Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 1375


 

85 - تست شیک (Schick) به چه منظور انجام می شود؟

1) بررسی وجود یا عدم مصونیت شخص نسبت به دیفتری

2) ایجاد مصونیت نسبت به دیفتری

3) تعیین قدرت توکسین زایی میکرب دیفتری

4) درمان بیماران مبتلا به دیفتری

87 - کدام یک از انزیم ها در پدیده Killing فاگوسیت ها نقشی ندارد؟

1) آلکالن فسفاتاز

2) G6PD

3) NADPH اکسیداز

4) میلوپراکسیداز

95 - آریل سولفاتاز توسط کدام سلول ترشح می شود؟

1) لنفوسیت B

2) پلاسموسیت

3) بازوفیل

4) ائوزینوفیل

96 - با چه پدیده ای PMN برای فاگوسیتوز از جدار عروق عبور میکند؟

1) اسمز

2) پینوسیتوز

3) دیفیوژن

4) دیاپدز

97 - از تست Reuback - Window برای تشخیص کدام مورد استفاده می شود؟

1) اگریگاسیون پلاکت ها

2) حرکت نوتروفیل ها

3) لنفوبلاست از میلوبلاست

4) T-cell از B-cell

106 - کدام روش برای سنجش میزان آنتی بادی حساس تر است؟

1) رادیوایمونواسی

2) ثبوت مکمل

3) پرسیپیتاسیون

4) آگلوتیناسیون

107 - سرم کومبس برای اتصال چه عواملی به یکدیگر استفاده می شود؟

1) IgG به لوکوسیت

2) IgM به لوکوسیت

3) Fab آنتی بادی ها

4) Fc انتی بادی ها

108 - در سرم بیماران مبتلا به مونونوکلئوز عفونی نوعی آنتی بادی هتروفیل یافت می شود که:

1) توسط سلول های کلیه خوکچه هندی کاملاً جذب می شود.

2) توسط گلبول های قرمز گاو جذب می شود.

3) توسط گلبول های قرمز پرنده جذب می شود.

4) قادر به آگلوتینه کردن گلبول های قرمز گوسفند نیست.

109 - جزء ترشحی آنتی بادی های موجود در ترشحات توسط کدام سلول ساخته می شود؟

1) بافت پوششی

2) بافت پیوندی

3) بافت چربی

4) بافت خونی

110 - در واکنش بین آنتی بادی و اپی توپ کدام یک از نیروها نقشی ندارند؟

1) الکترواستاتیک

2) کووالانس

3) هیدروفوب

4) واندوالس

111 - آزمون CRP بر چه اساسی پایه گذاری شده است؟

1) ممانعت از هماگلوتیناسیون

2) آگلوتیناسیون مستقیم

3) اگلوتیناسیون غیر مستقیم

4) آگلوتیناسیون پاسیو معکوس

112 - کدام یک از سلول های زیر جزء سلول های عرضه کننده آنتی ژن (APC) نیست؟

1) دندریتیک سل

2) B

3) T

4) ماکروفاژ

113 - در تست مانتو چند واحد بین الملل PPD و به چه نحو ..... تزریق می شود؟

1) 5 ، درون جلد

2) 5 ، زیر پوست

3) 5 ، داخل عضله

4) 10 ، زیر پوست

114 - کدامیک از ایمونوگلوبولین ها در انهدام انگل های کرمی بیش از سایر ایمونوگلوبولین ها نقش دارد؟

1) IgA

2) IgE

3) IgM

4) IgG4

115 - فاکتور روماتوئید چیست؟

1) عامل ایجاد کننده بیماری آرتریت روماتوئید است.

2) فاکتوری است که در اثر روماتیسم قلبی در عضله قلب به وجود می آید.

3) یک اتوآنتی بادی است که بر علیه IgG تشکیل شده است.

4) یک سیتوکاین است که در تنظیم پاسخ های ایمنی نقش دارد.

116 - کدام مورد درباره IL-1 نادرست است؟

1) توسط لنفوسیت های T ساخته می شود.

2) توسط ماکروفاژ ها تولید می شود.

3) موجب افزایش پروتئین های فاز حاد می شود.

4) موجب بروز تب می شود.

117 - در سرم فردی که دارای فنوتیپ بمبئی (oh) است کدام آنتی بادی ها وجود دارد؟

1) Anti O, Anti B, Anti D

2) Anti A, Anti B, Anti D

3) Anti H, Anti A, Anti D

4) Anti A, Anti B, Anti H

118 - به بخش هایی از مولکول آنتی ژن که به طور اختصاصی با آنتی بادی واکنش می دهد چه می گویند؟

1) اپی توپ

2) پاراتوپ

3) فاگوزوم

4) گروه های اسید آمینه

119 - پلاسموسیت ها از کدام سلول زیر به وجود می آیند؟

1) لنفوسیت B

2) لنفوسیت T

3) ماستوسیت

4) نوتروفیل

120 - برای تعیین میزان C3 کدام آزمون به کار می رود؟

1) MLR

2) SRID

3) CH50

4) ایمونوالکتروفورز

121 - مقدار کدام ایمونوگلوبولین در ترشحات خارجی بدن بیشتر از سایر ایمونوگلوبولین هاست؟

