Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون کارشناسی علوم آزمایشگاهی سال 1380


 

1 - در آزمایش تعیین گروه خونی به روش غیرمستقیم کدام جزء مورد جستجو قرار می گیرد؟

1) آنتی ژن های سطح گلبول قرمز

2) آنتی بادی های طبیعی موجود در سرم

3) آنتی ژن های آزاد در سرم

4) آنتی بادی های متصل به گلبول های قرمز

2 - برای تشخیص آنتی ژن Du از کدام روش استفاده می شود؟

1) آگلوتیناسیون پاسیو

2) کومبس غیرمستقیم

3) کومبس مستقیم

4) ممانعت از هماگلوتیناسیون

3 - کدام آزمایش ها قبل از هر انتقال خون الزاماً بایستی انجام شود؟

1) تعیین گروه ABO و Rh و آزمایش کراس مچ

2) تعیین گروه ABO و کلیه گروه های فرعی

3) تعیین کلیه گروه های فرعی و آزمایش کراس مچ

4) تعیین گروه ABO و Rh و کلیه گروه های فرعی

4 - در مرحله Coating در آزمایش های الیزا چه عملی انجام می شود؟

1) با استفاده از محلول های شیمیایی قوی واکنش های آنزیمی متوقف می شوند.

2) با استفاده از مواد پروتئینی از اتصال غیراختصاصی آنتی ژن یا آنتی بادی ممانعت به عمل می آید.

3) آنتی بادی یا آنتی ژن به طور غبراختصاصی به آنزیم متصل می شوند.

4) آنتی بادی یا آنتی ژن به طور غیراختصاصی به فاز جامد متصل می شوند.

5 - واکنش پرسی پیتاسیون اساس کدام آزمایش زیر است؟

1) رادیوایمونواسی

2) وسترن بلات

3) ایمونوالکتروفورز

4) الیزا

6 - برای تشخیص بروسلوز فعال از نوع غیرفعال از کدام آزمایش استفاده می شود؟

1) 2ME - رایت

2) کومبس رایت

3) کومبس مستقیم

4) رایت

7 - کدام یک از عبارات زیر معرف واحد تاد (Todd) است؟

1) آخرین رقتی که در آن لیز در لوله مورد آزمایش مشاهده می شود.

2) بالاترین رقت سرم که قادر به خنثی کردن استرپتولیزین O باشد.

3) عکس بالاترین رقت سرم که قادر به ایجاد لیز باشد.

4) عکس بالاترین رقت سرم که قادر به خنثی کردن استزپتولیزین O باشد.

8 - در آزمایش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم آنتی گلوبولین چه نقشی ایفاء میکند؟

1) به آنتی بادی مورد جستجو متصل می شود.

2) به آنتی ژن مورد جستجو متصل می شود.

3) به آنتی ژن و آنتی بادی مورد جستجو به طور همزمان متصل می شود.

4) به گلبول های موجود در محیط آزمایش متصل می شود.

9 - کدام عبارت در مورد شناسایی آنتی ژن توسط لنفوسیت های T و B صحیح است؟

1) اغلب لنفوسیت های B فقط قادر به شناسایی ردیف های متوالی پپتیدی هستند.

2) اغلب لنفوسیت های T فقط قادر به شناسایی ردیف های متوالی پپتیدی هستند.

3) لنفوسیت های T فقط قادر به شناسایی ردیف های متوالی پلی ساکاریدی هستند.

4) لنفوسیت های B فقط قادر به شناسایی ردیف های متوالی پلی ساکاریدی هستند.

10 - در عفونت های ویروسی کدام سلول ها از بیشترین نقش برخوردارند؟

1) ماست سل و بازوفیل ها

2) لنفوسیت های B و ائوزینوفیل ها

3) ماکروفاژها و نوتروفیل ها

4) لنفوسیت های T سایتوتوکسیک و سلول های NK

11 - کدام سیتوکاین در مهار پاسخ های ایمنی از تاثیر بیشتری برخوردار است؟

1) IL-2

2) TNF-a

3) IL-10

4) IFN-g

12 - کدام عبارت در مورد مولکول های MHC صحیح است؟

1) مولکول های MHC کلاس یک در عرضه آنتی ژن های با منشاء داخل سلول نقش دارند.

2) مولکول های MHC کلاس دو بر سطح همه سلول های بدن وجود دارند.

3) مولکول های MHC کلاس دو در عرضه آنتی ژن های داخل سیتوپلاسمی موثرند.

4) مولکول های MHC کلاس یک بر سطح برخی از سلول های عرضه کننده یافت می شوند.

13 - کدام سلول ها قادر به شناسایی آنتی ژن به طور اختصاصی هستند؟

1) ماکروفاژها

2) نوتروفیل ها

3) سلول های NK

4) لنفوسیت های T سیتوتوکسیک

14 - هر مولکول IgM قادر به شناسایی چند نوع آنتی ژن میباشد؟

1) یک

2) دو

3) پنج

4) ده

15 - بخشی از مولکول آنتی ژن که به گیرنده های آنتی ژنی متصل می شود چه نام دارد؟

1) پاراتوپ

2) اپی توپ

3) هاپتن

4) کریر

16 - در دفاع ضد ویروسی کدام سیتوکاین ها در مراحل اولیه از نقش مهمتری برخوردارند؟

1) IL-1 , IL-2

2) IL-4 , IL-5

3) IFN-a , IFN-b

4) IL-2 , IFN-g

17 - کدام یک از اجزاء در سیستم کمپلمان از خاصیت کموتاکتیک مشهودتری برخوردار است؟

1) C3a

2) C5a

3) C3b

4) C4b

18 - کدام سیتوکاین ها در ایجاد تب نقش دارند؟

1) IFN-b , IFN-a

2) IL-5 , IL-4

3) IL-1 , TNF-a

4) IL-8 , IL-2

19 - کدام جزء در سیستم کمپلمان از بیشترین غلظت سرمی برخوردار است؟

1) C1

2) C3

3) C5

4) C9

20 - در بین ایمونوگلوبولین ها سنگین ترین ، دارای بیشترین غلظت در سرم ، دارای بیشترین غلظت در ترشحات بدن ، دارای بیشترین نیمه عمر و بهترین فعال کننده سیستم کمپلمان (به ترتیب از راست به چپ) کدامند؟

1) IgM , IgG , IgG , IgA , IgA

2) IgG , IgG , IgA , IgG , IgM

3) IgM , IgM , IgA , IgG , IgA

4) IgM , IgG , IgA , IgG , IgM