Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون (Ph.D) ایمنی سال 1377


 

10 - گرینه صحیح را در مورد گیرنده های IgG روی لکوسیت ها انتخاب نمایید؟

1) IgG1 و IgG3 به Fcg-R1 با جاذبه (Affinity) بالا متصل می گردد.

2) زنجیره گامای گیرنده Fcg-R1 دارای شباهت ساختمانی به زنجیره گاما در مولکول TCR است.

3) Fcg-RII به صورت انحصاری به مولکول های IgG منومر سرمی متصل می شود.

4) Fcg-RIII از نظر ساختمانی و اندازه مولکول و جاذبه برای IgG مشابه Fcg-RI می باشد ولی اولی روی نوتروفیل های فعال و دومی روی ماکروفاژهای در حال استراحت وجود دارد.

11 - مولکول CD4 در سطح لنفوسیت های T به کدام قسمت از مولکول MHC در سطح سلول های عرضه کننده آنتی ژن متصل می شود؟

1) به b2 Domain مولکول MHC-II

2) به ناحیه آلفا مولکول MHC-II

3) به قلمرو a2 مولکول MHC-II

4) به زنجیره b2 میکروگلوبولین

12 - گزینه صحیح را در مورد زنجیره سبک ایمونوگلوبولین ها انتخاب کنید؟

1) در انسان نسبت زنجیره کاپا به زنجیره لامبدا، 2:1 است.

2) در انسان نسبت کاپا به لامبدا 1:3 می باشد.

3) نسبت کاپا به لامبدا در انسان برابر است.

4) نسبت های کاپا به لامبدا در انسان و موش مشابه است.

13 - کدامیک از ایمونوگلوبولین ها فاقد پیوند دی سولفیدی بین زنجیره سبک و سنگین می باشد؟

1) IgG2

2) IgA2m1

3) IgA2m2

4) IgG3

14 - کدامیک از مولکول های زیر یک سوپرآنتی ژن برای لنفوسیت T می باشد؟

1) پروتئین A استافیلوکوک اورئوس

2) انتروتوکسین استافیلوکوک اورئوس

3) اگزوتوکسین باکتری مولد کزاز

4) مولکول gp120 ویروس HIV-1

15 - سوپرآنتی ژن های لنفوسیت T همه ویژگی های زیر را دارند، بجز:

1) دستجات (Clones) متفاوتی از لنفوسیت های T را به طور غیراختصاصی فعال می کنند.

2) در فرایند فعال سازی لنفوسیت T در داخل جایگاه اتصال آنتیژن (Antigen Binding Site) قرار نمی گیرند.

3) دارای حداقل دو محل اتصال یکی برای TCR و یکی برای آنتیژن های HLA هستند.

4) این آنتیژن ها به زنجیره آلفا مولکول HLA متصل میگردند.

16 - گزینه صحیح را در مورد آنتیژن های Thymus independent) Ti) انتخاب کنید؟

1) واکنش متقاطع بین گیرنده لنفوسیت BCR) B) و آنتیژن های Ti موجب افزایش تماس فیزیکی لنفوسیت های B و T می گردد.

2) در موش ها مشاهده شده است که برای فعال شدن لنفوسیت های B علیه آنتیژن های Ti ترشح IL-4 نیز ضرورت دارد.

3) پاسخ لنفوسیت های B به آنتیژن های Ti در موش تولید IgG با جاذبه کم برای آنتیژن است.

4) در انسان عمده ترین کلاس آنتی بادی علیه پلی ساکارید کپسول پنوموکوک IgG2 می باشد.

17 - سوپرآنتیژن ها به کدام ناحیه مولکول TCR لنفوسیت های T متصل می شوند؟

1) Vb

2) Va

3) Vg

4) Vd

18 - همه آنتیژن های گروه های خونی به صورت محلول در پلاسما یافت می شوند، بجز:

1) ABH

2) Rh

3) P

4) I

19 - در مورد واکسن های خوراکی ، کدامیک از ویژگی های زیر ضروری نیست؟

1) مقاومت در مقابل آنزیم های باکتریایی

2) مقاومت در مقابل pH پایین

3) قابلیت عبور از معده و روده

4) قابلیت جذب از دهان و حلق

20 - کدامیک از مولکول های زیر در سطح لنفوسیت ها گیرنده با جاذبه کم (Low Affinity Receptor) برای IgE است؟

1) CD23

2) CD21

3) CD22

4) CD25

21 - کدامیک از مولکول های زیر بر روی سلول های ایمنی نقش گیرنده برای مولکول Gp120 ویروس HIV را دارد؟

1) CD2

2) CD4

3) CD8

4) CD16

22 - گزینه صحیح را در مورد مکانیسم های نوترکیبی ژن TCR انتخاب کنید؟

1) اضافه شدن های تصادفی نوکلئوتیدهای غیر ژنومی در محل تلاقی VD با DJ اتفاق می افتد.

