Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون (Ph.D) ایمنی سال 1376


 

1 - کدام گروه از سایتوکاین های زیر، سایتوکاین های فاز حاد بشمار می روند؟

1) IL-8 , IL-6 , IL-2

2) IL-6 , TNF-a , IL-1

3) IFN-g , TNF-a , IL-5

4) IL-6 , IL-3 , IL-4

2 - a کموکاین ها و b کموکاین ها بترتیب باعث مهاجرت کدامیک از سلول های زیر می شوند؟

1) مونوسیت ها .... لنفوسیت ها

2) لنفوسیت ها .... مونوسیت ها

3) نوتروفیل ها .... مونوسیت ها

4) مونوسیت ها .... نوتروفیل ها

3 - مهم ترین و بارزترین نقش فیزیوبوژِیک IL-12 چیست؟

1) وادار نمودن سلول های T و NK به تولید IFN-g

2) وادار نمودن هپاتوسیت ها به تولید IL-6

3) وادار نمودن ماکروفاژها به تولید IL-1

4) وادار نمودن پلاسماسل ها به تولید آنتی بادی

4 - IL-10 در بیماری های آلرژیک یک مهار کننده است زیرا که:

1) از سلول های Th1 ترشح می شود.

2) سبب کاهش فعالیت سلول های Th2 می شود.

3) باعث کاهش ترشح IL-5 می شود.

4) باعث افزایش سنتز mRNA برای مولکول CD40 می شود.

5 - مکانیسم اثر آنتی ویرال اینترفرون گاما که به کمک آنزیم 2، 5 سنتتاز و پروتئین کیناز صورت می گیرد عبارت است از:

1) بازدارندگی از نسخه برداری DNA ویروس

2) فعال کردن مرحله ترجمه از DNA میزبان

3) بازدارندگی از مرحله سنتز پروتئین ویروس

4) فعال کردن اثر اینترلوکین ها

6 - کدامیک از سایتوکاین های زیر بعنوان مهم ترین وسیله تومورکشی (Tumourocidal) ماکروفاژها محسوب می شود؟

1) TNF-a

2) LT

3) IL-1b

4) IL-1a

7 - کدامیک از موارد زیر در مورد سایتوکاین ها صحیح نیست؟

1) اثر سایوکاین ها برای هر آنتی ژن اختصاصی است.

2) سایتوکاین ها غالباً نسبت به هم اثر تقویتی و یا متضاد دارند.

3) اثر خود را با اتصال به رسپتور اختصاصی اعمال می کنند.

4) تولید یک سایتوکاین معمولاً بر روی تولید سایتوکاین دیگر تاثیر می کند.

8 - کدامیک از هورمون های زیر در بلوغ لنفوسیت های T مستقیماً نقش دارد؟

1) T3

2) TP5

3) T4

4) همه موارد

9 - کدامیک از واکنش های زیر در لانه گزینی (Homing) لنفوسیت های بکر (Naive) نقش اساسی دارد؟

1) اتصال L-Selectin به Glycam-1 و CD34

2) اتصال LFA-1  به ICAM-1, 2, 3

3) اتصال CD28 به B7

4) اتصال CD4 به بخش تابت MHC-II

10 - کدامیک از آنتی بادی های زیر به پلاکت ها متصل نمی شود؟

1) آنتی بادی های ضد MHC-I

2) آنتی بادی های ضد NHC-II

3) آنتی بادی های ضد پلاکت

4) آنتی بادی های ضد لوکوسیتی

11 - کدامیک از توصیف های زیر در مورد پلاسماسل ها صحیح است؟

1) تقسیم میتوز نمی شوند.

2) دارای ایمونوگلوبولین غشائی هستند.

3) تمام نشانه های (Marker) لنفوسیت های B را دارند.

4) فاقد ایمونوگلوبولین سیتوپلاسمی اند.

12 - همه توصیف های زیر در مورد پدیده سیتولیز توسط سلول های CTL صحیح است بجز:

1) یک پدیده اختصاصی برای آنتی ژن های سلولی است.

2) برای انجام پدیده سیتولیز، تماس سلولی ضروری است.

3) سلول های CTL در طی انجام این پدیده آسیب نمی بینند.

4) در بین لنفوسیت های T پدیده سیتولیز فقط توسط لنفوسیت های CD8+ انجام می شود.

