Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون (Ph.D) ایمنی سال 1375


 

1 - کدامیک از فاکتور های زیر باعث بروز آنتی ژن های HLA-I و HLA-II بر سطح ماکروفاژها می شود؟

1) IL-1

2) TNF

3) IL-2

4) IFN-g

2 - کدامیک از توصیف های زیر در مورد اپی توپ ها اشتباه است؟

1) اپی توپ پیوسته Continuous E. در ساختمان اولیه مولکول ها وجود دارد.

2) اپی توپ های ناپیوسته Discontinuous E. در ساختمان سوم و چهارم مولکول ها وجود دارد.

3) لنفوسیت های T اپی توپ های پیوسته را شناسایی می کنند.

4) هر مولکول آنتی ژن نمی تواند همزمان دارای اپی توپ های پیوسته و ناپیوسته باشد.

3 - در نوترکیبی ژن ایمونوگلوبولین ها ، ترتیب قرار گرفتن ژن ها را مشخص کنید؟

1) ابتدا قطعات VD متصل شده و سپس VDJ شکل می گیرد.

2) پس از اتصال قطعه ژنی D به قطعه DJ , J به ژن C متصل می گردد.

3) ابتدا قطعه های J و D متصل شده سپس DJ به قطعه V متصل می گردد.

4) مجموعه VDJ همزمان با هم متصل شده و سپس به قطعه ژنی C متصل می کردند.

4 - تخریب ژن (Gene Disruption) زنجیره Zeta مولکول CD3 ، باعث کدامیک از حوادث زیر می شود؟

1) کاهش شدید تیموسیت های CD8+ , CD4+

2) افزایش تیموسیت های CD8- , CD4-

3) در تکامل تیموسیت ها نقشی ندارد

4) کاهش شدید تیموسیت های CD8- , CD4-

5 - تبدیل کلاس ایمونوگلوبولین (Class Switching) در کدامیک از مراحل زیر در لنفوسیت های B رخ می دهد؟

1) Activated B cell

2) Pre B cell

3) Mature B cell

4) Immature B cell

6 - در پدیده نوترکیبی ژن های ایمونوگلوبولین ، اضافه شدن نوکلئوتیدها توسط کدامیک از عوامل زیر صورت می گیرد؟

1) RAG-1

2) RAG-2

3) نوکلئوتیداز

4) آنزیم TDT

7 - لنفوسیت های B CD5- (لنفوسیت های B که فاقد مارکر CD5 هستند) دارای همه ویژگی های زیر هستند بجز:

1) دارای مارکر CD23 هستند.

2) از نظر اندازه کوچکتر از لنفوسیت های B CD5+ هستند.

3) در  طول زمان بر Affinity انتی بادی های تولید شده توسط این لنفوسیت ها اضافه می شود. (Affinity Matureation)

4) عمدتاً در محوطه صفاقی بدن وجود دارند.

8 - همه مولکول های زیر در زنجیره مولکولی خود دارای قلمرو متغیر (Variable Domain) هستند بجز:

1) HLA Class II

2) TCR

3) CD4

4) CD8

9 - کدامیک از مارکرهای زیر بر روی غشاء لنفوسیت های B یک Pan B Cell Marker  می باشد؟

1) CD19

2) CD5

3) CD40

4) CD21

10 - کدامیک از واکسن های زیر حاوی پاتوژن کشته شده می باشد؟

1) واکسن فلج اطفال (سابین)

2) واکسن سیاه سرفه

3) واکسن BCG

4) واکسن سرخجه

11 - بهترین توجیه در ارتباط با القاء تولرانس در دوران جنینی و نوزادی کدام گزینه است؟

1) عدم بلوغ لنفوسیت های T و B

2) عدم بلوغ سلول های عرضه کننده آنتی ژن (APC)

3) عدم وجود مولکول های Co-Stimulatory

4) عدم تناسب غلظت آنتی ژن و APC به لنفوسیت های بالغ T

12 - بازارایی ژن های ایمونوگلوبولین ها در کدامیک از مراحل تکاملی لنفوسیت B شروع می شود؟

1) سلول های بنیادی لنفوئیدی (Lymphoid stem cell)

2) Pro B

3) Pre B

4) لنفوسیت های B نابالغ (Immature B cell)