2) N-Region Diversification در ژن زنجیره آلفا و بتای زنجیره سبک ایمونوگلوبولین اتفاق می افتد.

3) نوترتیبی غیر دقیق به دلیل جهش در محل اتصال قطعه V به قطعه DJ رخ می دهد.

4) بیش از یک انتهای 3' قطعه J می تواند با انتهای 5' یک قطعه D متصل گردد.

23 - کدامیک از گزینه های زیر در مورد (Low Molecular Protease (LMP صحیح است؟

1) در پردازش آنتیژن نقش اساسی دارد.

2) مولکولی غیر پلی مورف است.

3) در عرضه آنتیژن نقش دارد.

4) ژن کد کننده آن در خارج از منطقه MHC می باشد.

24 - در مورد مولکول CD8 گزینه صحیح کدام است؟

1) مولکول CD8 از طریق قلمرو (Domain) شبه ایمونوگلوبولینی خود به قلمرو آلفا-1 مولکول MHC-1 متصل می شود.

2) مولکول CD8 از طریق قلمرو لکتینی خود به قلمرو آلفا-2 مولکول MHC-1 متصل می شود.

3) مولکول CD8 از طریق قلمرو شبه ایمونوگلوبولینی خود به قلمرو آلفا-3 مولکول MHC-1 متصل می شود.

4) مولکول CD8 از طریق قلمرو لکتینی خود به ناحیه غیر پلی مورفیک قلمرو آلفا -3 مولکول MHC-1 متصل می شود.

25 - گزینه صحیح را در مورد انتقال پیام شیمیایی پس از فعال شدن لنفوسیت T از طریق CD3/TCR انتخاب کنید.

1) Protein Tyrosin Kinase) PTK) باعث فسفریلاسیون پروتئین هایی می شود که به صورت اختصاصی به IP3 متصل می شوند.

2) PTK مستقیماً باعث فسفریلاسیون آنزیم PI-PLC-g1 می شود تا فعالیت PTK مهار گردد در نتیجه IP3 کاهش می یابد.

3) فعال شدن PI-PLC-g1 موجب کاتالیز فسفولیپید غشایی بنام IP3 و افزایش کلسیم می شود.

4) هیرولیز Phosphatidyl Inositol 4,5 bis phosphste منجر به افزایش سطح سیتوپلاسمی IP3 و Diacy glycerol) DAG) می گردد.

26 - گزینه صحیح را در مورد FceR1 انتخاب کنید؟

1) انتهای آمینی و انتهای کربوکسیل رشته بتای این گیرنده (Receptor) داخل سیتوپلاسمی است.

2) دو رشته این گیرنده کاملاً شبیه هم بوده و شبیه به زنجیره آلفای مولکول CD3 می باشد.

3) زنجیره گامای این گیرنده در گیرنده با جاذبه کم (Low Affinity) مولکول IgE نیز یافت می شود.

4) IgE به قلمرو (Domain) شبه ایمونوگلوبولینی زنجیره بتا متصل می شود.

27 - کدامیک از گیرنده های (Receptor) زیر در سطح گلبول های قرمز انسان وجود دارد و در پاکسازی خون از کمپلکس های ایمنی نقش زیادی دارد؟

1) CR1

2) CR2

3) CR3

4) CR4

28 - گزینه صحیح را در مورد نقش مولکول CD28 انتخاب کنید؟

1) پیام های شیمیایی با واسطه این مولکول موجب ناپایداری mRNA گیرنده IL-2 می گردد.

2) پیام شیمیایی حاصل از آن موجب Apoptosis در لنفوسیت های T-CD8+ میگردد.

