Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون (MSc) ایمنی سال 1376


 

1 - انتقال پیام از طریق ایمونوگلوبولین غشائی در سطح لنفوسیت B با واسطه کدامیک از مولکول های زیر صورت می گیرد؟

1) Fc g RII

2) Iga , Igb

3) CD21

4) CD19 , CD20

2 - در واکنش آنتی بادی با آنتی ژن ، عمدتاً کدامیک از پیوندهای زیر سهم بیشتری را دارند؟

1) پیوند هیدروژنی

2) پیوند الکترواستاتیک

3) پیوند هیدروفوب

4) پیوند واندروالس

3 - کدامیک از گزینه های زیر در مورد گریز تومورها از پاسخ های ایمنی میزبان علیه آنها صحیح نمی باشد؟

1) افزایش بیان مولکول های MHC-I در سطح بافت ها

2) عدم بیان مولکول های MHC-II در سطح بافت ها

3) نبودن مولکول های چسبان در سطح سلول های توموری برای انتقال پیام به لنفوسیت

4) کاهش بیان آنتی ژن های تومور در سطح بافت

4 - IgM به چه اشکال مولکولی می تواند وجود داشته باشد؟

1) پنتامر

2) مونومر

3) هگزامر

4) همه اشکال مذکور

5 - کدام گزینه در مورد اعضاء لنفاوی بدن انسان اشتباه است؟

1) طحال از طریق رگ های آوران و وابران لنف با نسوج اطراف خود در ارتباط است.

2) تیموس عضوی است که دارای اجسام هاسل است.

3) عقده های لنفاوی کوچک ترین و بی شمارترین عضو لنفاوی کپسول دار بدن است.

4) مغز استخوان یکی از مراکز مهم تولید آنتی بادی می باشد.

6 - همه آزمونها یا تدابیر زیر برای تعیین حساسیت افراد به یک ماده آلرژن مناسب است بجز:

1) آزمون پوستی

2) آزمون الیزا

3) پرهیز غذائی

4) شمارش ماست سل ها

7 - کدام گروه از سایتوکاین های زیر ، سایتوکاین های فاز حاد پاسخ تلقی می شوند؟

1) IL-2 , IL-1

2) IL-5 , IL-4

3) IL-6 , IL-1

4) IL-6 , IL-5

8 - کدامیک از انواع دفع (رد شدن) پیوند عمدتاً با واسطه آنتی بادی رخ می دهد؟

1) دفع مزمن

2) دفع حاد سلولی

3) دفع حاد عروقی

4) دفع فوق حاد

9 - شاخص آنتی ژنی (اپی توپ) ، آنتی ژن گروه خونی B کدامیک از قندهای زیر میباشد؟

1) ال فوکوز

2) دی گالاکتوز

3) استیل گالاکتوز آمین

4) ان استیل گلوکز آمین

10 - کدامیک از آنتی سرم های زیر توانائی واکنش بیشتری با سلول های A2 دارند؟

1) آنتی A

2) آنتی H

3) آنتی B و A

4) آنتی A1

11 - نیروی اتصال بین مولکول های یک آنتی ژن چند ظرفیتی و مولکول های آنتی بادی را چه می نامند؟

1) Affinity

2) Avidity

3) نیروهای کووالانس

4) Repulsion نیروی دافعه

12 - نوترکیبی ژن ایمونوگلوبولین ها از کدام مرحله تکاملی لنفوسیت B شروع می گردد؟

1) Pro-B

2) Pre-B

3) Centroblast

4) Centrocyte

13 - سلول های دندریتیک (Dendritic) با کدامیک از روش یا مولکول های زیر نمی توانند آنتی ژن را از محیط پیرامون خود برداشت (Uptake) نمایند؟

1) با روش پینوسیتوز

2) با گیرنده جزء C3

3) با گیرنده Fc آنتی بادی

4) با استفاده از ایمونوگلوبولین غشایی

14 - کدامیک از موارد زیر در مورد CR1 اشتباه است؟

1) CR1 گیرنده با جاذبه بالا برای C3b و C4b می باشد.

2) در سطح گلبولهای قرمز خون ، نوتروفیل و ائوزینوفیل وجود دارد.

3) باعث مهار C3 Convertase می شود.

4) در سطح لنفوسیت های B و T وجود ندارد.

15 - کدام گرینه زیر در مورد ساختمان مولکولی TCR در سطح لنفوسیت های T اشتباه است؟

1) این مولکول دارای دو زنجیره پروتئینی a و b است

2) هر زنجیره دارای دو قلمرو (Domain) ثابت و دو قلمرو متغیر است.

