Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون کارشناسی ارشد ایمنی سال  1381


 

1 - کدامیک از سلول های زیر در زمره سلول های بیگانه خوار نیست؟

1) منوسیت

2) ماستوسیت

3) سلول کوپفر

4) هیستیوسیت

2 - سیستم کمپلمان و یا اجزای آن در تمامی پدیده های زیر شرکت دارند بجز:

1) Cytolysis

2) ADCC

3) Clonal Selection

4) Immune Adherance

3 - کدامیک از سلول های زیر قبل از سایر سلول ها علیه سلول های سرطانی دفاع و مقابله میکند؟

1) لنفوسیت +T-CD4

2) لنفوسیت +T-CD8

3) لنفوسیت B

4) سلول NK

4 - در سطح همهء سلول های زیر آنتي­ژن های کلاس دو HLA وجود دارد بجز:

1) لنفوسیت B

2) لنفوسیت T فعال

3) سلول های لانگرهانس

4) سلول های نوتروفیل

5 - کدام دسته از سلول های زیر نقش اصلی را در عرضه آنتي­ژن به لنفوسیت T به عهده دارد؟

1) سلول های دندریتیک و سلول های اندوتلیال

2) مونوسیت ها و ماستوسیت ها

3) کراتینوسیت ها و پلاسموسیت ها

4) پلاسموسیت ها و سلول های دندریتیک

6 - در کدامیک از بیماریهای زیر مکانیسم آسیب بافتی از طریق ازدیاد حساسیت نوع دوم می باشد؟

1) روماتوئید آرتریت

2) اسکلرودرمی سیستمیک

3) میاستنی گراو

4) چدیاک هیگاشی

7 - کدامیک از سلول های زیر، سلول عرضه کننده آنتي­ژن در ازدیاد حساسیت تماسی است؟

1) سلول T

2) نوتروفیل

3) مونوسیت

4) لانگرهانس

8 - کدام یک از قسمت های زیر در مولکول ایمونوگلوبولین ایزوتایپ را تعیین مبکند؟

1) ناحیه متغیر زنجیره سنگین

2) ناحیه ثابت زنجیره سنگین

3) ناحیه ثابت زنجیره سبک

4) ناحیه متغیر زنجیره سبک

9 - شکستن پیوند های دی سولفید در مولکول ایمونوگلوبولین به کمک کدامیک از مواد زیر صورت می گیرد؟

1) پپسین

2) پاپائین

3) مواد احیاکننده

4) مواد اکسیدکننده

10 - کدامیک از پروتئین های فاز محلول از تشکیل کمپلکس C1 جلوگیری نموده و از تجزیه C3 بوسیله C3-Convertase راه آلترناتیو ممانعت می نماید؟

1) پروتئین S

2) فاکتور J

3) فاکتور H

4) C1-inhibitor

11 - نقص در کدامیک از پروتئین های زیر موجب هموگلوبین ئوری شبانه پاروکسیمال (PNH) میگردد؟

1) C5

2) DAF

3) C8

4) C9

12 - در مورد سلول های NK تمامی موارد زیر صحیح است بجز:

1) این سلول ها در حدود 10 درصد لنفوسیت های خونی را تشکیل میدهند.

2) دارای گیرنده های سطحی CD16 و CD56 هستند.

3) سلول های NK فعال شده انترفرون گاما تولید و ترشح می نمایند.

4) سلول های آلوده که ویروس را با MHC کلاس 1 ارائه میکنند از بین می برد.

13 - عرضه آنتي­ژن به سلول T- Helper) CD4+T) همراه کدامیک از مولکول های MHC زیر صورت می پذیرد؟

1) HLA-A

2) HLA-B

3) HLA-C

4) HLA-DR

14 - سلول های T از نوع -CD4+ CD8 کدامیک از ویژگی های ذیل را دارند؟

1) 70 درصد لنفوسیت های خون محیطی را تشکیل می دهند و دارای پذیرنده از نوع gd می باشند.

