صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

ترجمه ، تاليف ، مقاله ، پروپوزال ، پايان نامه ، آمار ، گرافيك

 

فهرست مطالب كتاب

كتاب «روش عملي معتبرسازي در آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي» كه به استاندارهاي ايزو در زمينة حرفة آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي مي‌پردازد و التزام‌هاي تصويب شده سازمان هاي بين المللي در حرفه آزمايشگاه هاي طبي را مورد بحث قرار ميدهد، با ترجمه‌اي شيوا و سليس به همت انتشارات كتاب دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران چاپ و منتشر شد. فهرست كتاب جهت اطلاع علاقمندان در اينجا ارائه شده است در آينده‌اي نزديك پس از كسب اجازه از مترجم اصلي جناب آقاي دكتر بيات خلاصه اي از فصل‌هاي كتاب نيز تقديم علاقمندان خواهد شد.

عنوان فصل صفحه
فصل 1 - اعتبار (Recognition) آزمايشگاه‌هاي پزشكي

مقدمه

معتبرسازي چيست؟

قلمرو معتبرسازي

چرا معترسازي لازم است؟

معتبرسازي چگونه عمل مي‌كند؟

گروه بندي هاي ملي و منطقه اي

11
فصل 2 - قلمروي در حال تغيير استانداردها

مقدمه

استانداردها، راهنماها (الگوها)، اصول يا معيارها

چرا به استاندارد نياز داريم

تعريف كيفيت

هماهنگ سازي (harmonization) و اصل subsidiarity

استانداردها چگونه ايجاد مي شوند؟

ساختار و طرح مقدماتي

محتوا

استانداردهاي آزمايشگاه هاي پزشكي

ايزو 9001:2000 سيستم مديريت كيفيت - نيازها

استاندارد ايزو 15189:2002

منابع مرجع اضافي

19
فصل 3 مديريت كيفيّت در آزمايشگاه پزشكي

مقدمه

كيفيت و صلاحيت

مديريت كيفيت فرايندي (process-based)

اصول مديريت كيفيت

به سوي يك استاندارد ايده آل بر اساس فرايند

رابطه بين مدل فرايندي و ايزو 17025:1999

ارتباط بين مدل فرايندي و ايزو 15189:2002

استاندارد ايده آل

ايجاد سيستم مديريت كيفيت

ترتيب عمل در مديريت كيفيت

35
فصل 4 سازمان و مسئوليت مديريت

مقدمه

مديريت عمومي

سازمان

ماهيت قانوني

ويژگي هاي عمومي

مسئوليت مديريت

اعمال مديريت

نيازها و احتياجات استفاده كنندگان

سياست كيفي

اهداف و برنامه هاي كيفي

مسئوليت ، اختيارات و ارتباطات

مدير كيفيت

بازبيني مديريت

دستورالعمل كيفي

هدف يك دستورالعمل يا راهنماي كيفيت

تهيه و كنترل يك دستورالعمل كيفيت

محتواي دستورالعمل كيفيت

عنوان، قلمرو و محل كاربرد

فهرست مطالب

اطلاعات كلي

سياست كيفي

تعاريف

مرور كلي بر سازمان، مسئوليت ها و اختيارات

پاسخ به نيازهاي استاندارد

47
فصل 5 سيستم مديريت كيفيّت و سند سازي

مقدمه

نيازهاي كلي براي سيستم مديريت كيفيت

نيازهاي مستندسازي

كليات

سند كيفيت

سازماندهي روش ها

كنترل اسناد

كليات

تهيه اسناد (مرحلة اول)

كليات

هويت داشتن

شكل يا حالت سند (format)

محتوا (فهرست)

تصويب (مرحله دوم)

صدور و انتشار (مرحله سوم)

بازبيني (مرحله چهارم)

تجديد نظر (مرحله پنجم)

كنترل اسناد با منشاء خارج از آزمايشگاه

ثبت سند

كنترل ثبت ها - كليات

زمان هاي نگهداري

شناسايي و ايندكس سازي

عرضه و واگذاري

تبديل فرم ها به ثبت ها

كنترل مواد كلينيكي

71
فصل 6 پرسنل

مقدمه

نيازهاي كلي

روش هاي مديريت پرسنل

ساختار پرسنلي و مسئوليت

منابع پرسنلي و ارزيابي شغلي

استخدام و گزينش كاركنان

توصيف مشاغل و قراردادها

اصطلاحات و شرايط استخدام

عملكرد توصيف مشاغل

شكل و محتوا

انتصاب و جهت دهي (Induction & Orientation) - كليات

قوانين انضباطي و روش هاي اعتراض

بازبيني مشترك ساليانه (Annual Joint Review)

ثبت كاركنان

صلاحيت، دانش و آموزش

ابزارهاي صلاحيت

دلايل صلاحيت

آگاهي و آموزش

تحصيلات مداوم

اينترنت

جلسه ها و ارتباطات

ارتباطات و تبادل اطلاعات

99
فصل 7 ساختمان‌ها، بهداشت، ايمني و رفاه

مقدمه

نيازهاي عمومي

امكانات آزمايشگاهي و اداري

امكانات كاركنان

تسهيلات مخصوص بيماران

ذخيره سازي

كليات

ذخيره سازي خون و محصولات خوني

بهداشت، ايمني و رفاه

نيازهاي كلي

مصوبه سياست بهدشت و ايمني

مسئوليت ها (كارفرما / مديريت)

