صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

ترجمه ، تاليف ، مقاله ، پروپوزال ، پايان نامه ، آمار ، گرافيك

كتب تغذيه    |    كتب آمار    |    كتب متفرقه    |    كتب ايدز    |    كتب ايمونولوژي


 


كتب نانوتكنولوژي


Nanotechnology and environment
Pages=296 Date=2009


Bionanotechnology Global Prospects
Pages=376 Date=2009


Nano: The Essentials - Understanding Nanoscience and Nanotechnology
Pages=453 Date=2007


Therapeutic Micro/Nano Technology (BioMEMS and Biomedical Nanotechnology Volume III)
Pages=387 Date=2006


Physics and Chemistry of Nano-structured Materials
Pages=221 Date=2005


The Global Technology Revolution: Bio/Nano/Materials Trends and Their Synergies with Information Technology by 2015
Pages=87 Date=2001


Nanotechnology and Nano-Interface Controlled Electronic Devices
Pages=529 Date=2003


Microencapsulation: Methods and Industrial Applications, Second Edition (Drugs and the Pharmaceutical Sciences)
Pages=783 Date=2006


NanoBioTechnology: BioInspired Devices and Materials of the Future
Pages=473 Date=2008


Nanostructures: Theory and Modelling
Pages=312 Date=2004


Nanotechnology Demystified
Pages=362 Date=2007


The Handbook of Nanomedicine (REPOST)
Pages=423 Date=2008


Nanomaterials Handbook by: Yury Gogotsi (Editor)
Pages=??? Date=2006


Fundamentals of Electrochemistry (The ECS Series of Texts and Monographs) by Vladimir S. Bagotsky
Pages=719 Date=2006


Microdrop Generation by Eric R. Lee
Pages=249 Date=2003


Embedded Memories for Nano-Scale VLSIs
Pages=389 Date=2009


Future Trends in Microelectronics: Up the Nano Creek
Pages=476 Date=2007


Polymer Structure Characterisation: From Nano To Macro Organization
Pages=352 Date=2007


Nano Materials
page=321 date=2008


From Bulk to Nano: The Many Sides of Magnetism
Pages=188 Date=2008


Particulate Systems in Nano- and Biotechnologies
Pages=426 Date=2009


Nono Technology: Legal Aspects
Pages=274 Date=2008Nano- and Micro-Electromechanical Systems - 2nd Edition : Fundamentals of Nano & Microengineering
1


Progress in Nano-Electro Optics IV: Characterization of Nano-Optical Materials and Optical Near-Field Interactions
2


Clusters And Nano-assemblies: Physical And Biological Systems
4


Nano Biophotonics, Volume 3: Science and Technology By Hiroshi Masuhara, Satoshi Kawata, Fumio Tokunaga
5


Annual Review Of Nano Research (Annual Review of Nano Research) (Annual Review of Nano Research)
6


Lyshevski S.E. Nano-and micro-electromechanical systems: fundamentals of nano- and microengineering
7


Nano-Engineering in Science and Technology: An Introduction to the World of Nano-Design
8


Finely Dispersed Particles: Micro-, Nano-, and Atto-Engineering
9


Nano Chromatography and Capillary Electrophoresis: Pharmaceutical and Environmental Analyses
10


Progress in Nano-Electro Optics III
11


Defect-Oriented Testing for Nano-Metric CMOS VLSI Circuits
12


Nano-and Micro-Electromechanical Systems
13


Progress in Nano-Electro-Optics VI: Nano Optical Probing, Manipulation, Analysis, and Their Theoretical Bases
14


Molecular and Nano Electronics: Analysis, Design and Simulation, Volume 17 (Theoretical and Computational Chemistry)
15


The Nano-Micro Interface: Bridging the Micro and Nano Worlds
16


Nano-CMOS Circuit and Physical Design
17


Defect-Oriented Testing for Nano-Metric CMOS VLSI Circuits
18


Nano Mechanics and Materials: Theory, Multiscale Methods and Applications
19


Principles of Nano-Optics
21


Ban P. Wong: Nano-CMOS Design for Manufacturability
22


Design for Manufacturability and Yield for Nano-Scale CMOS
23


Annual Review Of Nano Research (Annual Review of Nano)
24


Fluid Properties at Nano/Meso Scale: A Numerical Treatment
25


Nano- and Micromaterials
26


Nanoscale: Issues and Perspectives for the Nano Century
27


CMOS SRAM Circuit Design and Parametric Test in Nano-Scaled Technologies: Process-Aware SRAM Design and Test
28


Physics And Modeling Of Tera- And Nano-Devices
29


Nano-Architectured and Nanostructured Materials: Fabrication, Control and Properties
30


Nano Mechanics and Materials: Theory, Multiscale Methods and Applications (Reupload)
31


Nano and Molecular Electronics Handbook
33


Nano-CMOS Design for Manufacturability
34


Redox Systems Under Nano-Space Control
35


Nanophotonics with Surface Plasmons (Advances in Nano-Optics and Nano-Photonics)
36


Nanoscale: Issues and Perspectives for the Nano Century (repost)
37


Nano, Quantum and Molecular Computing: Implications to High Level Design and Validation (Repost)
38


Ban Wong, «Nano-CMOS Circuit and Physical Design»
39


Nano, Quantum and Molecular Computing: Implications to High Level Design and Validation
40


Ultra-Low Voltage Nano-Scale Memories
41


Handbook of Micro/Nano Tribology, Second Edition
42


Annual Review of Nano Research
44


Methods in Nano Cell Biology (Methods in Cell Biology)
45


Polymer Composites: From Nano- to Macro-Scale by: Klaus Friedrich, Stoyko Fakirov, Zhong Zhang
46


Experimental Analysis of Nano and Engineering Materials and Structures
48


Silicon Devices and Process Integration: Deep Submicron and Nano-Scale Technologies
50