3) زنجیره های a و b هر دو در شناسائی آنتی ژن مشترکاً شرکت دارند.

4) پیوندهای دی سولفید این دو زنجیره را متصل به هم نگاه می دارد

16 - لنفوسیت های T سیتوتوکسیک (CTL) چگونه سلول هدف را معدوم می کنند؟

1) با آنزیم لیزوزیم

2) با پرفورین

3) با تزریق توکسین به داخل سیتوپلاسم سلول هدف

4) با القاء مرگ سلولی (Apoptosis)

17 - در مورد مکانیسم دفاعی توسط لنفوسیت های T سیتوتوکسیک (CD8+ T Cells) ، کدام گزینه اشتباه است؟

1) واکنش دفاعی این سلول ها اختصاصی (Antigen Specific) است

2) تماس این لنفوسیت ها با سلول هدف ضرورت دارد.

3) شناسائی آنتی ژن به واسطه گیرنده های g و d صورت می گیرد.

4) سلول های T سیتوتوکسیک در این روند دفاعی آسیب نمی بینند.

18 - کدامیک از سلول های زیر وظیفه انتقال آنتی ژن از داخل روده به بافت های لنفاوی مخاط دستگاه گوارش را به عهده دارد؟

1) سلول های M

2) آنتروسیت ها

3) پلاسماسل های مخاطی

4) سلول های لانگرهانس

19 - کدامیک از مولکول های زیر از نظر ساختمانی شبیه مولکول MHC-I بوده ، به همراه b2 میکروگلوبولین عرضه می شود و احتمالاً در عرضه آنتی ژن نیز شرکت دارد؟

1) CD1

2) CD2

3) CD3

4) CD4

20 - سیستم کمپلمان در کدامیک از پدیده های زیر شرکت ندارد؟

1) التهاب

2) سیتولیز

3) انفجار تنفسی

4) اپسونیزاسیون

21 - کدامیک از ایمونوگلوبولین های زیر نیمه عمر (Half Life) کوتاه تری دارد؟

1) IgG1

2) IgG2

3) IgG3

4) IgG4

22 - همه مکانیسم های نوترکیبی TCR در لنفوسیت های T مشابه مکانیسم های نوترکیبی BCR در لنفوسیت های B می باشد، بجز:

1) هیپرموتاسیون سوماتیک Somatic Hypermutation

2) نوترکیبی VDJ-Recombination  VDJ

3) اتصال نادرست Impercise joining

4) اتصال ترکیبی Combinational joining

23 - تولید و ترشح کدام گروه از سیتوکاین ها ، نمایانگر فعالیت لنفوسیت های Th1 می باشد؟

1) IL-4 , IL-10

2) IL-2 , IFN-g

3) IL-6 , IL-10

4) IL-3 , IL-5

24 - کدامیک از موارد زیر در مورد IFN-g صدق نمی کند؟

1) یک فعال کننده موثر بیگانه خوارهای تک هسته ای است.

2) افزایش بیان مولکول های MHC کلاس I و II را در سطح سلولهای سبب می شود.

3) باعث تولید لنفوسیت های کمکی نوع دو (Th2) می شود.

4) برای بلوغ لنفوسیت های T با مارکر CD8 ضروری است.

25 - در گردش خون محیطی تعداد نسبی کدامیک از لنفوسیت های زیر از سایرین زیادتر است؟

1) لنفوسیت های gd

2) لنفوسیت های T CD4+

3) لنفوسیت های T CD8+

4) لنفوسیت های B

26 - کدامیک از سلول های زیر معمولاً در گردش خون محیطی وجود ندارد؟

1) سلول NK

2) لنفوسیت CD5- B

3) پلاسماسل

4) بازوفیل

27 - سلول NK دارای همه ویژگی های زیر است بجز:

1) یک لنفوسیت است.

2) در سطح خود گیرنده برای IgG دارد.

3) در سطح خود مولکول TCR را دارد.

4) تکامل تیموسی ندارد.

28 - تلقیح کدامیک از واکسن های زیر از برنامه واکسیناسیون حذف شده است؟

1) هپاتیت

2) دیفتری

3) کزاز

4) آبله

29 - کدامیک از واکسن های زیر ، تزریق یادآور ندارد؟

1) کزاز

2) سل

3) دیفتری

4) سیاه سرفه

30 - کدامیک از موارد زیر به عنوان یک فاکتور رشد در رشد و تکثیر لنفوسیت ها موثر است؟

1) TNF-a

2) TFN-g

3) IL-2

4) IL-10