Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون (MSc) ایمنی سال 1375


 

1 - پلاسماسیت ها (Plasma cells) دارای کدامیک از نشانه های (Marker) زیر میباشند؟

1) مولکول TDT

2) مولکول CD3

3) مولکول CD10

4) مولکول CD38

2 - مولکول TCR در سطح لنفوسیت با کدامیک از مولکول های زیر به صورت کمپلکس وجود دارد؟

1) CD2

2) CD5

3) CD3

4) CD1

3 - کدام گزینه از سایتوکاین های زیر در پاسخ فاز حاد (Acute Phase) نقش دارند؟

1) IL-2 , IL-1

2) IL-6 , IL-1

3) IL-4 , TNF

4) IL-3 , IFN

4 - گزینه مناسب را در مورد ساختمان مولکولی TCR2 انتخاب کنید؟

1) از سه رشته پلی پپتیدی g , b , a  تشکیل شده است.

2) از دو رشته پلی پپتیدی b , a تشکیل شده است.

3) مانند ایمونوگلوبولین ها از چهار رشته پلی پپتیدی تشکیل شده است.

4) از دو رشته پلی پپتیدی a و b2 میکروگلوبولین تشکیل شده است.

5 - کدامیک از گزینه های زیر در مورد ساختمان مولکولی MHC-I صحیح است؟

1) مولکول های MHC-I از دو رشته پلی پپتیدی a و b تشکیل شده است.

2) ناحیه پلی مورفیک در MHC-I در قسمت a2 و a3 میباشد.

3) b2 میکروگلوبولین بصورت کووالان به زنجیره a اتصال دارد.

4) زنجیره a از MHC-I دارای انتهای آمینی خارج سلولی و انتهای کربوکسیل داخل سیتوپلاسمی است.

6 - کدامیک از گزینه های زیر در مورد ساختمان MHC-II صحیح است؟

1) از یک زنجیره پلی پپتیدی تشکیل شده است.

2) زنجیره a در مولکول DR پلی مورفیک نیست.

3) زنجیره b در مورد DQ پلی مورفیک نیست.

4) در مورد DR مولکول در قلمرو b2 Domain پلی مورفیک است.

7 - گزینه مناسب را در مورد مولکول های MHC انتخاب کنید؟

1) ژن های کد کننده MHC-II بر روی کروموزوم 17 می باشد

2) آنتی ژن های MHC در سطح سلول حاصل یکی از کروموزوم های والدین است.

3) بروز آنتی ژن های MHC می تواند بصورت هوموزیگوت و هتروزیگوت باشد.

4) ظهور پلی مورفیسم در مولکول های MHC فقط به دلیل موتاسیون سوماتیکی است.

8 - کدام نوع از واکسن های زیر معمولاً مصونیت پایدارتری را به همراه دارند؟

1) واکسن های پلی پپتیدی

2) واکسن های کشته سلولی

3) واکسن های پلی ساکاریدی

4) واکسن های زنده سلولی

9 - نشانه اختصاصی (Marker) سلول های NK کدام است؟

1) CD3 , CD16

2) CD19 , CD16

3) CD56 , CD16

4) CD56 , cd19

10 - پس از ابتلاء به یک بیماری ویروسی کدام یک از فاکتور های زیر زودتر در دفاع شرکت میکند؟

1) آنتی بادی خنثی کننده.

2) اینترفرون

3) آنتی بادی آگلوتینان

4) Cytotoxic T cells

11 - گزینه مناسب را در مورد IL-2 انتخاب کنید؟

1) عمدتاً توسط لنفوسیت های NK ترشح و موجب تکامل آنها می گردد.

2) عمدتاً توسط ماکروفاژها ترشح و بر قدرت بیگانه خواری آنها می افزاید.

3) عمدتاً توسط لنفوسیت های T ترشح و باعث تکثیر لنفوسیت ها می شود.

4) عمدتاً توسط لنفوسیت های B ترشح و باعث افزایش پاسخ ایمنی هومورال می شود.

12 - کدامیک از عوامل زیر در دفع پیوند فوق حاد نقش مهم تری دارد؟

1) لنفوسیت های T کشنده

2) ماکروفاژ و سلول های NK

3) آنتی بادی

4) کمپلمان و ماکروفاژ

13 - ویروس HIV از همه راه های زیر ماکروفاژها را آلوده میکند بجز:

1) اتصال به رسپتور Fc در سطح ماکروفاژ

2) بیگانه خواری کمپلکس ایمنی با واسطه آنتی بادی

3) بیگانه خواری کمپلکس ایمنی با واسطه کمپلمان

4) از طریق اتصال به مولکول CD4

14 - اگر برای افزایش حساسیت تست آنتی ژن را بر روی گلبول قرمز قرار دهند، تست مربوطه چه نامیده می شود.

