Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون کارشناسی ارشد ایمنی سال 1383


 

1 - همه سلول های زیر با تولید و ترشح مولکول های مورد نیاز در بروز آلرژی (حساسیت نوع 1 ) شرکت دارند، بجز:

1) پلاسماسل

2) ماست سل

3) (CD4+(Th1

4) (CD4+(Th2

2 - کدامیک از سیتوکاین های زیر در بروز تب دخالت دارد؟

1) IL-1

2) IL-7

3) IL-9

4) IL-12

3 - همه توصیف های زیر در مورد شناسایی آنتی ژن توسط لنفوسیت های T صحیح اند، بجز:

1) می توانند هر دو نوع اپی توپ های پیوسته (Continuous) و ناپیوسته (Discontinuous) را شناسایی کنند.

2) وجود سلول های عرضه کننده آنتی ژن (APC) در روند شناسایی آنتی ژن ضروری است.

3) آنتی ژن ها وقتی در شیار (Groove) مولکول های MHC باشند شناسایی می شوند.

4) مولکول TCR در شناسایی اپی توپ های آنتی ژن نقش اساسی دارد.

4 - همه توصیف های زیر در مورد سلول های دندریتیک صحیح اند، بجز:

1) دارای زواید یا دنباله های سیتوپلاسمی طویلی هستند.

2) در عرضه آنتی ژن به لنفوسیت های T مشارکت دارند.

3) IL-12 را سنتز و تولید می کنند.

4) به کانون عفونت مهاجرت می کنند و در آنجا تعداد خود را افزایش می دهند.

5 - در کدامیک از اعضای لنفاوی زیر بیشترین میزان Apoptosis رخ می دهد؟

1) طحال

2) تیموس

3) لوزه های کامی

4) گره های لنفی ناحیه گردن

6 - ماکروفاژها با تمام خصوصیات زیر شناخته می شوند، بجز:

1) توانایی پردازش و عرضه آنتی ژن به لنفوسیت های T

2) آسیب به پاتوژن های درون سلولیبا روش انفجار اکسیژن (Oxygen Burst)

3) تولید IL-1 پس از تحریک توسط آنتی ژن

4) دارا بودن رسپتور برای قسمت Fc مولکول IgM

7 - در افراد مبتلا به نقص ایمنی سلولی (CMI) استفاده از کدام واکسن مجاز است؟

1) BCG

2) MMR

3) (Polio (sabin

4) DPT

8 - سلول های NK همه خصوصیات زیر را دارند، بجز:

1) در سطح غشاء خود رسپتور برای IFN-g دارند.

2) در سیتوپلاسم این سلول ها گرانول های حاوی آنزیم وجود دارد.

3) دارای مولکول CD19 در غشاء خود هستند.

4) توانایی تولید IFN-g را دارند.

9 - افزایش دما کدامیک از پدیده های مختلفی را که در محیط مایع در اثر واکنش آنتی بادی با آنتی ژن رخ می دهد شدت می بخشد؟

1) برخورد آنتی بادی و آنتی ژن به یکدیگر

2) بزرگ شدن و رشد هر یک از کمپلکس های ایمنی

3) افزایش تعداد کمپلکس های نامحلول

4) رسوب کمپلکس های ایمنی به ته لوله آزمایش

10 - کدامیک از موارد زیر از مشخصات IFN-g نمی باشد؟

1) یکی از سیتوکاین های سلول های Th1 است.

2) توسط سلول های +TCD8 و NK تولید می شود.

3) ماکروفاژها برای آن رسپتور دارند.

4) IL-13 تولید آن را افزایش می دهد.

11 - همه موارد زیر از ویژگی های لنفوسیت Th1 است، بجز:

1) تولید IL-2 و g-IFN

2) تولید IL-4 و مشارکت در تولید IgE

3) دارا بودن گیرنده برای IL-18

4) عدم توانایی تولید TNF

12 - آنتی بادی در همه پدیده های زیر مشارکت دارد، بجز:

1) خنثی کردن توکسین باکتری ها در بدن

2) انتقال ایمنی اختصاصی از مادر به جنین

3) پدیده اپسونیزاسیون

4) ازدیاد حساسیت تاخیری (DTH)

13 - بیماری آ-گاماگلوبولینمی وابسته به جنس (XLA) در اثر نقص در کدام آنزیم ایجاد می شود؟

