Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 1376


 

1 - در ابتدای عفونت ویروسی نقش کدامیک از سلول های زیر بیشتر اهمیت دارد؟

1) سلول های NK

2) لنفوسیت های B

3) لنفوسیت های T

4) ماکروفاژ

2 - کدامیک از ترکیبات زیر خصوصیت ایمنی زایی بیشتری دارد؟

1) نوکلئوزیدها

2) لیپوپلی ساکارید

3) کربوهیدرات

4) پلی پپتید

3 - کدام سلول زیر در ADCC دخالت دارد؟

1) B cell

2) T cell

3) NK cell

4) Mast cell

4 - کدام سلول زیر در دفاع ضد انگلی کرم ها نقش مهم تری دارد؟

1) ائوزینوفیل

2) T cell

3) منوسیت

4) نوتروفیل

5 - کدام یک از موارد زیر در پاسخ های ایمنی اختصاصی نقش اصلی را برعهده دارد؟

1) اینترفرون

2) B cell

3) پروتئین فاز حاد

4) نوتروفیل

6 - کدام یک از موارد زیر از ویژگی های پاسخ ایمنی ذاتی میباشد؟

1) پاسخ اختصاصی در برابر آنتی ژن

2) تقویت پاسخ در تحریک ثانویه

3) واکنش یکسان در تحریک متوالی

4) وجود خاطره ایمنی

7 - ائوزینوفیل ها در دفاع بر علیه کدام یک از عوامل زیر نقش مهمتری دارد؟

1) باکتری ها

2) تک یاختگان

3) کرم های انگلی

4) ویروس ها

8 - سلول های T سیتوتوکسیک دارای کدام شاخص سطحی هستند؟ 78

1) CD4 , CD3

2) CD4 , CD8

3) CD3 , CD8

4) CD4

9 - لنفوسیت T کدام نوع از شاخص های آنتی ژنی را می شناسد؟

1) ردیف های خطی پپتیدی 

2) ردیف خطی پلی ساکاریدی

3) ردیف های غیر خطی (ناپیوسته) پروتئینی

4) ردیف های غیر خطی ناپیوسته همه ترکیبات آلی

10 - در تولید آنتی بادی کدام سلول ها مشازرکت دارند

1) Eos , T , B

2) Nut , MQ , B

3) APC , T , B

4) NK cell , B , MQ

11 - کدام سلول از دفاع طبیعی به شمار نمی آید؟

1) T cell

2) NK cell

3) MQ

4) Nut

12 - کدام سیتوکاین ها در ایجاد پاسخ فاز حاد موثرند و توسط کدام سلول ترشح می شوند؟

1) IL-8 , IL-10 , لنفوسیت ها و نوتروفیل

2) IL-3 , IL-5 , ائوزینوفیل ها

3) IL-2 , IL-4 , T cell

4) IL-1 , IL-6 , MQ

13 - پروتئین فاز حاد عمدتاً توسط کدام سلول ها ساخته می شوند؟ 79

1) نوتروفیل

2) MQ

3) سلول های لانگرهانس

4) هپاتوسیت

14 - در عفونت های ویروسی کدام سلول ها از بیشترین نقش برخوردارند؟

1) Mast cell , Baso

2) B cell , Eos

3) MQ , Nut

4) لنفوسیت T سیتوتوکسیک و NK cell

15 - کدام سلول قادر به شناسائی آنتی ژن به صورت اختصاصی است؟

1) MQ

2) NK cell

3) Nut

4) لنفوسیت T سیتوتوکسیک

16 - بخشی از مولکول آنتی ژن که به گیرنده های آنتی ژنی متصل می شود چه نام دارد؟

1) پاراتوپ

2) اپی توپ

3) کاریر

4) هاپتن

17 - در دفاع ضد ویروسی کدام سیتوکاین ها در مراحل اولیه از نقش مهمتری برخوردارند؟

1) IL-1 , IL-2

2) IL-4 , IL-5

3) اینترفون آلفا و بتا

4) اینترفرون گاما و IL-2

18 - کدام سیتوکاین ها در ایجاد تب نقش دارند؟

1) IFN-a , TNf-b

2) IL-1 , TNF-a

3) IL-4 , IL-5

4) IL-2 , IL-8

19 - در تولید آنتی بادی کدام سلول نقش کمتری دارد؟

1) B cell

2) NK cell

3) T cell

4) APC

20 - کدام یک از موارد زیر از پروتئین های فاز حاد به شمار می آید؟

1) RF

2) CRP

3) ASO

4) beta-HCG

21 - کدام سلول فاقد گیرنده اختصاصی برای آنتی ژن است؟ 81

1) B cell

2) NK cell

3) T CD4+

4) T CD8+

22 - تعداد کدام سلول در خون محیطی افراد طبیعی بیشتر است؟

1) B cell CD5+

2) T cell CD8+

3) T cell CD4+

4) NK cell

23 - در فعال شدن لنفوسیت ها کدام مورد نقشی تدارد؟

1) اتصال B-7 با CD28

2) اتصال MHC-II با CD3

3) اتصال پپتید + TCR-MHC

4) اتصال CD40L با CD40 


سئوالات ایمنی آزمون 1376


 

1 - کدامیک از سلول ها به عنوان عرضه کننده آنتی ژن به لنفوسیت های T به شمار می رود؟