13 - پراکندگی کدامیک از رسپتور های زیر در سطح لنفوسیت های B در حال استراحت (Resting B cell) بیشتر است؟

1) Fc g RI

2) Fc g RII

3) Fc g RIII

4) Fc e RII

14 - تعداد زنجیره های مولکول CD3 را مشخص کنید؟

1) یک زنجیره

2) دو زنجیره

3) سه زنجیره

4) پنج زنجیره

15 - برای نوترکیبی ژن های ایمونوگلوبولین در Recombinant Signal Sequence علاوه بر توالی های هپتامر و نانومر ، کدامیک از سکانس های زیر وجود دارد؟

1) یک سکانس 11 و 29 نوکلئوتیدی

2) یک سکانس 13 و 25 نوکلئوتیدی

3) یک سکانس 15 و 23 نوکلئوتیدی

4) یک سکانس 12 و 23 نوکلئوتیدی

16 - سایتوکاین موثر در تولید IgA را مشخص کنید؟

1) IL-4

2) TNF-a

3) TGF-b

4) IL-6

17 - همه سلول های زیر برای قسمت Fc مولکول IgE رسپتور دارند بجز:

1) پلاکت ها

2) ائوزینوفیل ها

3) منوسیت ها

4) نوتروفیل ها

18 - منوسیت ها در سطح خود Fc Receptor برای همه ایمونوگلوبولین های زیر دارند بجز:

1) IgG4

2) IgA

3) IgM

4) IgE

19 - مهم ترین نقش Tubular Tonsils حفظ ایمنی در کدام بخش از ناحیه اورونازوفارنکس می باشد؟

1) کام دهان

2) شراع الحنک

3) ناحیه اوروفارنکس

4) گوش میانی

20 - شدیدترین منطقه پلی مورف آنتی ژن های MHC کلاس I در کدام قسمت مولکول می باشد؟

1) زنجیره آلفا

2) سطح داخلی منطقه شیار Groove

3) قسمت Transmemebrane

4) سطح خارجی منطقه شیار

21 - همه توصیف های زیر در مورد آنتی ژن های مستقل از تیموس Thymus Independent صحیح است بجز:

1) آنتی بادی تولید شده علیه آنها عمدتاً از کلاس IgM می باشد.

2) در روند پاسخ ایمنی Affinity Maturation رخ نمی دهد

3) پاسخ ثانوی به این گونه آنتی ژن ها شدید و با دوام است.

4) اینگونه آنتی ژن ها از نظر شیمیایی پلی ساکارید هستند.

22 - افزایش ائوزینوفیل در بیماری های انگلی :

1) تحت تاثیر مستقیم IL-2 و IL-4 می باشد.

2) تحت تاثیر IL-5 و مولکول های جلب کننده ائوزینوفیل (EC-F) است.

3) یک مکانیسم وابسته به IgM و IgA است.

4) یک پدیده مستقل از اثر سلول های T می باشد.

23 - کدام جزء کمپلمان در ایمیون ادهرانس نقش دارد؟

1) C1

2) C2b

3) C3b

4) C4a

24 - اصطلاح Sequestered Antigen به کدامیک از موارد زیر اطلاق می شود؟

1) آنتی ژن های تازه تشکیل شده در پاتوژن ها

2) آنتی ژن های دور از دسترس سیستم ایمنی

3) آنتی ژن های ایجاد کننده افزایش حساسیت

4) آنتی ژن های با تعداد فراوان اپی توپ

25 - در مورد پدیده Somatic Hypermutation کدام گزینه صحت ندارد؟

1) موجب افزایش Affinity آنتی بادی در پاسخ ایمنی هومورال می شود.

2) این پدیده در سلول های رده Germ line صورت می گیرد.

3) در ژن های ناحیه واریابل (متغیر ) صورت می گیرد.

4) منحصراً در سلول های سوماتیک اتفاق می افتد.

26 - کدام یک از مولکول های زیر مانع از تشکیل کمپلکس حمله به غشاء (MAC) بر روی سلول های خودی می شود؟

1) CD59

2) CD16

3) CD28

4) CD56

27 -  در ارتباط با اتصتال مولکول IgG به کمپلمان و FcR گزینه صحیح کدام استپ؟

1) اتصال IgG به کمپلمان و FcR فقط در ناحیه لولا صورت می گیرد.

