Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون کارشناسی ارشد ایمنی سال 1379


 

1 - گزینه نادرست را در مورد تیموس مشخص نمایید؟

1) تیموس عضو لنفاوی مرکزی است که دو لب و تعداد زیادی لوبول دارد.

2) میزان مرگ برنامه ریزی شده سلولی (Apoptosis) در تیموس خیلی زیاد است.

3) در داخل تیموس مراکز زایا (Germinal Centres) تشکیل نمی شود.

4) سلول های پوششی (Epithelial) در تیموس نقشی در تکامل و تمایز لنفوسیت های T ندارند.

2 - کدامیک از گزینه های زیر در مورد طحال اشتباه است؟

1) طحال نقش مهمی در پاکسازی خون محیطی از پاتوژن ها دارد.

2) طحال رگ های آوران لنف (Afferent) ندارد

3) پلاسماسل ها در طحال عمدتاً در پالپ قرمز وجود دارند.

4) لنفوسیت های T در Marginal zone مستقر هستند.

3 - سلول هایی که در تیموس نهایتاً به لنفوسیت T تبدیل می شوند در داخل تیموس دچار همه پدیده های زیر می شوند بجز:

1) بازآرایی ژن ها (Gene Rearrangement)

2) جهش ژنی (Gene Mutation)

3) مرگ برنامه ریزیی شده سلولی (Apoptosis)

4) گزینش مثبت و منفی (Positive & negative selection)

4 - لنفوسیت های T بالغ می توانند در سطح خود دارای مولکول های زیر باشند بجز:

1) CD3, CD2

2) CD8, CD4

3) CD7, CD5

4) CD56, CD16

5 - کدامیک از توصیف های زیر در ارتباط با سلول های NK اشتباه است؟

1) سلول NK دارای بلوغ داخل تیموسی بوده و فعالیت آن تحت تاثیر IL-12 و IFN-g افزایش می یابد.

2) سلول NK با وجود مولکول های CD2 و CD16 در سطح خود شناسایی می شود.

3) سلول های NK می توانند سیتوکاین های IL-4, IFN-g, TNF تولید نمایند.

4) سلول های NK یکی از خطوط دفاعی اولیه در مقابل عفونت های ویروسی و همچنین سرطانها هستند.

6 - با کدام مارکر سطحی سلول های NK را شناسایی می کنیم؟

1) CD16, CD56

2) CD3, CD56

3) MHC-II, CD19

4) CD4, CD56

7 - مولکول TCR1 در سطح لنفوسیت های T از کدام زنجیره های زیر تشکیل شده است؟

1) آلفا و بتا

2) گاما و دلتا

3) زتا و اتا

4) آلفا و گاما

8 - همه گزینه های زیر در مورد اپی توپ ها (Epitope) صحیح است بجز:

1) پروتئین های کروی (Globular P) دارای اپی توپ های پیوسته و ناپیوسته هستند.

2) لنفوسیت های B قادر به شناسایی اپی توپ های پیوسته و ناپیوسته هستند.

3) اپی توپ های ناپیوسته، مقاوم به عوامل دناتور کننده (Denaturing) پروتئین ها هستند.

4) لنفوسیت های T عمدتاً اپی توپ های پیوسته را شناسایی می کنند.

9 - کدامیک از تعریف های زیر ، تعریف مناسب تری در مورد سوپرآنتي­ژن ها میباشد؟

1) سوپرآنتي­ژن ها در یک انتهای زنجیره خود دارای اپی توپ پیوسته و در انتهای دیگر اپی توپ ناپیوسته هستند.

2) سوپرآنتي­ژن ها یک جایگاه اتصال به زنجیره b مولکول TCR و یک جایگاه اتصال به مولکول HLA-II دارند.

3) سوپرآنتي­ژن ها با تعداد زیاد اپی توپ ها مشخص می شوند.

4) سوپرآنتي­ژن ها در زنجیره مولکولی خود دارای لیپید هستند که در نقش ادجوانت عمل می کند.

10 - کدامیک از ساختمان های شیمیایی زیر توسط لکتین ها شناسایی شده و لکتین ها می توانند به آنها متصل شوند؟

1) قندها

2) پروتئین ها

3) لیپیدها

4) لیپوپروتئین ها

11 - سلول های M در کدام قسمت از مخاط روده قرار دارد؟

1) در غدد ترشحی

2) در پلاک های پی یر

3) در لامیناپروپریا

4) در لایلای سلول های اپیتلیال

12 - همه توصیف های زیر در مورد ماکروفاژها صحیح است بجز:

1) ماکروفاژها توانایی بیگانه خواری و معرفی آنتي­ژن به لنفوسیت ها را دارند.

