولید می شوند.

12 - کدام یک از توصیف های زیر نمایانگر نقش (Transporte inAntigen Processing) TAP است؟

1) انتقال آنتی ژن ها از سطح سلول به وزیکول های راسی

2) انتقال آنتی ژن ها از وزیکول های اگزوسیتی به سطح سلول

3) انتقال پپتیدها از ER به پروتئوزوم ها

4) انتقال پپتیدها از پزوتئوزوم ها به ER

13 - همه توصیف های زیر در مورد سوپرآنتی ژن ها صحیح است بجز:

1) تحریک پلی کلونال سلول های T توسط سوپرآنتی ژن ها می تواند مکانیسم ایجاد خود ایمنی باشد.

2) برخی پروتئین های HIV ممکن است به عنوان سوپرآنتی ژن عمل کرده و موجب Apoptosis شوند.

3) سوپرآنتی ژن ها از طریق Peptide Binding Groove به مولکول MHC-II متصل می شوند.

4) سوپرآنتی ژن ها به کنار زنجیره بتا در TCR متصل می شوند.

14 - نظریه Clonal Selection در مورد ورود تمام مولکول های زیر به بدن قابل قبول و توجیه است بجز:

1) آلرژن

2) آنتی ژن های پروتئینی

3) آنتی ژن های پلی ساکاریدی

4) سوپر آنتی ژن ها

15 - کدامیک از مولکول های زیر در مرحله عرضه آنتی ژن های خارج سلولی (Extracellular Antigen) نقش دارد؟

1) HLA-DM

2) Proteasome

3) Peptide Transporter (TAP)

4) HLA-type I

16 - میل ترکیبی (Affinity) آنتی بادی ها برای آنتی ژن مربوطه در کدامیک از فازهای تولید آنتی بادی در بدن از فازهای دیگر کمتر است؟

1) Plateau phase

2) Decline Phase

3) Log Phase

4) Latent phase

17 - زنجیره ساختمانی مشترک گروه های خونی ABO از چه ماده ای تشکیل یافته است؟

1) فسفولیپید

2) لیپوپروتئین

3) پلی ساکارید

4) اسفینگولیپید

18 - با توجه به یک برداشت عمومی و کلی در مورد تغداد اپی توپ ها تعیین نمائید تعداد اپی توپ ها در کدام یک از آنتی ژن های زیر بیشتر است؟

1) ویروس انفلوانزا

2) توکسین دیفتری

3) آمیب هیستولیتیکا

4) باکتری مولد بروسلوز

19 - همه موارد زیر در مورد زنجیره b2 Microglobulin صحیح می باشد بجز:

1) این زنجیره دارای یک دنباله کوتاه سیتوپلاسمی است.

2) این زنجیره نقش اساسی در بروز مولکول های MHC کلاس یک دارد.

3) این زنجیره در انسان دارای پلی مورفیسم نمیباشد.

4) این زنجیره در تماس مستقیم با آنتی ژن نمی باشد.

20 - همه توصیف های زیر در مورد بازآرائی ژن ها صحیح است بجز:

1) در Kappa Producing B cells ژنهای Lambda بازآرایی نشده اند

2) در Lambda producing B cells ژن های Kappa بازآرایی نشده اند

3) تولید پروتئین Mmدر سلول از بازآرایی ژن های زنجیره سمگین در کروموزوم دیگر جلوگیری می نماید.

4) تولید پروتئین Mm در سلول بازارایی ژن های زمچیره سبک را تحریک می نماید.

21 - موتاسیون سوماتیک ژن های ایمونوگلوبولین در کدام منطقه از بافت لنفاوی رخ می دهد؟

1) در منطقه تاریک مراکز زایا (Germinal Centre) فولیکول لنفاوی

2) در منطقه روشن مرکز زایای فولیکول لنفاوی

3) در منطقه پاراکورتکس گره لنفاوی

4) در اعضا لنفاوی اولیه

22 - در روند بازارایی ژن های ایمونوگلوبولین و TCR، تنوع ناحیه (N Region) N عمدتاً در کدام یک از موارد زیر صورت نمی گیرد؟

1) زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین

2) زنجیره سبک ایمونوگلوبولین

3) زنجیره TCR a

4) زنجیره TCR b

23 - گزینه صحیح را در ارتباط با پدیده Light Chain Isotype Exclusion انتخاب کنید؟

1) یک کلون از لنفوسیت های B می تواند آنتی بادی با زنجیره های سبک مختلف تولید کند.