1) آدنوزین دی آمیناز

2) تیروزین کیناز

3) پورین نوکلئوزید فسفریلاز

4) پروتئین کیناز C

14 - در طراحی یک واکسن علیه بیماری سل کدام جنبه سیستم ایمنی در نظر گرفته می شود؟

1) ایمنی سلولی

2) ایمنی هومورال

3) ایمنی سلولی و هومورال

4) ایمنی ذاتی

15 - سویچ ایزوتایپی در کدامیک از سلول های زیر انجام شده است؟

1) سلول های B با IgM و IgD شطحی

2) سلول های B با IgM سطحی

3) سلول های B با IgD سطحی

4) سلول های خاطره ای B با IgG سطحی

16 - مولکول HLA-DM در چه ناحیه ای از سلول ارائه دهنده آنتی ژن نقش خود را ایفا می کند؟

1) سیتوزول

2) اندوزوم

3) اندوپلاسمیک رتیکولوم

4) گلژی

17 - در کدامیک از بیماری های نقص ایمنی سلولی غده پاراتیروئید نیز دچار نقص است؟

1) SCID

2) سندرم دی جورج

3) نقص ایمنی با اتاکسی و تلانژکتازی

4) بیماری چسبندگی لکوسیتی (LAD-2)

18 - مولکول های TAP-2 و TAP-1 در کدام مرحله از شناسایی و پروسه آنتی ژن دخالت دارد؟

1) در اتصال به مولکول MHC

2) در انتقال پپتیدهای آنتی ژنی

3) در جلوگیری از اتصال پپتیدها به شکاف MHC

4) در شکستن مولکول های پروتئینی

19 - همه مکانیسم های زیر در خصوص فرار ویروس از مکانیسم های دفاعی صحیح است، بجز:

1) تغییر در ساختارهای آنتی ژنی بوسیله موتاسیون

2) کاهش بروز MHC کلاس I

3) آلوده و غیر فعال نمودن سلول های دفاعی

4) القاء موتاسیون در ژن های ایمونوگلوبولین

20 - گزینه درست را در مورد تعریف اپی توپ های ناپیوسته (Discontinous) انتخاب کنید؟

1) حدود 6 اسید آمینه دارد که به صورت خطی به Fab متصل می شود.

2) سکانس اسیدهای آمینه آن متوالی نیست.

3) سکانس اسیدهای آمینه آن با ترکیب با پروتئین های دیگر بوجود می آید.

4) دناتوره شدن پروتئین تغییری در ساختار آن ایجاد نمی کند.

21 - بیماری میولوم مولتیپل بدلیل سرطانی شدن کدامیک از مراحل تمایز لنفوسیت های B می باشد؟

1) Pro-B

2) Immature B

3) Activated B

4) Plasma cell

22 - با انتخاب گزینه درست مفهوم Seroconversion را مشخص کنید؟

1) تولید آنتی بادی علیه عوامل عفونی پس از ورود باکتری یا تزریق واکسن

2) تبدیل پاسخ ایمنی هومورال به سلولی

3) ناپدید شدن پاسخ ایمنی هومورال پس از ورود عامل عفونی به بدن

4) واکنش متقاطع سرمی پس از ورود باکتری

23 - عملکرد IL-13 به عملکرد کدامیک از سیتوکاین های زیر شباهت بیشتری دارد؟

1) IL-10

2) IFN-g

3) IL-2

4) IL-4

24 - گزینه درست را در مورد لنفوسیت های B دارای گیرنده CD5 انتخاب کنید؟

1) 30 - 20% لنفوسیت های خون محیطی است.

2) به طور خودبخودی IgG ترشح می کند.

3) تنوع در ژن های ایمونوگلوبولین آن کم است.

4) علیه ساختارهای پروتئینی واکنش می دهند.

25 - سیگنال دوم در فعال شدن لنفوسیت های T بوسیله کدام جفت مولکول های زیر اعمال می گردد؟

1) B7, CD28

2) CD4, antigenic peptide

3) ICAM-1, LFA-3

4) Fas, FasL

26 - کدامیک از پدیده های زیر در مرکز زایگر فولیکول های لنفاوی اتفاق نمی افتد؟

1) Somatic Mutation

2) Class Switching

3) V(D)J recombination

4) Affinity Maturation

27 - کدامیک از گیرنده های Fc مولکول IgG دارای میل ترکیبی بیشتری برای IgG است؟

1) CD16

2) CD23

3) CD32

4) CD64

28 - کدامیک از موارد زیر جزو ویژگی های پلاسماسل می باشد؟

1) IgM و IgD غشائی دارد.

