Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون کارشناسی ارشد ایمنی سال  1377


 

1 - کدامیک از مولکول های زیر، نشانه (Marker) برای شناسایی سلول های NK بوده و در سطح این سلول ها وجود دارد؟

1) CD19

2) CD56

3) CD3

4) CD2

2 - کدامیک از سلول های زیر Perforin تولید میکنند؟

1) پلاسماسل

2) سلول NK

3) ماست سل

4) لنفوسیت B

3 - ماکروفاژها برای کدامیک از ایمونوگلوبولین ها FC Receptor ندارد؟

1) IgM

2) IgG2

3) IgG4

4) IgE

4 - در بین سلول های زیر، کدام گروه از سلول ها منبع اصلی تولید هیستامین میباشند؟

1) ماست سل و بازوفیل

2) ماست سل و نوتروفیل

3) لنفوسیت های B و T

4) منوسیت ها و سلول های کوپفر

5 - سلول های M که در انتقال آنتي­ژن مشارکت میکنند در کدامیک از بافت های زیر یافت میشوند؟

1) بافت همبند

2) پوست

3) مننژ

4) اپی تلیوم روده

6 - همه توصیف های زیر در مورد سوپرآنتي­ژن ها صحیح است بجز:

1) نیازی به پردازش توسط سلول های APC نداشته و مستقیماً به مولکول های MHC متصل میشوند.

2) این آنتي­ژن ها به زنجیره a مولکول TCR متصل میشوند.

3) یکی از سوپر آنتي­ژن ها آنتروتوکسین میباشد.

4) کلونهای متعدد و متفاوتی از لنفوسیت ها را فعال میکنند.

7 - گزینه صحیح را در مورد اپی توپ ناپیوسته (.Discontinuous E) تعیین نمایید؟

1) توسط TCR شناسایی میشود.

2) از یک ردیف اسید آمینه متوالی تشکیل شده است.

3) در برابر اثر آنزیم ها مقاوم هستند.

4) در اثر حرارت تغییر میکنند.

8 - کدامیک از عوامل زیر از اجزای ایمنی ذاتی (ایمنی طبیعی) نیست؟

1) ایمونوگلوبولین

2) لاکتوفرین

3) H2O2

4) لیزوزیم

9 - آنتي­بادی از کلاس IgG1 در بدن میتواند همه اعمال زیر را انجام دهد بجز:

1) فعال کردن سیستم کلاسیک کمپلمان

2) اپسونیزاسیون

3) ADCC

4) تحریک ماست سل ها

10 - گزینه صحیح را در مورد CDR در ساختمان ایدیوتایپ مولکول آنتي­بادی انتخاب کنید؟

1) CDR دارای حداقل 20 اسید آمینه میباشد.

2) CDR1 دارای ساختمان متغیرتری نسبت به CDR3 میباشد.

3) از ناحیه انتهای آمینی مولکول آنتي­بادی، به ترتیب CDR1 و CDR2 و سپس CDR3 قرار دارد.

4) در زنجیره سبک مانند زنجیره سنگین CDR1 از سایر CDR ها متغیرتر میباشد.

11 - یک روش متلاشی شدن و مرگ باکتری ها در بدن پوشیده شدن آنها از آنتي­بادی و بالنتیجه تسهیل در فاگوسیتوز میباشد. در این مورد چه اصطلاحی برای آنتي­بادی بکار میرود؟

1) آگلوتینین

2) اپسونین

3) سیتولیزین

4) نوترالیزین

12 - تبدیل ایزوتیپ (Isotype Switching) در لنفوسیت های B متعاقب واکنش کدام جفت از مولکولهای زیر رخ میدهد؟

1) Fas - FasL

2) CD5-CD72

3) CD40-CD40L

4) CD21-CD23

13 - در روند بازآرایی ژنهای ایمونوگلوبولین، اضافه شدن نوکلئوتیدهای N معمولاً در کدامیک از موارد زیر رخ نمیدهد؟

1) زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین

2) زنجیره سبک ایمونوگلوبولین

3) زنجیره TCRa

4) زنجیره TCRb

14 - در یک مولکول آنتي­بادی مونومر چه تعداد ناحیه فوق العاده متغیر (Hypervariable) وجود دارد؟