2) ناحیه V در یک کلون از لنفوسیت های B همیشه در کنار ناحیه C یک زنجیره سبک قرار می گیرد

3) ناحیه V در یک کلون از لنفوسیت های B همیشه در کنار ناحیه C یک زنجیره سنگین قرار می گیرد.

4) ناحیه V در یک کلون از لنفوسیت های B می تواند در کنار نواحی C زنجیره های سنگین و سبک مختلفی قرار گیرد.

24 - موش هایی که ژن های RAG-1 و RAG-2 در آنها تخریب (Knocked Out) شده اند؟

1) فاقد سلول های B بالغ می باشند

2) فاقد سلول های T بالغ می باشند

3) فاقد سلول های B و T بالغ می باشند.

4) کاهش در Recombination Signal Sequences دیده می شود

25 - موتاسیون های سوماتیک در ژن های ایمونوگلوبولین ها در کدام یک از موارد زیر نقش دارد؟

1) Affinity Maturation

2) Allelic Exclusion

3) Isotype Switching

4) همه موارد فوق

26 - کدامیک از سایتوکاین های زیر باعث کاهش سنتز IgE در بدن می شود؟

1) IFN-g

2) IL-13

3) IFN-a

4) IL-4

27 - تمایز Th0 به Th1 و فعال سازی سلول های NK عمدتاً توسط کدام یک از سایتوکاین های زیر صورت می گیرد؟

1) IL-12

2) IL-4

3) IL-3

4) IL-8

28 - کدام گروه از سایتوکاین ها در کنترل و مهار ایمنی سلولی مشارکت دارند؟

1) IL-4 , IL-5 , IL-10

2) IL-3 , IL-7 , IL-8

3) IL-1 , IL-6 , IL-8

4) IL-2 , TNF-a , IFN-g

29 -  کدام سایتوکاین با IL-4 در تولید IgE اثر هم سوئی دارد؟

1) IL-10

2) IL-11

3) IL-8

4) IL-13

30 - کدام دسته از سایتوکاین ها در فرایند ایجاد تب نقش مهمی بر عهده دارند؟

1) IL-1 , IL-5

2) IL-1 , IL-6

3) IL-3 , IL-11

4) IL-3 , IL-13

31 - این سیتوکاین را بخاطر اولین جلوه فعالیتش بنام فاکتور جاذب شیمیایی لنفوسیت ها (LCF) نام نهادند. یک هموتترامراست که ژن آن بر روی کروموزوم شماره 15 قرار دارد

1) IL-1

2) IL-3

3) IL-12

4) IL-16

32 - کدام یک از سایتوکاین های زیر بواسطه تاثیر (Cortico Tropin-Realising Factor) CRF هیپوتالاموس بر روی سیستم ایمنی تولید می شود؟

1) IL-1

2) IL-2

3) IL-3

4) IL-4

33 - کدام یک از سایتوکاین های زیر در تحریک Mega Karyopoesis نقش داشته و در درمان نقایص پلاکتی استفاده می شود؟

1) IL-3 , IL-13

2) IL-11 , IL-7

3) IL-5 , IL-9

4) IL-8 , IL-10

34 - دو مولکولی که در جهت تکثیر کلونال لنفوسیت B همکاری می کنند کدامند؟

1) IL-13 , CD40

2) IL-8 , CD32

3) IL-4 , CD40

4) IL-4 , CD32

35 - کدام یک از سلول های زیر، منبعی برای تولید خارج هیپوفیزی ACTH و گلیکوکورتیکوئیدها شناخته شده است؟