13 - پرفورین Perforin توسط کدام گروه از سلول های زیر تولید و آزاد می شود؟

1) سلول های NK و TC (سلول T سیتوتوکسیک)

2) سلول های NK و نوتروفیل ها

3) نوتروفیل ها و بازوفیل ها

4) سلول های B و TC (سلول T سایتوتوکسیک)

14 - کدامیک از سلول های زیر یک سلول کشنده (Killer Cell) نیست؟

1) ماکروفاژ

2) لنفوسیت B

3) لنفوسیت های T CD4+

4) بازوفیل

15 - ماکروفاژها در کدامیک از اعمال زیر مشارکت ندارند؟

1) پردازش و عرضه آنتی ژن به لنفوسیت T

2) تولید نیتریک اکساید (NO)

3) مشارکت در پدیده التهاب

4) ساخت هیستامین

16 - در ماکروفاژ های فعال شده ، ظهور کدامیک از مولکول های زیر افزایش می یابد؟

1) ICAM-I

2) B7

3) LFA-3

4) همه موارد

17 - گیرنده با میل ترکیبی زیاد برای (High Affinity IgE Receptor) IgE در سطح کدام دسته از سلول های زیر وجود دارد؟

1) پلاکت ها و نوتروفیل ها

2) سلول های لانگرهانس و بازوفیل

3) لنفوسیت های B و ائوزینوفیل ها

4) سلول های اپیتلیال و مونوسیت ها

18 - کدامیک از بخش های زیر در مولکول TCR نقش اصلی در اتصال به آنتی ژن را بعهده دارد؟

1) CDR1

2) CDR3

3) CDR2

4) CDR4

19 - کدامیک از مولکول های زیر در سطح لنفوسیت B وجود ندارد؟

1) CD5

2) CR1

3) CD14

4) CR2

20 - کدامیک از سلول های زیر نقش مهم در پدیده Rolling نوتروفیل ها بر سطح اندوتلیوم عروق بعهده دارد؟

1) L-Selectin

2) E-Selectin

3) ICAM-I

4) VCAM-I

21 - نوتروفیل ها برای کدامیک از ایمونوگلوبولین ها Fc Receptor دارند؟

1) IgG1

2) IgM

3) IgA1

4) IgA2

22 - کدامیک از مولکول های زیر در پدیده Apoptosis در لنفوسیت ها شرکت دارد؟

1) CD19

2) Fas

3) CD35

4) CD45

23 - کدامیک از مولکول های چسبان Adhesion Molecules بر سطح لنفوسیت های T بکر (Naive) وجود دارد؟

1) L-Selectin

2) ICAM-I

3) CD34

4) ICAM-3

24 - کدامیک از مولکول های زیر به عنوان (Fc e RII) Low Affinity Receptor برای IgE محسوب می شود؟

1) CD23

2) CD21

3) CD25

4) CD19

25 - مونوسیت ها برای کدامیک از ایمونوگلوبولین ها Fc Receptor ندارند؟

1) IgE

2) IgM

3) IgG

4) IgA

26 - کدامیک از مولکول های زیر ، پذیرنده (Receptor) برای IL-2 می باشد؟

1) CD25

2) CD23

3) CD11

4) CD10

27 - کدامیک از مولکول های زیر بعنوان بخشی از آنتی ژن لوتران گروه خونی محسوب می شود؟

1) CD24

2) CD44

3) CD14

4) CD34

28 - پلی مورفیسم آنتی ژن های MHC-I بیشتر در کدام منطقه مولکلول مشاهده می شود؟

1) در تمامی زنجیره a

2) در زنجیره a و زنجیره b

3) بیشتر در زنجیره b

4) در قسمت های a1 و a2 از زنجیره a

29 - در مورد واکسن BCG همه موارد زیر صحیح است بجز:

1) BCG یک واکسن زنده تخفیف حدت یافته است.

2) از BCG می توان برای تقویت سیستم ایمنی کمک گرفت.

3) BCG در بدن منجر به ایجاد مصونیت ناشی از لنفوسیت های T می شود.

4) برای پیشگیری از سل انسانی ، سوش انسانی میکرب سل برای تهیه واکسن BCG استفاده می شود.

30 - کدامیک از موارد زیر در مورد واکسن کزاز اشتباه است؟

1) این واکسن حاوی توکسوئید کزاز است.

2) آنتی بادی بر ضد توکسوئید باعث خنثی شدن توکسین می شود.

3) تزریق سک دوره کامل واکسن کزاز، منجر به مصونیت دائمی می شود.

4) آنتی بادی بر ضد این واکسن در بدن عمدتاً از کلاس IgG است.