2) تکثیر متعاقب تحریک آنتی ژنی

3) دارا بودن ایمونوگلوبولین درون سیتوپلاسمی

4) نداشتن شبکه اندوپلاسمی خشن

29 - جهت انجام پدیده تبدیل کلاس (Class Switching) در لنفوسیت های B اتصال کدام جفت مولکول های زیر ضروری است؟

1) CD72, CD5

2) CD29, LFA-3

3) CD40, CD40-L

4) CD28, CTLA-4

30 - کدام دسته از مولکول های زیر در افتراق لنفوسیت های T و سلول های NK مورد استفاده قرار می گیرد؟

1) CD19, CD3, CD4

2) CD16, CD56, CD3

3) CD56, CD16, CD14

4) CD11b, CD4, CD20

31 - (Mannose binding protein (MBP از لحاظ ساختمان مولکولی به کدام یک از اجزای سیستم کمپلمان شباهت دارد؟

1) C3

2) C1q

3) C1r

4) C8

32 - کدامیک از مولکول های زیر از یک زنجیره مولکولی تشکیل شده است؟

1) CD4

2) TCR

3) HLA-class II

4) CD8

33 - مهم ترین سلول عرضه کننده آنتی ژن به لنفوسیت های T دست نخورده (Naive) کدام است؟

1) مونوسیت

2) ماکروفاژ

3) سلول دندریتیک

4) لنفوسیت B

34 - میکروارگانیسم موجود در آجوانت کامل فروند کدام است؟

1) باسیل سل انسانی تخفیف حدت یافته

2) BCG

3) باسیل سل کشته شده

4) باسیل سل آتیپیک زنده

35 - مجموعه ژنی کدکننده زنجیره دلتا مولکول TCR در چه جایگاهی قرار گرفته است؟

1) بین قطعات ژنی زنجیره b

2) بین قطعات ژنی زنجیره a

3) بین قطعات ژنی زنجیره g

4) به صورت مستقل روی کروموزوم شماره 14

36 - کدامیک ار موارد زیر آنافیلاتوکسین می باشد؟

1) C3a

2) C4b2a

3) C3bBb

4) C3b

37 - همه رسپتورهای (Receptor) زیر در سطح ماکروفاژها وجود دارد، بجز:

1) رسپتور برای Fc IgG

2) رسپتور برای Fc IgM

3) رسپتور برای C3b

4) رسپتور برای IFN-g

38 - بیشترین غلظت سرمی مربوط به کدام آنتی بادی است؟

1) IgG1

2) IgM

3) IgA

4) IgE

39 - نیمه عمر کدامیک از زیرکلاس های IgG کمتر است؟

1) IgG1

2) IgG2

3) IgG3

4) IgG4

40 - گزینه غلط در مورد سلول NK کدام است؟

1) فاقد مولکول TCR است.

2) دارای رسپتور برای قسمت Fc مولکول IgM است

3) دارای مولکول CD56 است.

4) با استفاده از Perforine  و Granzyme سلول هدف را می کشد.

41 - همه مولکول های زیر در بروز پدیده Apoptosis مشارکت دارند، بجز:

1) Fas-L

2) Bcl-2

3) Perforin

4) Serine Protease

42 - در مورد حوادثی که در تیموس رخ می دهد کدام گزینه غلط است؟

1) پدیده انتخاب مثیت در بخش محیطی (Cortex) لوبول های تیموس رخ می دهد.

2) جهش ژنی (Gene Mutation) در ژنوم لنفوسیت های T رخ می دهد.

3) با روند Apoptosis  تعداد زیادی از لنفوسیت ها کشته می شوند.

4) مولکول های CD8, CD4, TCR در لنفوسیت های T تولید و در سطح آنها ظاهر می شوند.

43 - با همه روش های زیر می توان سیستم ایمنی سلولی (CMI) را در یک شخص ارزیابی نمود، بجز:

1) تعیین تولید g-IFN توسط لنفوسیت های T

2) شمارش سلول های +CD4 و +CD8 در گردش خون محیطی

3) تعیین میزان IL-4 در سرم

4) تست پوستی توبرکولین

44 - مقصود از سوپرآنتیژن چگونه آنتی ژنی است؟

1) آنتی ژنی که یک کلون (Clone) از لنفوسیت ها را با شدت بسیار زیاد تحریک کند و موجب یک پاسخ ایمنی قوی شود.

2) آنتی ژنی که تعداد زیادی از کلون های لنفوسیت ها را به طور غیر اختصاصی تحریک کند.

3) آنتی ژنی که موجب تولید آنتی بادی از همه کلاس های ایمونوگلوبولین ها شود.

4) آنتی ژنی که با دوز اندک موجب تولید یک پاسخ قوی شود.