1) ماکروفاژها

2) لنفوسیت های Th1

3) لنفوسیت های Th2

4) لنفوسیت های B

36 - کدام یک از مولکول های زیر مستقل از پذیرنده آنتی ژنی لنفوسیت (TCR) T قادر به فعال کردن و تکثیر لنفوسیت های T می باشد؟

1) سوپرآنتی ژن

2) اندوتوکسین

3) PHA

4) اگزوتوکسین

37 - کدام مولکول به عنوان داربست و پایه آنتی ژن پروتئینی سیستم آنتی ژن لوتران گلبول های قرمز است و رسپتور اصلی سلولی برای هیالورونات بوده و واسطه اتصال لنفوسیت ها به (High Endothelial Venule) HEV است؟

1) CD11

2) CD25

3) CD44

4) CD45

38 - کدام نشانه مولکولی (Marker) زیر در لنفوسیت های B بالغ وجود ندارد؟

1) CD19

2) CD21

3) CD40L

4) CD40

39 - کدام پذیرنده (Receptor) سطحی سلول، مولکولی است که ویروس EB با آن به طور اختصاصی متصل می شود؟

1) CR1

2) CR2

3) CR3

4) CR4

40 - گرینه صحیح را در مورد مولکول P-Selectin انتخاب کنید؟

1) در سطح لوکوسیت ها و سلول های خاطره ای یافت می شود

2) در سطح سلول های اندوتلیال فعال شده با TNF-a یافت می شود.

3) باعث لانه گزینی (Homing) لنفوسیت های T غیر خاطره ای می شود.

4) باعث اتصال پلاکت های فعال به لنفوسیت ها در پدیده آماس می شود.

41 - گزینه صحیح را در مورد مولکول CD40 انتخاب کنید؟

1) در سطح لنفوسیت های B نابالغ و بالغ ظاهر می شود ولی پس از فعال شدن ، حذف می گردد.

2) از خانواده مولکول های غشایی مشابه گیرنده های TGF-a می باشد.

3) برخورد لنفوسیت های T و  B از طریق این مولکول و مستقل از MHC و آنتی ژن است.

4) کاهش تولید IgG و افزایش تولید IgM به دلیل افزایش بروز این مولکول است.

42 - مولکول زیر که نام دیگرش CD95 می باشد پروتئین سطحی درون غشایی (Surface Transmembrane protein) است که توسط بسیاری از سلول های طبیعی و نئوپلاستیک تولید شده و در بروز Apoptosis موثر است.

1) Perforin

2) Fas

3) Granzyme

4) Fas-L

43 - در سیکل سلولی کدام مولکول زیر مانع پیشرفت فرایند مذکور شده و موجب پیشبرد مرگ برنامه ریزی شده (Apoptosis) می گردد؟

1) gp160

2) P53

3) P18

4) gp41

44 - کدام مولکول عضوی از خانواده بزرگ ایمونوگلوبولین ها است که بصورت همودایمر وجود دارد، لیگاند b2 است. در واکنش سلول های T و B نقش مهمی دارد و بر روی اغلب زیر گروه های سلول های T و پلاسماسل ها یافت می شود؟

1) CD21

2) CD22

3) CD25

4) CD28

45 - کدامیک از عبارات زیر در مورد CEA) Carcinoembryonic Antigen یا (CD66 غلط است؟

1) این آنتی ژن عضو سوپرفامیلی ایمونوگلوبولین ها می باشد.

2) به عنوان یک مولکول چسبان عمل میکند.

3) علاوه بر کارسینومای کولون در کارسینوکای پستان نیز افزایش می یابد.

4) میزان سرمی آن در کارسینومای لوزالمعده و معده تغییر نمی کند.

46 - کدامیک از مولکول های زیر قوی ترین آنافیلاتوکسین می باشد؟

1) C2a

2) C3a

3) C4a

4) C5a

47 - در ارتباط با دو مولکول CD40 و CD40L کدام گزینه غلط است؟

1) مولکول CD40 در سطح لنفوسیت B قرار دارد.