نماينده كارگران

كارگران / كارمندان

كارمند مسئول ايمني آزمايشگاه

كميته ايمني و بهداشت

سندسازي - دستورالعمل بهداشت و ايمني آزمايشگاه

سندسازي - فرم ها و چك ليست ها

خطر و ارزيابي تهديدات

گزارش حوادث و رويدادها

پايش و بازرسي

اطلاع رساني، آموزش و بازآموزي

تاثير مخيط

129
فصل 8 ابزار و سيستم‌هاي تشخيصي، سيستم‌هاي اطّلاعاتي و داده‌ها

مقدمه

تهيه و مديريت ابزار

آموزش هاي لازم براي كاربرد ابزار

آموزش

پذيرش، تاييد و تصديق توسط استفاده كننده

نگهداري و تعمير

گزارش رويدادهاي نامطلوب

فهرست اموال، كنترل موجودي و ثبت ها

ليست گيري از دستگاه ها

IVD هاي مصرفي و كنترل موجودي

مديريت سيستم هاي اطلاعاتي و داده ها

كليات

ارزيابي عملكرد سيستم (validation)

امنيت سيستم (security)

نگهداري سيستم و بازيابي خرابي ها

ذخيره سازي، آرشيو و بازخواني اطلاعات

سندسازي

165
فصل 9 مراحل قبل و بعد از آزمايش

مقدمه

نيازها

برنامه ريزي كارآمد

مراحل قبل از آزمايش

اطلاعات براي كاربران و بيماران

اطلاعات براي كاربران

اطلاعات براي بيماران

فرم درخواست

جمع آوري و آماده سازي نمونه ها

شناسايي و جمع آوري

آماده سازي بيمار

حمل و نقل نمونه ها

خدمات پستي

خدمات ترابري و پيك

كپسول هواي فشرده

دريافت نمونه

ارجاع به آزمايشگاه هاي ديگر

مراحل بعد از آزمايش

گزارش نتايج

محتوا و نحوه ارائه

ارزيابي و امضاء

تبادل گزارشات

مالكيت شخصي و خصوصي بودن

مشاوره و تفسير كلينيكي نتايج

كنترل مواد پزشكي

كليات

موافقت بيمار

مواد كلينيكي و دوره هاي نگهداري

ثبت و شناسايي و ليست گيري

محرمانه بودن و امنيت

ارائه و معدوم سازي

 

201
فصل 10 مرحله آزمايش

مقدمه

مرحله آزمايش

انتخاب و ارزيابي

آيا آزمايشات اهداف كلينيكي مورد انتظار را برآورده مي كنند؟ (لرزيابي كلينيكي)

آيا شرايط فني حاكم بر آزمايشات امكان بدست آوردن اطلاعات مورد نياز براي اهداف پيش بيني شده را فراهم مي كند؟ (ارزيابي فني)

ضرورت هاي كيفي كه نياز به ارزيابي دارند كدامند؟

چه چيزي بايد ارزيابي شود و چه كسي بايد آن را ارزيابي كند؟

روش هاي آزمايش

مقدمه

آمادگي براي آزمايش و انجام آزمايش

ارزيابي خطرات روش هاي آزمايش

خطرات چگونه بايد ارزيابي، سنجش و ثبت شوند؟

از نتايج ارزيابي خطر چه استفاده اي مي توان كرد؟

راه هاي عملي براي تهيه پروتكل هاي آزمايشات

سناريو 1

سناريو 2

سناريو 3

تضمين كيفيت آزمايشات

مقدمه

ابهام (عدم قطيت [uncertainty])

كنترل كيفي داخلي

استفاده از مواد كنترل كيفيت

كنترل تغيير

آزمايش بر بالين بيمار

 

241
فصل 11 ارزيابي و بهبود كيفيّت

ارزيابي و بهبود مداوم

مقدمه

كليات

تعاريف

انواع مميزي

مديريت ارزيابي و بهبود مداوم

حسابرسي داخلي

روش هاي حسابرسي

روند حسابرسي

ارزيابي رضايت و عدم رضايت استفاده كننده (شامل حسابرسي پزشكي)

ارزيابي رضايت استفاده كننده / حسابرسي پزشكي

ارزيابي شكايات استفاده كنندگان

پيشنهادات كاركنان

حسابرسي داخلي سيستم مديريت كيفيت

حسابرسي داخلي از مراحل آزمايش

حسابرسي خارجي

طرح هاي ارزيابي كيفيت خارجي

ارتباط با معتبرسازي

اعتبار طرح هاي ارزيابي كيفيت

بازبيني هاي خارجي

آزمايش هاي ناسازگار (غيراستاندارد)

بهبود

بهبود مداوم

ناسازگاري

اقدام اصلاحي - اقدام بازدارنده

بازبيني مديريتي

 

275
ضميمه1 : جدول متقاطع «استاندارد ايده‌آل» با استانداردهاي ايزو 9001:2000، ايزو 17025:1999، ايزو 15189:2002 و CPA(UK)ltd 307
ضميمه 2 : رفرانس‌هايي براي مطالعه بيشتر 315
ضميمه مترجم : واژه نامه 328


خواندن اين كتاب را به همكاران آزمايشگاهي توصيه مي‌كنيم.

 

  دفتر ترجمه ، تاليف و نشر استيار

s_rasoul@yahoo.com