2) 25 درصد لنفوسیت های خون محیطی را تشکیل می دهند و دارای پذیرنده از نوع gd می باشند.

3) 25 درصد از لنفوسیت های خون محیطی را تشکیل می دهند و دارای پذیرنده از نوع ab می باشند.

4) 70 درصد لنفوسیت های خون محیطی را تشکیل می دهند و دارای پذیرنده از نوع ab می باشند.

15 - همهء مواد مترشحه زیر حاصل متابولیت های اسید آراشیدونیک است بجز:

1) پروستاگلاندین

2) لکوترین

3) هیستامین

4) SRS-A

16 - با توجه به تقسیم بندی ازدیاد حساسیت ها به چهار نوع، از نظر ایمونوپاتولوژی مکانیسم پمفیگوس با کدامیک از انواع ازدیاد حساسیت توجیه می شود؟

1) نوع I

2) نوع II

3) نوع III

4) نوع IV

17 - کدامیک از آنتي­ژن های زیر در زمره سوپر آنتي­ژن ها می باشد؟

1) اگزوتوکسین کزاز

2) اینتروتوکسین استافیلوکوک طلائی

3) کپسول باسیل شاربن

4) اینتروتوکسین سالمونلا

18 - آنتي­بادی از کدام کلاس از ایمونوگلوبولین ها علیه آنتي­ژن سوماتیک (O) باکتری های سالمونلا تولید می شود؟

1) IgG

2) IgA

3) IgM

4) IgE

19 - آخرین و ضروری ترین تست قبل از هر پیوند کدام است؟

1) HLA Typing

2) تعیین گروه های خونی و Rh

3) تست W.B.C کراس مچ

4) جستجوی آنتي­بادی های مسدود کننده (Blocking Antibody)

20 - کدامیک از آنتي­ژن های گروه های خونی در (Hemolytic Disease of Newborn, (HDN بیشترین تحریک ایمنی را ایجاد می نماید؟

1) آنتي­ژن C

2) آنتي­ژن E

3) آنتي­ژن H

4) آنتي­ژن D

21 -  کدامیک از سیتوکین های زیر در مهار پاسخ ایمنی دخالت دارد؟

1) IL-2

2) TGF-b

3) IFN-g

4) GM-CSF

22 - همه موارد زیر از ویژگی های آ-گاماگلوبولینمیای وابسته به کروموزوم X میباشند بجز:

1) فقدان سلول های B و T در خون محیطی

2) میزان IgG در سرم کمتر از mg/dl 200 با فقدان سایر کلاس های ایمونوگلوبولین

3) بروز علائم عفونت های مکرر در 6-5 ماهگی

4) پاسخ مناسب به درمان با ایمونوگلوبولین

23 - کدامیک از موارد زیر بعنوان مهمترین مکانیسم تولید پپتید از آنتي­ژن های پروتئینی سیتوزولی صادق است؟

1) پروتئولیز توسط پروتئازوم

2) شکسته شدن مولکول در آندوزوم ها

3) تجزیه پروتئین ها در فاگولیزوزوم ها

4) افزایش pH در آندوزوم ها و لیزوزوم ها

24 - کدامیک از مواد زیر به عنوان عامل تحریک غیر اختصاصی سیستم ایمنی در مبتلایان به تومور به ویژه سرطان مثانه (Carcinoma) و ملانوما استفاده می شود؟

1) BCG

2) DPT

3) PPD

4) HBs

25 - گزینه اشتباه را در مورد مولکول TCR در سطح لنفوسیت های T انتخاب کنید؟

1) در سطح همه زیرگزوه های لنفوسیت T مولکول TCR با دو زنجیره a و b وجود دارد.

2) هر زنجیره TCR دارای یک قسمت ثابت و یک قسمت متغیر است

3) مولکول TCR آنتي­ژن زا به کمک سلول های عرضه کننده آنتي­ژن شناسایی می کند.

4) لنفوسیت های B فاقد مولکول TCR در سطح سلولی خود هستند.