2) مولکول CD40L در سطح لنفوسیت T قرار دارد.

3) اتصال دو مولکول فوق به یکدیگر در سطح سلول ها، موجب تبدیل کلاس ایمونوگلوبولین (Class Switching) در لنفوسیت های B می شود.

4) اتصال این دو مولکول به یکدیگر در سطح سلول ها، موجب تولرانس در لنفوسیت های T می گردد.

48 - همه توصیف های زیر در مورد مولکول CD11 صحیح است بجز:

1) زنجیره منفردی از اینتگرین های نوع a است.

2) دایمری از اینتگرین های نوع a است.

3) به سه شکل CD11c , CD11b , CD11a وجود دارد.

4) فقط توسط لوکوسیت ها عرضه می شود.

49 - گزینه صحیح را در مورد انتقال پیام (Signal Transduction) بدنبال بر خورد متقاطع آلرژن با IgE-FceR1 در سطح ماستوسیت ها (Mast Cells انتخاب کنید؟

1) در سلول کاهش cAMP رخ می دهد.

2) کاهش فعالیت IP3 و افزایش DAG رخ می دهد.

3) افزایش کلسیم داخل سلولی و بدنبال آن فعالیت آنزیم فسفولیپاز A2 رخ می دهد.

4) پروتئین G در انتقال پیام نقشی ندارد.

50 - تمام موارد زیر می توانند باعث نفوذ یون کلسیم بداخل غشاء ماستوسیت (Mast Cells) و در نتیجه باعث تخلیه و آزادی واسطه های شیمیایی آن شوند بجز:

1) کدئین

2) مورفین

3) لکتین

4) GM-CSF

51 - کدام یک از داروهای سرکوب کننده ایمنی عمل خود را از طریق سرکوب تولید سایتوکاین ها توسط سلول های T Helper انجام می دهد؟

1) استروئیدها

2) آزاتیوپرین

3) سایکلوسپورین

4) سایکلوفسفامید

52 - عفونت کدامیک از اعضاء زیر می تواند به بروز اتوایمنی منجر شود؟

1) پوست

2) بیضه

3) شش

4) طحال

53 - در همه موارد زیر نقص اولیه در سلول های T وجود دارد بجز:

1) DiGeorge Syndrome

2) Chediak Higashi Syndrome

3) Wiskott Aldrich Syndrome

4) Hereditory Ataxia Telengectasia

54 - در کدام یک از بیماری های زیر IgE سرم افزایش بیشتری دارد؟

1) درماتیت آتوپی

2) آلرژی غذائی

3) آسم آلرژیک

4) رینیت آلرژیک (Rhinitis)

55 - کدامیک از موارد زیر در زمره مدل های آزمایشگاهی بیماری کمپلکس ایمنی است؟

1) واکنش آرتوس

2) واکنش جونز موت

3) واکنش ازدیاد حساسیت نماسی

4) واکنش توبرکولینی

56 - در نارسایی انتخابی (Selective IgA Deficiency) IgA در کدام یک از مراحل تمایز و تکامل لنفوسیت های B اختلال ایجاد می شود؟

1) تبدیل لنفوسیت B از مرحله Pro-B به Pre-B

2) تبدیل از مرحله سلول نابالغ به بالغ

3) تبدیل ایزوتیپی (Isotype Switching)

4) تبدیل از مرحله سلول B بالغ به پلاسماسل

57 - عفوننت منتشر مننگوکوکی و گونوکوکی در کدامیک از کمبود های اجزاء کمپلمان شایع است؟

1) کمبود اجزاء اولیه مسیر آلترناتیو

2) کمبود اجزاء اولیه مسیر کلاسیک

3) کمبود اجزاء پایانی سیستم کمپلمان

4) کمبود C3

58 - همه توصیف های زیر در ارتباط با تاثیر عوامل نورولوژیک بر روی سیستم ایمنی صحیح است بجز:

1) عوامل کولینرژیک پاسخ های ایمنی را تضعیف می کنند.

2) عوامل کولینرژیک ترشح هیستامین را افزایش می دهند.