31 - همه موارد زیر در مورد Denaturation یک مولکول آنتی ژن صحیح است بجز:

1) پیوندهای هیدروژنی شکسته می شود.

2) ساختمان اولیه مولکول تغییر می کند.

3) اپی توپ های ناپیوسته (Discontinuous) از بین می روند.

4) اپی توپ های پیوسته (Continuous) تغییر نمی کنند.

32 - کدامیک از توصیف های زیر در مورد سوپرآنتی ژن ها و میتوژن ها صحیح نیست؟

1) هر سوپرآنتی ژنی تنها زیرگروه خاصی از سلول های T را فعال می کند.

2) سوپرآنتی ژن ها را فعال کننده پلی کلونال لنفوسیت های B نیز می نامند.

3) پاسخ به میتوژن ها به ناحیه خاصی از مولکول TCR بستگی ندارد.

4) در تحریک سلول های T توسط سوپرآنتی ژن ها حضور MHC-II ضروری است.

33 - کدامیک از واکسن های زیر حاوی پاتوژن کشته شده می باشد؟

1) واکسن فلج اطفال (سابین)

2) واکسن سیاه سرفه

3) واکسن BCG

4) واکسن سرخجه

34 - کدام جزء واکسن DPT (دیفتری - سیاه سرفه - کزاز) خاصیت آجوانت دارد؟

1) دیفتری

2) سیاه سرفه

3) کزاز

4) هیچکدام

35 - نیمه عمر IgG3 چند روز است؟

1) هفت روز

2) سه روز

3) بیست و یک روز

4) بیست و سه روز

36 - در ارتباط با آنتی بادی از کلاس IgG و IgM برای فعال کردن سیستم کمپلمان، همه گزینه های زیر صحیح است، بجز:

1) آنتی بادی از کلاس IgG و IgM فقط وقتی که روی آنتی ژن متصل می شوند می توانند سیستم کمپلمان را فعال کنند.

2) برای همولیز RBC به کمک کمپلمان، تعداد کمی IgM ولی تعداد زیادتری IgG لازم است.

3) علت قوی تر بودن آنتی بادی از کلاس IgM نسبت به آنتی بادی از کلاس IgG در فعال کردن سیستم کمپلمان، پلی مر بودن IgM است.

4) آنتی بادی از کلاس IgM یا IgG وقتی Aggregate شوندسیستم کمپلمان را فعال می کنند.

37 - در مورد فازهای مختلف تولید آنتی بادی در بدن، گزینه اشتباه کدام است؟

1) شدت تولید آنتی بادی در فاز لگاریتمی از فازهای دیگر بیشتر است.

2) Affinity آنتی بادی ها در فاز Decline از فازهای دیگر زیادتر است.

3) در فاز نهفته (Latent Phase) کمپلکس های ایمنی در گردش خون محیطی ظاهر می شوند.

4) فاز Decline بادوام ترین فاز تولید آنتی بادی در بدن است.

38 - پیروگلوبولین ها چیستند؟

1) ایمونوگلوبولین هایی هستند که در پلاک های پی یر سنتز می شوند.

2) ایمونوگلوبولین هایی هستند که در دمای پایین رسوب می کنند.

3) ایمونوگلوبولین های ضد CRP هستند.

4) ایمونوگلوبولین هایی هستند که در دمای 56 درجه رسوب می کنند.

39 - سیستم ایمنی در صورتی علیه هاپتن ها آنتی بادی تولید می کند که:

1) همراه با یک پروتئین تزریق شود.

2) همراه با یک آجوانت تزریق شود.

3) پس از اتصال با پیوند کووالانسی به یک پلی ساکارید تزریق شود.

4) پس از اتصال با پیوند کووالانسی به یک پروتئین تزریق شود.

40 - در ارتباط با مرحله Decline تولید آنتی بادی ها در بدن، کدام گزینه زیر اشتباه است؟

1) در این مرحله Affinity آنتی بادی ها افزایش یافته است.

2) میزان حذف (Elimination) آنتی بادی ها از بدن بر میزان تولید آن در بدن فزونی دارد.

3) در این مرحله Anti Idiotype Antibody در خون ظاهر میشود.

4) تعداد پلاسما سل ها در مغز استخوان افزایش می یابد.