1) هماگلوتیناسیون فعال

2) هماگلوتیناسیون غیر فعال

3) هماگلوتیناسیون مستقیم

4) هماگلوتیناسیون غیر ایمن

15 - همه مولکول های زیر در سطح لنفوسیت های B وجود دارد بجز:

1) MHC-I

2) رسپتور ایمونوگلوبولین ها

3) MHC-II

4) مولکول CD4

16 - نیمه عمر کدامیک از ایمونوگلوبولین های زیر از همه کوتاه تر است؟

1) IgG1

2) IgG3

3) IgG2

4) IgG4

17 - چند قطعه ژنی کدبندی ناحیه متغیر زنجیره سبک کاپا را بعهده دارند؟

1) یک قطعه

2) دو قطعه

3) سه قطعه

4) پنج قطعه

18 - پاسخ ثانوی ایمنی هومورال دارای همه خصوصیات زیر است بجز:

1) افزایش Affinity آنتی بادی نسبت به پاسخ نخستین

2) افزایش دوره نهفته (Lag or Latent Period)

3) افزایش تیتر آنتی بادی

4) افزایش دوام تولید آنتی بادی

19 - در یک شخصی که چندین بار ایمن شده (Hyperimmune) بیشترین تغییرات الکتروفورزی پروتئین های سرم در کدام جزء مشاهده می گردد؟

1) آلبومین

2) آلفاگلوبولین

3) بتاگلوبولین

4) گاماگلوبولین

20 - برای تعیین ازدیاد حساسیت نوع چهار (Type IV) از کدام روش استفاده می شود؟

1) Patch Test

2) آزمون الیزا

3) آزمون هماگلوتیناسیون غیر مستقیم

4) Schick Test

21 - پس زدگی مزمن کلیه پیوند شده ممکن است بعلت کدامیک از عوامل زیر باشد؟

1) سلول T و نوتروفیل ها

2) آنتی بادی و ائوزینوفیل ها

3) سلول T و آنتی بادی

4) سلول T و ماکروفاژ

22 - کدامیک از ایمونوگلوبولین های زیر کمپلمان را از راه کلاسیک فعال نمی نماید؟

1) IgG1

2) IgG2

3) IgG3

4) IgG4

23 - ایمونوگلوبولین های IgD , IgM در سطح کدامیک از سلول های زیر یافت می شوند؟

1) لنفوسیت های T سیتوتوکسیک

2) لنفوسیت های B بالغ (Mature)

3) لنفوسیت های B نابالغ

4) سلول های NK

24 - کدام آزمون بر تشکیل شبکه بین مولکولهای آنتی ژن و آنتی بادی استوار است؟

1) ایمونوفلوئورسانس

2) ایمونودیفوزیون شعاعی

3) الیزا

4) RAST

25 - مصون سازی فعال بوسیله تجویز همه موارد زیر انجام می گیرد بجز:

1) توکسوئید دیفتری

2) پلی ساکارید کپسول باکتری ها

3) پاتوژن های ضعیف شده

4) آنتی توکسین

26 - کدامیک از گزینه های زیر در مورد آنتی ژن های مستقل از تیموس (Thymus Independent) صحیح است؟

1) آنتی بادی تولید شده بر ضد اینگونه آنتی ژن ها اغلب از کلاس IgM است.

2) اینگونه آنتی ژن ها ساختمان پلی پپتیدی دارند.

3) عیار و دوام آنتی بادی بر ضد اینگونه آنتی ژن ها زیاد است.

4) پس از ایمن شدن با اینگونه آنتی ژن ها خاطره پایدار بوجود می آید.

27 - کدامیک از مولکول های زیر خاصیتی مشابه سم مار کبری دارد؟

1) فاکتور B

2) C3b

3) فاکتور D

4) فاکتور P

28 - کدامیک از فراورده های زیر از اسید آراشیدونیک مشتق می شود؟

1) ترومبین

2) لکوترین B4

3) فیبرونکتین

4) C3b

29 - لنفوسیت T فعال شده قادر به ترشح کدامیک از فراورده های زیر است؟

1) اینترفرون گاما

2) پروپردین

3) اینترفرون آلفا

4) IL-1

30 - IgE در کدامیک از بیماری های زیر دخالت دارد؟

1) درماتیت تماسی

2) تب یونجه (Hay Fever)

3) بیماری همولیتیک نوزادان

4) روماتیسم مفصلی

31 - ژنوتیپ و فنوتیپ کدامیک از گروه های خونی زیر با هم یکسان است؟ نحوه سئوال کردن غلط است!!!؟؟؟

