Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1383


 

1 - در ازدیاد حساسیت تیپ چهار کدام عوامل بیشترین دخالت را دارند؟

1) لنفوسیت های Th1 ، سلول های عرضه کننده آنتي­ژن

2) آنتي­بادی ها ، لنفوسیت های B

3) نوتروفیل ها، ماکروفاژها، آنتي­بادی ها

4) لنفوسیت های Th2 ، لنفوسیت های B

2 - کدام عوامل در مسیر کلاسیک و آلترناتیو فعال شدن کمپلمان مشابهت دارند؟

1) C4  و فاکتور D

2) C2 و فاکتور H

3) C4 و فاکتور I

4) C2 و فاکتور B

3 - در برابر ویروسها کدام دسته از عوامل دفاعی نقش مهمتری دارند؟

1) اینترلوکین 4 و 5 ، سلول های Th2 ، نوتروفیلها

2) اینترفرونها ، سلول های NK و لنفوسیت های سیتوتوکسیک

3) اینترلوکین 1 و 3 ، سلول های B ، سیستم کمپلمان

4) آنتي­بادی ها و کمپلمان

4 - کدام سیتوکاین در آلرژی ها از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

1) IL-2

2) IL-4

3) IL-6

4) IL-8

5 - کدام عبارت در مورد مولکول های شناسایی کننده آنتي­ژن بر سطح لنفوسیت های T و B صحیح است؟

1) فقط BCR پس از تکامل لنفوسیت B از آن ترشح می شود.

2) فقط TCR پس از تکامل لنفوسیت T از آن ترشح می شود.

3) هر دو پس از تکامل لنفوسیت های T و B از سلول ترشح می شوند.

4) هیچیک از مولکول های فوق ترشحی نیستند.

6 - در جریان پاسخ های ثانویه تولید آنتي­بادی ها چه تغییری مییابد؟

1) میل ترکیبی آنها معمولاً افزایش، تولید آنها کاهش و کلاس ایمونوگلوبولین تغییر مییابد.

2) میب ترکیبی آنها کاهش و تولید آنها افزایش یافته و تغییری در کلاس ایمونوگلوبولین دیده نمی شود.

3) میل ترکیبی و تولید آنها افزایش و کلاس ایمونوگلوبولین معمولا تغییر مییابد.

4) میل ترکیبی تغییری نمیکند ولی تولید آنتي­بادی افزایش یافته و کلاس آن تغییر مییابد.

7 - کدام یک از موارد زیر از شرایط ایمنی زایی (ایمونوژنیسیته) به شمار میآید؟

1) وزن مولکولی کمتر از هزار دالتون

2) ترکیب شیمیایی ساده

3) مشابهت با ترکیبات بدن

4) قابلیت تجزیه بوسیله آنزیم های درون سلولی

8 - ترکیبات کربوهیدراتی و پروتئینی توسط کدام گروه از لنفوسیت ها قابل شناسایی هستند؟

1) هر دو نوع لنفوسیت های T و B قادر به شناسایی ترکیبات فوق هستند.

2) فقط لنفوسیت های T قادرند هردو گروه از ترکیبات فوق را شناسایی کنند.

3) لنفوسیت های T و B فقط ترکیبات پروتئینی را مورد شناسایی قرار میدهند.

4) فقط لنفوسیت های B قادرند هر دو گروه از ترکیبات فوق را مورد شناسایی قرار دهند.

9 - کدام ایمونوگلوبولین ها قادر به فعال کردن سیستم کمپلمان از مسیر کلاسیک هستند؟

1) IgA, IgM

2) IgA, IgG

3) IgM, IgG

4) IgA, IgG, IgM

10 - محل استقرار لنفوسیت های T در طحال و غده های لنفاوی در کدام ناحیه است؟

1) در کورتکس غدد لنفاوی و پالپ قرمز طحال

2) در مدولای غدد لنفاوی و پالپ سفید طحال

3) در پاراکورتکس غدد لنفاوی و PALS طحال

4) در فولیکول های ثانویه غدد لنفاوی و پالپ سفید طحال

11 - بر سطح لنفوسیت های T سایتوتوکسیک کدام مولکول ها وجود دارند؟

1) CD3, CD8

2) CD4, CD3

3) فقط CD8

4) فقط CD4

12 - آزمایش کومبس رایت به چه منظوری مورد استفاده قرار میگیرد؟

1) شناسایی مرحله حاد بروسلوز

2) تعیین وجود آنتي­بادی های ناقص

3) تعیین وجود IgM در سرم بیمار

4) مشخص نمودن پاسخ به درمان

13 - تشخیص آنتي­بادی های ضد گلبولهای قرمز نوزاد در سرم مادر با کدام آزمایش انجام می پذیرد؟

1) کومبس غیرمستقیم

2) کومبس مستقیم

3) ممانعت از هماگلوتیناسیون

4) فیکساسیون کمپلمان

14 - روش ELISA در کدامیک از موارد زیر کاربرد دارد؟

1) تعیین میزان بروز آنتي­ژن ها بر سطح بافتها

2) تعیین شاخص های سطح سلول های خونی

3) تعیین میزان آنتي­ژن یا آنتي­بادی در مایعات بیولوژیک

4) در تمامی موارد قابل استفاده است

15 - در کدامیک از روش های زیر اتصال همزمان تعداد زیادی از مولکول های آنتي­ژن و آنتي­بادی به یکدیگر برای انجام آزمایش ضروری است؟

1) رادیوایمونواسی

2) ELISA

3) هماگلوتیناسیون

4) فلوسایتومتری

16 - کدامیک از موارد زیر در مورد کاربرد روش SRID صحیح است؟

1) تعیین میزان کلیه پروتئین های موجود در سرم

2) تعیین مقدار برخی از گلبولهای ایمونوگلوبولین و اجزای کمپلمان

3) تشخیص آنتي­ژن های سطح گلبولهای قرمز

4) اندازه گیری IgE و IgD و IgA در سرم

17 - در تعیین گروه خونی که سرم مجهول با گلبول های A و B آگلوتیناسیون ایجاد میکند، نام روش و گروه خون مربوط چیست؟

1) مستقیم و AB

2) غیر مستقیم و AB

3) مستقیم و O

4) غیر مستقیم و O

18 - CRP توسط کدام سلول ها تولید می شود؟

1) ماکروفاژها

2) هپاتوسیت ها

3) سلول های مغز استخوان

4) منوسیت های خون

19 - تعیین Rh با چه شرایطی صحیح تر انجام می شود؟

1) استفاده از آنتی D در حرارت اتاق

2) استفاده از AntiD+C در حرارت اتاق

3) استفاده از آنتی D در 37 درجه

4) استفاده از AntiD+C در 37 درجه

20 - آزمایش NBT کدام فعالیت سیستم فاگوسیتی را مشخص می کند؟

1) انفجار تنفسی

2) ورود به فاگوزوم

3) مرحله بلع

4) فعالیت لیزوزوم