2) CH1 در اتصال به FcR و CH2 در اتصال به کمپلمان نقش دارند.

3) CH2 و CH3 در اتصال IgG به کمپلمان و FcR نقش دارند.

4) اتصال IgG به کمپلمان و FcR فقط در منطقه CH2 صورت می گیرد.

28 - تقسیم بندی ایمونوگلوبولین ها به زیر گروه های مختلف (Sub Groups) بر اساس کدام یک از معیار های زیر صورت می گیرد؟

1) وجود تشابه در هم ردیف بودن اسید های آمینه قسمت ثابت زنجیره سبک

2) وجود تشابه در همردیف بودن اسید های آمینه قسمت متغیر

3) وجود تشابه در هم ردیف بودن اسید های آمینه بخش های بسیار متغیر (Hypervariable Region)

4) وجود تشابه در هم ردیف بودن اسید های آمینه قسمت ثابت زنجیره سنگین

29 - همه توصیف های زیر در مورد اعضاء لنفاوی درست است بجز:

1) در لوزه های کامی مراکز زایا Germinal Centre تشکیل نمی شود.

2) طحال فاقد رگ های آوران لنف است.

3) در گره های لنفی، لنفوسیت های T در منطقه پاراکورتکس مستقر می شوند.

4) در اشخاص مسن مغز استخوان های دراز سهم زیادی در  Lymphopoesis ندارد.

30 - همه  سایتوکاین های زیر در تولید پروتئین های فاز حاد موثر اند بجز:

1) TNF-a

2) IL-11

3) IL-1

4) IL-3

31 - همه مواد زیر مستقیماً فاکتور های رشد سلول های خونی بدن انسان هستند بجز:

1) IL-3

2) GM-CSF

3) IL-8

4) M-CSF

32 - کدامیک از سلول های زیر فاقد رسپتور از نوع CRI هستند؟

1) لنفوسیت B

2) ائوزینوفیل

3) پلاکت

4) گلبول قرمز

33 - کدامیک از مولکول های زیر قادر نیست آسیبی به غشاء سلول ها یا دیواره باکتری ها وارد کند؟

1) Perforin

2) C5-C6

3) لیزوزیم

4) آنتی بادی

34 - همه توصیف های زیر در مورد Granzyme صحیح است بجز:

1) باعث القاء Apoptosis می شود

2) باعث احیاء باند دی سولفید می شود.

3) در لنفوسیت های سایتوتوکسیک وجود دارد.

4) از دسته آنزیم سرین استراز میباشد.

35 - کدام یک از مولکول های زیر یک Integrin می باشد.

1) IL-8

2) MAC-1

3) CD31

4) CD28

36 - کدامیک از مولکول های زیر هم بر روی لوکوسیت ها و هم در محل اتصال سلول های اندوتلیال وجود دارد و در پدیده دیاپدز نقش دارد؟

1) P-Selectin

2) LFA-1

3) CD31

4) MAC-1

37 - کدامیک از مولکول های زیر لیگاند مولکول ICAM-1 می باشد؟

1) CD31

2) LFA-1

3) E-Selectin

4) IL-8

38 - کدامیک از موارد زیر نقش کموتاکتیک ندارد؟

1) C3a

2) LTB4

3) فرمیل متیونین

4) C5a

39 - کدامیک از کمپلکس های ایمنی (Immune Complexes) از گردش خون محیطی و فضای میان بافتی با سهولت و سرعت بیشتری توسط سلول ها جمع آوری می شود؟

1) کمپلکس های حاوی IgM

2) کمپلکس های حاوی IgM و C3

3) کمپلکس های حاوی IgG و IgA

4) کمپلکس های حاوی IgG و C3

40 - ایمونوکانگلوتینین ها Immunoconglutinins عبارتند از :