1) A1

2) A2

3) AB

4) B

32 - کدامیک از آزمون های زیر برای تشخیص بیماری ها حساسیت بیشتری دارد؟

1) پرسی پیتاسیون

2) آگلوتیناسیون

3) ایمونوفلوئورسانس

4) فولیکولاسیون

33 - کدامیک از مواد زیر در مرحله روشنگر (مرحله نهائی) آزمایش فیکساسیون کمپلمان استفاده می شود؟

1) آنتی ژن

2) سرم بیمار

3) همولیزین

4) کمپلمان

34 - کدامیک از سلول های زیر در گردش خون محیطی وجود ندارد؟

1) ماست سل

2) لنفوسیت های CD8+

3) مونوسیت

4) سلول NK

35 - همه خصوصیات زیر در مورد پروتئین ها باعث شده است که این مواد در مقایسه با پلی ساکاریدها آنتی ژن قوی تری باشند بجز:

1) داشتن تنوع اپی توپ در زنجیره مولکولی

2) توانائی ایجاد سلول های خاطره در بدن

3) تابع تیموس بودن (Thymus Dependent)

4) دارا بودن پیوندهای مضاعف بین مولکولی

36 - مولکول TCR با مولکول IgG در همه موارد تشابه دارند بجز:

1) در سطح لنفوسیت برای شناسائی آنتی ژن بکار می روند.

2) ساختمان پروتئینی دارند.

3) دارای قلمروهای (Domain) متغیر و ثابت هستند.

4) از چهار زنجیره مولکولی تشکیل شده اند

37 - برای تعیین ابتلای جنین به یک بیماری عفونی سنجش آنتی بادی در خون بند ناف از کدام کلاس از ایمونوگلوبولین ها ضرورت دارد؟

1) IgD

2) IgM

3) IgG2

4) IgE

38 - کدامیک از سیتوکاین های زیر ، لنقوسیت های B را در تولید آنتی بادی از کلاس IgE یاری می دهد؟

1) IL-5

2) IL-6

3) IL-8

4) IL-4

39 - کدامیک از نشانه های مولکولی (Marker) اختصاصاً در سطح لنفوسیت B وجود دارد و در لنفوسیت T وجود ندارد؟

1) CD19

2) CD1

3) CD5

4) CD3

40 - لیزوزیم موجود در اشک و ماکروفاژها مستقیماً به یکی از پاتوژن های زیر آسیب وارد می سازد؟

1) باکتری گرم منفی

2) باکتری سل

3) انگل لیشمانیا

4) باکنری گرم مثبت

41 - کدامیک از مواد زیر به صورت پیش ساخته در گرانول های موجود در ماست سل ها وجود دارد؟

1) لکوترین B4

2) هیستامین

3) پروستاگلاندین E2

4) فاکتور فعال کننده پلاکت ها

42 - کدامیک از توصیف های زیر در مورد سیستم کمپلمان اشتباه است؟

1) واکسیناسیون به میزان قابل ملاحظه مقدار اجزاء کمپلمان را افزایش می دهد.

2) فعال شدن راه کلاسیک به حضور کلسیم بستگی دارد.

3) جزء پروپردین فقط در راه آلترناتیو کمپلمان اهمیت دارد.

4) با فعال شدن هر دو مسیر کمپلمان آنافیلاتوکسین ها بوجود می آیند.

43 - در کدام یک از انواع افزایش حساسیت ها لنفوسیت های T در بروز آن شرکت موثر دارد؟

1) نوع چهار

2) نوع سه

3) نوع دو

4) نوع اول

44 - کدامیک از توصیف های زیر در مورد آنتی ژن ها اشتباه است؟

1) آنتی ژن ها اغلب مولکول های بزرگ با منشاء آلی هستند.

2) پروتئین ها اغلب دارای اپی توپ های پیوسته و ناپیوسته هستند.

3) پلی ساکارید ها فاقد اپی توپ پیوسته (Continuous Epitope) هستند.

4) لنفوسیت های T قادر نیستند آنتی ژن را بدون کمک سلول های عرضه کننده آنتی ژن شناسائی کنند.

45 - بخشی از مولکول آنتی بادی که به طور اختصاصی بر روی آنتی ژن متصل می گردد چه نام دارد؟

1) آلوتیپ

2) ایزوتیپ

3) قسمت Fc

4) پاراتوپ

86 - کدامیک از واکسن های ویروسی زیر که در ایران مصرف می شود به صورت نوترکیب تولید می گردد؟

1) هپاتیت B

2) سرخک

3) پولیو

4) سرخجه

89 - کدامیک از ویروس های زیر توانائی تومورزائی دارند؟

1) انفلوانزا

2) SV40

3) پاراآنفلوانزای تیپ 3

4) روتا