Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون کارشناسی علوم آزمایشگاهی سال 1382


 

1 - پدیده پروزون در کدام مورد دیده می شود؟

1) فزونی آنتی ژن و آنتی بادی

2) فزونی آنتی ژن

3) فزونی آنتی بادی

4) کاهش اجزای کمپلمان

2 - کدام روش تشخیصی از حساسیت بالاتری برخوردار است؟

1) SRID

2) ایمونوالکتروفورز

3) آگلوتیناسیون

4) RIA

3 - کدام تست نمونه ای از واکنش های فلوکولاسیون است؟

1) VDRL

2) CRP

3) FTA

4) TPI

4 - تست تاییدی برای تشخیص ویروس HIV کدام است؟

1) ELISA

2) Western blot

3) Southern blot

4) ایمونوکروماتوگرافی

5 - در مورد آزمون های تشخیص بیماری بروسلوز کدام مورد صحیح نمی باشد؟

1) از تست کومبس رایت برای تشخیص آنتی بادی های بلوکان یا ناقص استفاده می شود.

2) اختلاف بیش از دو رقت بین تست های Wright و 2ME Wright نشانه مزمن بودن بیماری است.

3) از تست 2ME Wright برای تفکیک ایزوتایپ آنتی بادی های ضد بروسلا استفاده می شود.

4) آنتی ژن مورد استفاده در تست Wright ذرات باکتری می باشد.

6 - کدام مورد در ایجاد تنوع ناحیه اتصال به آنتی ژن در مولکول آنتی بادی نقش ندارد؟

1) جور شدن تصادفی زنجیره های سبک و سنگین

2) اتصال تصادفی قطعات ژنی Vk و Jk

3) حضور ژن های متعدد ناحیه C

4) غیر دقیق بودن اتصال قطعات ژنی مختلف در زنجیره های سبک و سنگین

7 - کدام یک جزء اعضای لنفاوی اولیه محسوب می شود؟

1) مغز استخوان

2) طحال

3) آپاندیس

4) لوزه ها

8 - ایدیوتایپ یک مولکول آنتی بادی توسط توالی آمینواسیدی کدام قسمت معین می شود؟

1) ناحیه متغیر زنجیره سبک

2) نواحی متغیر زنجیره های سبک و سنگین

3) ناحیه ثابت زنجیره سنگین

4) نواحی ثابت زنجیره های سبک و سنگین

9 - واکنش آنتی ژن و آنتی بادی دارای کدام خصوصیت است؟

1) از نوع غیرکووالانس و برگشت پذیر است.

2) از نوع کووالانس و برگشت پذیر است.

3) قویترین پیوند بین آنتی ژن و آنتی بادی باندهای هیدروژنی هستند.

4) در واکنش بین آنتی ژن و آنتی بادی باندهای کووالانسی و غیر کووالانسی شرکت دارند.

10 - در مورد آنتی ژن ها کدام مورد غلط است؟

1) یک آنتی ژن ممکن است دارای چندین اپی توپ متفاوت باشد.

2) دو آنتی ژن متفاوت ممکن است دارای یک اپی توپ کاملاً مشابه باشد.

3) پیچیدگی شیمیایی باعث افزایش قدرت آنتی ژن می گردد.

4) پاسخ ایمنی در برابر اپی توپ های خطی مستقل از تیموس است.

11 - تعداد کدام سلول ها در خون محیطی افراد طبیعی بیشتر است؟

1) B Cell CD5+

2) T Cell CD8+

3) T Cell CD4+

4) NK Cell

12 - افینیتی یک آنتی بادی به کدام عوامل بستگی دارد؟

1) ایزوتایپ آنتی بادی

2) تعداد نواحی Fab موجود در هر مولکول

3) شکل و بار الکتریکی ایدیوتایپ

4) حضور زنجیره های سبک l , k در مولکول آنتی بادی

13 - کدام مورد از علائم آزمایشگاهی ابتلا به ایدز نیست؟

1) افزایش نسبت CD4 به CD8

2) افزایش ابتلاء به عفونت های قارچی فرصت طلب

3) افزایش شیوع سارکوم کاپوسی در مبتلایان

4) کاهش عرضه MHC II بر سطح ماکروفاژها

14 - در فعال شدن لنفوسیت ها کدام مورد نقشی ندارد؟

1) اتصال CD28 - B7

2) اتصال CD3 - MHC II

3) اتصال پپتید + TCR-MHC

4) اتصال CD40 - CD40L

15 - کدام فاکتور در سیستم کمپلمان نقش تنظیمی ندارد؟

1) DAF

2) D

3) C4BP

4) CD59

16 - سیستم کمپلمان در کدام پدیده نقشی ندارد؟

1) ADCC

2) اپسونیزاسیون

3) سیتولیز

4) اتصال ایمنی

17 - کدام سایتوکاین باعث تولید IgE می شود؟

1) IL-4

2) IFN-g

3) IL-2

4) TNF-a

18 - کدام گزینه در مورد MHC صحیح است؟

1) تمام زنجیره های HLA کلاس II , I در انسان به وسیله ژن های روی کروموزوم 6 کد می شود.

2) آنتی ژن های HLA-II بر سطح اغلب سلول ها حضور داشته و در عرضه آنتی ژن های برون سلولی نقش دارند.

3) آنتی ژن های HLA-I در عرضه آنتی ژن های خارج سلولی نقش دارند.

4) آنتی ژن های HLA-I بر سطح سلول های هسته دار بدن دیده می شود.

19 - بیماری HVHD در کدام مورد دیده می شود؟

1) پیوند کبد

2) پیوند کلیه

3) پیوند مغز استخوان

4) نقص اجزاء کمپلمان

20 - کدام عبارت صحیح است؟

1) آنتی ژن های گروه خونی ABO پروتئینی و آنتی بادی برعلیه آنها اغلب IgM است.

2) در موارد تطابق گروه های خونی کراس مچ مینور برای انجام انتقال خون کافی است.

3) پدری با گروه خونی بمبئی و مادری با گروه خونی O می توانند فرزندی با گروه خونی O داشته باشند.

4) مناسب ترین خون برای فردی با گروه خونی Du+ خونی با گروه Du+ می باشد.