Ph.D
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

MSc
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

BS
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385

 


سئوالات ایمنی آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 1374


 

1 - غلظت کدام ایمونوگلوبولین در سرم بیشتر است؟

1) IgM

2) IgA

3) IgE

4) IgG

2 - کدام ساختار در باکتری ها باعث افزایش مقاومت آنها نسبت به عوامل بیگانه خوار و داروها و آنتی بادی خواهد شد؟

1) کپسول

2) فلاژل

3) غشاء سیتوپلاسمی

4) دیواره سلولی

3 - BCG چیست؟

1) میکرب زنده ضعیف شده مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

2) میکرب کشته شده مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

3) میکرب زنده ضعیف شده مایکوباکتریوم بوویس

4) میکرب کشته شده مایکوباکتریوم بوویس

4 - در کدامیک از طیف های جذام تست لپرومین بالاترین راکسیون مثبت را نشان می دهد؟

1) توبرکولوئید

2) لپروماتوز

3) بوردرلاین

4) بوردرلاین لپروماتوز

5 - گوم های (Gummas) سیفیلیتیک و خصوصیت انهدامی آنها مربوط به چیست؟

1) توکسین

2) رآژین

3) ازدیاد حساسیت

4) آنتی توکسین

6 - کدامیک از سلول ها قدرت فاگوسیتوز ندارد؟

1) ائوزینوفیل

2) لنفوسیت

3) مونوسیت

4) نوتروفیل

7 - برای تعیین میزان IgG و IgA کدام آزمون به کار می رود؟

1) CH50

2) SRID

3) MLR

4) Skin Test

8 - غیر فعال کردن سرم به چه منظور انجام می شود؟

1) از بین بردن املاح صفراوی

2) پی بردن به وجود همولیز

3) تخریب کمپلمان

4) جلوگیری از پدیده پروزون

9 - عامل شناخت لنفوسیت های Th کدام است؟

1) CD4

2) CD5

3) CD8

4) C3b

10 - مولکول های کلاس یک MHC شامل کدام است؟

1) HLA-A,B,C

2) HLA-A,B,D

3) HLA-A,DR,DQ

4) HLA-B,C,DR

11 - کمپلکس تهاجم غشایی در سیستم کمپلمان توسط کدام عامل مهار می شود؟

1) آنافیلاتوکسین

2) فاکتور I

3) فاکتور H

4) پروتئین S

12 - ژنهایی که آنتی ژن های اصلی سازگاری نسجی را در انسان کد می کنند در کدام کروموزوم قرار دارند؟

1) 2

2) 6

3) 15

4) 22

13 - کدام گزینه در مورد نوتروفیل نادرست است؟

1) تعدادش از سایر گلبول های سفید در خون محیطی بیشتر است.

2) سلولی است نهایی و دیگر تقسیم نمی شود.

3) گرانول های اولیه (آزروفیل) حاوی کاتاپسین است.

4) گرانول های ثانویه (اختصاصی) حاوی لاکتوفرین و میلوپراکسیداز است.

14 - کدام یک از اعمال زیر در اعضاء لنفاوی اولیه صورت می گیرد؟

1) لنفوسیت ها در این اعضاء تکثیر و تمایز می یابند.

2) سلول های T به آنتی ژن پاسخ می دهند.

3) سلول های B به آنتی ژن پاسخ می دهند.

4) تمایز وابسته به آنتی ژن در این اعضاء صورت می گیرد.

15 - کدام مورد نمونه ای از یک واکنش ازدیاد حساسیت تیپ III است؟

1) شیک

2) آرتوس

3) PPD

4) (Prausintz Kustner) PK

16 - حذف بورسا در جوجه باعث کدام عارضه می شود؟

1) تعداد لنفوسیت های T در خون محیطی کاهش می یابد.

2) تعداد پلاکت ها کاهش می یابد.

3) سطح آنتی بادی سرم کاهش می یابد.

4) رد پیوند پوست با تاخیر صورت می گیرد.

17 - در مسیر فعال شدن سیستم کمپلمان از راه کلاسیک کدام یون شرکت دارد؟

1) Mg++

2) Mn++

3) Fe++

4) Cu++

18 - لنفوسیت B را با کدام ویژگی می شناسید؟

1) سیتوپلاسم زیاد و هسته بسیار کوچک

2) وجود هسته سه قسمتی

3) وجود CD4 در سطح سلول

4) وجود Ig در سطح سلول

19 - با حذف کردن کدام بخش از IgG امکان فعال شدن کمپلمان از بین می رود؟

1) CH1

2) CH2

3) CH3

4) VH

20 - تزریق کدام واکسن در دوران آبستنی توصیه می شود؟

1) دیفتری

2) فلج اطفال

3) کزاز

4) مالاریا

21 - در سرم انسان کدام زیر کلاس IgG از همه بیشتر است؟

1) IgG1

2) IgG2

3) IgG3

4) IgG4

22 - بعد از ایمن سازی، کدام مورد در سرم خون افزایش می یابد؟

1) آلبومین

2) برخی از اجزاء سیستم کمپلمان

3) کلیه اجزاء کمپلمان

4) گاماگلوبولین

23 - تولید CRP در کبد تحت تاثیر مستقیم کدام ماده افزایش می یابد؟

1) IL-2

2) IL-1

3) Ca++

4) اندوتوکسین

24 - آنتی ژن های سیستم Rh :

1) در بزاق به صورت محلول وجود دارد.