1) آنتی بادی های شرکت کننده در آگلوتیناسیون

2) آنتی بادی های ضد گلبول قرمز

3) آنتی بادی های ضد ایمونوگلوبولین ها

4) آنتی بادی های ضد اجزاء کمپلمان

41 - عمل ترانسفراز ها در ساخته شدن گروه های خونی A و B چگونه است؟

1) انتقال زنجیره های پلی ساکاریدی به حلقه پپتیدی

2) انتقال قند انتهایی به حلقه پپتیدی

3) انتقال قند اختصاصی گروه به آنتی ژن H

4) انتقال قند فوکوز به حلقه پپتیدی

42 - با کدام یک از روش های زیر می توان به طور دقیق ژنوتیپ یک گروه خونی را مشخص نمود؟

1) مطالعه خانوادگی

2) استفاده از آنتی بادی های مونوکلونال

3) روش PCR

4) مشخص کردن قندهای انتهایی آنتی ژن های هر گروه

43 - فاکتور I در چند ناحیه قادر به شکستن مولکول C3 می باشد؟

1) یک ناحیه

2) دو ناحیه

3) سه ناحیه

4) چهار ناحیه

44 - آریل سولفاتاز مترشحه از ائوزینوفیل ها به کدام مولکول زیر اثر تخریبی دارد؟

1) SRS-A

2) Histamine

3) ECF-A

4) Kinin

45 - پایداری ویروس هرپس در بدن برای مدت های طولانی به کدام یک از دلایل زیر است؟

1) تغییرات مکرر آنتی ژنیک ویروس

2) تنوع در سویه های مختلف ویروس

3) مخفی شدن ویروس در سلول های عصبی

4) انهدام سلول های ایمنی توسط ویروس

46 - کدامیک از سلول های زیر نقش مهمی در تولید اجزاء سیستم کمپلمان دارد؟

1) ماستوسیت ها

2) نوتروفیل ها

3) ائوزینوفیل ها

4) سلول های کوپفر

47 - کدام گزینه در مورد شوک آنافیلاکسی اشتباه است؟

1) این شوک یک واکنش افزایش حساسیت است که مکانیسم بروز آن شبیه بیماری سرم (Serum Sickness) است.

2) این شوک در اشخاص حساس همیشه بعد از تزریق ماده حساس کننده بوجود می آید.

3) نیش زنبور و برخی داروها از علل بروز آن شناخته شده اند

4) در مواردی خوردن یک ماده موجب پیدایش این شوک شده است

48 - همه توصیف های زیر در مورد CMI صحیح است بجز|:

1) پاسخ های CMI اختصاصی برای آنتی ژن است.

2) در CMI خاطره ایمنی بوجود می آید.

3) نظریه Clonal Selection قابل تعمیم در CMI نیست.

4) سیستم CMI علیه پاتوژن های درون سلولی شرکت می کند.

49 - فراوانترین سلول های حاصله به دنبال بلوغ در تیموس طی پدیده Positive Selection عبارتند از :

1) CD4- CD8-

2) CD4- CD8+

3) CD4+ CD8-

4) CD4+ CD8+

50 - در فرایند بلوغ سلول های T در تیموس کدام مولکول زیر بر سطح تیموسیت های ناحیه مدولا وجود ندارد؟

1) CD2

2) CD16

3) CD3

4) MHC

51 - گزینه مناسب را در مورد شناسایی سوپرآنتی ژن توسط لنفوسیت های T انتخاب کنید؟

1) اپی توپ موثر پس از اتصال به شیار MHC Groove شناسایی می گردد.

2) اپی توپ موثر به مولکول MHC متصل نمی گردد.

3) اپی توپ موثر به قسمت خارج از شیار مولکول MHC متصل و شناسایی می شود.

4) اپی توپ موثر به قسمت a3 و a2 مولکول MHC متصل و شناسایی می شود.

52 - کدام یک از ژن های زیر واسطه پدیده Apoptosis برای تیموسیت ها می باشد.

1) P53 و nur- 77

2) N-myc , C- myc

3) C-myc , bcl2

4) pu 1 , Ikaros

53 - کدام یک از سایتوکاین های زیر توسط لنفوسیت های Th1 تولید و ترشح می شود؟

1) IL-4

2) IL-5

3) TNF-g

4) IL-6

54 - کدام یک از اینترلوکین های زیر فعالیت لنفوسیت های Th2 را سرکوب می کتد.

