Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون کارشناسی ارشد ایمنی سال 86 - 1385


 

1 - کدامیک از سایتوکاین های زیر پروتئین Stat-6 که مسئول تمایز سلول های Th2 و سویچ سلول های B به IgE است را فعال می کند؟

1) IL-4

2) IL-6

3) IL-8

4) IL-10

2 - همه موارد زیر به عنوان نقش CD55); DAF) و CD35); CR1) محسوب می شود بجز:

1) جداسازی سریع C2a از C4b

2) جداسازی سریع Bb از C3b

3) تخریب سریع C3 کانورتاز

4) تخرییب سریع C5 کانورتاز

3 - کدامیک از موارد زیر در مورد اینتگرین ها صحیح نمی باشد؟

1) بر اساس زنجیره b به زیر خانواده هایی تقسیم می شوند.

2) دو زنجیره b و a توسط پیوندهای غیر کووالان به هم متصل می شوند.

3) زنجیره b در هر زیر خانواده ثابت ولی زنجیره a متغیر است.

4) از دو رشته همسان a و b تشکیل شده اند.

4 - کدام پروستاگلاندین بر اثر تجزیه PGH2 در ریه ایجاد شده موجب انبساط و افزایش نفوذپذیری عروق و جدا شدن پلاکت ها از یکدیگر می شود؟

1) PGI2

2) PFD2

3) PGG2

4) aPGF2

5 - کدامیک از سیتوکاین های زیر جهت بقاء لنفوسیت های بکر (Naive) مورد نیازند؟

1) IL-2

2) IL-4

3) IL-7

4) IL-15

6 - با چه روشی می توان ژن های کدکننده TCR در سلول های T بالغ را Knocked out (حذف) کرد؟

1) روش Cre-Lox

2) Targeted Point Mutation

3) روش TUNNEL

4) RT-PCR

7 - کدامیک از سلول های زیر مهمترین نقش را در ارائه آنتی ژن به لنفوسیت های B بر عهده دارند؟

1) Interdigitating Dendritic cells

2) Follicular Dendritic cells

3) Macrophages

4) B Lymphocytes

8 - کدامیک از مارکرهای زیر در شناسایی Lymphoid Dendritic cells از Myeloid Dendritic cells به کار می رود؟

1) CD8a

2) Sca-1

3) CD9

4) D16b

9 - کدامیک از تغییرات زیر به هنگام تبدیل یک سلول T Naive به یک سلول افکتور روی می دهد؟

1) افزایش بروز L-Selectin

2) کاهش بروز E-Selectin

3) افزایش بروز CD44

4) افزایش بروز CCR7

10 - در مهار سلول های B کدامیک از کلاس های ایمونوگلوبولینی نقش مهمتری دارند؟

1) IgA

2) IgE

3) IgG

4) IgM

11 - نقش یوبیکوئیتین در پردازش پروتئین های سیتوزولی چیست؟

1) چین های پروتئین ها را قبل از ورود به پروتئازوم از هم باز می کند.

2) موجب تجزیه پروتئین ها به پپتیدهایی می شود که مناسب اتصال با شکاف MHC-I هستند.

3) پپتیدهای آنتی ژن را به درون رتیکولوم آندوپلاسمیک حمل می کند.

4) Invarient chain را از داخل شکاف MHC-II خارج می کند.

12 - کدام گزینه در مورد سلول های NK اشتباه است؟

1) در اثر IL-2 فعال می شوند.

2) در پاسخ ایمنی از نوع ADCC مشارکت دارند.

3) عمل کشندگی آنها محدود به MHC است.

4) در سطح خود، مولکول CD16 را دارند.

13 - عملکرد اصلی CD6 چیست؟

1) موجب اتصال لنفوسیت های Th به سلول آلوده به ویروس می شود.

2) موجب اتصال لنفوسیت های T به سلول های اپی تلیال در تیموس می شود.

3) به عنوان Co-Receptor در سطح لنفوسیت های B ایفای نقش می کند.

4) ساختمان و عملی شبیه به CD1 دارد.

