Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون کارشناسی علوم آزمایشگاهی سال 1377


 

1 - برای تشخیص سرولوژیک بیماری های بروسلوز ، حصبه و منونوکلئوز عفونی به ترتیب از کدام آزمایش های زیر استفاده می شود؟

1) ویدال ، شیک ، دیک

2) شیک ، رایت ، مانتو

3) رایت ، پل بونل دیویدسون ، شیک

4) رایت ، ویدال ، پل بونل دیویدسون

2 - برای تشخیص وجود آنتی بادی های ضد Rh در خون مادر از کدام آزمایش استفاده می شود؟

1) کراس مچ

2) کومبس مستقیم

3) کومبس غیر مستقیم

4) ممانعت از هماگلوتیناسیون

3 - کدام سلول زیر در واکنش ADCC شرکت می کند؟

1) لنفوسیت B

2) لنفوسیت T

3) سلول NK

4) ماست سل

4 - کدام سلول در دفاع ضدانگلی (کرمها) نقش مهمتری دارد؟

1) ائوزینوفیل

2) لنفوسیت T

3) مونوسیت

4) نوتروفیل

5 - کدام سلول در برابر عفونت های ویروسی نقش مهمتری دارد؟

1) لنفوسیت B

2) لنفوسیت CD8+

3) لنفوسیت CD4+

4) نوتروفیل ها

6 - در ابتدای یک عفونت ویروسی نقش کدامیک از سلول های زیر بیشتر اهمیت دارد؟

1) سلول های NK

2) لنفوسیت های B

3) لنفوسیت های T

4) ماکروفاژها

7 - کدامیک از ایمونوگلوبولین های مادر از جفت عبور میکند؟

1) IgA

2) IgG

3) IgE

4) IgM

8 - در سیستم کمپلمان کدام عامل نقش بازدارنده دارد؟

1) B

2) D

3) H

4) پروپردین

9 - زنجیره J در ساختمان کدام ایمونوگلوبولین ها وجود دارد؟

1) IgG , IgA

2) IgG , IgM

3) IgA , IgE

4) IgA , igM

10 - کدام بخش از ساختمان ایمونوگلوبولین بخش متغیر آن را تشکیل می دهد؟

1) Fc

2) Fab

3) Fd

4) ناحیه لولا (Hing)

11 - کاربرد تست کومبس مستقیم در کدام مورد زیر است؟

1) جستجوی آنتی بادی متصل به سطح گلبول قرمز

2) جستجوی آنتی بادی متصل در سرم فرد مورد آزمایش

3) جستجوی آنتی بادی ضد گلبول سفید

4) جستجوی آنتی بادی ضدپلاکت ها

12 - تفاوت واکنش های آگلوتیناسیون ، پرسی پیتاسیون و فلوکولاسیون کدام است؟

1) رقت سرم مورد آزمایش

2) pH محیط آزمایش

3) نوع پیوند بین اپی توپ های آنتی ژن و آنتی بادی

4) اندازه آنتی ژن

13 - کدامیک از ترکیبات زیر از طریق ایمونودیفوزیون اندازه گیری می شود؟

1) IgG

2) IgD

3) IgE

4) C8 (جزء هشتم کمپلمان)

14 - تفاوت پاسخ های اولیه و ثانویه آنتی بادی چیست؟

1) در پاسخ های ثانویه عمدتاً آنتی بادی از کلاس IgM ساخته می شود.

2) پاسخ های ثانویه در زمان کوتاهتری نسبت به پاسخ های اولیه آغاز می شوند.

3) در پاسخ های اولیه مقدار آنتی ژن برای شروع پاسخ کمتر از پاسخ ثانویه است.

4) در پاسخ های اولیه آنتی بادی ها از میل ترکیبی بیشتری برای آنتی ژن برخوردارند.

15 - کدام یک ار موارد زیر پاسخ های ایمنی اختصاصی نقش اصلی را بر عهده دارند؟

1) اینترفرون ها

2) پروتئین فاز حاد

3) لنفوسیت های B

4) نوتروفیل ها

16 - آنافیلاتوکسین به کدام ترکیب اطلاق می شود؟

1) C2a

2) C2b

3) C5a

4) C5b

17 - کدام یک از اجزای کمپلمان دارای خاصیت شیمیوتاکتیک برای نوتروفیل ها است؟

1) C4b

2) C3a

3) C2b

4) C1s

18 - کدامیک از ترکیبات زیر خصوصیت ایمنی زایی بیشتری دارند؟

1) نوکلئوزیدها

2) لیپوپلی ساکاریدها

3) کربوهیدرات ها

4) پلی پپتیدها

19 - کدام یک از آزمایش های زیر برای سنجش وضعیت ایمنی هومورال به کار می رود؟

1) آزمایش شیک

2) اندازه گیری CRP

3) آزمایش توبرکولین

4) شمارش لنفوسیت های T

20 - برای اندازه گیری آنتی ژن های پروتئینی محلول کدام روش زیر مورد استفاده قرار می گیرد؟

1) فلوکولاسیون

2) آگلوتیناسیون غیرمستقیم

3) آگلوتیناسیون مستقیم

4) پرسی پیتاسیون