Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون کارشناسی علوم آزمایشگاهی سال 1379


 

1 - پروتئین های سیستم کمپلمان در کدام یک از فعالیت های زیر مشارکت ندارند؟

1) پاکسازی کمپلکس های ایمنی

2) شناسایی مستقیم آنتی ژن

3) فراخوانی سلول های دفاعی

4) مقابله با عوامل عفونی

2 - در تولید آنتی بادی مشارکت کدام سلول ها ضروری است؟

1) ائوزینوفیل ، لنفوسیت T ، لنفوسیت B

2) نوتروفیل ، ماکروفاژ ، لنفوسیت B

3) سلول عرضه کننده آنتی ژن ، لنفوسیت T ، لنفوسیت B

4) سلول NK ، لنفوسیت B ، ماکروفاژ

3 - کدام سلول از عوامل دفاع طبیعی به شمار نمی آید؟

1) لنفوسیت T

2) سلول NK

3) ماکروفاژ

4) نوتروفیل

4 - کدام سایتوکاین در تولید IgE نقش دارد؟

1) IL-2

2) IL-4

3) IL-10

4) IL-12

5 - کدام سیتوکاین ها در ایجاد پاسخ فاز حاد موثرند و توسط کدام سلول ها تولید می شوند؟

1) IL-8 و IL-10 و لنفوسیت ها و نوتروفیل ها

2) IL-3 و IL-5 و ائوزینوفیل ها

3) IL-2 و IL-4 و لنفوسیت T

4) IL-1 و IL-6 و ماکروفاژها

6 - پروتئین های فاز حاد عمدتاً توسط کدام سلول ها تولید می شوند؟

1) نوتروفیل ها

2) سلول های لانگرهانس

3) ماکروفاژها

4) هپاتوسیت ها

7 - در پاسخ های ثانویه نسبت به یک آنتی ژن کدام مورد صحیح است؟

1) تیتر آنتی بادی کمتر است.

2)کلاس آنتی بادی تغییر نمی کند.

3) دوره نهفته کوتاهتر است.

4) میل ترکیبی آنتی بادی ثابت می ماند.

8 - لنفوسیت های T کدام نوع از شاخص های آنتی ژنی را شناسایی می کنند؟

1) ردیف های خطی پپتیدی

2) ردیف های خطی پلی ساکاریدی

3) ردیف های غیرخطی (ناپیوسته) پروتئینی

4) ردیف های غیرخطی (ناپیوسته) همه ترکیبات آلی

9 - کدام ترکیبات از بیشترین ایمنی زایی برخوردارند؟

1) اسیدهای نوکلئیک

2) پروتئین ها

3) لیپیدها

4) لیپوپلی ساکاریدها

10 - ایمونوگلوبولینی که در شیر مادر به میزان زیاد یافت می شود از چند زنجیره پروتئینی تشکیل شده است؟

1) 4

2) 5

3) 10

4) 12

11 - به ترتیب کدام ایمونوگلوبولین ها در خون و در بدن از میزان بیشتری برخوردار هستند؟

1) IgA , IgG

2) IgA , IgM

3) IgE , IgA

4) IgE , IgG

12 - برای اندازه گیری میزان IgE در خون کدام روش مناسب تر است؟

1) SRID

2) ELISA

3) ایمونوفلورسانس

4) ایمونوالکتروفورز

13 - Antigen Combining Site از کدام بخش زنجیره های ایمونوگلوبولین تشکیل می شود؟

1) نواحی متغیر زنجیره های سنگین

2) نواحی ثابت زنجیره سبک

3) نواحی ثابت زنجیره های سبک و سنگین

4) نواحی متغیر زنجیره های سبک و سنگین

14 - تقسیم بندی ایمونوگلوبولین ها به کلاس های مختلف بر اساس تفاوت در کدام بخش مولکول است؟

1) قسمت متغیر زنجیره سنگین و سبک

2) قسمت های ثابت و متغیر زنجیره سبک

3) قسمت های ثابت و متغیر زنجیره سنگین

4) قسمت ثابت زنجیره سنگین

15 - کدام ایمونوگلوبولین در تثبیت کمپلمان موثرتر عمل میکند؟

1) IgG

2) IgM

3) IgA

4) IgE

16 - کدام یک از اجزای کمپلمان مسئول خواص التهابی آن هستند؟

1) C3a , C5a

2) MAC

3) C3 , C4

4) C1q , C1r , C1s

17 - در واکنش های پرسی پیتاسیون چه نوع آنتی ژن هایی شرکت دارند؟

1) انواع آنتی ژن ها

2) فقط آنتی ژن های عوامل عفونی

3) محلول

4) ذره ای

18 - کدام توصیف در مورد آزمایش ایمونوالکتروفورز صحیح است؟

1) ابتدا پرسی پیتاسیون و بعد از آن الکتروفورز انجام می شود.

2) ابتدا الکتروفورز و سپس پرسی پیتاسیون انجام می شود.

3) ایمونوالکتروفورز به معنای الکتروفورز انتخابی ایمونگلوبولین هاست

4) به طور همزمان الکتروفورز و پرسی پیتاسیون انجام می شود.

19 - کدام توصیف در مورد آزمایش SRID صحیح است؟

1) برای سنجش آنتی ژن های نامحلول به کار می رود.

2) هر دو جزء آنتی ژن و آنتی بادی به سمت هم حرکت می کنند.

3) قطر دایره رسوبی با غلظت ماده مورد اندازه گیری متناسب است.

4) فاصله خط رسوبی از حفره های آنتی ژن و آنتی بادی نشان دهنده غلظت است.

20 - در آزمایش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم برای تشخیص بیماری توکسوپلاسموز در انسان ماده فلورسانس به کدام ترکیب متصل می شود؟

1) آنتی ژن های درونی توکسوپلاسما

2) آنتی ژن های سطحی توکسوپلاسما

3) آنتی بادی ضد توکسوپلاسما

4) آنتی بادی ضد ایمونوگلوبولین انسان