1) IL-12

2) IL-10

3) IL-4

4) IL-1

55 - انتخاب مثبت در تیموس به کدامیک از فاکتور های زیر ارتباط مستقیم دارد؟

1) مرحله تکاملی انسان

2) افزایش بروز لیگاند و Affinity آن برای TCR

3) فعالیت جسم هاسل در تیموس

4) کاهش Apoptosis

56 - موتاسیون در ژن کدکننده CD40L منجر به بروز کدامیک از بیماری های نقص ایمنی زیر می شود.

1) Infantile X linked Agammaglobulinemia

2) Selected IgA Deficiency

3) DiGeorge Syndrome

4) Hyper IgM Deficiency

57 - کدامیک از سایتوکاین های زیر در پاسخ فاز حاد التهاب نقش بیشتری دارد؟

1) IL-2 و IL-3

2) IL-5  و IL-1

3) IL-4 و IL-6

4) IL-1 و IL-6

58 - کدامیک از سلول های زیر در زمره سلول های عرضه کننده آنتی ژن (APC) نمی باشد؟

1) B cell

2) Folicular Dendritic cell

3) ماکروفاژ

4) Nurse cell

59 - همه سایتوکاین های زیر سلول NK را فعال میکنند بحز:

1) TGF-b

2) IL-1

3) IL-2

4) IL-12

60 - همه اینترلوکین های زیر توسط ماستوسیت ها (Mast Cells) تولید می شوند بجز:

1) IL-6

2) IL-7

3) IL-3

4) IL-4

61 - همه مولکول های زیر دو زنجیره مولکولی دارند بجز:

1) TCR

2) CD4

3) CD8

4) MHC-I

62 - فاکتور S در سیستم کمپلمان کدام یک از مجموعه های زیر را از سطح سلول هدف به صورت محلول در می آورد؟

1) C2a C4b

2) C3b Bb

3) C5b C6 C7

4) (C3b)n PBb

63 - لیگاند مولکول CD28 را مشخص کنید؟

1) ICAM-1

2) LFA-3

3) B7 1,2

4) ICAM-2

64 - اتصال مولکول CD40 به CD40L موجب بروز کدام پدیده زیر می گردد؟

1) فعال شدن و تکثیر لنفوسیت های T

2) افزایش نسخه برداری (Transcryption) ژن زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین

3) افزایش نسخه برداری مولکول های TCR

4) افزایش جمعیت لنفوسیت های Th2

65 - کدام یک از موارد زیر از مشخصه بارز عفونت های انگلی است؟

1) نوتروپنی و کاهش IgE

2) نوتروفیلی و افزایش IgE

3) ائوزینوفیلی و افزایش IgE

4) ائوزینوپنی وافزایش IgE

66 - اگر لنفوسیت های T نابالغ در تیموس با آنتی ژن برخورد نکنند کدام یک از حالات زیر اتفاق می افتد؟

1) آنرژی می شوند.

2) حذف می شوند

3) انتخاب منفی می گردند

4) تمایز می یابند

67 - در ارتباط با ایمونولوژی بیماری جذام در فرم لپروماتوز همه موارد زیر درست است بجز:

1) افزایش لنفوسیت های CD8 و کاهش نسبی CD4 در خون محیطی

2) کاهش میزان آنتی بادی اختصاصی در خون

3) منفی شدن تست لپرومین در بیمار

4) افزایش تعداد باکتری در بدن

68 - کدامیک از توصیف های زیر در مورد تاثیر هیستامین اشتباه است؟

1) سبب اسپاسم ماهیچه های صاف می شود.

2) باعث نفوذ پذیری عروق (Vasopermeability) می شود.

3) باعث اتساع وریدهای نازک (Venules) در پوست و ایجاد اریتم در پوست می شود.

4) موجب انقباض ماهیچه های صاف برنش ها و روده کوچک می شود.

69- کدامیک از نقایص سیستم ایمنی با اختلالات عمده پاراتیروئید همراه است؟

1) هیپوپلازی تیموس

2) سندرم بروتون

3) کمبود انتخابی IgA

4) سرکوب سیستم ایمنی در ایدز

70 - در مرحله بدون علائم بالینی بیماری ایدز ، کدام یک از پدیده های ایمنی زیر رخ می دهد؟

1) تعداد سلول های CD4+ در خون محیطی افزایش می یابد.

