Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون کارشناسی علوم آزمایشگاهی سال 1381


 

1 - در مورد خاطره ایمنی کدام عبارت صحیح است؟

1) در پاسخ های غیراختصاصی ایمنی دیده می شود.

2) سلول های NK نقش اصلی را در برقراری آن به عهده دارند.

3) لنفوسیت های T نقش مهمی در ایجاد آن دارند.

4) کاملاً وابسته به عملکرد سیستم عصبی می باشد.

2 - ایجاد تنوع در ایمونوگلوبولین ها به کدام عامل بستگی دارد؟

1) جهش های متعدد در ژن های مربوطه اصلی ترین عامل ایجاد تنوع است.

2) وجود ژن های متعدد بر روی تمامی کروموزوم های بدن.

3) وجود آللهای بسیار زیاد برای ایمونوگلوبولین های مختلف

4) وجود قطعه های ژنی متعدد برای بخش های مختلف مولکول

3 - در تولید آنتی بادی کدام سلول نقش کمتری دارد؟

1) لنفوسیت B

2) NK

3) لنفوسیت T

4) APC

4 - کدام یک از موارد زیر از پروتئین های فاز حاد به شمار می آید؟

1) RF

2) CRP

3) ASO

4) b-HCG

5 - کدام سلول فاقد گیرنده اختصاصی برای آنتی ژن است؟

1) B

2) NK

3) T-CD4

4) T-CD8

6 - IgA موجود در ترشحات بدن دارای چند جایگاه برای شناسایی آنتی ژن است؟

1) 2

2) 4

3) 8

4) 10

7 - کدام گروه از سیتوکاین ها در ایجاد التهاب موثرند؟

1) IL-8 , TNF

2) IL-2 , IFN-g

3) IL-4 , TNF

4) IL-10 , IFN-b

8 - نقش مولکول های MHC کلاس یک و دو چیست؟

1) MHC کلاس دو پپتیدهای با منشاء خارجی را به سلول های T سایتوتوکسیک عرضه می کند.

2) MHC کلاس یک پپتید های با منشاء خارجی را به سلول های T کمکی عرضه می کند.

3) MHC کلاس دو پپتیدهای موجود در سیتوپلاسم را به سلول های T کمکی عرضه می کند.

4) MHC کلاس یک پپتیدهای موجود در سیتوپلاسم را به سلول های T سایتوتوکسیک عرضه می کند.

9 - بخش Fc مولکول آنتی بادی دارای چه نقشی است؟

1) اتصال به برخی از سلول های دفاعی

2) واکنش با مولکول های MHC

3) شناسایی آنتی ژن

4) خنثی سازی سموم

10 - چنانچه میزان ایمونوگلوبولین های خون را در نوزاد تازه متولد شده اندازه گیری کنیم بیشترین مقدار مربوط به کدام کلاس است؟

1) IgA

2) IgM

3) IgG

4) IgD

11 - کدام سایتوکاین نقش کموتاکتیک دارد؟

1) IL-2

2) IL-4

3) IL-8

4) IL-10

12 - چنانچه سرم فرد سالمی را در سه پلیت SRID مربوط به تعیین مقدار IgG , IgM و IgA بریزیم ، (با فرض یکسان بودن غلظت آنتی بادی ضد ایمونوگلوبولین در سه پلیت) قطر دایره رسوبی در مورد کدام کلاس بیشتر خواهد بود؟

1) IgG

2) IgM

3) IgA

4) در هر سه مورد قطر دایره رسوبی یکسان خواهد بود.

13 - سلول های Th1 با تولید ... موجب تقویت عملکرد .... می شوند.

1) IL-4 - لنفوسیت های B

2) IL-5 - ائوزینوفیل ها

3) IL-10 - لنفوسیت های T

4) IFN-g - ماکروفاژها

14 - سلول های Th2 با تولید .... موجب تقویت عملکرد و افزایش تعداد ..... می شوند.

1) IL-2 - سلول های NK

2) IL-5 - ائوزینوفیل ها

3) IL-10 - ماکروفاژها

4) IL-12 - سلول های T

15 - در روش الیزا کدام ترکیب برای ردیابی واکنش Ag-Ab به آنتی بادی متصل می شود؟

1) آنزیم

2) سوبسترا

3) کروموژن

4) ماده رادیواکتیو

16 - از روش ایمونوفلورسانس به چه منظوری می توان استفاده نمود؟

1) تنها شناسایی آنتی ژن های متصل به سلول ها یا میکروارگانیسم ها

2) تنها شناسایی آنتی ژن های محلول

3) شناسایی انواع آنتی ژن ها و آنتی بادی ها

4) برای شناسایی ترکیبات فلورسانس

17 - اساس کدام آزمایش یا روش مبتنی بر پدیده پرسی پیتاسیون است؟

1) آزمایش رایت

2) تعیین گروه های خونی

3) ELISA

4) SRID

18 - برای سنجش وضعیت ایمنی هومورال کدام آزمایش قابل استفاده است؟

1) تست سایتوتوکسیسیتی

2) تعیین نسبت سلول های CD4 و CD8

3) شیک

4) توبرکولین

19 - کدام گزینه در مورد تشخیص آزمایشگاهی بیماری سیفیلیس صحیح است؟

1) روش VDRL فقط برای تشخیص قطعی مراحل بخصوصی از بیماری سیفیلیس قابل استفاده است.

2) قبل از انجام VDRL حتماً باید از روش های اختصاصی استفاده نمود.

3) از روش VDRL می توان برای تشخیص قطعی بیماری سیفیلیس استفاده نمود.

4) از روش VDRL برای غربالگری و جهت تایید نهایی از روش های اختصاصی استفاده می شود.

20 - تعیین گروه خونی به روش مستقیم در کدام مورد معمولاً به درستی انجام پذیر نیست؟

1) نوزادان

2) مبتلایان به خود ایمنی

3) مبتلایان به تومور

4) مبتلایان به بیماری های عفونی