3) عوامل کولینرژیک موجب تشدید آسم می شوند.

4) عوامل کولینرژیک بر پیش سازهای لنفوسیتی اثر می کنند.

59 - در ارتباط با ایمونولوژی بیماری سل همه موارد زیر صحیح است بجز:

1) در بیمار مبتلا به سل تعداد لنفوسیت های T از نوع gd افزایش می یابد.

2) در سل پیشرفته سرکوب سیستم ایمنی هومورال رخ می دهد.

3) در آغاز بیماری سل سایتوکاین های موثر در پاسخ IL-2 و IFN-g هستند.

4) در سل پیشرفته Anergy بوجود می آید.

60 - در ارتباط با ایمونولوژی بروسلوز گزینه غلط را تعیین نمائید؟

1) ابتلا به بروسلوز، به شخص شفا یافته مصونیت دائم نمی بخشد.

2) باکتری مولد بروسلوز با باکتری مولد حصبه اشتراک آنتی ژنی دارد.

3) در حالت مزمن بیماری، فقط آنتی بادی از کلاس IgG در بدن بیمار وجود دارد

4) بر ضد پلی ساکارید باکتری مولد بروسلوز آنتی بادی از کلاس IgM در بدن بیمار بوجود می آید.

61 - جوان 24 ساله ای بدنبال سرماخوردگی دچار خلط خونی و وجود خون در ادرار (هماتوری) شده است بیوپسی کلیه رسوب آنتی بادی را در غشاء نشان می دهد. کدامیک از ازدیاد حساسیت ها در بروز این پدیده موثر است؟

1) نوع 1

2) نوع 2

3) نوع 3

4) نوع 4

62 - مادری در اولین ماه آبستنی با کودک مبتلا به سرخجه تماس حاصل می کند. یک هفته پس از حادثه تیتر آنتی بادی از کلاس IgG بر ضد ویروس سرخجه در این مادر 1/80 ولی فاقد آنتی بادی از کلاس IgM برضد این ویروس است. تفسیر نتایج این آزمایش چیست؟

1) جنین مبتلا به سرخجه شده است.

2) مادر مصونیت قبلی دارا می باشد و جنین در معرض ابتلا نیست.

3) سرم مادر باید مجدداً آزمایش شود تا افزایش تیتر آنتی بادی تعیین گردد.

4) بیماری سرخجه برای جنین یک ماهه خطری ندارد.

63 - کودک 3 ساله ای دچار عفونت چرک زای مکرر گوش میانی و در ریه ها می شود بعقیده شما اختلال عمدتاً در کدامیک از سلول های زیر می باشد؟

1) سلول های T

2) ماکروفاژها

3) سلول NK

4) سلول های B

64 - حساسیت به نیکل در افراد، مربوط به کدام نوع واکنش ازدیاد حساسیت است؟

1) نوع 1

2) نوع 2

3) نوع 3

4) نوع 4

65 - در رد (دفع) فوق حاد پیوند کلیه ، کدامیک از انواع واکنش های ازدیاد حساسیت ، تقش مهم تری دارد؟

1) نوع 1

2) نوع 2

3) نوع 3

4) نوع 4

66 - بیماری ، داروی ید روغنی را به خاطر کمبود ید دریافت کرده است. 20 ساعت پس از چند تزریق زیر جلدی دچار واکنش پوستی ازدیاد حساسیت گردید. بیوپسی محل تزریق نشاندهنده تجمع سلول های بازوفیل در محل تزریق است. این واکنش چه نام دارد؟

1) واکنش توبرکولینی

2) واکنش جومز موت

3) واکنش تماسی

4) گرانولوما

67 - در کمپلکس های ایمنی که در خون تشکیل می گردد، همه مولکول های زیر در تشکیل کمپلکس ها شرکت میکنند بجز:

1) آنتی بادی

2) ترانسفرین

3) جزء سوم کمپلمان

4) فیبرونکتین

68 - در واکنش MLC ، لنفوسیت های T بدون تحریک اولیه به آنتی ژن بیگانه پاسخ می دهند. دلیل این پدیده چیست؟