2) تیتر آنتی بادی اختصاصی ضد ویروس در سرم افزایش می یابد.

3) سرکوب زیرگروه Th2 در بیمار بوجود می آید.

4) تعداد سلول های CD8+ در خون محیطی کاهش می یابد.

71 - همه پدیده های زیر می تواند منجر به بروز یک واکنش یا بیماری خود ایمنی شود بجز:

1) ابتلا به شوک آنافیلاکسی

2) اختلال در شبکه ایدیوتایپی

3) موتاسیون در قسمت متغیر ایمونوگلوبولین

4) واکنش های متقاطع بین آنتی ژن های خودی و بیگانه

72 - کدامیک از عبارات زیر در مورد پدیده Apoptosis اشتباه است؟

1) یک روند فیزیولوژیک است که توسط میانکنش مولکول Fas و لیگاند آن القاء می شود.

2) پدیده ای است که می تواند مستقل از مسیر Fas صورت گیرد.

3) روند پاتولوژیک است که عدم کنترل آن می تواند به بروز لنفوپرولیفراتیو منجر گردد.

4) پدیده فیزیولوژیک است که می توان با افزایش بروز ژن BcL2 آن را کنترل نمود.

73 - کمبود ایزوهماگلوتینین ها در کدام بیماری نقص ایمنی زیر دیده می شود؟

1) سندرم دی جورج

2) سندرم ویسکوت آلدریچ

3) کمبود منفرد IgG

4) کمبود منفرد IgA

74 - تمامی عفونت های زیر در بیماران مبتلا به نقص ایمنی سلولی (CMI) رخ می دهد بجز:

1) عفونت ویروسی

2) عفونت قارچی

3) پنوموسیستیس کارینی

4) عفونت با باکتری های پیوژن

75 - فاکتور های موثر در زنده ماندن (Survival) سلول های لنفوئیدی از پدیده Apoptosis را مشخص نمائید؟

1) Il-4 و P53

2) BcL2 و IL-3

3) nur 77 و IL-1

4) IL-7 و C-myc

76 - سندرم دی جورج توسط تمام ویژگی های زیر مشخص می شود بجز:

1) اختلال در سیستم CMI

2) اختلال در پاسخ DTH

3) کاهش هورمون پاراتیروئید

4) کاهش پاسخ به آنتی ژن های مستقل از T

77 - همه توصیف های زیر در مورد واکنش آنتی بادی با آنتی ژن صحیح است بجز:

1) واکنش آنتی بادی با آنتی ژن برگشت پذیر است.

2) این واکنش در حضور مقادیر متفاوت از آنتی بادی و آنتی ژن انجام می پذیرد.

3) پیوند های غیر کووالانس موجب اتصال آنتی بادی به آنتی ژن می شوند.

4) در اثر واکنش تغییری در آرایش فضائی Conformation مولکول ها رخ نمی دهد.

78 - در ارتباط با ظرفیت (Valence) مولکول ها کدام گزینه اشتباه است؟

1) مولکول IgM در سطح لنفوسیت های B دارای دو ظرفیت است.

2) مولکول TCR دو ظرفیت دارد

3) ظرفیت آنتی ژن ها مساوی با تعداد اپی توپ های آنها است

4) IgA دایمر چهار ظرفیت دارد

79 - در مورد تیتراسیون آنتی بادی ها در لوله آزمایش همه موارد درست است بجز:

1) نسبت آنتی بادی با آنتی ژن در اکثر لوله ها یکسان نیست

2) در Prozone کمپلکس های محلول از آنتی بادی با آنتی ژن تشکیل می شود.

3) لوله ای که End Point تلقی می شود نمایانگر تیتر آنتی بادی است.

4) لوله های منطقه Postzone تماماً عاری از آنتی بادی اختصاصی هستند.