3) فعال شدن لنفوسیت T با واسطه این مولکول موجب افزایش پیام CD3/TCR به داخل سلول می گردد.

4) CD28 در سطح T-cell به مولکول های (B7-1(CD88 و (B7-5(CD85 در سطح سلول های APC متصل می گردد.

29 - گزینه صحیح را در مورد (Low Molecular Proteases (LMP انتخاب کنید؟

1) LAM-2 و LMP-7 توسط TNF-a فعال میگردند.

2) فعالیت پروتئولیتیک LMP-2 و LMP-7 منجر به تولید پپتیدهای هیدروفوبیک می گردد.

3) ژن های کدکننده این پروتئازها در جایگاه مربوط به ژن های MHC قرار نمی گیرد.

4) فعالیت پروتئولیتیک LMP-7 منجر به تولید پپتید برای اتصال به شکاف MHC-I و فعالیت LMP-2 منجر به تولید پپتید برای شکاف MHC-II می گردد.

30 - گزینه صحیح را در مورد مولکول CD44 انتخاب کنید؟

1) این مولکول موجب مهاجرت لنفوسیت های B غیرفعال از خون محیطی به مراکز زایا می شود.

2) بیان زیاد این مولکول یک نشانه (Marker) برای سلول های Virgin است

3) بیان این مولکول در سطح سلول های T موجب مهاجرت آنها از فضاهای بین بافتی می شود.

4) نابالغ ترین فرم پیش ساز لنفوسیت های T در تیموس این مولکول را به مقدار زیاد بیان می نمایند ولی در جهت روند تکامل بیان آن کاهش می یابد.

31 - در مورد مکانیسم های انتقال پیام در لنفوسیت های T گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

1) IP3 محرک رها شدن کلسیم از مخازن کلسیم های سیتوپلاسمی است.

2) کلسیم آزاد شده به Calmodulin متصل شده و ترکیب حاصل باعث فعال شدن فسفاتازهای موثر در Transcription می شود.

3) IP3 و DAG موجب کاهش جاذبهPKC (Affinity)  برای سوبستراهای خود می گردد.

4) موادی چون فوربول استر و آیونومایسین باعث غیرفعال شدن Protein Kinase C) PKC) شده و در نتیجه فعالیت های سنتز DNA کاهش می یابد.

32 - همه زنجیره های مولکول های زیر در داخل سیتوپلاسم سلول مربوط دارای قطعه ITAM هستند (Immunoreceptor Tyrosine based Activation Motif) بجز:

1) زنجیره آلفای TCR

2) زنجیره اپسیلون کمپلکس CD3

3) زنجیره زتای کمپلکس CD4

4) Igb

33 - کدامیک از مولکول های چسبان زیر به LFA-1 سلول های T متصل نمی شود؟

1) ICAM1

2) ICAM2

3) ICAM3

4) ICAM4

34 - کدامیک از مولکول های زیر به عنوان کمک محرک (co-stimulator) در شناسایی و تحریک لنفوسیت های T توسط آنتی ژن دخالت دارد؟

1) B7

2) CD11a

3) IL-2R

4) CD2

35 - در مسیر لیپواکسیژناز، اسید آراشیدونیک تحت تاثیر 5 - هیدروکسی ایکوزا تترا انوئیک اسید به کدامیک از موارد زیر تبدیل می شود؟

1) لکوترین A

2) لکوترین B

3) لکوترین C

4) لکوترین D

36 - کدام گزینه در مورد مولکول های خانواده اینتگرین ها (integrine) صحیح است؟

1) همه اعضای این خانواده دارای دو رشته پلی پپتیدی آلفا و بتا است که انتهای آمینی آنها دارای یک شکاف برای اتصال به سلول هدف است.

2) تمامی مولکول های این خانواده به سکانس RGD در ساختمان فیبرونکتین متصل می شوند.

3) مولکول های (Very Late Activation Antigen (VLA از خانواده بتا- 2 اینتگرین ها هستند.

4) پیام وارونه (Inside out signaling) اشاره دارد به تغییرات ساختمانی و وظایف مولکول های اینتگرین به دنبال فعال شدن سلول از طریق مسیرهای دیگر.

37 - همه توصیف های زیر در مورد HLA-DM صحیح است بجز:

1) مکمل مولکول MHC-II می باشد.