1) پلاسماسل ها

2) نوتروفیل ها

3) گلبول های قرمز

4) لنفوسیت های B

2 - درماتیت تماسی جزو کدام نوع از واکنش های ازدیاد حساسیت می باشد؟

1) یک

2) دو

3) سه

4) چهار

3 - کدام یک از اجزاء زیر در سیستم کمپلمان نقش بازدارنده دارد؟

1) فاکتور B

2) فاکتور D

3) فاکتور H

4) پروپردین

4 - در سرم کدامیک از گروه های خونی ایزوآگلوتینین های A و B مشاهده می شود؟

1) O

2) A

3) B

4) AB

5 - کدامیک از عوامل زیر در واکنش ADCC دخالت دارند؟

1) سلول کشنده ، آنتی بادی ، آنتی ژن محلول ، کمپلمان

2) سلول هدف ، سلول کشنده ، آنتی بادی ضد آنتی ژن های سطحی سلول هدف

3) سلول هدف ، آنتی بادی ضد آنتی ژن های سطحی سلول هدف ، کمپلمان

4) سلول هدف ، سلول کشنده ، آنتی بادی های ضد آنتی ژن های سطحی سلول هدف و کمپلمان

6 - کدامیک از عوامل زیر در قدرت ایمنی زایی آنتی ژن دخالت ندارد؟

1) پیچیدگی ساختمانی

2) وزن مولکولی

3) وجود پیوندهای کووالان در ساختمان

4) وجود اسیدهای آمینه حلقوی در ساختمان

7 - کدام یک از عوامل زیر تعیین کننده اختصاصی بودن واکنش آنتی ژن و آنتی بادی به شمار می آید؟

1) شکل فضایی جایگاه های اتصال

2) کلاس آنتی بادی

3) وزن مولکولی آنتی ژن

4) وزن مولکولی آنتی بادی

8 - مولکول IgE بیشتر به کدامیک از سلول ها اتصال می یابد؟

1) لنفوسیت B و ائوزینوفیل

2) لنفوسیت T و لنفوسیت B

3) ماست سل و لنفوسیت T

4) ماست سل و ائوزینوفیل

9 - اساس آزمایش ASO چیست؟

1) لیز گلبول های قرمز توسط آنتی بادی ضد استرپتولیزین

2) خنثی شدن آنزیم استرپتولیزین توسط آنتی بادی

3) اتصال آنتی ژن با آنزیم استرپتولیزین

4) اتصال آنتی بادی با دیواره سلولی استرپتوکوک

10 - میکروارگانیسم های پوشیده از آنتی بادی به کدام طریق فاگوسیته می شوند؟

1) اتصال به گیرنده FC ایمونوگلوبولین ها بر سطح سلول های فاگوسیتی

2) اتصال به گیرنده Fab بر سطح سلول های فاگوسیتی

3) اتصال به گیرنده های کمپلمان بر سطح سلول های فاگوسیتی

4) مستقل از گیرنده های مختلف و به طور مستقیم

11 - در مورد لنفوسیت هایی که دارای مولکول CD8 هستند ، گزینه صحیح کدام است؟

1) عمدتاً دارای نقش کمکی هستند.

2) فاقد مولکول TCR هستند.

3) به طور غیراختصاصی عمل می کنند.

4) آنتی ژن را به کمک مولکول های MHC شناسایی می کنند.

12 - واکنش آرتوس جزو کدام نوع از واکنش های ازدیاد حساسیت میباشد؟

1) یک

2) دو

3) سه

4) چهار

13 - با حذف کدام قسمت IgG امکان فعال شده کمپلمان توسط آن از بین می رود؟

1) CH1

2) CH2

3) CH3

4) CH4

14 - آنتی بادی های طبیعی ضد آنتی ژن های گروه خونی اغلب از چه کلاسی هستند؟

1) IgM

2) IgG

3) IgE

4) IgA

15 - کدام یک از سلول های زیر در واکنش ADCC شرکت دارند؟

1) سلول های NK

2) لنفوسیت های B

3) لتفوسیت های T

4) ماست سل ها

16 - کدام یک از پیوند های زیر در واکنش بین آنتی ژن و آنتی بادی دخالت دارند؟

1) هیدروفوب ، واندروالس ، کووالانسی

2) هیدروژنی ، الکترواستاتیک ، کووالانس ، هیدروفوب

3) کووالانس ، واندروالس ، یونی

4) الکترواستاتیک ، هیدروفوب ، هیدروژنی

17 - کدام دسته از ترکیبات زیر از ایمونوژنیسیته بیشتری برخوردارند؟

1) اسید های نوکلئیک

2) پروتئین ها

3) پلی ساکاریدها

4) ترکیبات معدنی

18 - کدام مورد باعث برانگیختن واکنش های ازدیاد حساسیت فوری (تیپ یک) می شود؟

1) اتصال IgE به آلرژن ها در خون

2) اتصال آلرژن ها به IgG در خون

3) اتصال آلرژن ها به IgE در سطح سلول های مربوطه

4) اتصال IgE به آلرژن های متصل به سلول های مخاطی

19 - پاپائین و پپسین با تاثیر بر ایمونوگلوبولین ها به ترتیب چه قطعاتی ایجاد می کنند؟

1) Fab و Fc

2) (قطعات 2Fab + Fc) و (قطعات Fc + F(ab)'2)

3) (Fc + 2Fab) و (قطعاتF(ab)'2 + Fc)

4) (Fc + F(ab)'2) و (2Fab + قطعات Fc)

20 - کدام یک از گیرنده های زیر در پدیده اپسونیزاسیون نقش ایفاء می کنند؟

1) گیرنده آنتی ژنی سلول های B

2) گیرنده کمپلمان و گیرنده Fc

3) گیرنده آنتی ژنی سلول های T

4) گیرنده آنتی ژنی سلول های B و T