80 - با همه تدابیر زیر می توان نشان داد که پدیده Prozone در لوله آزمایش یک حالت منفی کاذب است بجز:

1) با سانتریفوژ کردن لوله ها

2) با افزودن Anti Ig به لوله های آزمایش

3) با حرارت دادن سرم در 56 درجه سانتیگراد به مدت نیم ساعت

4) با افزودن چند قطره سرم محتوی آنتی بادی بر ضد آنتی ژن مربوطه در لوله های آزمایش

81 - کشت مختلط لنفوسیتی (MLC) کدامیک از آنتی ژن های زیر را مشخص می کند؟

1) آنتی ژن های موجود در هسته سلول (اسیدهای نوکلئیک)

2) آنتی ژن های DR

3) آنتی ژن های DQ

4) آنتی ژن های MHC-II

82 - در روش تیتراسیون آنتی بادی ها برای تعیین End Point، در اثر رقت سریال سرم ، همه عوامل زیر به تدریج کاهش می یابد بجز:

1) Viscosity سرم

2) نرخ انتشار (Diffusion Rate) آنتی بادی ها

3) میزان آنتی بادی از کلاس IgM

4) میزان C3

83 - آنتی بادی از کدام کلاس به حرارت 56 درجه سانتیگراد حساس است؟

1) IgG1

2) IgG4

3) IgA

4) IgM

84 - امکان اینکه هر مولکول آنتی بادی از کلاس IgG با هر دو پاراتوپ خود روی یک ذره آنتی ژن متصل شود در همه آزمونهای زیر زیاد است بجز:

1) در تعیین تیتر آنتی بادی بر ضد توکسین کزاز به روش الیزا

2) در گروه بندی Rh خون

3) در آگلوتیناسیون باکتریال

4) در هماگلوتیناسیون غیر مستقیم (پاسیو)

85 - کوچک ترین بخش از مولکول آنتی بادی که با آنتی ژن وارد واکنش و به آن متصل می گردد کدام است؟

1) Fab

2) CDR

3) CH1

4) F(ab)2

86 - در آزمون های آگلوتیناسیون غیر مستقیم (پاسیو) حامل (Carrier) آنتی ژن به چه طریق بر حساسیت آزمون می افزاید؟

1) با کاهش پتانسیل زتا (Zeta)

2) با رفع پدیده Monoganous Bivalency

3) با تشکیل کمپلکس های بزرگ و سنگین با آنتی بادی

4) با  شرکت دادن آنتی بادی های ناکامل (Incomplete) در واکنش

87 - در کدامیک از روش های آزمایشگاهی زیر آنتی بادی نشاندار (Labelled Antibody) به کار نمی رود؟

1) immunofluorecence

2) chemiluminescence

3) Radioimmunoassay

4) ELISA

88 - برای تعیین مقدار ایمونوگلوبولین ها در سرم بیماران معمولاً از کدام روش آزمایشگاهی استفاده می شود؟

1) Single Radial Immunodiffusion

2) Double Diffusion

3) Immunoelectrophoresis

4) Electrophoresis

89 - در چه مورد میزان آنتی بادی با واحد (International Unit) IU ذکر می گردد؟

1) در ارزیابی اثر واکسن ها در یک جمعیت واکسینه شده

2) در تعیین میزان اتوآنتی بادی ها در سرم بیماران

3) در تعیین میزان آنتی بادی در یک آنتی سرم برای مصارف درمانی

4) در تعیین میزان آنتی بادی ها بر ضد ویروس های دارای RNA

90 - همه آزمون های زیر عملکرد CMI را ارزیابی میکنند بجز:

1) آزمون NBT

2) آزمون LTT

3) آزمون پوستی توبرکولین

4) سنجش اینترلوکین هایی مثل IL-2 و IFN-g

91 - Affinity آنتی بادی ها در کدامیک از فازهای تولید آنتی بادی زیادتر است؟

1) Log Phase

2) Decline Phase

3) Plateau Phase

4) Induction Phase

92 - در ارتباط با روش ایمونوالکتروفورز، گزینه صحیح کدام است؟

1) بافر مناسب در این روش ، pH اسیدی دارد.

2) محلول آنتی ژن و آنتی بادی همزمان در محل های مخصوص به خود در آگار ریخته می شود.

3) در اثر حرکت مولکولها در میدان الکتریکی ، آلبومین به قطب منفی و IgA به قطب مثبت منتقل می شود.

4) در این روش عمل الکتروفورز و ایمونودیفوزیون (Immunodiffusion) همزمان انجام نمی گیرد.