45 - همه مولکول های زیر پدیده اپسونیزاسیون را تسهیل و تشدید می کنند، بجز:

1) C3b

2) آنتی بادی از کلاس IgG

3) آنتی بادی از کلاس IgM

4) فیبرونکتین

46 - همه سلول های زیر، سلول های بیگانه خوار هستند، بجز:

1) مونوسیت در گردش خون محیطی

2) سلول کوپفر در کبد

3) هیستیوسیت ها در طحال

4) سلول لانگرهانس در پوست

47 - در روند شناسایی آنتی ژنو فعال سازی سلول های CD8 همه مولکول های زیر شرکت دارند، بجز:

1) TCR

2) CD8

3) B7

4) HLA-class II

48 - دو سایتوکاین که در مهار واکنش های ناشی از سایر سایتوکاین ها مشارکت دارند کدامند؟

1) b-IL-10 , TGF

2) IL-12 , IL-13

3) IL-15 , IL-4

4) b-TGF-a , TNF

49 - حساس ترین تست ایمونولوژی برای تعیین تیتر آنتی بادی کدام است؟

1) آگلوتیناسیون مستقیم

2) آگلوتیناسیون غیرمستقیم

3) پرسی پیتاسیون در لوله آزمایش

4) انتشار دوگانه در ژل

50 - سلول های Th1 دارای همه ویژگی های زیر می باشند، بجز:

1) در سطح خود مولکول CD4 دارند

2) IL-13 تولید می کنند.

3) در سطح خود دارای رسپتور برای IL-12 هستند.

4) با ترشح سایتوکاین، ماکروفاژها را فعال می کنند.

51 - کدامیک از سایتوکاین های زیر در القاء Switching در لنفوسیت های B و تولید IgG نقش دارند؟

1) IL-8

2) g-IFN

3) IL-10

4) a-TNF

52 - کدامیک از سلول های زیر به عنوان سلول های جذب کننده آنتی ژن ، وظیفه انتقال آنتی ژن را از داخل دستگاه گوارش به O-Malt عهده دار است؟

1) سلول های M

2) آنتروسیت ها

3) سلول های اپینلیال

4) ماست سل

53 - بتا دو میکروگلوبولین در ساختار کدامیک از مولکول های زیر شرکت می کند؟

1) HLA-DQ

2) HLA-DR

3) HLA-II

4) HLA-C

54 - ایمنی ذاتی (Innate Immunity) کدامیک از ویژگی های زیر را دارد؟

1) Memory

2) Diversity

3) Specialization

4) Non Specificity

55 - برای تعیین توانایی تکثیر لنفوسیت های T کدامیک از روش های آزمایشگاهی زیر به کار می رود؟

1) ELISA

2) LTT

3) RIA

4) SRID

56 - برای ارزیابی سیستم ایمنی هومورال از همه موارد زیر می توان استفاده نمود، بجز:

1) شمارش لنفوسیت های CD19 در خون محیطی

2) تست NBT

3) اندازه گیری ایمونوگلوبولین های سرم

4) الکتروفورز پروتئین های سرم

57 - روش ایمونوالکتروفورز در همه موارد زیر به کار می رود، بجز:

1) تعیین کمبود C3 در سرم

2) کمبود ایمونوگلوبولین های سرم

3) افزایش ایمونوگلوبولین های سرم

4) تعیین میزان کمپلکس های ایمنی در سرم

58 - کوچک ترین جزء یک مولکول که بر ضد آن در بدن آنتی بادی تولید می شود چیست؟

1) یک پپتید

2) یک مونوساکارید

3) یک رادیکال بزرگ

4) یک اپی توپ

59 - اگر خون ناسازگاری اشتباهاً به شخصی تزریق شود کدامیک از واکنش های ایمنی در بدن بیمار رخ می دهد؟

1) واکنش ازدیاد حساسیت نوع اول

2) واکنش ازدیاد حساسیت نوع دوم

3) واکنش ازدیاد حساسیت تاخیری (نوع چهارم)

4) واکنش مانتو

60 - در مورد آلرژی و آلرژن همه موارد زیر صحیح اند، بجز:

1) آلرژن به عنوان عامل خارجی موجب بروز آلرژی می شود.

2) آلرژن ها هم منشاء آلی دارند و هم منشاء معدنی

3) موادی در طبیعت وجود نداشته و بشر آنها را به طور صنعتی ساخته است موجب بروز آلرژی نمی شوند.

4) پرهیز از آلرژن روش بسیار مناسبی برای جلوگیری از آلرژی است.