26 - مهمترین پیام (Signal) دوم جهت تحریک لنفوسیت های T از طریق کدام مولکول سطحی لنفوسیت T می باشد؟

1) CD40

2) Cd28

3) B7

4) CD3

27 - کدامیک از توصیف های زیر در مورد اپی توپ ها اشتباه است؟

1) لنفوسیت های B و T قادر به شناسایی اپی توپ ها هستند.

2) اپی توپ پیوسته (Continuous) در ساختمان اولیه زنجیره مولکولی آنتي­ژن وجود دارد.

3) اپی توپ ناپیوسته (Discontinuous) در ساختمان سوم و چهارم زنجیره مولکولی آنتي­ژن وجود دارد.

4) یک آنتی ژن پروتئینی نمیتواند دارای هر دو نوع اپی توپ پیوسته و ناپیوسته باشد.

28 - کدامیک از واکسن های زیر یک واکسن کشته است یعنی عامل بیماری در آن زنده نیست؟

1) اوریون

2) سرخجه

3) فلج اطفال (واکسن سابین)

4) هاری

29 - موثرترین روش پیشگیری از ابتلای مجدد به آلرژی کدام است؟

1) تجویز کوزتیکواستروئیدها

2) ایمونوتراپی با عصاره های آلرژن

3) تجویز آنتی هیستامین ها

4) پرهیز از آلرژن ها

30 - کدامیک از سلول های زیر در مرحله پایانی تمایز سلولی (Differentiation) میباشد و دیگر تمایز نمییابد؟

1) لنفوسیت B بالغ

2) تیموسیت

3) پلاسماسیت

4) لنفوسیت T بالغ

31 - کاربرد کدامیک از واکسن های زیر در هنگام بارداری خطرساز است؟

1) کزاز

2) سرخجه

3) هپاتیت B

4) دیفتری

32 - گزینه صحیح را در مورد مولکول های MHC کلاس یک انتخاب کنید؟

1) از دو زنجیره آلفا و بتا مشابه تشکیل شده اند.

2) پپتیدهای با 30 اسید آمینه را می تواند در شیار خود جای دهد.

3) ژن کدکننده مولکول بتا دو میکروگلوبولین در کنار ژن های این سیستم قرار دارد.

4) پپتید پرورده شده به قسمت هایی از دومن آلفا یک و آلفا دو متصل می گردد.

33 - کدامیک از سلول های زیر از مونوسیت های گردش خون محیطی منشاء نگرفته است؟

1) سلول کوپفر در کبد

2) هیستیوسیت در طحال

3) سلول های میکروگلیال در مغز

4) سلول های کشنده طبیعی (NK)

34 - اندازه گیری کدامیک از اجزاء زیر تنها نشانگر روند فعالیت مسیر کلاسیک است؟

1) C3

2) C4

3) C5

4) C6

35 - کدامیک از تست های زیر برای ارزیابی عمل لنفوسیت های T به کار می رود؟

1) تست شیک

2) تست توبرکولین

3) تست پریک

4) تست پچ (Patch)

36 - کدامیک از سلول های زیر سلول ارائه کننده آنتي­ژن نمی باشد؟

1) سلول های B

2) سلول های لانگرهانس پوست

3) سلول های T

4) سلول های دندریتیک عقده های لنفاوی

37 - کدامیک از اینترلوکین های زیر اثر کموتاکسی روی نوتروفیل ها دارد؟

1) IL-12

2) IL-8

3) IL-4

4) IL-9

38 - کدامیک از اینترلوکین های زیر در یک پاسخ التهابی سبب تکثیر سلول های بنیادی (Stem Cell) می شود؟