41 - در پیوند اعضاء همانندی و تشابه کدامیک از آنتی ژن های HLA اهمیت چندانی ندارد؟

1) HLA-A

2) HLA-B

3) HLA-DR

4) HLA-DP

42 - مکانیسم ایمونولوژیک رد پیوند فوق حاد در زمره کدام نوع ازدیاد حساسیت است؟

1) IgE mediated Reaction

2) Cytotoxic Reaction

3) Immune Complex Reaction

4) Delayed Type Reaction

43 - کدامیک از عوامل زیر بازدارنده سیستم کمپلمان است؟

1) C3bBb

2) C4-Bp

3) C5b,6,7

4) C4bC2a

44 - در ارتباط با کمپلکس های حاوی آنتی بادی و آنتی ژن و نقش کمپلمان در این کمپلکس ها ، همه گزینه های زیر صحیح است بجز:

1) جرء اول کمپلمان به ناحیه CH2 آنتی بادی از کلاس IgM متصل می شود.

2) جزء C3 کمپلمان نیز به کمپلکس های ایمنی متصل می شود

3) جزء C3b موجب شکستن و کوچک تر نمودن کمپلکس های ایمنی می شود.

4) با اتصال جزء C3 به کمپلکس ها عملاً این کمپلکس ها دارای دو نوع مختلف جایگاه اتصال به گیرنده های سطح ماکروفاژها می شوند.

45 - درصد کشته شدن باکتری لیستریا در محیط کشت سلولی با افزودن کدامیک از عوامل زیر به میزان قابل توجهی افزایش می یابد؟

1) Resting Macrophage

2) Activated T cells

3) Specific Antibody

4) Activated Macrophage

46 - کودک پنج ساله ای دچار ورم لوزه حلقی - کامی به علت استرپتوکوک همولیتیک گروه A شده بود. بروز تب رماتیسمی در این کودک به علت کدامیک از غلل زیر است؟

1) بروز آنتی ژن های مخفی

2) بروز آنتی ژن های جدید

3) واکنش متقاطع آنتی ژنی

4) واکنش - تاخیری

47 - مکانیسم های فرار عوامل بیماریزا از سیستم ایمنی بدن میزبان، از نقطه نظر ژنتیکی، شامل همه موارد زیر است بجز:

1) Gene Mutation

2) Gene Conversion

3) Gene Translocation

4) Gene Translation

48 - در ارتباط با PPD همه گزینه های زیر صحیح است بجز:

1) PPD عصاره خالص شده کشت میکرب سل است.

2) فاقد مولکول هایی است که باعث تولید آنتی بادی میشود.

3) برای ارزیابی ایمنی یک شخص به صورت Intra-dermal تزریق می شود.

4) لنفوسیت های T را برای پاسخ تحریک می کند.

49 - کدام بیماری زیر عمدتاً با واسطه ایمنی هومورال کنترل می گردد؟

1) بیماری Meningitis ناشی از باکتری مننگوکوک

2) بیماری Pharingitis ناشی از ویروس EB

3) بیماری Parotitis ناشی از ویروس اوریون

4) بیماری Glositis ناشی از قارچ کاندیدا آلبیکانس

50 - در پاسخ ایمنی علیه عفونت های قارچی کدامیک از چهار واکنش ایمونوپاتولوژیک زیر بیشتر اهمیت دارد؟

1) Type 1

2) Type 2

3) Type 3

4) Type 4

51 - در کدامیک از بیماری های زیر سرکوب سیستم ایمنی رخ نمی دهد؟

1) در فرم لپروماتوز بیماری جذام

2) در شکل پیشرفته بیماری سل

3) در بیماری سرخک

4) در مرحله فلج بیماری ناشی از ویروس Polio

52 - کدامیک از پروتئین های زیر معمولاً در طی پاسخ فاز حاد کاهش می یابد؟

1) آلبومین

2) فریتین

3) آنتی تریپسین

4) آنتی کیموتریپسین

53 - کدامیک از مولکول های زیر در طی یک واکنش التهابی حاد حدوداً بین 10 تا 100 برابر افزایش می یابد؟

1) سرولوپلاسمین

2) هاپتوگلوبولین

3) CRP

4) فیبرینوژن

54 - برعلیه کدامیک از آنتی ژن های زیر آنتی بادی فقط از کلاس IgM تولید می شود؟

1) تاژک H سالمونلا

2) پروتئین A استافیلوکوک

3) آنتی ژن سوماتیک O سالمونلا

4) توکسوئید دیفتری

55 - عدم وجود کدامیک از آنتی ژن های سیستم های گروه خونی ممکن است ایجاد نقص در عمل فاگوسیتوز و نهایتاً ایحاد بیماری CGD نماید؟