93 - در ارتباط با روش انتشار ایمنی دوگانه (Double Diffusion) در آگار کدام گزینه صحیح است؟

1) با این روش می توان دقیقاً میزان آنتی بادی یا آنتی ژن را تعیین نمود.

2) در این روش آنتی بادی در قشر آگار قبلاً مخلوط شده است و آنتی ژن بسوی آن انتشار می یابد.

3) آگار 3/5 درصد برای واکنش آنتی بادی با آنتی ژن در این روش استفاده می شود.

4) در این روش هر آنتی ژن با آنتی بادی ضد خودش متصل می شود و کمپلکس های مجزا تشکیل می دهد

94 - همه توصیف های زیر در مورد آنتی بادی مونوکلونال صحیح است بجز:

1) این آنتی بادی ها منحصراً بر ضد یک اپی توپ تولید شده اند.

2) در مقایسه با آنتی بادی های پلی کلونال ، Affinity بالاتری دارند.

3) در طیف pH محدودتر (در مقایسه با آنتی بادی های پلی کلونال) به اپی توپ مربوطه متصل می شوند.

4) در مقایسه با آنتی بادی های پلی کلونال ، کمپلکس های کوچکتری با آنتی ژن تشکیل می دهند.

95 - در مورد آنتی بادی های سرد همه گزینه ها درست است بجز:

1) در دمای زیر 37 درجه سانتی گراد با آنتی ژن ترکیب می شوند.

2) عمدتاً از کلاس IgM هستند.

3) در اثر سرما قسمت لولای مولکول زاویه مناسب برای دو بازوی Fab فراهم می کند

4) آنتی ژن آنها اغلب پلی ساکارید است.

96 - در اثر افزایش دما در محیطی که واکنش آنتی بادی با آنتی ژن انجام می پذیرد همه پدیده های زیر رخ می دهد بجز:

1) کاهش در Affinity آنتی بادی

2) کاهش در Viscosity محیط

3) افزایش در میزان کمپلکس ها

4) افزایش در شدت برخورد مولکول های آنتی بادی و آنتی ژن به یکدیگر

97 - در ازمون انتشار ایمنی در ژل (Immunodiffusion) وقتی غلظت آگار زیاد انتخاب شود (مثلاً 6%) کدام یک از وقایع زیر رخ می دهد؟

1) باندهای رسوبی ایجاد شده پهن و واضح می شوند.

2) بر تعداد باندهای رسوبی اضافه می شود.

3) نتایج در مدت کوتاهتری قابل رویت می شوند.

4) انتشار مولکول ها در ژل کند یا متوقف می شود.

98 - برای ارزیابی ایمنی سلولی (CMI) همه آزمون های زیر به کار می رود بجز:

1) LTT

2) PPD

3) Schick Test

4) Patch Test

99 - در کروماتوگرافی بروش مبادله یونی (Ion Exchange) برای جدا کردن آنتی ژن ها:

1) پروتئین ها بر اساس وزن مولکولی جدا می شوند.

2) وزن مولکولی و بار الکتریکی هر دو در تفکیک موثرتد.

3) پروتئین ها بر اساس شکل سه بعدی و وزن مولکولی از هم تفکیک می شوند.

4) pH عامل تعیین کننده در تفکیک مولکول ها است.

100 - در جدا کردن آنتی ژن ها به روش الکتروقورز نوع SDS-PAGE مولکول سدیم دودسیل سولفات (SDS) :

1) سبب تغییر بار مولکول های پروتئینی در جهت مثبت می گردد.

2) سبب هم جهت شدن بار الکتریکی در مولکول های پروتئینی به نوع مثبت یا منفی می گردد.

3) سبب هم جهت شدن بار الکتریکی در مولکول های پروتئینی به نوع منفی می گردد.

4) سبب هم جهت شدن بار الکتریکی مولکول های پلی ساکاریدی به نوع منفی می گردد.

----------

----------

----------

139 - کدامیک از ایمونوگلوبولین های زیر به صورت پنتامر است؟

1) IgA

2) IgD

3) IgE

4) IgM

116 - کدامیک از موارد زیر در روش Northern Blot ضروری است؟

1) یک آنزیم Terminal Transferase

2) یک آنزیم DNA Lygase

3) DNA Probe نشاندار

4) RNA Probe نشاندار