1) 12

2) 16

3) 6

4) 8

15 - کدامیک از بخش های مولکول آنتي­بادی در اتصال به اپی توپ شرکت میکند؟

1) بخش FC

2) بخش ایدیوتایپ

3) بخش لولا

4) بخش آلوتایپ

16 - دو مولکولی که در تکثیر کلونال لنفوسیتهای B همکاری میکنند عبارتند از:

1) IL-3, CD40

2) IL-4, CD40

3) IL-8, CD32

4) IL-4, CD32

17 - گزینه صحیح را در مورد پاسخ اولیه و ثانویه ایمنی هومورال با توجه به آنتي­بادی تولید شده انتخاب نمایید؟

1) تیتر آنتي­بادی از کلاس IgM در پاسخ ثانویه بیشتر از پاسخ اولیه است.

2) میزان موتاسیون آنتي­بادی در پاسخ ثانویه بیشتر بوده و میل ترکیبی آنتي­بادی مترشحه به آنتي­ژن بیشتر است.

3) پلاسماسل های پاسخ ثانویه دارای طول عمر طولانی بوده و در محل برخورد با آنتي­ژن لانه گزینی می کنند.

4) لنفوسیت B خاطره ای (Memory B cell) فقط در پاسخ ثانویه تولید میشود.

18 - در ارتباط با مکانیسم عمل CTL در برخورد با سلول هدف، گزینه غلط را مشخص کنید؟

1) اختصاصی است و از پدیده محدودیت MHC پیروی میکند.

2) وابسته به تماس سلولی بین CTL و سلول هدف میباشد.

3) در پایان واکنش، CTL ها معدوم نمیشوند.

4) در پایان واکنش سلول های CTL در بافت هدف باقی می مانند.

19 - تمایز Th0 به Th1 و فعال سازی سلول های NK عمدتاً توسط کدامیک از سایتوکاین های زیر صورت میگیرد؟

1) IL-12

2) IL-4

3) IL-3

4) IL-8

20 - کدامیک از سیتوکاین های زیر، توسط لنفوسیت های CD4 زیرگروه Th1 تولید و ترشح می شود؟

1) IFN-g

2) IL-4

3) IL-5

4) IL-10

21 - کدامیک از اینترلوکین های زیر توسط سلول های استرومای مغز استخوان تولید می شود و به آن لنفوپویتین -1 می گویند؟

1) IL-7

2) IL-5

3) IL-3

4) IL-2

22 - کدامیک از مولکول های زیر در آپوپتوزیس Apoptosis لنفوسیت های T نقش اساسی دارد؟

1) MAC-1

2) ICAM-1

3) Fas

4) CD28

23 - مهمترین اعمال بیولوژیک انترفرون گاما همه موارد زیر است بجز:

1) عملکرد ضدویروسی

2) افزایش فعالیت سلول های NK

3) افزایش تولید IgE سرم

4) القای بروز مولکولهای MHC-1 در سطح سلول ها

24 - مولکول E-Selectin در سلول ها چه نقشی ایفا میکند؟

1) باعث فعال شدن لنفوسیت های T می شود.

2) منجر به دیاپدز لنفوسیت های T از اندوتلیوم عروق می شود.

3) منجر به دیاپدز لنفوسیت های B از اندوتلیوم عروق می شود.

4) باعث اتصال ضعیف و سرخوردن نوتروفیل ها روی اندوتلیوم عروق می شود.

25 - جایگاه (High Endothelial Venule (HEV را در یک گره لنفاوی مشخص کنید؟

1) Sub-Capsular Area

2) Mantle Zone

3) T-cell Rich Zone

4) Germinal Centre

26 - کدامیک از مولکول های زیر در القاء آپوپتوزیس ایفای نقش می کند؟

1) FasL

2) Bcl-2

3) CD23

4) CD21

27 - کدامیک از مولکول های زیر در زمره مجموعه مولکول های MHC می باشد؟

1) TAP

2) DM

3) LAM

4) Calnexin

28 - کدامیک از مولکول های زیر در سیستم کمپلمان نقش مهارکننده دارد؟

1) فاکتور P (پروپردین)

2) پروتئین S

3) فاکتور B

4) فاکتور D

29 - CD3 در سطح همه سلول های زیر وجود دارد بجز:

1) ماکروفاژها

2) مونوسیت ها

3) گلبول های قرمز

4) نوتروفیل ها

30 - کدامیک از مولکول های زیر مترادف DAF بوده و بافتها را از واپاشی (Lysis) توسط اجزاء کمپلمان محافظت می کتد؟

1) CD54

2) CD55

3) CD74

4) CD51

31 - گلبولهای قرمز خون محیطی، گیرنده برای کدامیک از مشتقات کمپلمان دارد؟

1) جزء C3a, C4a

2) جزء C4b, C3b

3) جزء C2a, C3b

4) جزء C5a, C3a

32 - گزینه صحیح را در مورد IL-12 انتخاب کنید؟

1) باعث کاهش ترشح IFN-g از سلول های NK می شود.

2) موجب تحریک لنفوسیت کمکی (Th2) در جهت تولید IL-4 می شود.

3) باعث افزایش فعالیت سیتولیتیک سلول های T و NK می گردد.

4) سبب تحریک لنفوسیت های CD8 در مرحله استراحت می شود.

33 - کدامیک از موارد زیر مربوط به ازدیاد حساسیت تاخیری Hypersesitivity نمی باشد؟

1) تشخیص آنتي­ژن و فعال شدن Th1 توسط APC

2) فعال شدن اندوتلیال عروق و به دنبال آن هجوم سلول های آماسی

3) افزایش کلونی NK و CTL و آسیب بافتی

4) فعال شدن ماکروفاژها توسط سیتوکاین ها و تخریب سلول هدف

34 - گزینه صحیح را در مورد ساختمان زنجیره پروتئینی مولکول CD4 و CD8 انتخاب کنید؟

1) CD4 از خانواده بزرگ ایمونوگلوبولین ها است ولی CD8 نیست

2) CD4 یک گلیکوپروتئین هترودایمر است و همیشه در کنار CD8 قرار دارد.

3) CD4 و CD8 هر دو ساختمان هترودایمر دارند.

4) CD4 بصورت مونومر ولی CD8 اغلب بصورت هترودایمر است.

35 - بیشترین موارد ناسازگاری مادر و جنین مربوط به سیستم Rh ، در کدامیک از موارد زیر رخ می دهد؟

1) مادر -O پدر +A

2) مادر -O پدر +B

3) مائر -O پدر +AB

4) مادر -O پدر +O

36 - کدامیک از پیوندهای زیر در واکنش آنتي­بادی با آنتي­ژن دخالت ندارد؟

1) الکترواستاتیک

2) هیدروژنی

3) هیدروفوبیک

4) کووالانس

37 - با کدامیک از آنتي­ژنهای زیر می توان یک آزمون آگلوتیناسیون مستقیم انجام داد؟

1) آلبومین

2) توکسین کزاز

3) C1q

4) سالمونلاتیفی

38 - چه نوع آنتي­بادی را آنتي­بادی مونوکلونال می گویند؟

1) آنتي­بادی که فقط از یک کلاس بخصوص از ایمونوگلوبولین باشد.

2) آنتي­بادی که عاری از همه مواد زائد نظیر پروتئین های سرم باشد.

3) آنتي­بادی که بر ضد یک اسیدآمینه یا یک مونوساکارید باشد.

4) آنتي­بادی که بر ضد یک اپی توپ باشد.

39 - کدامیک از روش های زیر یک روش کمی بوده و میتوان آنتي­بادی یا ایمونوگلوبولین را با واحد وزن ( مثل mg) تعیین نمود؟

1) روش الکتروفورز

2) روش (Single Radial Immunodiffusion (SRID

3) روش Double Diffusion

4) روش ایمونوالکتروفورز

40 - با کدامیک از روش های زیر می توان با سهولت و دقت آنتي­بادیهای اختصاصی که در یک کلاس بخصوصی از ایمونوگلوبولین وجود دارد سنجید؟

1) آگلوتیناسیون مستقیم

2) روش الایزا

3) روش پرسی پیتاسیون در لوله آزمایش

4) روش فیکساسیون کمپلمان

44 - کدام ایمونوگلوبولین (Ig) زیر پنتامر بوده و بوسیله سلول های بتا (b-cell) ترشح می شود؟

1) IgA

2) IgE

3) IgG

4) IgM