1) زیاد بودن تعداد لنفوسیت های T در واکنش

2) زیاد بودن مقدار IL-12 در این واکنش

3) زیاد بودن تعداد مولکول های MHC آلوژن

4) برخورد اختصاصی TCR با مولکول های آلوژنیک

69- معمول ترین روش مولکولی برای تعیین (HLA Typing) HLA را انتخاب کنید؟

1) PCR-RFLP

2) PCR-SSO

3) PCR-SSCP

4) PCR-SSP

70 - واکنش آنتی بادی با آنتی ژن دارای همه ویژگی های زیر است بجز:

1) این واکنش اگزوترمیک است

2) در این واکنش آنتی بادی دچار تغییر در Conformation می شود.

3) در این واکنش آنتی ژن دچار تغییر در Conformation می شود.

4) در پایان این واکنش کمپلکس های ایمنی با اندازه ها و اشکال مشابه تشکیل می گردد.

71 - در تشخیص سرولوژی بیماری ها برخی برای تسریع در عمل و صرفه جوئی ، رقت های سریال و دو برابری از سرم بیمار تهیه نمی کتتد و فقط سرم بیمار را روی اسلاید با آنتی ژن مخلوط می کنند و منتظر نتیجه می مانند. با توجه به این روش کدامیک از گزینه های زیر غلط است؟

1) در این روش تیتر پایانی (End Point Titre) تعیین نمی شود.

2) در این روش کمپلکس های ایمنی محلول و نامحلول تشکیل می شود.

3) در این روش احتمال فزونی آنتی ژن بر آنتی بادی (Antigen Excess) بوجود می آید.

4) این روش احتمال تشکیل پدیده Prozone را مرتفع می کند.

72 - آنتی سرم ضد پلی ساکارید پنوموکوک با کدامیک از گروه های خونی واکنش می دهد؟

1) گروه خونی O

2) گروه خونی B

3) گروه خونی A

4) گروه خونی o بمبئی

73 - کدامیک از توصیف های زیردر مورد آنتی بادی های مونوکلونال غلط است؟

1) در بدن هیچگاه آنتی بادی مونوکلونال تولید نمی شود.

2) واکنش آنتی بادی مونوکلونال با آنتی ژن مربوط در لوله آزمایش، منجر به تشکیل کمپلکس های بزرگی از آنتی ژن و آنتی بادی نمی شود.

3) مخلوط چندین آنتی بادی مونوکلونال که بر ضد چندین اپی توپ مختلف یک آنتی ژن تولید شده است بسیاری از نارسایی های آنتی بادی های مونوکلونال را مرتفع می کند.

4) آنتی بادی های مونوکلونال ندرتاً با آنتی ژن های دیگر واکنش متقاطع Crass reaction دارند.

74 - همه موارد زیر در مورد آزمون های سرولوژی و تیتراسیون آنتی بادی ها در لوله آزمایش صحیح است بجز:

1) در آزمون های سرولوژی میزان آنتی ژن در همه لوله های آزمایش یکسان ولی میزان سرم در همان لوله ها متفاوت است.

2) در حالت Prozone میزان آنتی بادی بر آنتی ژن فزونی دارد.

3) در لوله ای که End Point را تعیین میکند همیشه میزان آنتی ژن بر میزان آنتی بادی فزونی دارد.

4) لوله های Postzone همیشه عاری از کمپلکس های ایمنی هستند.

75 - در ارتباط با تست توبرکولین همه موارد زیر صحیح است بجز:

1) این تست برای ارزیابی شدت پاسخ ایمنی سلولی پس از واکسیناسیون با BCG به کار می رود.

2) محلول توبرکولین به داخل پوست (Intradermal) تزریق می شود.

3) میزان سرخی (Erthema) در محل تزریق، معیار و تعیین کننده اثر بخشی واکسن BCG است

4) واکنش پوستی در محل تزریق یک واکنش تاخیری با واسطه لنفوسیت های T می باشد.