1) IL-2

2) IL-3

3) IL-4

4) IL-12

39 - کدامیک از مولکول های سیستم کمپلمان در اپسونیزاسیون پاتوژن ها مشارکت دارد؟

1) C3a

2) C4a

3) C5a

4) C3b

40 - کدامیک از سلول های زیر یکی از منابع مهم واسطه های واکنش آلرژی می باشد؟

1) نوتروفیل ها

2) بازوفیل ها

3) ائوزینوفیل ها

4) لنفوسیت ها

41 - کدامیک از موارد زیر از نسخه برداری ژن IL-2 ممانعت به عمل می آورد؟

1) فنی توئین

2) جنتامایسین

3) سیکلوسپورین

4) پذیرنده IL-2

42 - کدامیک از سیتوکاین های زیر در تکثیر لنفوسیت های T نقش مهمتری دارد؟

1) IL-1

2) IL-2

3) IL-3

4) IL-5

43 - کدامیک از رسپتورهای زیر در مهار (inhibition) لنفوسیت های B نقش دارد؟

1) FC a R

2) FC g RII

3) FC e RI

4) FC g RI

44 -  در نوترکیبی اولیه DNA در لنفوسیت های B کدامیک از موارد زیر مشارکت دارد؟

1) آنزیم های ریکومبیناز

2) توالی های شناخت پنتامری

3) فضاهای فاصله 7 - 11 نوکلئوتیدی

4) نواحی سویچ

45 - شاخصی (Marker) از لنفوسیت B که در لنفوسیت های T وجود ندارد کدام است؟

1) CD5

2) CD20

3) CD56

4) CD16

46 - همه مکانیسم های نوترکیبی TCR در لنفوسیت های T مشابه مکانیسم های نوترکیبی BCR در لنفوسیت های B می باشد. بجز:

1) نوترکیبی VDJ Recombination) VDJ)

2) اتصال غیر دقیق (Impercise Joining)

3) هیپرموتاسیون سوماتیک (Somatic Hypermutation)

4) اتصال ترکیبی (Combinational Joining)

47 - کدامیک از واکسن های زیر معمولاً تزریق یادآور ندارد؟

1) کزاز

2) دیفتری

3) سل

4) هپاتیت B

48 - چه نوع آنتي­بادی را مونوکلونال می گویند؟

1) آنتي­بادی که فقط در یک کلاس خاص از ایمونوگلوبولین ها باشد.

2) آنتي­بادی که در موش های درون زاد (Inbred) تولید شده باشد.

3) آنتي­بادی که فقط برضد یک اپی توپ تولید شده باشد.

4) آنتي­بادی که فقط به صورت مونومر یعنی دارای دو زنجیره بزرگ و دو زنجیره کوچک باشد.

49 - ضعف عضلانی گذرا در نوزادان تولید شده از مادران مبتلا به میاستنی گراو به چه علت می باشد؟

1) انتقال فعال کمپلکس ایمنی از مادر به نوزاد

2) انتقال آنتي­بادی های IgG از مادر به نوزاد

3) تولید آنتي­بادی های با میل ترکیبی کم در نوزاد

4) کاهش بیان گیرنده های استیل کولین تحت تاثیر عوامل ژنی

50 - با کدامیک از روش های زیر میزان کمی ایمونوگلوبولین ها را می توان اندازه گیری نمود؟

1) ایمونوالکتروفورز

2) انتشار شعاعی Single Radial Immunodiffusion

3) انتشار دوگانه Double Diffusion

4) کانتر ایمونوالکتروفورز


 

51 - نقص یا فقدان ارثی کدام آنزیم موجب نقص ایمنی در نوزادان می گردد؟

1) تیمیدیلات سنتتاز

2) آدنوزین دزآمیناز

3) گزانتین اکسیداز

4) ریبونوکلئوتید ردوکتاز

52 - کلیه گزینه های زیر در مورد پنومونی حاصله از مایکوپلاسما پنومونیه صحیح است بجز:

1) در سرم بیمار عیار آگلوتینین سرد افزایش می یابد.

2) ایجاد بیماری ارتباطی با کاهش ایمنی ندارد

3) بیماری یک پنومونی آتیپیک است

4) ارگانیسم سببی در محیط خارج از بدن قابل کشت نیست