Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون کار شناسی علوم آزمایشگاهی سال 1378


 

1 - روماتوئید فاکتور چیست؟

1) IgM ضد ناحیه Fc مولکول IgG

2) IgG ضد ناحیه Fab مولکول IgM

3) IgG ضد ناحیه Fc مولکول IgM

4) IgG ضد ناحیه Fc همه کلاس های ایمونوگلوبولین ها

2 - واکنش آگلوتیناسیون غیرفعال (Passive Agglutination) برای شناسایی کدام یک کاربرد دارد؟

1) آنتی ژن های ذره ای

2) آنتی ژن های محلول

3) آنتی ژن های سطحی میکرب ها

4) کلاس های مختلف ایمونوگلوبولین ها

3 - گلبول های قرمز حساس شده در آزمایش ثبوت مکمل (CFT) به چه منظوری مورد استفاده قرار می گیرند؟

1) اتصال با آنتی بادی های موجود در سرم مورد آزمایش و تثبیت کمپلمان

2) اتصال با آنتی ژن های مربوطه در مرحله اول آزمایش و واکنش با آنتی بادی ها

3) شناسایی آنتی بادی های موجود در سرم مورد آزمایش

4) شناسایی وقوع یا عدم وقوع واکنش بین آنتی ژن و آنتی بادی در مرحله اول آزمایش

4 - مهم ترین عامل در ایجاد کمپلکس های آنتی ژن و آنتی بادی در واکنش های پرسی پیتاسیون کدام است؟

1) تعادل میان غلظت آنتی ژن و آنتی بادی برای ایجاد رسوب

2) فزونی غلظت آنتی ژن برای ایجاد رسوب

3) فزونی غلظت آنتی بادی برای ایجاد رسوب

4) وجود پیوندهای کووالان بین آنتی ژن و آنتی بادی

5 - کدام یک از زیرکلاس های IgG قادر به فعال کردن سیستم کمپلمان از مسیر کلاسیک نمی باشد؟

1) IgG1

2) IgG2

3) IgG3

4) IgG4

6 - جزء ترشحی (SC) در ساختمان کدام گروه از ایمونوگلوبولین های زیر دیده می شود؟

1) IgM , IgA

2) IgG , IgA

3) فقط IgA

4) فقط IgE

7 - ائوزینوفیل ها در دفاع برعلیه کدام یک از عوامل زیر نقش مهمتری دارند؟

1) باکتری ها

2) تک یاختگان

3) کرم های انگلی

4) ویروس ها

8 - برای تعیین میزان IgE در سرم از کدام روش می توان استفاده نمود؟

1) ELISA

2) ایمونوالکتروفورز

3) الکتروفورز پروتئین های سرم

4) ایمونودیفوزیون شعاعی تک بعدی

9 - کدام کلاس از ایمونوگلوبولین ها به ترتیب از راه شیر و جفت منتقل می شوند؟

1) IgM , IgA

2) IgG , IgA

3) IgG , IgG

4) IgA , IgE

10 - تفاوت واکنش های پرسی پیتاسیون ، آگلوتیناسیون و فلوکولاسیون مربوط به کدام مورد است؟

1) نوع پیوندهای بین آنتی ژن و آنتی بادی

2) ماهیت شیمیایی ذرات آنتی ژن

3) کلاس آنتی بادی شرکت کننده در واکنش

4) اندازه ذرات آنتی ژن

11 - سلول های T سیتوتوکسیک دارای کدام شاخص سطحی هستند؟

1) CD3 , CD4

2) CD3 , CD8

3) CD8 , CD4

4) فقط CD4

12 - شکل ترشحی کدام یک از ایمونوگلوبولین ها مهمترین سد دفاعی سطوح مخاطی را تشکیل می دهد؟

1) IgM

2) IgA

3) IgG

4) IgE

13 - "هاپتن" به تنهایی قادر به انجام کدام یک از اعمال زیر است؟

1) تحریک سلول های B و واکنش با آنتی بادی اختصاصی خود

2) تحریک سلول های T و B و واکنش با آنتی بادی اختصاصی خود

3) واکنش با آنتی بادی اختصاصی خود

4) تحریک سلول های T

14 - عامل تعیین کننده "کلاس" ایمونوگلوبولین ها کدام است؟

1) منطقه ثابت زنجیره سنگین

2) منطقه متغیر و ثابت زنجیره سنگین

3) منطقه متغیر و ثابت زنجیره سبک

4) منطقه ثابت زنجیره سبک

15 - برای تشخیص آنتی بادی های ضد گروه های خونی در مادران از کدام روش استفاده می شود؟

1) پرسی پیتاسیون

2) کومبس غیرمستقیم

3) کومبس مستقیم

4) ممانعت از هماگلوتیناسیون

16 - کدام یک از اجزاء کمپلمان دارای خاصیت شیمیوتاکتیک می باشد؟

1) C2

2) C3

3) C5a

4) C3b

17 - تفاوت غدد لنفاوی قبل و بعد از برخورد با آنتی ژن کدام است؟

1) وجود ناحیه مدولا

2) وجود ناحیه پاراکورتکس

3) وجود فولیکول های اولیه

4) وجود فولیکول های ثانویه

18 - کدام یک از موارد زیر از ویژگی های پاسخ ایمنی ذاتی محسوب می شوند؟

1) پاسخ اختصاصی در برابر آنتی ژن ها

2) تقویت پاسخ در تحریک ثانویه

3) واکنش یکسان در تحریک های متوالی

4) وجود خاطره ایمنی

19 - آزمایش های شیک ، دیک و کازونی به ترتیب روش تشخیص کدام یک از بیماری های زیر میباشند؟

1) دیفتری ، مخملک ، کیست هیداتید

2) دیفتری ، کزاز ، مخملک

3) کزاز ، دیفتری ، کیست هیداتید

4) مخملک ، دیفتری ، کزاز

20 - کدام یک از ساختمان های زیر در طحال وجود ندارد؟

1) پولپ سفید

2) کپسول

3) مراکز زایا (Germinal Center)

4) رگ های آورنده لنف به عضو