صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

ترجمه ، تاليف ، مقاله ، پروپوزال ، پايان نامه ، آمار ، گرافيك

ترجمه متون انگليسي علمي پزشكي (كتاب، مقاله، ...)

تأليف كتاب هاي علمي پزشكي به زبان فارسي و انگليسي

تهيه و تنظيم پروپوزال هاي دانشجويي با متدهاي مدرن

مقاله نويسي فارسي و انگليسي در حد ISI

تنظيم پايان نامه هاي دانشجويي (مقدمه، مواد و روش ها، بحث و نتيجه گيري با روش علمي)

رفرانس نويسي پايان نامه و مقاله با نرم افزار EndNote

سطربندي، صفحه بندي، طراحي جلد و ويرايش كتاب، پايان نامه، مقاله و ...

انجام محاسبات آماري پايان نامه و طرح هاي تحقيقاتي (آماره هاي توصيفي، بررسي حرفه اي داده و استخراج نتايج همراه با قضاوت هاي آماري، بررسي هاي اپيدميولوژي، پرسشنامه اي، زماني)

آموزش روش هاي عملي (كارگاه) در تحقيقات پزشكي و پيراپزشكي (الايزا، الكتروفورز، وسترن بلات، انواع كروماتوگرافي، ايمونوديفوزيون، تست تكثير لنفوسيتي LTT به روش هاي مختلف،
 كشت سلولي، تست متيل تترازوليوم MTT ، تست سايتوتوكسيسيته، فلوسايتومتري و ...
)

تهيه و اصلاح و بهينه سازي تصاوير و نمودارها براي كتاب و مقاله

تهيه پوسترهاي علمي تحقيقاتي و تبليغاتي (براي مجلات)

 تهيه انيميشن هاي علمي جذاب براي ارائه در سمينارها يا ارسال به كنگره ها

فرمول نويسي تخصصي (نوشتن فرمول هاي علمي و رياضي)


 

  دفتر ترجمه ، تاليف و نشر استيار
(سليماني)

s_rasoul@yahoo.com