صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

ترجمه ، تاليف ، مقاله ، پروپوزال ، پايان نامه ، آمار ، گرافيك

 

آتشفشان ايدز در راه است.

براي اولين بار در ايران

در سرزمين بنيان گذار تغذيه در علوم پزشكي:

حكيم محمدبن زکریا رازی

كتاب

مديريت تغذيه در افراد HIV مثبت

 

با وجود اهتمام بخش كثيري از جامعه علمي و محققين، هنوز هم در برابر اين ويروس ناتوان هستيم، چنانكه يك صدا به پيشگيري از ابتلا سفارش مي كنند .

اما يك سئوال؟!

 اگربا همه تدبيرهاي موجود ابتلايي پيش آمد چه كنيم ؟ دست روي دست بگذاريم و تسليم بي قيد و شرط رترويروسي پيش رونده شويم؟ يا تنها با بسنده نمودن يك رژيم دارويي استاندارد شاهد يك زندگي نه چندان مطلوب براي بيمار باشيم. آيا هيچ راهي براي كاستن از آلام بيمار ، كاهش عوارض دارويي ، تقويت سيستم ايمني خسته از پيكار با ايدز و افزايش كيفيت بيماران نيست . راهكارهاي مختلفي براي نيل به اين هدف پيشنهاد شده كه يكي از مهمترين اين تاكتيكها استراتژي مناسب براي تغذيه بيماران مي باشد. از دير باز اهميت تغذيه براي درمان خيل عظيمي از بيماريهاي جسمي و روحي و يا دست كم كمك ارزنده به بهبود بيماريهاي عفوني مشخص شده است . با اين تفاسير تلاش براي ارائه روشهاي مناسب تغذيه اي براي افزايش قدرت سيستم ايمني ، غلبه بر رشد فزاينده ويروس ، كاهش عوارض دارويي و بهبود زندگي بيمار با تأكيد بر ارزش تغذيه اي مواد مختلف و نقش مهم ريز و درشت مولكولهاي غذايي از اهداف اين مجموعه مي باشد. تلاشي عاشقانه توسط مؤلفين دكتر آريو شاهين جعفري ، دكتر منصور بيات و ويرستاري رسول سليماني و همكاري مهندس سيد عيسي عماد و خانم زيبا سلطاني انجام شده براي يافتن رژيمهاي سودمند غذايي در جهت تقويت سيستم ايمني ، كه با بررسي كتب متعدد و رفرانسهاي معتبر جهاني با در نظر گرفتن عدم تداخل با رژيمهاي دارويي .
گروه باور دارند كه گرچه ايدز يك بيماري مهلك است اما بيماران ايدزي مانند هر انسان ديگر حق دارند از يك زندگي مطلوب در حد استاندارد درماني و تغذيه اي برخوردار باشند . ان شاءالله گامهايمان مقبول حضرت حق قرار گيرد.

 

 

  دفتر ترجمه ، تاليف و نشر استيار

s_rasoul@yahoo.com