2) یکی از مولکول های مجموعه MHC می باشد.

3) در عرضه آنتیژن های Endogenous نقش دارد.

4) در عرضه آنتیژن های Exogenous نقش دارد.

38 - گزینه صحیح را در مورد نقش سایتوکاین ها در شوک عفونی انتخاب کنید؟

1) LPS باعث آزاد شدن IL-1 شده و به دنبال آن TNF باعث آسیب بافتی می شود.

2) TNF باعث آزاد شدن IL-6 شده و سپس رها شدن IL-1 باعث آسیب بافتی می گردد.

3) LPS باعث رها شدن IL-6 شده و سپس IL-6 تب و آسیب بافتی را به وجود می آورد.

4) LPS باعث رها شدن TNF شده و سپس TNF موجب رها شدن IL-1 می گردد ولی آسیب بافتی به دلیل اثر TNF است.

39 - همه سایتوکاین های زیر موجب بروز تب می شوند، بجز:

1) IL-1

2) IL-2

3) IL-6

4) TNF

40 - کدام فاکتور بر روی سلول های جوانه ای (stem cell) مغز استخوان اثر نموده و تولید انواع سلول ها از جمله لکوسیت ها و گلبول های قرمز را باعث می شود و به آن Multi-CSF نیز می گویند؟

1) IL-1

2) IL-3

3) IL-6

4) IL-9

41 - ماکروفاژهای فعال شده همه فاکتورهای زیر را تولید و ترشح می کنند، بجز:

1) IFN-g

2) IL-6

3) TNF-a

4) پروتئین های کمپلمان

42 - کدامیک از اینترلوکین های زیر سبب افزایش ائوزینوفیل ها می شود؟

1) IL-2

2) IL-6

3) IL-4

4) IL-5

43 - کدامیک از سایتوکاین های زیر از ماکروفاژها ترشح می شود و لنفوسیت T را به سوی فعال شدن زیرگروه Th1 می برد؟

1) IL-1

2) IL-6

3) IL-10

4) IL-12

44 - در تنظیم پاسخ های ایمنی توسط شبکه ایدیوتایپ (idiotype network) کدامیک از اجزای شبکه در نقش آنتیژن عمل می کند؟

1) ایدیوتایپ

2) آنتی ایدیوتایپ

3) آنتی آنتی ایدیوتایپ

4) پاراتوپ ایدیوتایپ اول

45 - این سایتوکاین در ارتشاح (Infilteration) نوتروفیل ها و لنفوسیت ها به نواحی التهابی نظیر التهاب حاصل از بیماری های تنفسی ، آرتریت، درماتیت نقش موثری دارد. این سایتوکاین مسبب سلول دار شدن مجدد بافت های خونساز اشعه دیده می شود.

1) IL-4

2) IL-8

3) TNF

4) TGF

46 - در آنژیوادم ارثی علت تورم، درد و التهاب مربوط به کدام پروتئین فعال شده کمپلمان است؟

1) C2

2) C3

3) C4

4) C5

47 - مرد جوانی به دنبال عفونت ویروسی دچار خلط خونی و خون در ادرار (هماتوری) شده است. از نظر ایمونولوژی مبتلا به چه نوع آزار بافتی شده است؟

1) افزایش حساسیت نوع I

2) افزایش حساسیت نوع II

3) افزایش حساسیت نوع III

4) افزایش حساسیت نوع IV

48 - در بیماری تیروتوکسیکوز با منشاء اتوایمنی ، کدام نوع (Type) افزایش حساسیت در ایجاد آسیب نسجی نقش عمده ای دارد؟

1) نوع I

2) نوع III

3) نوع IV

4) نوع V

49 - آنتی بادی ضد کلاژن تیپ دو مسئول بروز و تشدید کدامیک از بیماری زیر، بخصوص در مدل های حیوانی است؟

1) مولتیپل اسکلروز

2) آرتریت روماتوئید

3) کولیت اولسروز

4) میاستنیا گراویس

50 - وجود جایگاه های پلی آنیونیک در تثبیت کمپلکس های ایمنی و مولکول های کاتیونیک را معمولا در کدامیک از ارگان های زیر مشاهده می کنیم؟