2) ماکروفاژها می توانند سیتوکاین های IL-3, IL-2, IL-1 را تولید نمایند.

3) ماکروفاژها در انهدام و پاکسازی عوامل عفونی داخل سلولی نقش مهمی دارند.

4) ماکروفاژها در افزایش حساسیت نوع چهار دخالت دارند.

13 - کدامیک از مولکول های زیر در سطح ماکروفاژها به عنوان گیرنده اپسونین عمل میکند؟

1) CR1

2) CR2

3) CR3

4) CR4

14 - اولین بازآرایی (Re-arrangement) ژنتیکی در ژن های ایمونوگلوبولین در کدام قسمت ها صورت می گیرد؟

1) DJ در زنجیره سنگین

2) VD در زنجیره سنگین

3) VJ در زنجیره لامبدا

4) VJ در زنجیره کاپا

15 - ایدیوتایپ یک مولکول آنتي­بادی با توالی اسیدهای آمینه در کدام قسمت مشخص می شود؟

1) قسمت متغیر زنجیره سبک

2) قسمت متغیر زنجیره سبک و سنگین

3) قسمت ثابت زنجیره سنگین

4) قسمت ثابت زنجیره سبک

16 - نیمه عمر IgE در سطح ماست سل ها و بازوفیل ها چه مدت است؟

1) 30 تا 40 روز

2) 14 تا 21 روز

3) 7 تا 8 روز

4) 2 تا 3 روز

17 - کدام بخش از مولکول IgG به اولین جزء کمپلمان متصل می گردد؟

1) CH1

2) CH2

3) CH3

4) Fab

18 - کدامیک از ایمونوگلوبولین ها در بیماری اتوپیک Atopic افزایش قابل ملاحظه ای می یابد؟

1) IgG

2) IgM

3) IgA

4) IgE

19 - قطعه Diversity) D ) در ژنوم کدامیک از زنجیره های زیر وجود ندارد؟

1) زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین

2) زنجیره a در مولکول TCR

3) زنجیره b در مولکول TCR

4) زنجیره d در مولکول TCR

20 - کدامیک از زنجیره های زیر در سطح لنفوسیت های T دارای (Immunoreceptor Tyrosine-based Activation Motif, ITAM) بیشتری می باشد؟

1) زنجیره آلفا

2) زنجیره بتا

3) زنجیره زتا

4) زنجیره اپسیلون

21 - کدام جزء سیستم کمپلمان در مرحله فعال شدن آنزیمی در دو راه کلاسیک و آلترناتیو شرکت دارد؟

1) C2

2) C3

3) C4

4) C4, C2

22 - همه توصیف های زیر در مورد سیتوکاین ها صحیح است بجز:

1) سیتوکاین ها در سلول های مختلفی از رده سلول های میلوئید و لنفوئید تولید می شوند.

2) سیتوکاین ها اختصاصی برای آنتي­ژن ها نیستند.

3) سیتوکاین ها با اتصال به رسپتور مربوط به خود روی سلول هدف، فعالیت سلول هدف را کاهش یا افزایش می دهند.

4) سنجش میزان سیتوکاین ها در سرم با استفاده از تست حساس ممانعت از هماگلوتیناسیون انجام می گیرد.

23 - کدامیک ار سیتوکاین های زیر موجب فعال شدن سلول NK می شود؟

1) IL-2

2) MIF

3) M-CSF

4) IFN-g

24 - مولکول HLA در کدام قسمت خود بیشترین پلی مورفیسم را دارد؟

1) منطقه a

2) منطقه b

3) منطقه شیار (Cleft)

4) در کلیه مناطق خارج سلولی مولکول

25 - کدامیک از مولکول های زیر برای انتقال زنجیره b کلاس MHC-I و اتصال آن به زنجیره a نقش واسطه دارد؟

1) مولکول TAP

2) مولکول LMP

3) Calrecticuline

4) Calnexine

26 - در مورد آنتي­ژن های MHC کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

1) آنتي­ژن های MHC گروه یک و MHC گروه دو از نظر ساختمانی مشابه اند.

2) آنتي­ژن های MHC گروه یک و MHC گروه دو از نظر اعمال ایمونولوژیک مشابه اند.

3) روش تشخیص آزمایشگاهی آنتي­ژن های MHC گروه یک و MHC گروه دو یکسان است.

4) ژن های MHC گروه یک و گروه دو در انسان بر روی یک کروموزوم واقع شده اند.