1) سیستم Rh

2) سیستم کید

3) سیستم کل

4) سیستم لوئیس

56 - در بیماری آرتریت روماتوئید Rheumatoid Arthritis کدامیک از انواع آسیب های نسجی مشاهده می شود؟

1) نوع آنافیلاکتیک

2) نوع سیتوتوکسیک

3) نوع ایمیون کمپلکس

4) نوع تاخیری

57 - همه بیماری های نقص ایمنی زیر به طریقه وابسته به کروموزوم X منتقل می شوند بجز:

1) سندرم Hyper IgM

2) ویسکوت آلدریچ

3) اتاکسی تلانژکتازی

4) هیپوگاماگلوبولینمی بروتون

58 - در کمبود ایمنی شایع متغیر CVI نقص مربوط به کدامیک از موارد زیر است؟

1) در تمایز سلول B به پلاسماسل

2) در تبدیل Stem Cell به لنفوسیت B

3) در تیدیل Pre B cell  به لنفوسیت B بالغ

4) در تبدیل Pro B cell به Pre B cell

59 - در ایجاد آرتریت روماتوئید Rheumatoid Arthritis کدامیک از سیتوکاین های زیر نقش اساسی دارد؟

1) IL-6

2) IL-4

3) a-TNF

4) b-TNF

60 - تیتر فاکتور روماتوئید (RF)در کدامیک از بیماری های زیر افزایش می یابد؟

1) تب روماتیسمی

2) لوپوس اریتماتوز منتشر

3) مونونوکلئوز عفونی

4) سیروز کبدی

61 - کدامیک از توصیف های زیر در مورد Affinity اشتباه است؟

1) Affinity نیروی اتصال پیوند غیرکووالانسی دو پاراتوپ آنتی بادی ها به دو اپب توپ است.

2) در بدن برضد هر اپی توپ آنتی بادی با Affinity متفاوت تولید می شود.

3) در بدن Affinity آنتی بادی ها از کلاس IgM با گذشت زمان افزایش نمی یابد.

4) Affinity آنتی بادی ها از کلاس IgG در دومین پاسخ ایمنی افزایش می یابد.

62 - در آنمی همولیتیک خودایمن (AHA) نوع گرم، آنتی بادی برضد کدامیک از موارد زیر است؟

1) آنتی بادی ضد آنتی ژن گروه خونی B

2) آنتی بادی برضد فرآورده MHC لوکوس C

3) آنتی بادی برضد محصول ژن گروه A

4) آنتی ژن c

63 - در سندرم لنفوسیت برهنه Bare Lymphocyte Syndrome نقص ایمنی عمدتاً مربوط به کدامیک از عوامل زیر است؟

1) MHC-I

2) MHC-II

3) MHC-III

4) Antigen Receptors

64 - کدامیک از سلول های زیر در تولید آنتی بادی در مقابل آنتی ژن های مستقل از تیموس نوع دو (Ti-2) نقش کمکی ایفاء می کند؟

1) سلول T

2) سلول B

3) سلول NK

4) ماکروفاژ

65 - در ازدیاد حساسیت تماسی مهم ترین سلول عرضه کننده آنتی ژن کدام است؟

1) ماکروفاژ

2) لانگرهانس

3) سلول دندریتیک

4) میکروگلیال

66 - در کدامیک از بیماری های زیر آنتی بادی علیه گیرنده (Receptor) استیل کولین ساخته می شود؟

1) Myasthenia Gravis

2) Multiple Sclerosis

3) SLE

4) SSPE

67 - یکی از عوامل موثر در عدم پاسخ ایمنی به یک آنتی ژن در مرحله شناخت (Cognitive Phase) در لنفوسیت های T عبارتست از:

1) فقدان مولکول MHC

2) مقدار بالای آنتی ژن

3) فعالیت سلول های T سرکوب کننده Suppressor

4) ورود داخل وریدی آنتی ژن

68 - کدامیک از ساختمان های زیر در عقده های لنفاوی وجود دارد ولی در طحال یافت نمی شود؟

1) مراکز زایا Germinal Centre

2) ناحیه پیرامون Mantle Zone

3) رگ های آوران لنف Afferrent Lymphatics

4) منطقه وابسته به تیموس Thymus Dependent Area

69 - واکنش فاز تاخیری (Late Phase) در شخص حساس ، چه مدن پس از ورود آنتی ژن به پوست ظاهر می شود؟

1) 48 - 24 ساعت

2) 6 - 2 ساعت

3) 30 - 1 دقیقه

4) 3 - 2 هفته

70 - در مورد محلول ایمونوگلوبولین تزریقی همه موراد زیر صحیح است بجز:

1) این محلول باید ایزوتونیک باشد.