14 - برای فعال شدن لنفوسیت های B توسط لنفوسیت T همکاری کلیه مولکول های زیر لازم است، بجز:

1) اتصال CD40 در سطح لنفوسیت B با CD40 Ligand در سطح لنفوسیت T

2) اتصال B7 در سطح لنفوسیت B با CD28 در سطح لنفوسیت T

3) اتصال ICAM-1 در سطح لنفوسیت B با LFA1 در سطح لنفوسیت T

4) اتصال VCAM-1 در سطح لنفوسیت B با ICAM-1 در سطح لنفوسیت T

15 - علت بروز بیماری گرانولوماتوز مزمن چیست؟

1) کاهش فاکتور 3 سیستم کمپلمان

2) کاهش برخی از انواع ایمونوگلوبولین ها

3) عدم کارآیی نوتروفیل ها در کشتن باکتری های بلعیده شده

4) نقص در کموتاکسی

16 - کدامیک از میتوژن های زیر به طور مستقیم و بدون نیاز به کمک سلول های T، موجب تحریک سلول های B می شوند؟

1) Pokeweed mitogen

2) Staphylococcal protein A

3) Phytohemagglutinin

4) Concanavalin A

17 - از رنگ Nitro Blue Tetrazolium در بررسی کدامیک از عملکردهای نوتروفیل استفاده می شود؟

1) دگرانولاسیون

2) قدرت بلع سلول ها

3) کشتن درون سلولی

4) کموتاکسی

18 - کدامیک از سیتوکین ها نقش مهمی را در مراحل اولیه تکامل لنفوسیت های T و B بازی می کنند؟

1) اینترفرون گاما

2) IL-8

3) IL-7

4) IL-13

19 - همه موارد زیر در مورد LFA1 صحیح است، بجز:

1) دارای سه نوع لیگاند از نوع ICAM می باشد.

2) موجب اتصال سلول T به APC می باشد.

3) مهم ترین اینتگرین b1 می باشد.

4) روی بسیاری از سلول های خون ساز وجود دارد.

20 - با انتخاب گزینه مناسب محل استقرار سلول های (Folicular Dendritic Cells (FDC را در گره لنفاوی مشخص کنید؟

1) Mantle zone

2) Marginal Zone

3) Germinal Center

4) Corticomedulary Junction

21 - شبکه عروقی (High Endotelial Venules (HEV در همه بافت های لنفاوی یافت می شود ، بجز:

1) Lymph Node

2) Peyer's Patch

3) Spleen

4) Tonsils

22 - کدامیک از گیرنده های کموکاینی زیر موجب تجمع لنفوسیت های T Naive و سلول های دندریتیک در پاراکورتکس گره لنفاوی می شود؟

1) CXCR4

2) CCR2

3) CCR7

4) CCR1

23 - کدامیک از لوکوس های HLA دارای فراوانی آللی بیشتری است؟

1) HLA-A

2) HLA- B

3) HLA-DP

4) H LA-DQ

24 - شکاف MHC کلاس I از ترکیب کدام دومین های مولکول تشکیل می شود؟

1) a1 -a2

2) a2 - a3

3) a1 - b2M

4) a2 -b2M

25 - بیان مولکول MHC کلاس I توسط کدام سایتوکاین افزایش می یابد؟

1) IL-4

2) IL-15

3) IFN-g

4) TNF-a

26 - با انتخاب گزینه درست مولکول و سیتوکاین مهاری پاسخ ایمنی را مشخص کنید؟

1) IFN-g/CD28

2) TGF-b/CTLA-4

3) TNF-a/CD25

4) IL-4/CD16

27 - فرم سیتوپلاسمیک زنجیره مو (m) در کدامیک از مراحل تکوینی سلول B برای اولین بار ظاهر می شود؟

1) Pro-B cell

2) Pre-B cell

3) Immature-B cell

4) Centrocyte

28 - با کدامیک از نشانگرهای سطحی (Surface Marker) می توان لنفوسیت های B را شناسایی نمود؟

1) CD56

2) CD20

3) CD8

4) CD1

29 - همه سلول های زیر در زمره سلول های عرضه کننده آنتي­ژن (APC) محسوب می شوند، بجز:

1) سلول کوپفر

2) سلول دندریتیک

3) لنفوسیت B

4) سلول NK

30 - کدامیک از مولکول های زیر در ارائه آنتی ژن های فسفولیپیدی به لنفوسیت های T از نوع گاما - دلتا مشارکت دارد؟

1) CD1

2) CD3

3) HLA-I

4) HLA-II

31 - همه ویژگی های زیر در مورد مولکول TCR صحیح است بجز:

1) هر زنجیره مولکولی TCR دارای یک دومین ثابت و یک دومین متغیر است.