2) در سطح تمامی سلول های خونی وجود دارد.

3) فقط در سطح گلبول های قرمز وجود دارد.

4) فقط در سطح پلاکت ها وجود دارد.

25 - به موادی که تنها با اتصال به مولکول پروتئین خاصیت ایمونوژنیک پیدا می کنند چه می گویند؟

1) اپسونین

2) آلرژن

3) هاپتن

4) ادجوانت

26 - کدام بخش از لنفوسیت ها در شناسایی آنتی ژن نقش دارد؟

1) سیتوپلاسم

2) رسپتور غشائی

3) هسته

4) هسته و سیتوپلاسم 


سئوالات ایمنی آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 1374
علوم آزمایشگاهی (3)


 

256 - برای تعیین میزان IgM, IgG و IgA کدام آزمون به کار می رود؟

1) CH50

2) SRID

3) MLR

4) Skin Tist

257 - غیر فعال کردن سرم به چه منظور انجام می شود؟

1) از بین بردن املاح صفراوی

2) پی بردن به وجود همولیز

3) تخریب کمپلمان

4) جلوگیری از پدیده پروزون

258 - عامل شناخت لنفوسیت های Th کدام است؟

1) CD4

2) CD5

3) CD8

4) C3b

259 - مولکول های کلاس یک MHC شامل کدام است؟

1) HLA- A , B , C

2) HLA- A , B , D

3) HLA- A , DR , DQ

4) HLA- B , C , DR

260 - کمپلکس تهاجم غشائی در سیستم کمپلمان توسط کدام عامل مهار می شود؟

1) آنافیلاتوکسین

2) فاکتور I

3) فاکتور H

4) پروتئین S

261 - ژن هایی که آنتی ژن های اصلی سازگاری نسجی را در انسان کد می کنند روی کدام کروموزوم قرار دارند؟

1) 2

2) 6

3) 15

4) 22

262 - کدام گزینه در مورد نوتروفیل نادرست است؟

1) تعدادش از سایر گلبولهای سفید در خون محیطی بیشتر است.

2) سلولی است نهایی و دیگر تقسیم نمی شود.

3) گرانول های اولیه (آزروفیل) حاوی کاتاپسین است.

4) گرانول های ثانویه (اختصاصی) حاوی لاکتوفرین و میلوپراکسیداز است.

263 - کدام یک از اعمال زیر در اعضای لنفاوی اولیه صورت می گیرد؟

1) لنفوسیت ها در این اعضاء تکثیر و تمایز می یابند.

2) سلول های T به آنتی ژن پاسخ می دهند.

3) سلول های B به آنتی ژن پاسخ می دهند.

4) تمایز وابسته به آنتی ژن در این اعضاء صورت می گیرد.

264 - کدام مورد نمونه ای از یک واکنش ازدیاد حساسیت تیپ III است؟

1) شیک

2) آرتوس

3) PPD

4) (Prausintz Kustner) PK

265 - حذف بورسا در جوجه باعث کدام عارضه می شود؟

1) تعداد لنفوسیت های T در خون محیطی کاهش می یابد.

2) تعداد پلاکت ها کاهش می یابد.

3) سطح آنتی بادی سرم کاهش می یابد.

4) رد پیوند پوست با تاخیر صورت می گیرد.

266 - در مسیر فعال شدن سیستم کمپلمان از راه کلاسیک کدام یون شرکت دارد؟

1) Mg++

2) Mn++

3) Fe++

4) Cu++

267 - لنفوسیت B را با کدام ویژگی می شناسید؟

1) سیتوپلاسم زیاد و هسته بسیار کوچک

2) وجود هسته سه قسمتی

3) وجود CD8 در سطح سلول

4) وجود Ig در سطح سلول

268 - با حذف کردن کدام بخش از IgG امکان فعال شدن کمپلمان از بین می رود؟

1) CH1

2) CH2

3) CH3

4) VH

269 - تزریق کدام واکسن در دوران آبستنی توصیه می شود؟

1) دیفتری

2) فلج اطفال

3) کزاز

4) مالاریا

270 - در سرم انسان کدام زیر کلاس IgG از همه بیشتر است؟

1) IgG1

2) IgG2

3) IgG3

4) IgG4

271 - بعد از ایمن سازی کدام مورد در سرم خون افزایش می یابد؟

1) آلبومین

2) برخی از اجزاء سیستم کمپلمان

3) کلیه اجزای کمپلمان

4) گاماگلوبولین

272 - تولید CRP در کبد تحت تاثیر مستقیم کدام ماده افزایش می یابد؟

1) IL-2

2) IL-1

3) Ca++

4) اندوتوکسین

273 - آنتی ژن های سیستم Rh:

1) در بزاق به صورت محلول وجود دارد.

2) در سطح تمامی سلول های خونی وجود دارد.

3) فقط در سطح گلبول های قرمز وجود دارد.

4) فقط در سطح پلاکت ها وجود دارد.

274 - به موادی که تنها با اتصال به مولکول پروتئین خاصیت ایمونوژنیک پیدا می کند چه می گویند؟

1) اپسونین

2) آلرژن

3) هاپتن

4) ادجوانت

275 - کدام بخش از لنفوسیت ها در شناسائی آنتی ژن نقش دارد؟

1) سیتوپلاسم

2) رسپتور غشاء

3) هسته

4) هسته و سیتوپلاسم