2) نباید Conformation مولکول ها در محلول تغییر کرده باشد.

3) نباید ایمونوگلوبولین ها در محلول Aggregate شده باشد.

4) ایمونوگلوبولین های محلول و بیمار از نظر آلوتایپ باید مشابه باشند.

71 - به دنبال تزریق شکل تولروژنیک یک آنتی ژن پاسخ سیستم ایمنی میزبان در برخورد مجدد با شکل غیرتولروژنیک همان آنتی ژن چگونه است؟

1) واکنش مثبت ضعیف است.

2) واکنش منفی است.

3) واکنش مثبت قوی است.

4) واکنش به صورت افزایش حساسیت است.

72 - وقتی آنتی بادی و آنتی ژن را در حرارت آزمایشگاه (22ºC) در لوله های آزمایش رویهم می ریزیم و بعد لوله های آزمایش را در حرارت  40ºC قرار می دهیم کدامیک از خصوصیات زیر کاهش می یابد؟

1) Affinity

2) Diffusion

3) Brownian Motion

4) Molecular Collision

73 - در تست پوستی شیک Schick Test پیدایش قرمزی در محل تزریق نمایانگر کدام واقعیت زیر است؟

1) وجود ایمنی به دیفتری

2) عدم وجود ایمنی به دیفتری

3) وجود تولرانس به دیفتری

4) وجود افزایش حساسیت به دیفتری

74 - با استفاده از آنتی بادی که با آنزیم آلکالین فسفاتاز نشاندار شده است آزمون الیزا انجام می دهیم آخرین ماده ای که در این آزمون استفاده می شود کدام است؟

1) آنتی ژن

2) آنتی بادی نشاندار شده با آنزیم

3) NaOH

4) بافر

75 - در مورد تست ایمونوالکتروفورز پروتئین های سرم کدام گزینه صحیح است؟

1) در این تست نخست مرحله Diffusion انجام می گیرد و سپس مرحله الکتروفورز

2) PH بافر مورد استفاده اسیدی است.

3) آلبومین به قطب مثبت مهاجرت می کند.

4) IgG نزدیک به قطب مثبت متوقف می شود.

134 - کدامیک از موارد زیر در روش Southern Blot جهت تشخیص یک بیماری ژنتیکی ضروری است؟

1) یک آنزیم S1 Nuclease

2) یک آنزیم DNA Lygase

3) DNA Probe نشاندار

4) RNA Probe نشاندار

111 - روش لکه گذاری ساترن (Southern)، نورترن (Northern) و وسترن (Western) به ترتیب برای کدام یک از مولکول های حیاتی زیر بکار می رود؟

1) RNA , Protein , DNA

2) Protein , RNA , DNA

3) Protein , DNA , RNA

4) RNA , DNA , Protein

120 - در ژنوم Retroviruses ( ویروس های دارای RNA) ژن های env, pol, gag به ترتیب (از راست به چپ) مواد زیر را سنتز می کنند:

1) گلیکوپروتئین پوشش ویروسی، آنزیم رونوشت بردار معکوس، پروتئین ساختار داخلی ویروس

2) گلیکوپروتئین پوشش ویروسی، پروتئین ساختار داخلی ویروس، آنزیم رونوشت بردار معکوس

3) پروتئین ساختار داخلی ویروس، آنزیم رونوشت بردار معکوس، گلیکوپروتئین پوشش ویروسی

4) آنزیم رونوشت بردار معکوس، گلیکوپروتئین پوشش ویروسی، پروتئین ساختار داخلی ویروس

122 - نقش آنزیم Terminal Deoxynucleotidyl Transferase در روش های مربوط به دست کاری DNA باعث اتصال نوکلئوتیدها به کدام قسمت از مولکول DNA می شود؟

1) به انتهای 5' پلی نوکلئوتیدی مولکول DNA تک رشته ای

2) به انتهای 3' و 5' پلی نوکلئوتیدی مولکول DNA تک رشته ای

3) به انتهای 5' پلی نوکلئوتیدی مولکول DNA دو رشته ای

4) به انتهای 3' پلی نوکلئوتیدی مولکول DNA دو رشته ای