1) آلوئول های ریوی

2) گلومرول های کلیوی

3) اپیتلیوم مخاط روده

4) اپیتلیوم مخاط دستگاه تنفس فوقانی

51 - کدامیک از مواد زیر محرک رسپتور TSH در بیماری گراویس (Graves' Disease) است؟

1) آنتی بادی از کلاس IgG

2) IL-2

3) آنتی بادی از کلاس IgA

4) IL-8

52 - بدنبال تزریق آنتی سرم به یک شخص، کدامیک از مکانیسم های زیر مسبب بروز بیماری سرم (serum sickness) در او می شود؟

1) واکنش آنافیلاکتیک

2) واکنش سیتوتوکسیک

3) تشکیل کمپلکس های ایمنی (IC)

4) حساسیت نوع چهارم (تاخیری)

53 - در ارتباط با انتقال خون قبل از پیوند کلیه، همه گزینه های زیر صحیح است، بجز:

1) انتقال خون اثر مهارکنندگی و جلوگیری از پس زدن پیوند دارد.

2) با دخالت در پردازش آنتیژن ها Antigen processing به دوام پیوند کمک می کند.

3) انتقال خون باعث ایجاد آنتی بادی ضد آنتیژن های HLA می شود.

4) به نظر میرسد اثر مهارکنندگی به علت ظهور سلول های chimer می باشد.

54 - تحت کدامیک از شرایط زیر، مادری که Rh منفی است احتیاج به تزریق مجدد هیپرایمونوگلوبولین D دارد؟

1) کومبس غیرمستقیم مادر پس از تزریق هیپرایمونوگلوبولین D، مثبت باشد.

2) کومبس مستقیم مادر پس از تزریق هیپرایمونوگلوبولین D، مثبت باشد.

3) کومبس غیرمستقیم مادر پس از تزریق هیپرایمونوگلوبولین D، منفی باشد.

4) کومبس مستقیم مادر پس از تزریق هیپرایمونوگلوبولین D، منفی باشد.

55 - کدامیک از فاکتورهای زیر به عنوان عمده ترین فاکتور موثر در بروز، کیفیت، دوام و اختتام پاسخ های ایمنی محسوب می شود؟

1) آنتیژن

2) آنتی بادی

3) شبکه ایدیوتایپ

4) ژنتیک و شرایط فیزیولوژیک میزبان

56 - انجام آزمایش گروه بندی مستقیم خون، در کدامیک از موارد زیر ارزش ندارد؟

1) تعیین گروه خونی Rh

2) تعیین گرو خونی ABO در نوزادان

3) تعیین گروه خونی در افراد مسن

4) هر سه مورد فوق

57 - اگر اجزای سرم انسان را با استفاده از روش الکتروفورز تفکیک و مجزا نماییم پروتئین C3 کمپلمان در کدام ناحیه قرار می گیرد؟

1) a1 Globulin

2) a2 Globulin

3) g Globulin

4) b Globulin

58 - اگر آنتی بادی از کلاس IgG که برضد آلبومین گاوی (BSA) تولید شده است تحت تاثیر آنزیم های زیر قرار دهیم، محصول کدامیک از آنزیم ها می تواند با BSA واکنش رسوبی بدهد؟

1) پپسین

2) تریپسین

3) پاپائین

4) نورآمینیداز

59 - در کمپلکس های ایمنی حاوی آنتی بادی از کلاس IgG و آنتیژن نامحلول ، همه مولکول های زیر به چنین کمپلکسی متصل می شوند، بجز:

1) C1q

2) فیبرونکتین

3) C3

4) Anti-idiotype antibody

60 - همه توصیف های زیر در مورد کمپلکس های ایمنی (IC) صحیح است، بجز:

1) در یک واکنش آنتی بادی با آنتیژن محلول، کمپلکس هایی که بوجود می آیند همه از نظر اندازه و ترکیب یکسانند.

2) در واکنش آنتی بادی با آنتی ژن نامحلول (particulate) کمپلکس هایی با اندازه های متفاوت بوجود می آیند.

3) کمپلکس هایی که منحصراً حاوی آنتی بادی از کلاس IgA هستند با کندی و تاخیر از گردش خون محیطی پاکسازی می شوند.

4) کمپلکس هایی که حاوی آنتی بادی و C3b هستند با سرعت زیادی از گردش خون محیطی پاکسازی می شوند.