27 - کدامیک از مولکول های زیر در سطح لنفوسیت های T فعال شده (Activated T-cells) بارز می گردد؟

1) CD2

2) CD3

3) CD4

4) CD25

28 - در مقابل کدامیک از آنتي­ژن های گروه خونی زیر آنتي­بادی طبیعی در بدن اشخاص وجود ندارد؟

1) گروه A

2) گروه B

3) گروه AB

4) گروه Rh

29 - کدامیک از عوامل زیر نقش اساسی در تعیین گروه های خونی (ABO) دارند؟

1) زنجیره پلی ساکارید

2) ژن پایه گروه های خونی

3) گلیکوزیل ترانسفرازها

4) ژن کدکننده ماده اولیه (P. Substance)

30 - ویتامین D توسط کدامیک از سلول های زیر تولید می شود؟

1) ماکروفاژ

2) نوتروفیل

3) لنفوسیت B

4) لنفوسیت T

31 - در ایجاد حساسیت تاخیری یکی از سلول های زیر دخالت موثر دارد؟

1) T-Cell

2) B-Cell

3) نوتروقیل

4) ماست سل

32 - در درماتیت تماسی کدامیک از موارد زیر با آزاد شدن از سلول های کراتینوسیت و ماکروفاژ در سرکوب واکنش های حساسیت دخالت دارد؟

1) IL-2

2) IFN-g

3) PGE

4) IL-1

33 - همه مکانیسم های زیر در بروز اتوایمنی نقش دارند بجز:

1) عرضه آنتي­ژن های مخفی

2) تولید آنتي­ژن های جدید

3) بروز واکنش متقاطع

4) انتخاب منفی در تیموس

34 - کدامیک از هورمون های زیر سبب تقویت پاسخ های ایمنی می شود؟

1) دهیدرواپی آندروسترون

2) استروژن

3) تستوسترون

4) کورتیزول

35 - واکنش های همولیتیک انتقال خون (H.T.R) مربوط به کدام دسته از انواع ازدیاد حساسیت شدید می باشد؟

1) Type I

2) Type II

3) Type III

4) Type IV

36 - در کدامیک از موارد زیر واکنش های نوع گرانولوماتوز مشاهده نمی گردد؟

1) سل

2) جذام

3) درماتیت تماسی

4) سارکوئیدوز

37 - گیرنده (Receptor) برای کمپلمان در سطح گلبول های قرمز از کدام نوع است؟

1) CR1

2) CR2

3) CR3

4) CR4

38 - گزینه اشتباه را در مورد واکنش آنتي­بادی با آنتي­ژن مشخص نمایید؟

1) واکنش آنتي­بادی با آنتي­ژن یک واکنش برگشت پذیر است.

2) بخش های اصلی واکنشگر در زنجیره مولکولی آنتي­بادی و آنتي­ژن، پاراتوپ ها و اپی توپ ها هستند.

3) پیومدهای کووالانسی نقش مهمی در اتصال اپی توپ ها به پاراتوپ ها دارند.

4) این واکنش ها همواره در حضور مولکول های آب امکان پذیر است.

39 - کدامیک از گزینه های زیر در مورد کمپلکس های ایمنی نادرست است؟

1) کمپلکس های ایمنی در نتیجه واکنش آنتي­بادی با آنتي­ژن بوجود می آیند.

2) این کمپلکس ها در اندازه های گوناگون تشکیل می شوند.

3) کمپلکس های ایمنی محلول در خون Circulating Immune Complex نامیده می شوند.

4) بجز مولکول آنتي­بادی و آنتي­ژن، مولکول دیگری به کمپلکس های ایمنی متصل نمی گردد.

40 - برای انجام واکنش آنتي­بادی با آنتي­ژن در ژل تهیه شده از آگارز، کدامیک از آنتی ژن های زیر نامناسب است؟

1) توکسین کزاز

2) بروسلا آبورتوس

3) آلبومین تحم مرغ

4) محلول توبرکولین


41 - در مورد فرد PPD مثبت تمام مطالب زیر صحیح است بجز:

1) قبلاً واکسن BCG دریافت نموده است.

2) قبلاً با عامل بیماری سل انسانی تماس حاصل نموده است.

3) قبلا توبرکولین دریافت نموده است.

4) قبلاً با باسیل های محیطی مایکوباکتریوم آلوره شده است.

42 - در کدامیک از مراحل بیماری جذام بیماران از ایمنی سلولی بالایی برخوردار میباشند؟

1) توبرکلوئیدی

2) توبرکلوئید بینابینی

3) لپروماتوز بینابینی

4) لپروماتوزی