1) IgM

2) IgG

3) IgD

4) IgA

122 - مولکول های کلاس دو MHC شامل کدام است؟

1) HLA-B, DR

2) HLA-D, B, C

3) HLA-DR, DP, DQ

4) HLA-A, B, C

123 - کدام عامل فعالیت کمپلکس تهاجم غشائی را در سیستم کمپلمان مهار می کند؟

1) فاکتور H

2) فاکتور I

3) فاکتور P

4) ویترونکتین

124 - ژن هایی که آنتی ژن های اصلی سازگاری نسجی را در موش کد می کنند روی کدام کروموزوم قرار دارند؟

1) 2

2) 6

3) 17

4) 9

125 - لنفوسیت های Ts با کدام مارکر شناخته می شوند؟

1) CD5

2) CD8

3) CD4

4) C3b

 

 


سئوالات ایمنی آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 1375  (علوم آزمایشگاهی) (2)


 

196 - کدام روش برای سنجش میزان آنتی بادی حساس تر است؟

1) رادیوایمونواسی

2) ثبوت مکمل

3) پرسیپیتاسیون

4) آگلوتیناسیون

197 - سرم کومبس برای اتصال چه عواملی به یکدیگر استفاده می شود؟

1) IgG به لوکوسیت

2) IgM به لوکوسیت

3) Fab آنتی بادی ها

4) Fc آنتی بادی ها

198 - در سرم بیماران مبتلا به مونونوکلئوز عفونی نوعی آنتی بادی هتروفیل یافت می شود که:

1) توسط سلول های کلیه خوکچه هندی کاملاً جذب می شود.

2) توسط گلبولهای قرمز گاو جذب می شود.

3) توسط گلبولهای قرمز پرنده جذب می شود.

4) قادر به آگلوتینه کردن گلبول های قرمز گوسفند نیست.

199 - جزء ترشحی آنتی بادی های موجود در ترشحات توسط کدام سلول ساخته می شود؟

1) بافت پوششی

2) بافت پیوندی

3) بافت چربی

4) بافت خونی

200 - در واکنش بین آنی بادی و اپی توپ کدام یک از نیروها نقشی ندارند؟

1) الکترواستاتیک

2) کووالانس

3) هیدروفوب

4) واندروالس

201 - آزمون CRP بر چه اساسی پایه گذاری شده؟

1) ممانعت از هماگلوتیناسیون

2) آگلوتیناسیون مستقیم

3) آگلوتیناسیون غیرمستقیم

4) آگلوتیناسیون پاسیو معکوس

202 - کدام یک از سلول های زیر جزء سلول های عرضه کننده آنتی ژن (APC) نیست؟

1) دندریتیک سل

2) B

3) T

4) ماکروفاژ

203 - در تست مانتو چند واحد بین المللی PPD و به چه نحو ......... تزریق می شود؟

1) 5 ، درون جلد

2) 5 ، زیر پوست

3) 5 ، داخل عضله

4) 10 ، زیر پوست

204 - کدام یک از ایمونوگلوبولین ها ، در انهدام انگل های کرمی بیش از سایر ایمونوگلوبولین ها نقش دارد؟

1) IgA

2) IgE

3) IgM

4) IgG4

205 - فاکتور روماتوئید چیست؟

1) عامل ایجاد کننده بیماری آرتریت روماتوئید است.

2) فاکتوری است که در اثر روماتیسم قلبی در عضله قلب بوجود می آید.

3) یک اتوآنتی بادی است که برعلیه IgG تشکیل شده.

4) یک سیتوکاین است که در تنظیم پاسخ های ایمنی نقش دارد.

206 - کدام مورد درباره IL-1 نادرست است؟

1) توسط لنفوسیت های T ساخته میشود.

2) توسط ماکروفاژها تولید میشود.

3) موجب افزایش پروتئین های فاز حاد می شود.

4) موجب بروز تب می شود.

207 - در سرم فردی که دارای فنوتیپ بمبئی (Oh) است ، کدام آنتی بادی ها وجود دارد؟

1) AntiO , AntiB , AntiA

2) AntiA , AntiB , Antih

3) AntiH , AntiA , AntiD

4) AntiA , AntiB , AntiH

208 - به بخش هایی از مولکول آنتی ژن که به طور اختصاصی با آنتی بادی واکنش می دهد چه می گویند؟

1) اپی توپ

2) پاراتوپ

3) فاگوزوم

4) گروه های اسید آمینه

209 - پلاسموسیت ها از کدام سلول زیر بوجود می آید؟

1) لنفوسیت B

2) لنفوسیت T

3) ماستوسیت

4) نوتروفیل

210 - برای تعیین میزان C3 کدام آزمون به کار می رود؟

1) MLR

2) SRID

3) CH50

4) ایمونوالکتروفورز

211 - مقدار کدام ایمونوگلوبولین در ترشحات خارجی بدن بیشتر از سایر ایمونوگلوبولین هاست؟

1) IgM

2) IgG

3) IgD

4) IgA

212 - مولکول های کلاس دو MHC شامل کدام است؟

1) HLA-B , DR

2) HLA- D , B , C

3) HLA- DR , DP , DQ

4) HLA- A , B , C

213- کدام عامل فعالیت کمپلکس تهاجم غشائی را در سیستم کمپلمان مهار می کند؟

1) فاکتور H

2) فاکتور I

3) فاکتور P

4) ویترونکتین

214 - ژن هایی که آنتی ژن های اصلی سازگاری نسجی را در موش کد می کنند، روی کدام کروموزوم قرار دارند؟

1) 2

2) 6

3) 17

4) 9

215 - لنفوسیت های Ts با کدام مارکر شناخته می شوند؟

1) CD5

2) CD8

3) CD4

4) C3b