61 - رد ارتباط با تیتراسیون آنتی بادی های موجود در سرم، همه گزینه های زیر صحیح است ، بجز:

1) منطقه prozone منطقه ای است که در آنجا نسبت آنتی بادی به آنتی ژن بیشتر است.

2) منطقه postzone منطقه ای است که بلافاصله بعد از End point شروع می شود.

3) در منطفه postzone به خاطر زیاد رقیق شدن سرم، سرم موجود در لوله ها یا چاهک ها(wells) فاقد هر گونه آنتی بادی اختصاصی است.

4) در لوله یا چاهکی که نمایانگر End point است همیشه نسبت آنتیژن به آنتی بادی بیشتر است.

62 - با افزایش دمای محیطی که در آن واکنش آنتی بادی با آنتیژن انجام می شود همه اثرات زیر رخ می دهد، بجز:

1) جنبش براونی (Brownian) مولکول ها افزایش می یابد.

2) گران روی (viscosity) محیط واکنش کاهش می یابد.

3) جاذبه (Affinity) آنتی بادی ها افزایش می یابد.

4) واکنش آنتی بادی از کلاس IgM بر ضد پلی ساکارید ها کاهش می یابد.

63 - همه توصیف های زیر در مورد واکنش آنتی بادی با آنتیژن صحیح است، بجز:

1) این واکنش یک مرحله رفت (تشکیل کمپلکس ها) و یک مرحله برگشت (گسسته شدن کمپلکس ها) را دارد.

2) سرعت واکنش در جهت تشکیل کمپلکس ها بیشتر از سرعت واکنش در جهت گسسته شدن کمپلکس ها است.

3) در اثر این واکنش، دمای محیطی واکنش افزایش می یابد.

4) در اکثر موارد سرعت واکنش در جهت تشکیل کمپلکس ها و در جهت گسسته شدن کمپلکس ها مساوی است.

64 - در ارتباط با تیتراسیون آنتی بادی ها با آزمون الیزا در فاز جامد، وقتی که کونژوگه مربوطه با آنزیم پراکسیداز نشاندار شده است همه موارد زیر صحیح است بجز:

1) آنتیژن در یک بستر جامد مثل کف میکروپلیت متصل می شود.

2) از سوبسترای OPD استفاده می کنیم.

3) از HCl به عنوان متوقف کننده واکنش آنزیم و سوبسترا استفاده میکنیم.

4) نتایج را در طول موج 405 nm می خوانیم.

65 - آزمون الیزا در فاز جامد با آزمون آگلوتیناسیون باکتریال در لوله آزمایش در همه موارد زیر مشابه اند، بجز:

1) واکنش اختصاصی آنتی بادی با آنتیژن

2) مشارکت (Rheumatoid Factor (RF در واکنش

3) مشارکت آنتی بادی های Cross Reacting در واکنش

4) عدم تشکیل کمپلکس های محلول

66 - همه شرایط زیر برای واکنش آنتی بادی از کلاس IgG با آنتیژن مناسب است، بجز:

1) محیط الکترولیت

2) محیط کلوئید

3) توان یونی محیط (ionic strength) به میزان 1 M

4) غلظت NaCl در محیط به میزان 0/9 درصد

67 - در تیتراسیون آنتی بادی ها برای تشخیص بیماری های عفونی همه عوامل زیر در ایجاد یک نتیجه مثبت نادرست (False positive) می توانند مشارکت کنند.

1) واکسیناسیون

2) وجود فاکتور روماتوئید (RF)

3) انتقال همه سلول های گردش خون محیطی به بیمار

4) وجود آنتی بادی های متقاطع (cross reactive antibody) در خون بیمار

68 - در آزمون (Radioimmunoassay (RIA برای سنجش میزان هورمون ها در خون ، احتمال دارد همه وقایع زیر رخ دهد، بجز:

1) پدیده prozone رخ می دهد.

2) پدیده Hook effect رخ می دهد.

3) سیستم کلاسیک کمپلمان فعال می شود.

4) در نقطه End point میزان آنتی بادی بر میزان آنتیژن فزونی می یابد.

69- در ارتباط با فرایند Fusion و تولید هیبریدوما، گزینه درست کدام است؟

1) در زمان Fusion ماده Thymidylate با استفاده از تیمیدین اضافه شده به محیط کشت به کمک آنزیم HGPRT ساخته می شود.