2) این مولکول دارای دو جایگاه برای اتصال به آنتی ژن است.

3) این مولکول با آنتی ژن، کمپلکس محلول تشکیل نمی دهد.

4) این مولکول فاقد بخش Fc می باشد.

32 - در مورد مولکول های MHC تمامی عبارات زیر صحیح است، بجز:

1) هر مولکول MHC در هر بار توانایی عرضه یک پپتید را دارد.

2) هر مولکول MHC فقط به عرضه یک پپتید مشخص اختصاص دارد.

3) مولکول های MHC کلاس دو قادر به عرضه پپتیدهای مشتق از میکرب های داخل سلولی هستند.

4) مولکول های MHC کلاس یک بر روی همه سلول های هسته دار بروز می یابند.

33 - در تعویض کلاس آنتی بادی ها (Isotype Switching) کدام ناحیه از آنتی بادی تعویض می شود.

1) ناحیه ثابت زنجیره سبک

2) ناحیه متغیر زنجیره سبک

3) ناحیه ثابت زنجیره سنگین

4) ناحیه متغیر زنجیره سنگین

34 - کدامیک از سلول های زیر Perforin تولید می کنند؟

1) پلاسماسل ها

2) سلول های NK

3) ماست سل ها

4) لنفوسیت های B

35 - نخستین سیگنال برای فعال شدن سلول های T کدامیک از موارد زیر است؟

1) کمپلکس پپتید-MHC

2) سیتوکاین IL-2

3) مولکول CD28

4) مولکول های اینتگرینی

36 - فعال شدن لنفوسیت ها بوسیله آنتی ژن های مربوطه در همه ارگان های زیر انجام می شود، بجز:

1) گره های لنفاوی

2) طحال

3) تیموس

4) روده بزرگ

37 - تمام موارد زیر مثال هایی از تیپ II واکنش ازدیاد حساسیت هستند، بجز:

1) واکنش های انتقال خون

2) بیماری همولیتیک نوزادان

3) ترومبوسیتوپنی خودایمنی

4) بیماری سرم

38 - کدامیک از اجزای زیر مولکول C4 را به C4a و C4b تبدیل می کند؟

1) C1q

2) C1s

3) C1s

4) C3

39 - کدامیک از یون های زیر برای باند شدن C4b به C2 ضروری است؟

1) ++Ca

2) ++Mg

3) +++Fe

4) ++Zn

40 - کدامیک از مارکر های زیر گیرنده LPS می باشد؟

1) CD3

2) CD10

3) CD14

4) CD23

41 - خانم خانه داری به حساسیت تماسی مبتلا شده است. برای تشخیص، کدامیک از تست های زیر را پیشنهاد می کنید؟

1) Prick Test

2) Patch Test

3) تعیین میزان IgE توتال سرم

4) ELISA

42 - جوان 28 ساله ای در داخل هواپیما به دنبال خوردن بادام زمینی دچار شوک آنافیلاکسی می شود. سلول موثر (Effector Cell) در این پدیده عبارت است از :

1) نوتروفیل ها

2) بازوفیل ها

3) پلاکت ها

4) NK سل ها

43 - با انتخاب گزینه درست مکانیسم ایجاد GVHD را مشخص کنید؟

1) فعال شدن سلول های B و تولید آلو آنتی بادی

2) تحریک سلول های بیگانه خوار تک هسته ای و تولید رادیکال آزاد.

3) فعال شدن لنفوسیت های T و تولید سیتوکاین

4) فعال شدن نوتروفیل ها با تولید پرفورین

44 - کدامیک از سلول های زیر در بی پاسخی سیستم ایمنی علیه ساختارهای آنتی ژنی تومور موثر است؟

1) لنفوسیت های Th1

2) لنفوسیت های Th2

3) لنفوسیت های تنظیمی

4) لنفوسیت های NKT

45 - کدامیک از سیتوکاین های زیر در بیماران مبتلا به آسم و آلرژی افزایش می یابد؟

1) IL-2

2) IL-5

3) IL-12

4) IL-17

46 - همه موارد زیر در حفاظت جنین در مقابل پاسخ ایمنی مادر دخالت دارد، بجز:

1) بیان HLA-G در سطح تروفوبلاست

2) ترشح IL-10

3) غیرفعال شدن سلول های NK

4) فعال شدن لنفوسیت های Th1

47 - همه موارد زیر در خصوص بیماری سرم (Serum Sickness) صحیح است، بجز:

1) کاهش میزان کمپلمان سرم در زمان بروز علائم بالینی

2) افزایش میزان کمپلکس های ایمنی در زمان بروز علائم بالینی

3) قابلیت اندازه گیری آنتی بادی آزاد (Free Antibody) در زمان اتمام علائم بالینی

4) مشاهده علائم بالینی با شروع تولید کمپلکس های ایمنی

48 - عاملی که سلول های NK را از لنفوسیت های CTL متمایز می کند، کدام مورد زیر است؟

1) فاگوسیت کردن باکتری ها است

2) قدرت کشتن سلول های فاقد MHC کلاسیک

3) عرضه آنتی ژن به لنفوسیت های T

4) کمک به لنفوسیت های B

49 - کدام گزینه در مورد لنفوسیت های Th2 صحیح است؟

1) آنتی ژن های غشایی CD8 دارند.

2) فاقد CD3 غشایی هستند.

3) سیتوکاین های محرک تولید آنتی بادی ترشح می کنند.

4) به جای تیموس در عقده های لنفاوی بالغ می شوند.

50 - کدام گزینه در ارتباط با آنتی بیوتیک پروتئین ها صحیح است؟

1) به صورت طیف وسیع علیه میکروارگانیسم ها عمل می کنند.

2) کاملاً شبیه آنتی بیوتیک های سنتتیک عمل می کنند.

3) تعدادی از آنها به صورت طیف محدود عمل می کنند.

4) فقط علیه باکتری های گرم مثبت عمل می کنند

51 - اتو آنتی بادی غالب در بیماری SLE کدام است؟

1) آنتی بادی ضد آنزیم های سیتوپلاسمی

2) آنتی بادی ضد سلول های گلومرولی کلیه ها

3) آنتی بادی ضد اجزای هسته ای

4) آنتی بادی ضد سلول های اندوتلیال عروق

52 - کدام یک از اتو آنتی بادی های زیر به طور اختصاصی در بیماری SLE دیده می شود؟

1) anti-dsDNA

2) anti-Ro

3) anti-La

4) anti-SSa

53 - تجویز داخل وریدی تمامی موارد زیر به انسان می تواند منجر به بروز بیماری سرم شود، بجز:

1) مونوکلونال آنتی بادی موشی

2) استرپتوکیناز

3) سرم اسب

4) گروه خونی A به فرد دارای گروه خونی B

54 - تمامی موارد زیر در خصوص هر دو نوع واکنش های تیپ دو و سه ازدیاد حساسیت صحیح است، بجز:

1) جلب لکوسیت ها توسط کمپلمان

2) فعال شدن لوکوسیت ها از طریق FcR

3) تخریب بافتی توسط آنزیم های نوتروفیلی

4) اختلال در عملکرد سلولی به واسطه آنتی بادی ضد گیرنده هورمونی

55 - کدامیک از اعمال اجرایی آنتی بادی بدون نیاز به ایمنی غیر اختصاصی انجام می شود؟

1) اپسونیزاسیون

2) ADCC

3) فیکساسیون کمپلمان

4) نوترالیزاسیون

56 - دیابت وابسته به انسولین (IDDM) در نتیجه کدام تیپ از واکنش های ازدیاد حساسیت شکل می گیرد؟

1) یک

2) دو

3) سه

4) چهار

57 - استفاده از کدامیک از سیتوکاین های زیر را جهت درمان بیماری های التهابی روده (Inflammatory Bowel Disease) پیشنهاد می کنید؟

1) TNF-a

2) IFN-g

3) IL-10

4) IL-13

58 - کدامیک از مشخصات زیر مربوط به سلول های (T Regulatory) می باشد؟

1) +CD4+/CD25

2) +CD4+/CD44

3) +CD8+/CTLA-4

4) CD8+/FoxP3

59 - لنفوسیت های T سیتوتوکسیک سلول های هدف خود را از طریق کدام یک از موارد زیر می کشند؟

1) کمپلمان و پروتئین های فاز حاد

2) گیرنده های لنفوسیت T

3) آنتی بادی و کمپلمان از طریق پدیده ADCC

4) پروتئین های Pore-forming و پروتئازها

60 - کدامیک از سیتوکاین های زیر در سویچ IgA نقش غالب را دارند؟

1) IL-10

2) IL-13

3) TGF-b

4) IL-4