Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1384


 

1 - پوشیده شدن میکربها با کدام اجزای سیستم کمپلمان موجب تسهیل فاگوسیتوز آنها می شود؟

1) C2, C1

2) C4b, C3b

3) C5a, C3a

4) C9, C8,C7, C6, C5

2 - افزایش پروتئین های فاز حاد در چه مواردی اتفاق می افتد؟

1) پس از بروز پاسخ های اختصاصی در برابر ویروس ها

2) فعال شدن لنفوسیتهای B و تولید آنتی بادی

3) فعال شدن لنفوسیت های T و تولید IL-2

4) فعال شدن روند التهابی و تولید سیتوکاین های پیش التهابی

3 - آزمایش ویل - فلیکس برای تشخیص کدام بیماری است و از چه آنتي­ژن هایی برای جستجوی آنتي­بادی در سرم بیمار استفاده می شود؟

1) عفونت های ریکتزیایی با استفاده از آنتي­ژن های پروتئوس

2) آلودگی با پروتئوس ها با استفاده از آنتي­ژن های ریکتزیایی

3) بیماری حصبه با استفاده از آنتي­ژن های پروتئوس

4) آلودگی با باکتری های گرم منفی با استفاده از آنتي­ژن های ریکتزیایی

4 - برای تشخیص بیماری بروسلوز از کدام آزمایش استفاده می شود و اساس آن چیست؟

1) آزمایش روز بنگال و اساس آن آگلوتیناسیون میکرب های بروسلا موجود در مایعات بدن بیمار توسط آنتی سرم های ضد بروسلا است.

2) آزمایش روز بنگال و اساس آن پرسیپیتاسیون آنتي­ژن های بروسلایی توسط آنتي­بادی های موجود در سرم بیمار است.

3) آزمایش رایت و اساس آن پرسیپیتاسیون آنتي­ژن های بروسلایی توسط آنتي­بادی های موجود در سرم بیمار است.

4) آزمایش رایت و اساس آن آگلوتیناسیون آنتي­ژن های بروسلایی توسط آنتي­بادی های موجود در سرم بیمار است.

5 - سیستم کمپلمان در همهء موارد زیر نقش دارد بجز:

1) شناسایی آنتي­ژن بوسیله لنفوسیت های T

2) تجزیه مجموعه های بزرگ کمپلکس های ایمنی

3) ایجاد و تشدید التهاب

4) کمک به تولید آنتي­بادی

6 - کدام گزینه در باره فاکتور روماتوئید صحیحی است؟

1) فقط در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید دیده می شود.

2) علاوه بر سرم در مایع مفصلی نیز قابل جستجو است.

3) همواره از کلاس IgM است.

4) همواره از کلاس IgG است.

7 - آزمایش پوستی توبرکولین به چه صورت انجام می شود؟

1) تزریق PPD بصورت داخل جلدی و قرائت نتیجه پس از 48 الی 72 ساعت

2) تزریق PPD بصورت زیر جلدی و قرائت نتیجه پس از 12 الی 24 ساعت

3) تزریق PPD بصورت داخل جلدی و قرائت نتیجه پس از 12 الی 24 ساعت

4) تزریق PPD بصورت زیر جلدی و قرائت نتیجه پس از 48 الی 72 ساعت

8 - در واکنش ADCC کدام عوامل نقش دارند؟

1) ایمونوگلوبولین ، کمپلمان، سلول کشنده

2) کمپلمان، سلول کشنده، گیرنده FC

3) ایمونوگلوبولین، سلول کشنده، گیرنده FC

4) کمپلمان، ایمونوگلوبولین، گیرنده FC

9 - کدامیک از مزیت های روش RIA به ELISA به شمار می آید؟

1) هزینه کمتر

2) خطر کمتر

3) حساسیت بیشتر

4) سهولت بیشتر

10 - کدام سلول در دفاع ضد ویروسی نقش مهمتری دارد؟

1) نوتروفیل

2) ائوزینوفیل

3) سلول NK

4) منوسیت

11 - پروتئین های فاز حاد عمدتاً در کدام عضو ساخته می شوند؟

1) مغز استخوان

2) غدد لنفاوی

3) طحال

4) کبد

12 - کدام بخش از مولکول ایمونوگلوبولین به آنتي­ژن متصل می شود؟

1) بخشی از زنجیره سبک و سنگین

2) هر دو زنجیره به طور کامل

3) زنجیره سبک

4) زنجیره سنگین

13 - تفاوت سوپرآنتي­ژن با آنتي­ژن های مغمولی چیست؟

1) لنفوسیت ها را تحریک نمیکنند.

2) فقط لنفوسیت های T را تحریک میکنند.

3) فقط لنفوسیت های B را تحریک میکنند.

4) انواع مختلفب از لنفوسیت ها را تحریک میکنند.

14 - لنفوسیت های T کدام ترکیبات را شناسایی میکنند؟

1) زنجیره های لیپیدی

2) رشته های پپتیدی

3) زنجیره های کربوهیدراتی

4) همهء ترکیبات مذکور

15 - بیشترین آنتي­بادی ها در مایع مغزی نخاعی و بزاق به ترتیب (از راست به چپ) کدامند؟

1) IgM, IgG

2) IgA, IgG

3) IgA, IgE

4) IgE, IgM

16 - اپی توپ بخشی از مولکول ..............

1) آنتي­ژن است که به آنتي­بادی متصل می شود.

2) آنتي­بادی است که به سلول های بدن متصل می شود.

3) آنتي­بادی است که به آنتي­ژن اتصال می یابد.

4) TCR است که به آنتي­ژن اتصال می یابد.

17 - آنتي­بادی های طبیعی ضد گروه های خونی معمولاً از چه کلاسی هستند؟

1) IgA, IgM

2) IgE, IgG

3) IgG, IgM

4) از همهء کلاس ها

18 - کدامیک برای بررسی وضعیت ایمنی سلولی به کار می رود؟

1) آزمایش های پوستی فوری

2) آزمایش های پوستی تاخیری

3) آزمایش پوستی شیک

4) آزمایش پوستی لیشمانین

19 - کدام مورد از ویژگی های دفاع اختصاصی به شمار می آید؟

1) معمولاً قبل از بروز پاسخ های دفاعی غیر اختصاصی شروع می شوند.

2) از گیرنده های یکسان برای شناسایی انواع آنتي­ژن ها استفاده میکنند.

3) با فاصله چند ساعت پس از ورود آنتي­ژن حداکثر فعالیت آن دیده می شود.

4) در برخورد مجدد با یک آنتي­ژن سریع تر از بار اول عمل میکنند.

20 - در مراحل مختلف تکامل یک لنفوسیت B کدام ویژگی سلول ثابت می ماند؟

1) میل ترکیبی آنتي­بادی تولیدی

2) نوع کلاس ایمونوگلوبولین تولیدی

3) ویژگی آنتي­بادی برای آنتي­ژن

4) شکل ظاهری (مورفولوژی) سلول