2) سلول هایی که با Aminopterine مجاور شده اند از طریق مسیر نجات (Salvage) می توانند Hypoxantine اضافه شده به محیط را به کمک آنزیم PKC به تیمیدین تبدیل نمایند.

3) سلول هایی که فاقد آنزیم HGPRT هستند می توانند تیمیدین را به پورین تبدیل کرده و نامیرا (immortalized) گردند.

4) سلول های فاقد آنزیم های HGPRT و تیمیدین کیناز از مسیر نجات نمی توانند استفاده کنند در نتیجه در محیط HAT می میرند.

70 - در ارتباط با تست توبرکولین (تست مانتو) همه گزینه های زیر صحیح است، بجز:

1) در این تست پروتئین های خالص شده میکرب سل (PPD) را داخل جلدی به بازوی شخص تزریق میکنند.

2) واکنش بوجود آمده در محل تزریق 48 تا 72 ساعت پس از تزریق مشاهده و ثبت می گردد.

3) وسعت سفتی (induration) در محل تزریق اندازه گیری می شود و نمایانگر مثبت یا منفی بودن این تست می باشد.

4) وسعت قرمزی (Erythma) در محل تزریق با اهمیت است و تصویری از میزان ایمنی سلولی (CMI) شخص واکسینه شده می باشد.

71 - در ارتباط با آنتی بادی بر ضد توکسین کزاز و مصونیت در مقابل بیماری های کزاز کدام گزینه اشتباه است؟

1) پس از ابتلا به بیماری کزاز و شفا از آن ، شخص در برابر بیماری کزاز مصونیت کسب می کند و با ابتلا به بیماری ، ضرورت واکسن زدن مرتفع می شود.

2) تیتر آنتی بادی بر ضد کزاز در زنان جوانی که ازدواج کرده اند از مردان هم سن خود بیشتر است.

3) میزان آنتی بادی بر ضد کزاز که با واکسیناسیون تولید شده است با گذشت زمان به تدریج کاهش می یابد.

4) نسبت اشخاصی که آنتی بادی کافی در خون بر ضد کزاز ندارند در افراد مسن به مراتب بیشتر از افراد جوان و کودکان است.

72 - در سیستم ABO در ارتباط با فنوتیپ و ژنوتیپ گزینه صحیح را مشخص کنید.

1) در سیستم ABO فنوتیپ و ژنوتیپ فرقی با هم ندارند.

2) با تعیین گروه خونی ABO در تمامی انسانها می توان ژنوتیپ یک فرد را تعیین نمود.

3) در گروه های O و AB فنوتیپ آنها نشان دهنده ژنوتیپ آنها نیز می باشد.

4) در سیستم ABO بوسیله فنوتیپ می توان به ژنوتیپ همه افراد پی برد.

73 - کاهش لنفوسیت های B در کدامیک از بیماری های نقص ایمنی زیر مشاهده می شود؟

1) سندرم ویسکوت آلدریچ

2) کمبود آنزیم آدنوزین دی آمیناز (ADA)

3) اتاکسی تلانژکتازی

4) سندرم دی جورج

74 - تولید آبسه های چرکی متعدد در اعضاء مختلف بدن از مشخصات کدامیک از نقایص ایمنی می باشد؟

1) نقص ایمنی هومورال

2) نقص ایمنی سلولی (CMI)

3) نقص سیستم فاگوسیتی

4) نقص سیستم کمپلمان

75 - پاسخ ایمنی سلولی (CMI) در کدام یک از بیماری های زیر معمولاً دچار نارسائی و نقص نمی شود؟

1) اتاکسی تلانژکتازی

2) کمبود IL-2

3) شدیاک هیگاشی

4) بیماری ایدز

91 - کدامیک از ژنوتیپ های زیر مربوط به گروه خونی O بمبئی می باشد؟

1) Hh AO

2) Hh BO

3) hh AB

4) HH OO

92 - در آزمایش های دقیق و قطعی انجام شده بر روی فردی گروه های خونی AB و O و Rh+ و Rh- بطور توام دیده شده است. کدام پدیده موجب پیدایش این وضعیت استثنائی شده است؟

1) موزائیسم

2) شیمریسم

3) پلی مورفیسم

4) عدم نفوذ ژن